Pethau i'w hystyried wrth ysgaru priod mewnfudwr

Pethau i

Yn yr Erthygl honNid yw bod yn briod â dinesydd, ynddo'i hun, yn anochel yn rhoi statws cyfreithiol i fewnfudwr. Fodd bynnag, gall priodas ddilys - nad yw at ddiben cael eich cerdyn gwyrdd - roi cyfle i ryw statws cyfreithiol mewn rhai amgylchiadau.
priodas ymosodol goddefol

Fel y gwyddom i gyd, mae ysgariad yn dod â llawer o ganlyniadau, ond mae hyn yn arbennig o hanfodol i briod mewnfudwyr. Mae gan fewnfudwyr o unrhyw ran o'r byd bron yr un hawliau cyfreithiol â dinasyddion yn yr Unol Daleithiau - o leiaf o ran priodas ac ysgariad.

Mae ysgaru mewnfudwr bron yr un broses ag ysgaru dinesydd. Y pryder yn bennaf yw os cafodd eich priod ei ddinasyddiaeth neu gerdyn gwyrdd trwy briodas, os yw'ch priod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau trwy briodas, mae ganddo rai esboniadau difrifol i'w gwneud.Ond cyn i ni symud ymlaen i ysgaru mewnfudwr, dyma rai geiriau allweddol y mae'n rhaid i ni eu trafod.

1. Nonimmigrant: Dyma rywun mewn gwlad am gyfnod cyfyngedig o amser ac at bwrpas penodol, fel twristiaeth, gwaith neu astudio.

2. Preswylydd parhaol cyfreithlon (LPR): Mae hwn yn ddinesydd sydd wedi cael caniatâd i fyw a gweithio yn eich gwlad yn barhaol. Gelwir prawf o statws LPR yn “gerdyn gwyrdd.” Sylwch yn garedig y gall LPR cymwys wneud cais i ddod yn ddinesydd.3. Preswylydd amodol: Dyma berson sydd wedi cael cerdyn gwyrdd am gyfnod o ddwy flynedd yn unig yn seiliedig ar briodas, y mae'n rhaid iddo fodloni rhai amodau cyn iddo ddod yn breswylydd parhaol.


cyngor therapydd ar berthnasoedd

4. Mewnfudwr heb ei ddogfennu: Dyma rywun a ddaeth i mewn i'r wlad yn anghyfreithlon (“heb archwiliad nac ardystiad”) neu sydd wedi aros y tu hwnt i ddyddiad awdurdodedig (gall mewnfudwr droi mewnfudwr heb ei ddogfennu os yw'n aros y tu hwnt i'r amser penodedig). Mae'r dull mynediad yn wahaniaeth pwysig oherwydd bod y rhan fwyaf o fewnfudwyr a gofnododd heb arolygiad yn cael eu gwahardd rhag dod yn breswylwyr parhaol cyfreithlon neu hyd yn oed yn breswylwyr amodol hyd yn oed trwy briodi â dinesydd oni bai eu bod yn gymwys i dderbyn hepgor caledi.

Rheolau llym ar gyfer y partner mewnfudwyr

Ar gyfer priod mewnfudwr, mae cyfraith gwahanu'r genedl yn gadael dewisiadau amgen cyfyngedig iawn i'ch priod geisio am gartref gwastadol. Rhaid i'ch priod mewnfudwr y mae angen iddo breswyliwr gwastadol geisio am yr hyn a elwir yn “hepgoriad.” Mae'r cyfiawnhad dros yr hepgoriad yn eithriadol o dynn ac yn ymgorffori gan ddangos bod y briodas wedi mynd i gariad ac nid am gerdyn gwyrdd, y byddai caledi rhyfeddol yn bodoli pe na bai'r apêl yn wir, neu fod y partner bywyd ymsefydlwr wedi'ch curo gennych chi.

Mae prawf arferol a ddefnyddir i ddangos bod y briodas yn ddilys yn cynnwys bod gan y cwpl blentyn gyda'i gilydd, mynd i fentora priodas, neu feddu ar eiddo ar y cyd.

Mae statws preswylio yn effeithio ar benderfyniadau dalfa plant

Mae statws preswylio yn effeithio ar benderfyniadau dalfa plant

Efallai y byddwch chi, priod y dinesydd, yn ceisio defnyddio statws heb ei ddogfennu’r mewnfudwr fel lifer mewn penderfyniad dalfa. Yn gyffredinol, mae deddfau dalfa'r wladwriaeth yn cynnwys statws mewnfudo naill ai rhiant neu blant fel ffactor i'w ystyried wrth bennu dalfa plentyn.

Hefyd, gall barnwyr llys teulu mewn brwydrau yn y ddalfa rhwng dinesydd o’r Unol Daleithiau a mewnfudwr heb ei ddogfennu ei chael yn anodd cymhwyso polisi “budd gorau’r plentyn” pan fydd y rhiant heb ei ddogfennu dan fygythiad posibl o gael ei symud (bydd hyn yn arwain at y dinesydd yn cael ei ddalfa y plentyn, ni waeth beth).

Os yw'ch partner yn breswylydd parhaol

Os yw'ch priod yn breswylydd parhaol cyfreithlon (LPR), mae eu dyddiau o boeni drosodd. Nid oes angen i'r mwyafrif o fewnfudwyr sydd eisoes wedi'u cymeradwyo ar gyfer preswyliad parhaol yn y wlad (ond nid eu naturoli) boeni tan pan fyddant yn gwneud cais i ddod yn breswylwyr cyfreithiol y wlad honno. Fodd bynnag, mae yna gyfnodau preswyl gwahanol y mae'n rhaid eu defnyddio cyn y gallant ofyn am eu naturoli.

Os yw preswylydd parhaol yn briod â dinesydd yr Unol Daleithiau, mae'r polisi cyfnod tair blynedd arferol yn berthnasol; os nad yw'n briod â dinesydd yr Unol Daleithiau, mae'r polisi cyfnod arferol o bum mlynedd yn dal i fod yn berthnasol.

Os gwnaethoch chi noddi'ch partner

Os ydych yn ddinesydd yr Unol Daleithiau a noddodd gais mewnfudo eich priod ac sy'n mynd trwy achos ysgariad, dylech gymryd camau cyflym i osgoi cyfrifoldeb ariannol parhaus am eich priod.

Dylech ddechrau trwy dynnu nawdd yn ôl mewn unrhyw lys barn yn eich ardal chi, hefyd dylech brosesu tynnu'r affidafid cymorth a ffeiliwyd yn flaenorol yn ôl.

Dylech hefyd nodi bod cyfrifoldeb ariannol yn parhau oni bai bod eich priod yn gadael eich gwlad.


cyfathrebu â phriod yn ystod gwahanu

Os ydych chi'n cyhuddo'ch partner o briodi am gael cerdyn gwyrdd

Er gwaethaf cosbau y gweithdrefnau ysgariad a amlinellwyd uchod, gall yr honiadau a'r dilysu sy'n gysylltiedig â chais am ysgariad ddylanwadu ar weithdrefnau mudo. Er enghraifft, os yw preswylydd yr Unol Daleithiau yn gwarantu bod y partner bywyd o'r tu allan wedi mynd i'r briodas ar gam i godi ei “gerdyn gwyrdd”, bydd hyn yn effeithio ar weithdrefnau symud ar unrhyw adeg.

Yn yr un modd, os bydd llys yn darganfod mai'r priod mewnfudwr oedd ar fai yn y briodas a fethodd, efallai trwy anffyddlondeb, cytew, absenoldeb cymorth, gallai fod yn angheuol mewn gweithdrefnau ymfudo.

Yn y bôn, dylech chi ail-feddwl am yr ysgariad oherwydd eich bod chi'n mynd i fod yn costio mwy na phriodas i fewnfudwr. Byddwch yn costio eu preswyliad iddo yn eich gwlad.