Priodas Dating: Syniadau Rhamantaidd iddi

Priodas Dating: Syniadau Rhamantaidd iddi

Yn yr Erthygl hon

Mae llawer o bobl yn anghofio, unwaith y byddwch chi'n briod a bod gennych chi blant, ei bod hi'n bwysig o hyd ddyddio'ch priod i gael perthynas iach. Mae paru â'ch gilydd flynyddoedd ar ôl bod yn briod â'i gilydd yn fesur ataliol yn erbyn ysgariad ac anffyddlondeb.Efallai ei fod yn swnio'n drafferthus, ond felly hefyd ysgariad. Fe wnaethoch chi briodi'r person, felly o leiaf, mae'ch partner yn rhywun rydych chi'n ei hoffi. Rydych chi'n dal i'w caru nawr, ond dim ond sŵn cefndir nad ydych chi'n sylwi arno mwyach yw cariad.

Os yw hyn yn wir i chi, yna mae angen i chi ddechrau dyddio eto.

Does dim byd o'i le ar ddyddio'ch priod. Mae rhywbeth o'i le os nad ydych chi'n ei wneud.

Fel dyn, dylech chi gymryd yr awenau hyd yn oed ar ôl priodas.

Dyma rai syniadau rhamantus iddi cadwch eich perthynas yn iach a thyfu'n gryfach fyth wrth i amser fynd heibio.

Syniadau dyddiad rhamantus iddi

Efallai ei fod yn swnio mor syml, ond mae'r rhan fwyaf o wŷr yn ei golli. Os priododd gwraig chi, bob carreg filltir perthynas roedd gennych chi fel cwpl yn bwysig iawn i'r fenyw.

Dyna'r rheswm pam mae menywod yn cofio dyddiadau calendr yn glir tra nad yw dynion hyd yn oed yn cofio penblwyddi eu plant.

Wrth siarad am ddyddiadau, un o'r syniadau dyddiad mwyaf rhamantus iddi yw ail-fyw eich eiliadau carreg filltir.

Mynd yn ôl i lefydd lle cawsoch eich dyddiad cyntaf, lle chi arfaethedig iddi , lle cawsoch eich cusan cyntaf, a'r cyfan a all fod yn rhamantus iawn i fenyw. Mae cofio'r holl eiliadau carreg filltir hynny yn dangos cymaint yr ydych yn ei charu ac yn ei gwerthfawrogi.

Hyd yn oed os mai chi yw'r math anghofus, bydd meddwl yn ddwfn yn gwneud ichi gofio ychydig o fanylion am y diwrnod ei hun.

Fe wnaethoch chi briodi'r ferch honno yn y pen draw, felly yn anymwybodol, fe wnaethoch chi ei gwerthfawrogi hi a'r hyn y mae'n ei olygu i chi. Po fwyaf o fanylion a gewch yn iawn, y mwyaf rhamantus fyddai hi iddi.

Gwyliwch hefyd:

Ei synnu ag anrheg

Mae menywod yn disgwyl derbyn rhywbeth ar ddiwrnodau penodol fel penblwyddi, y Nadolig, penblwyddi, ac ati. Ond gall rhoi anrheg y tu allan i'r dyddiau arbennig hynny fod â mwy o ystyr.

Ar ôl bod yn briod am fwy nag ychydig flynyddoedd, mae'n ymddangos bod yr anrhegion hynny'n orfodol. Dyna pam y bydd anrheg nad yw'n orfodol yn cael mwy o effaith.

Os ydych chi'n meddwl am syniadau anrhegion rhamantus iddi, peidiwch â meddwl am esgidiau neu fagiau drud.

Meddyliwch beth oedd hi eisiau pan oedd hi'n ifanc

Beic, merlen (os gallwch chi ei fforddio - gallwch chi ei rentu), Hula Barbie, neu beth bynnag roeddech chi'n sôn amdano pan oeddech chi'n dyddio yr oedd hi bob amser eisiau ei gael ond byth yn ei gael.

Nid oes ots pa mor chwerthinllyd y mae'n swnio nawr ei bod hi'n briod gyda phlant. Mae'n ymwneud â dweud wrthi eich bod chi wedi gwrando ar ei straeon hir pan oeddech chi'n dal yn ifanc ac yn dal i geisio mynd o dan ei sgert.

Ymchwil wedi nodi hefyd bod derbyn rhoddion annigonol gan eu partneriaid yn rhan o'r cymhelliant iddynt geisio ysgariad.

Gall hefyd fod yn rhywbeth i gymryd lle memento a gollodd. Tedi arbennig, waled Hello Kitty, neu unrhyw dlysau bach eraill yr oedd hi'n eu caru a'u colli am ba bynnag reswm. Mae merched yn caru doodads bach; dim ond rhaid i chi dalu sylw.

Sbeitio eich bywyd rhywiol

Sbeitio eich bywyd rhywiol

Mae cyplau sydd wedi priodi am ychydig o flynyddoedd eisoes yn gwybod symudiadau ei gilydd yn y gwely ac yn fodlon ag ef. Mae'n gyfforddus, yn gyfarwydd, ac yn ddiogel, ond bydd hefyd yn dod yn ailadroddus ac yn ddiflas.

Teyrnasu eich perthynas trwy ryw efallai nad yw'n swnio fel un o'r syniadau rhamantus iddi yn yr ystafell wely rydych chi'n chwilio amdani. Eto i gyd, os priododd eich partner chi, mae hynny'n golygu ei bod hi'n mwynhau ei wneud gyda chi.

Hyd nes y bydd hi'n diflasu arno.

Felly sut mae dyn yn mynd ati i ddysgu triciau newydd heb fynd a'i brofi gyda menyw arall?

Mae yna porn, ond nid yw hynny'n ddoeth. Mae senarios pornograffig yn ffantasïau ffuglennol a berfformir gan actorion ac actoresau proffesiynol. Ni fydd llawer o bethau sy'n digwydd yno byth yn digwydd mewn gwirionedd.

Cyfathrebu agored gyda'ch partner yw'r ateb gorau. Efallai y byddwch chi'n ei chael hi'n lletchwith ar y dechrau i siarad am eich dymuniadau cnawdol dyfnaf gyda'ch priod, ond os na allwch chi ei drafod gyda'ch partner, yna nid yw eich perthynas mor sefydlog ag y credwch.

Fel pâr priod, rydych chi eisoes mewn perthynas rywiol hirdymor. Nid oes unrhyw reswm pam na allwch fod yn gyfforddus yn siarad am y peth gyda'ch gilydd.

Unwaith y byddwch yn dechrau a chadw meddwl agored, dylai fod yn hawdd i arbrofi ac esblygu eich dewisiadau rhywiol i gyd-fynd â'ch partner ac i'r gwrthwyneb.

Gwneud y pethau bach gartref

Yn ddoniol ag y gallai swnio, ond mae'n hawdd bodmelys i'ch gwraigheb fawr o ymdrech.

Mae pethau bach fel rhoi tylino'r corff iddi, coginio ei hoff bryd o fwyd, a dweud yn syml fy mod i'n caru chi i werthfawrogi ei bod hi gyda chi bob dydd yn un o'r syniadau rhamantus gorau iddi gartref ac ym mhobman y gallwch chi ei wneud.

Yn dangos faint yr ydych yn caru ac yn gwerthfawrogi eich partner gan mae gwneud ymdrech fach bob dydd yn mynd yn bell.

Cofiwch wneud rhywbeth gwahanol bob tro, os ydych bob amser yn dweud fy mod yn caru chi, mêl bob dydd cyn i chi adael am waith. Bydd yn colli ei ystyr ar ôl ychydig flynyddoedd. Felly byddwch yn greadigol a meddyliwch am rywbeth newydd y gallwch chi ei wneud i ddangos i'ch gwraig eich bod chi'n ei charu bob dydd.

Anfonwch neges destun ati, paratowch bath, deffro'n gynnar, a gwnewch frecwast, cwtsh, prynwch ei hoff goffi, gwyliwch y sebon corny mae'n ei hoffi gyda hi, pethau felly. Gallwch hefyd ei synnu gyda dyddiad tŷ.

Rhai o'r syniadau rhamantus gorau dwi erioed wedi dod ar eu traws yw pan oedd gŵr yn glanhau'r tŷ cyn i'w wraig ddeffro.

Efallai ei fod yn swnio'n dwp, ond os yw'ch gwraig wedi bod yn gweithio fel morwyn ddomestig amser llawn i chi a'ch plant bob dydd ers blynyddoedd, byddai'n gwerthfawrogi seibiant.

Syniadau rhamantaidd gyda'r nos oherwydd mae hi'n cynnwys ei thrin i win a chiniaw unwaith yn y tro neu wirfoddoli i goginio a glanhau ar nosweithiau Sadwrn.

Meddyliwch am y peth, os yw'ch gwraig yn rhoi cwrw oer i chi ac yn paratoi Nachos wrth wylio Pêl-droed Nos Lun, onid oedd yn gwneud ichi deimlo fel Brenin? Ailadroddwch y teimlad hwnnw.

Rhoi ymdrech fach bob dydd i gwella'ch perthynas i'w gadw'n iach ac mae tyfu, felly byddai'n para am oes yn fuddsoddiad gwerth chweil.

Mae eich gwraig eisoes yn rhan ohonoch chi. Mae'n debyg mai hi yw mam eich plant a'r person a gytunodd i dreulio gweddill eu bywydau gyda chi.

Nid oes unrhyw niwed i'w chadw'n hapus, ac mae menywod yn ddigon parod i'w talu'n ôl gyda llog. Nid yn unig y bydd meddwl am syniadau rhamantus iddi yn ei gwneud hi'n hapus; byddai hi'n siwr o dalu canplyg i chi yn ôl.

Ranna ’: