Syniadau Thema Priodas Unigryw ar gyfer Cyplau Crazy

Syniadau Thema Priodas Unigryw ar gyfer Cyplau Crazy Mae priodasau wedi bod yn digwydd ers miloedd o flynyddoedd. Amser maith yn ôl, roedd afradlondeb priodas person yn dynodi pa mor bwysig oedd y briodferch a'r priodfab i gymdeithas. Yn y cyfnod modern, mae mwyafrif y boblogaeth yn gallu fforddio priodasau moethus , a chollodd newydd-deb priodas afradlon ei hapêl.

Yn yr Erthygl hon

Nid yw llawer o barau yn fodlon gadael i'w diwrnod arbennig gael ei ddifetha trwy fod yn briodas arall. Maen nhw eisiau rhywbeth unigryw y byddai pobl yn ei gofio. Mewn ymdrech i helpu cyplau gwallgof i gyflawni eu priodas freuddwyd, dyma rai syniadau thema priodas unigryw a allai weithio mewn gwirionedd.

Syniadau thema priodas hen ffasiwn

Mae syniadau thema priodas modern yn or-syml eu natur. Mae'n rheswm arall pam mae priodasau moethus wedi colli eu newydd-deb. Mae'n weddol syml seilio'ch syniadau thema priodas yn ôl lliw. Oni bai eich bod chi'n mynd i ddewis du ac aur, neu rhuddgoch ac arian, mae'n mynd i droi allan yn eithaf di-flewyn ar dafod. Os ydych chi eisiau rhywbeth unigryw, gallwch chi bob amser ddewis y cyfuniad lliw gwyrdd neon oren a llysnafeddog hwnnw. Os ydych chi wir eisiau mynd ag ef i'r lefel nesaf, gallwch ddefnyddio lliwiau Jamaican Reggae o ddu, coch, melyn a gwyrdd.

Digon am liwiau, os ydych chi wir eisiau thema briodas unigryw.

Mae yna ddigonedd o themâu hanesyddol y gallwch eu defnyddio i wneud eich diwrnod arbennig yn fwy cofiadwy. Bydd thema'r Oesoedd Canol gyda Thywysog, Tywysoges, Marchogion yn thema wych.

Rhywbeth fel Camelot a Marchogion y Rownd. Mae syniadau thema priodas frenhinol yn boblogaidd yn ddiweddar, ond nid i bwynt lle mae'n cael ei wneud gyda chleddyfau, ceffylau, a marchogion arfog.

Oes Fictoria – mae thema Jane Austen hefyd yn hen thema dda. Mae'n hawdd dod o hyd i wisgoedd ar gyfer yr entourage a gwesteion gan ddefnyddio cwmnïau cynhyrchu fideo o gwmpas. Gallwch hefyd wisgo'r staff fel bwtleriaid ac mewn gwisgoedd morwyn Ffrengig i gael effaith ychwanegol.

Mae thema Greco-Rufeinig hefyd yn syniad gwych i'r rhai sy'n gallu fforddio cael y gwisgoedd. Bydd Togas, gwisgoedd y Llengfilwyr, a gwledd ar ffurf Rufeinig gyda bwyd Eidalaidd modern, Caws a Gwin yn llenwi boliau gwesteion hen ac ifanc fel ei gilydd.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Syniadau thema priodas haf

Mae Priodasau Haf a Thraeth hefyd yn boblogaidd. Mae bodau dynol modern yn treulio cymaint o amser dan do fel bod digwyddiad awyr agored yn rhywbeth adfywiol ac unigryw. Gall gwesteion a'r entourage hefyd ddarparu eu dillad eu hunain, ond y broblem gyda hyn yw menywod ansicr.

Gall dynion bob amser wisgo crys Hawaii a siorts. Nid oes ots a ydyn nhw'n ifanc, yn dew neu'n hen. Byddai'n edrych yn dda gydag arlliwiau a sliperi. I fenywod, hyd yn oed os tybiwn nad oes unrhyw gywilydd corff o gwmpas, ni fyddai rhai menywod yn gyfforddus yn gwisgo dillad traeth oherwydd eu hoedran a'u ffigwr. Os nad yw hyn yn broblem i unrhyw un, yna mae thema priodas traeth yn syniad gwych. Mae bwyd Campfire hefyd yn rhatach na chiniawa o safon arlwyo ac yn gweithio i bawb.

Byddai'n rhaid i chi gau'r traeth cyfan i chi'ch hun i atal pobl eraill rhag difetha'r briodas gyda'u hantics meddw. Bydd effeithiau goleuo proffesiynol hefyd yn ychwanegu at yr awyrgylch, yn enwedig gyda'r nos. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gweddïo ar Dduw bod y tywydd yn cydweithredu.

Y tro gorau ar gyfer a priodas traeth yw dileu y ffurfioldeb yn ystod y wledd. Bydd bwffe tân gwersyll gyda chebabs, bwyd môr a chwrw yn gwrthbwyso pris cadw'r lleoliad cyfan. Gall syniadau priodas thema traeth eraill amrywio o newid y lleoliad i gwch hwylio preifat neu ynys breifat.

Gallwch hefyd ychwanegu rhai atyniadau fel sgïo jet a pharagleidio i ddiddanu'r gwesteion cyn y wledd. Mae'n wallgof, ond o leiaf byddai'n unigryw ac yn gofiadwy.

Os ydych chi'n meddwl ei fod yn rhy ddrud at eich dant, yna symudwch y lleoliad i rywle ymhell, fel allan o'r wlad ymhell. Fel hyn, dim ond pobl agos all fod yn bresennol. Mae'n rhodresgar ac yn snot, ond hei, mae teitl y post blog hwn yn syniadau thema priodas unigryw ar gyfer cyplau gwallgof.

Syniadau thema priodas gwladaidd

Syniadau thema priodas gwladaidd Mae thema wledig American Country Western ynghyd â band gwlad orllewinol a bwyd Tex-Mex yn drope poblogaidd arall. Fodd bynnag, nid yw'n gwbl unigryw. Os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth unigryw a gwallgof, gwnewch yn siŵr bod yna wisgoedd cowboi i bawb ac o leiaf peiriant rodeo.

Cynhaliwch gystadlaethau bwyta chili poeth a chili poeth yn union fel gŵyl. Efallai y bydd troi eich priodas yn shindig gorllewinol yn swnio'n well, yn enwedig os nad ydych chi'n Americanwyr Cawcasws, ond eto rydyn ni'n mynd yn ôl at deitl y swydd hon.

Gall cyplau sydd â bwyd organig ac iach o'r oes newydd redeg thema Biwritanaidd. Un o'r pethau da am syniadau thema gwlad yw'r gallu i'w esblygu'n rhywbeth arall. Mae thema Biwritanaidd yn rhoi esgus i chi weini bwyd organig iach y mae'r cwpl yn ei argymell (gan dybio eu bod yn gwneud hynny) heb fod yn ormod o bwysau ar eu hagenda.

Fodd bynnag, os ydych chi wir eisiau gwthio thema'r wlad i'r lefel nesaf, mae'n bosibl ei throi'n a Thema commune hipi . Gall y briodferch a'r priodfab a'u gwesteion wisgo i fyny fel eu bod yn mynd i gyngerdd Woodstock. Cadwch y cyngerdd, ond gollwng y Ganja, y rhan honno yn syniad drwg hyd yn oed mewn mannau lle mae'n gyfreithiol. Os ydych chi'n wirioneddol wallgof, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw blant dan oed o gwmpas a gwnewch hynny. Ystyriwch eich hun yn rhybuddio.

Syniadau thema priodas diwylliant ffilm a phop

Os yw'r cwpl yn wallgof am ffilm neu Genre penodol, er enghraifft, thema Star Trek neu Star Wars. Gall y Priodfab wisgo fel Han Solo, a'r Briodferch fel y Dywysoges Leia, a gall yr entourage wisgo fel Chewie a Luke. Gall Tad y Briodferch chwarae rhan Vader. Ddim yn siŵr am y bwyd serch hynny, nid yw’r seigiau a weinir mewn partïon Hutt yn edrych yn rhy flasus. Os penderfynoch chi wneud thema Star Trek yn lle hynny, peidiwch ag anghofio y Romulan Ale (Google it).

Mae yna lawer o themâu eraill y gallwch eu defnyddio ar gyfer thema briodas wallgof fel Cosplay Anime, Dyfodol, neu Cyberpunk. Mae yna hefyd themâu sy'n syniad ofnadwy fel Zombies, Hello Kitty, a Pokemon. Iawn, Efallai nad yw Pokémon yn rhy ddrwg.

Mae digonedd o syniadau thema priodas. Chwiliad Google syml a byddwch cael miliynau o ganlyniadau . Mater i greadigrwydd a chyllideb y cyplau yw ei wneud yn unigryw ac yn gofiadwy. Ein gwaith ni yw dweud wrthych chi y gallwch chi droi eich diwrnod arbennig, arbennig ychwanegol gydag ychydig mwy o ymdrech. Does dim rhaid i chi fod yn wallgof i wneud rhywbeth unigryw ar eich priodas, mae'n rhaid i chi fod yn greadigol.

Ranna ’: