Therapi adeileddiaeth

Dyn Sbaenaidd yn Gwenu Yn Siarad Â

Yn yr Erthygl hon

Mae theori dysgu adeileddiaeth wedi dylanwadu ar wahanol fathau o seicotherapi. Yn ôl ymchwilyddRobert A. Neimeyer, i ddiffinio lluniadaeth, mae'r ddamcaniaeth hon yn ystyried bodau dynol fel gwneuthurwyr ystyr. 'Mae adeiladwyr yn canolbwyntio ar yr ystyr y mae cleientiaid yn ei briodoli i'w byd a'r ffyrdd y mae'r rhain yn siapio ac yn cyfyngu ar synnwyr cleientiaid ohonynt eu hunain, eu perthnasoedd, a'u hanawsterau', meddai.

Beth yw adeileddiaeth?

Ystyrir adeileddiaeth yn ddull o ddysgu. Mae'r dull hwn yn dal bod unigolion yn mynd ati i adeiladu eu gwybodaeth eu hunain mewn bywyd a bod eu profiadau unigol yn pennu'r realiti hwnnw. Mae’r diffiniad theori adeiladol a ddatblygwyd gan y seicolegydd Americanaidd Jerome Bruner yn nodi:

 • Mae dysgu yn broses weithredol lle mae dysgwyr yn adeiladu syniadau neu gysyniadau newydd sy'n seiliedig ar eu gwybodaeth gyfredol/gorffennol.
 • Yna mae'r dysgedig yn dewis ac yn trawsnewid gwybodaeth, yn llunio damcaniaethau, ac yn gwneud penderfyniadau, gan ddibynnu ar strwythur gwybyddol i wneud hynny.
 • Mae strwythur gwybyddol (neu sgema, modelau meddyliol) yn rhoi ystyr a threfniadaeth i brofiadau ac yn caniatáu i'r unigolyn fynd y tu hwnt i'r wybodaeth a roddir.

Mae adeileddiaeth wedi dylanwadu'n drwm ar seicotherapi. Mewn gwirionedd, fe'i hystyrir yn feta-ddamcaniaeth sy'n cynnwys llawer o ddulliau gweithredu megis:

 • Seicdreiddiad
 • Therapi gwybyddol-ymddygiadol
 • Seicotherapi dirfodol-ddyneiddiol
 • Dulliau systemau teulu

Mathau o therapi adeiladol

Mae gwahanol fathau o adeileddiaeth mewn seicotherapi. Dyma'r prif fathau o therapi sy'n dod o dan ymbarél adeileddiaeth: Therapi Byr â Ffocws ar Atebion, Therapi â Ffocws Emosiynol, a Therapi Naratif.

  Therapi Byr sy'n Canolbwyntio ar Atebion (SFBT)-Fe'i defnyddir gyda phob math o bobl, teuluoedd a phroblemau. Fel gyda llawer o therapïau adeileddol, mae'r pwyslais ar gryfderau ac atebion y cleient a allai fod ar gael iddynt eisoes.

Mae'r ffocws ar yr hyn sydd eisoes yn gweithio, yn hytrach ar yr hyn sydd o'i le. Mae hyn yn arwain at fwy o atebion. Pan fydd cleient yn dod i mewn gyda phroblem bydd y therapydd fel arfer yn edrych am yr 'hyn sydd wedi gweithio yn y gorffennol' ac yn canolbwyntio ar hyn fel ateb yn hytrach na phwysleisio'r problemau. Yn ôlymchwil, gellir defnyddio SFBT yn effeithiol fel rhaglen ymyrraeth i leihau iselder.

  Therapi â Ffocws Emosiynol (EFT)-Fe'i defnyddir yn bennaf gyda chyplau i ddyfnhau, cyfoethogi, ac achub perthnasoedd trwy bwysleisio pwysigrwydd cwlwm emosiynol diogel a sicr ag un arall.

Fodd bynnag, bydd pwysigrwydd y profiadau unigol a chyfunol y mae cwpl wedi'u cael yn helpu i'w bondio'n emosiynol hyd yn oed ar adegau o drafferth. Gall hyn ddod yn ffocws mewn therapi.

  Therapi Naratif -Mae'n cynnig cyfle i gleientiaid feistroli eu bywydau trwy'r straeon y maent yn eu hadrodd eu hunain. Mae'r Therapydd Naratif yn helpu i ddod â'r realiti a ffafrir gan gleientiaid ac yn eu galluogi i ail-ysgrifennu eu bywydau yn y bôn. Fe'i defnyddiwyd gyda phlant, teuluoedd ac oedolion.

Gyda'r cyfle i geisio ailysgrifennu eu stori yn y bôn mae'n helpu i newid y 'naratif' y maent wedi bod yn ei ddweud wrth eu hunain ac yn eu helpu i newid y ffordd y maent yn edrych ar eu profiadau mewn bywyd.

Sut mae adeileddiaeth yn gweithio

Sut mae'n gweithio? Wel mae adeileddiaeth yn gweithio trwy ganolbwyntio ar syniadau penodol bod realiti unigolyn yn cael ei lunio trwy eu profiadau unigol ond nad ydyn nhw'n cael eu darganfod, eu bod yn cael eu llunio. Mewn adeileddiaeth nid oes un olwg wrthrychol ar y byd. Mae pob person yn creu eu fersiwn eu hunain o realiti sydd eto'n seiliedig ar eu profiadau bywyd unigol a sut maent yn eu dirnad. Mae canfyddiad yn bopeth oherwydd efallai y bydd dau berson yn profi'r un peth ond y ffordd y maent yn gweld / canfod y profiad yw sut maent yn adeiladu eu realiti. Mae rhai themâu pwysig mewn adeileddiaeth gan gynnwys trefn, synhwyrau o’r hunan, a gweithrediad gweithredol:

 • Gyda’r angen am drefn, mae pobl yn dod o hyd i batrymau, ac yn creu ystyron i drefnu’r byd mewn ffordd sy’n hawdd ei deall iddyn nhw.
 • Mae perthynas â'r hunan yn bwysig, ond mae'n hylif. Mae profiad personol a rhyngweithio â phobl eraill yn effeithio arno.
 • Gall rhai pethau fod y tu hwnt i reolaeth person ond mater iddynt hwy yw cynyddu eu dealltwriaeth o'r byd a gwneud dewisiadau a all fod o fudd iddynt.

Technegau therapi adeiladol

 • Therapi sy'n Canolbwyntio ar Atebion
  • Eglurhad nod
  • Cwestiwn gwyrthiol
  • Gwahoddiad arbrawf
 • Therapi â Ffocws Emosiynol
  • Dad-ddwysáu beiciau
  • Newid patrymau rhyngweithio
  • Cydgrynhoi ac integreiddio
 • Therapi naratif
  • Adeiladu naratif
  • Allanoli
  • Dadadeiladu
  • Canlyniadau unigryw

Mae rhai o'r ymarferion therapi adeiliadol sy'n seiliedig ar theori yn cynnwys:

 • Newyddiaduron
 • Mapio meddwl datrysiad
 • Delweddau dan arweiniad
 • Ymarferion ymwybyddiaeth synhwyraidd

Defnydd o therapi adeiladol

Gall y gwahanol fathau o therapi adeiladol a ddefnyddir fod o fudd i lawer o bryderon a materion:

  Gall fod yn ddefnyddiol wrth drin galartrwy helpu'r person sy'n cael trafferth gyda galar i ail-greu ystyr o fewn y berthynas/unigolyn a gollwyd i'r unigolyn i symud ymlaen a phrosesu galar.

Mae profi colled yn dod â llawer o heriau ac mae ail-greu ac ad-drefnu realiti bywyd newydd heb y person a gollwyd yn rhan annatod o gynnydd yn y broses alaru.Ymchwilwedi dangos gostyngiad clinigol arwyddocaol mewn mesurau seicopatholeg ar ôl trin galar gyda therapi naratif.

  Unigolion sydd wedi profi trawmagall hefyd elwa o fath o therapi adeiladol. Gall trawma effeithio ar ymdeimlad unigolyn o'i hun a sut mae'n gweld ei hun. Trwy ail-greu'r hyn a brofwyd efallai y bydd yr unigolyn yn gallu gweithio tuag at farn gadarnhaol newydd ohono'i hun a gallu deall y trawma yn well.
 • Nid oes unrhyw gyfyngiad mewn gwirionedd i bwy all elwa o therapi adeiladol. Os yw realiti person yn gwyro ac yn achosi trafferth dyddiol iddynt yn eu bywydau, waeth beth fo'u diagnosis ( iselder, gorbryder, deubegwn, trawma, neu hyd yn oed anhwylder ymddygiadol a all arwain at farn negyddol ohonoch eich hun) gall math o therapi adeiladol fel therapi naratif helpu'r unigolyn i wneud cynnydd.

Pryderon a chyfyngiadau adeileddiaeth

Er, nid oes terfyn ar bwy all elwa o adeileddiaeth waeth beth fo'r diagnosis, fel pob unmathau o therapia damcaniaethau mewn seicoleg, mae pryderon i'w hystyried Un o'r beirniadaethau ar y ddamcaniaeth yw ei bod yn dweud nad oes un gwirionedd oherwydd bod pob gwirionedd yr un mor ddilys. Yn draddodiadol, mae seicoleg yn canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn lleihau rôl cyd-destun a diwylliant. Mae lluniadaeth, ar y llaw arall, yn edrych ar y cyd-destun y mae'r hunan yn bodoli ynddo. Mae'n ystyried yr hunan yn hylif ac yn newid. Mae hyn yn achosi gwrthdaro gyda'r ddealltwriaeth o'r hunan mewn seicoleg. Gall adeileddiaeth a'r gwahanol ddulliau therapi lluniadaethol fod yn hynod fuddiol wrth helpu unigolyn i weithio tuag at oresgyn pryderon a phroblemau ynddynt eu hunain neu fel cwpl/teulu. Mae egwyddorion adeileddiaeth yn helpu unigolion i ddeall sut mae eu profiadau mewn bywyd wedi arwain at eu golwg gyfredol ar realiti, a gall daliadau adeileddiaeth helpu unigolyn i ail-greu agwedd iach, gadarnhaol a blaengar mewn bywyd wrth symud ymlaen.

Ranna ’: