Therapi Celf

Artist Benywaidd Hardd Yn Paentio Llun Lliwgar

Yn yr Erthygl hon

Mae Therapi Celf yn arfer cynyddol ym maes iechyd meddwl sydd wedi dangos ei fod yn helpu i ddeall y negeseuon di-eiriau a/neu symbolau y gellir eu darganfod gyda'r ffurfiau celf sy'n cael eu cynhyrchu. Mae hyn yn helpu'r unigolion i ddeall a darganfod eu teimladau a'u hymddygiad mewn ffordd well a'u helpu i weithio i ddatrys problemau y maent wedi bod yn cael trafferth gyda nhw.

Beth yw therapi celf?

Mae'r therapi hwn wedi'i gynllunio i helpu pobl i fynegi eu hunain yn artistig. Gwneir hyn gan ddefnyddio technegau creadigol amrywiol i archwilio eu celf am islais seicolegol ac emosiynol.

Gall y technegau therapi celf gynnwys lluniadu, peintio, collage, lliwio neu gerflunio.

Ar gyfer pwy mae hyn: unigolion, teuluoedd a chymunedau

Gwneir therapi o'r fath gan therapydd â chymwysterau lefel meistr gyda chymwysterau ATR - therapydd celf cofrestredig. Mae hyn ar ôl iddynt dderbyn swm priodol o hyfforddiant a chael eu hardystio trwy Fwrdd Cymwysterau Therapi Celf ATCB.

Mathau o therapi celf

Mae llawer o wahanol fathau y gellir eu defnyddio mewn sesiynau. Bydd therapyddion celf yn datblygu gweithgaredd neu gynllun triniaeth yn seiliedig ar anghenion y cleient a byddant yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Peintio
 • Peintio bysedd
 • Dwdlo
 • Sgriblo
 • Cerflunio
 • Arlunio
 • Defnyddio clai mowldio
 • Cerfio
 • Gwneud crochenwaith
 • Gwneud cardiau
 • Defnyddio tecstilau
 • Gwneud collages
 • Gwneud masgiau wyneb
 • Creu cymhorthion synhwyraidd fel fidgets a blychau synhwyraidd

Mae cymaint o opsiynau ar gyfer gwahanolmathau o therapi hwny gellir ei ddewis. Gall cleientiaid bwyso tuag at ddull therapi penodol yn seiliedig ar brofiadau blaenorol. Arlunio a phaentio yw'r technegau mwyaf cyfarwydd ond gall therapydd celf ehangu'r gorwelion ac ennyn creadigrwydd unigol trwy eu hamlygu i'r gwahanol fathau o therapi sydd ar gael y tu allan i beintio a lluniadu yn unig.

Yrtherapyddni fydd yn gosod cyfyngiadau ar y mathau i'w defnyddio yn ystod sesiwn gan y bydd yn cyfyngu ar dwf y cleient. Yn lle hynny, byddant yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i helpu'r cleient i weithio tuag at lwyddiant gyda'r therapi.

Ar yr un pryd, rhaid i'r therapydd fod yn ymwybodol o'r cyfryngau a allai effeithio'n negyddol ar gleientiaid. Dylent feddu ar ddealltwriaeth dda o briodweddau'r gwahanol fathau o gelfyddyd cyfryngol.

Mae'n bwysig i'r therapydd a'r cleient gael cyfathrebu agored ac iach ynghylch opsiynau a dewisiadau.

Er enghraifft, gall cleient ag anhwylder obsesiynol-orfodol fynd yn rhwystredig os yw'r therapydd yn gweithio gyda chyfryngau blêr a llai rheoladwy.

Dyma enghraifft dda o pam y dylai'r therapydd wneud gwiriad emosiwn yn aml yn ystod gweithgaredd i weld a yw'n helpu neu'n niweidio yn ystod y foment honno ac yna newid i allfa greadigol wahanol a fyddai'n fwy buddiol ac yn creu canlyniadau cadarnhaol.

Sut mae therapi celf yn gweithio

Sut mae therapi celf yn gweithio? Mae'n gweithio trwy hunanfynegiant a chreadigrwydd. Mae gwerth therapiwtig i'r rhai sydd mewn angen ac sy'n chwilio am atebion neu ddealltwriaeth a chysylltiad dyfnach â'u hunain mewnol. Gall arwain at ddealltwriaeth o bersonoliaethau unigolyn a'u cymhellion a'r rhesymau dros sut a pham y mae'n gweld pethau a/neu'n ymddwyn.

Yn ôl yCymdeithas therapi celf Americanaidd, mae therapydd celf wedi'i hyfforddi'n ddigonol i ddeall pa liwiau, gweadau, a chyfryngau celf amrywiol y gall eu chwarae yn y broses therapiwtig. Maent wedi’u hyfforddi i ddeall sut y gall y pethau hyn helpu i ddatgelu meddyliau, teimladau a chredoau person. Gellir cyfuno'r therapi â seicotherapi a gwahanol fathau o ddulliau therapiwtig.

Er enghraifft, mae’r therapi hwn yn cael ei gyfuno’n aml â therapi chwarae gan fod plant wrth eu bodd yn creu a gwneud pethau ac mae hyn hefyd yn ffurf o chwarae iddynt. Wrth chwarae a chreu mae hyn yn helpu'r therapydd i'w deall yn well ac yn ei dro yn eu helpu i greu canlyniadau cadarnhaol gyda'r defnydd o'r therapi.

Mae therapi yn cael ei ddefnyddio fwyfwytrin cleifion oedrannus â dementia. Er enghraifft, dangoswyd bod gweithgareddau therapi celf megis paentio yn effeithiol o ran gwella galluoedd gweledol-gofodol ac oedi'r dirywiad a achosir gan y clefyd.

Defnydd o therapi celf

Mae yna lawer o wahanol ddefnyddiau ac nid oes terfyn oedran. Dangoswyd ei fod yn helpu i drin nifer o wahanol bryderon iechyd meddwl er enghraifft:

 • Pryder
 • Iselder
 • Camddefnyddio sylweddau
 • Straen
 • ADHD
 • Anhwylder Straen Wedi Trawma
 • Heneiddio a Materion Geriatrig
 • Cancr
 • Anorecsia
 • bwlimia
 • Blinder Tosturi
 • Clefyd y galon
 • Namau gwybyddol
 • Materion teuluol a/neu berthynas
 • Trawma

Amrywastudiaethaudros y blynyddoedd wedi dangos effeithiolrwydd y math hwn o therapi gyda gostyngiad a welwyd mewn straen a chynnydd mewn hunan-ymwybyddiaeth, hunan-dderbyniad ac ymdeimlad o fod yn agored. Roedd perthynas hefyd rhwng creu gwaith celf tri dimensiwn a thwf hunan-wireddu hefyd.

Pryderon a chyfyngiadau therapi celf

Fel gyda phob therapi, mae pryderon a chyfyngiadau i'w hystyried. Mae effeithiolrwydd y dull a'r effeithiolrwydd yn un peth sy'n codi fel pryder. Mae yna amheuwyr nad ydyn nhw'n gweld y budd ac yn amau ​​​​ei effeithiolrwydd.

 • Mae plant fel arfer yn ei fwynhau ac yn edrych ymlaen at y sesiwn nesaf, ond nid yw rhai oedolion mor gydweithredol â'r broses a hyd yn oed yn gwrthod ei ddefnyddio. Mae rhai unigolion yn amau'r broses greadigol a'u gallu i fod yn llwyddiannus. Efallai eu bod yn dal y syniad nad wyf yn ddigon da, nid wyf yn ddigon creadigol i hyn weithio.

Fodd bynnag, y nod yw mynegi eich meddyliau a'ch emosiynau nid gwneud campwaith syfrdanol. Gall fod yn anodd ymddiried yn y broses os na chaiff ei hegluro neu ei dangos yn iawn. Gall diffyg tystiolaeth empirig sy'n cefnogi effeithiolrwydd y therapi hefyd fod yn rheswm pam ei fod yn cael ei feirniadu.

 • Cyfyngiad arall yw nifer y sesiynau y gall fod angen i unigolyn eu hymrwymo hefyd er mwyn gweld cynnydd. Gall hyn atal unigolyn rhag dechrau therapi. Yn olaf, un o'r pryderon mwyaf i therapydd yw cost deunyddiau a'r defnydd o offer a chyfryngau sydd eu hangen. Gall deunyddiau fynd yn ddrud felly mae'n bwysig cymryd hyn i ystyriaeth.

Beth i'w ddisgwyl o therapi celf?

 • Yn ystod y sesiwn gyntaf, disgwyliwch siarad llawer gyda'r therapydd am y problemau a gyflwynir, beth yw'r therapi, a pham y byddai'r dull hwn yn therapiwtig o fudd i'ch sefyllfa.
 • Gyda'i gilydd, bydd nodau a chynllun triniaeth yn cael eu trafod a ffyrdd y bydd y therapi'n cael ei ymgorffori yn y broses therapiwtig wrth symud ymlaen.
 • Disgwyliwch lawer o weithgareddau creadigol ymarferol a grybwyllwyd eisoes ac yna disgwyliwch siarad am y darn o waith celf gyda'ch therapydd wrth i'r ddau ohonoch ddadansoddi'r gwaith. Llawer o gwestiynau ac atebion trwy gydol y sesiynau.
 • Mae trafodaethau am feddyliau a theimladau cyn ac ar ôl y gelfyddyd yn cael eu creu yn ogystal â chwestiynau am y broses emosiynol drwyddi draw.

Gall therapi celf fod yn brofiad gwerth chweil a llawn hwyl a all roi sioc i chi a’ch gadael yn gyffrous ar gyfer y sesiwn nesaf os byddwch yn ymdrin â’r math hwn o therapi gyda meddwl agored a chalon agored sydd am weithio tuag at gynnydd a newid yn eu bywyd.

Ranna ’: