10 Peth i'w Trafod â'ch Priod Cyn Dechrau Ailfodelu Tŷ

10 Peth i

Yn yr Erthygl hon

Mae yna reswm pam mae adnewyddu cartrefi yn aml yn cael ei ystyried yn un o'r digwyddiadau bywyd sy'n achosi mwy o straen. O ystyried y gost, yr aflonyddwch, y penderfyniadau a'r newid, nid yw'n syndod eu bod yn achosi straen.Daw rhan fawr o'r straen o'r pwysau y mae'n ei greu ar berthynas a deinamig eich teulu, yn enwedig rhwng priod. Yn ystod gwaith adnewyddu, gall fod yn anodd i wŷr/gwragedd gofio gwneud penderfyniadau ar y cyd a gweithredu fel tîm. Nid yn unig y gall hyn arwain at anghytundebau, gall hefyd arwain at ddryswch a mwy o waith a chostau i'ch contractwr cyffredinol.

Isod mae'r deg prif ystyriaeth sy'n gofyn am gytundeb gyda'ch priod (neu rywun arwyddocaol arall) cyn dechrau adnewyddu cartref:

1. Gosod cyllideb

Un o'r prif ffactorau straen sy'n deillio o brosiectau adeiladu yw'r gwariant. Yn enwedig ymhlith cyplau sy'n cyllidebu ar gyfer ffordd o fyw y tu hwnt i'r gwaith adnewyddu, mae'r gost yn eitem allweddol ar gyfer dod i gytundeb â'ch partner arwyddocaol arall cyn dechrau'r prosiect.

Dylech gytuno ar gyllideb a sut y byddwch yn ei hariannu (e.e. cynilion, benthyciad, cardiau credyd, ac ati).

Nid yn unig mae’n bwysig cytuno ar gyllideb, ond mae hefyd yn bwysig penderfynu pwy fydd yn olrhain y gyllideb hon drwy gydol y prosiect.

Pan fyddwch yn penderfynu ar eich cyllideb gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth mae yswiriant eich perchennog yn ei gynnwys , os oes gennych chi un.

2. Gosodwch amserlen

Mae penderfynu ar amserlen prosiect yn aml yn cael ei adael i ddisgresiwn y contractwr cyffredinol…gall hyn fod yn gamgymeriad. Dylai cyplau drafod yn gyntaf am ba mor hir y maent yn gyfforddus yn byw mewn cyflwr o newid ac anhrefn.

Os nad yw eich cyfnod amser cytunedig yn cyd-fynd ag amserlen y contractwr, ystyriwch ganslo neu ohirio’r gwaith nes ei fod yn alinio.

3. Darganfyddwch ble i fyw

Yn aml, mae cyplau'n tybio y gallant barhau â'u harferion yn ystod y cyfnod adeiladu, ond anaml y mae hyn yn wir. Gall y defnydd o'r cartref fod yn un o effeithiau mwyaf prosiect.

Yn gynnar yn y broses, mae’n hollbwysig bod cyplau yn penderfynu (gyda chyngor gan weithiwr proffesiynol) a ellir meddiannu’r tŷ yn ystod y cyfnod adeiladu. Os na, pennwch gynllun ar gyfer adleoli.

A fyddwch chi'n rhentu fflat, yn symud i mewn gyda phobl yng nghyfraith, neu'n cymryd gwyliau estynedig?

Mae angen i gyplau gael cynllun. Mae hyn yn atal penderfyniadau munud olaf ynglŷn â ble i fynd a allai adael un priod yn chwerw neu'n ddig (meddyliwch am 3 mis annisgwyl gyda'ch mam-yng-nghyfraith!).

4. Adnabod amhariadau oherwydd y prosiect

Yn y rhan fwyaf o achosion gydag adeiladu, mae'n rhaid rhoi'r gorau i rywbeth. Boed yn llai o rediadau coffi i arbed arian neu gawodydd poeth dim ond ar ôl 8 pm oherwydd cau dŵr, fel arfer bydd adnewyddu cartref yn newid rhywbeth ym mywydau bob dydd perchnogion tai.

Dylai cwpl drafod a chytuno ar yr amhariadau hyn a'r hyn y maent yn gyfforddus ag ef.

Mae’n hollbwysig i gwpl weithio gyda’u contractwr cyffredinol, neu reolwr prosiect, i ddilysu’r rhestr a’r rhagdybiaethau. Yna gall cwpl benderfynu a allant oddef effeithiau disgwyliedig y prosiect ai peidio.

5. Cytuno ar logi'r contractwr

Cytuno ar logi Mae llogi'r contractwr cywir yn un o'r prif benderfyniadau a wneir mewn prosiect adeiladu. Mae'n bwysig i barau wneud y penderfyniad hwn gyda'i gilydd. Meddyliwch am bryniannau mawr eraill (tŷ, car, offer), fel arfer mae cyplau yn gwneud y rhain gyda'i gilydd a thrafod yr opsiynau; dylid ymdrin â chyflogi eich contractwr mewn ffordd debyg.

Yn ogystal, gall trafod y penderfyniad hwn helpu i nodi cwestiynau neu bryderon yn gynnar yn y broses ac o bosibl ganiatáu datrysiad cyn dechrau adeiladu.

6. Gwybod amseriad penderfyniadau

Nid yw cael eich rhuthro i wneud penderfyniadau yn argoeli’n dda ar gyfer perthynas. Mewn prosiect adeiladu, mae yna benderfyniadau di-ri a fydd â chanlyniadau hirhoedlog (e.e. lliwiau paent, mathau o loriau, dewis cerrig, ac ati).

Gall cyplau osgoi bod yn frysiog yn y penderfyniadau hyn (neu’n waeth, cael un partner i wneud dewis twyllodrus) trwy fapio amserlenni cyn amser.

Dylai cyplau weithio gyda'u contractwr neu reolwr prosiect i ddatblygu amserlen sy'n cynnwys camau gweithredu a thasgau ar gyfer y perchennog.

7. Nodwch nodau eich prosiect

Mae cael nod cyffredin ar gyfer prosiect yn helpu i sicrhau bod cyplau yn gwerthuso llwyddiant gyda pharamedrau tebyg.

Ai'ch prif nod yw cyflawni ansawdd penodol, cwrdd ag amserlen benodol, aros o fewn cyllideb benodol?

Gall popeth fod yn bwysig, ond bydd nodi nod terfynol eich prosiect yn helpu i sicrhau bod cyplau yn gweld canlyniadau yn yr un golau. Drwy wneud hynny, mae cyplau yn osgoi sefyllfaoedd lle mae un partner yn falch a'r llall yn anfodlon â sut y cafodd y prosiect ei berfformio.

8. Gwybod sut i werthuso'r perfformiad

Gall swnio'n syml, ond yn debyg i nodi nodau, dylai cwpl gytuno o'r cychwyn cyntaf sut y byddant yn gwerthuso llwyddiant. Gall hyn helpu i sicrhau bod y ddau unigolyn yn edrych ar gynnydd o’r un lens yn hytrach na bod ganddynt ragolygon cyferbyniol ar berfformiad y contractwr.

Ystyriwch ddefnyddio gweithiwr rheoli prosiect proffesiynol i nodi cerrig milltir a meini prawf perfformiad os nad ydych yn siŵr sut i fynd ati i wneud y cam hwn.

9. Egluro cyfyngiadau eich cwmpas

Gall gosod cyfyngiadau ar eich prosiect o'r cychwyn cyntaf atal ymgripiad cwmpas ac anghytundebau posibl rhwng cwpl. Peidiwch â gadael i'ch ailfodelu cegin arwain yn ddamweiniol at weddnewid tŷ llawn os nad ydych chi'n bwriadu gwneud hynny.

Bydd trafod cyfyngiadau eich gwaith arfaethedig o flaen amser yn helpu i'ch cadw chi a'ch priod yn gydnaws pe bai cwestiynau neu demtasiynau'n codi i ehangu'r gwaith.

10. Dewiswch y rheolwr cynradd ar gyfer y prosiect

Gall cynnal blaen unedig helpu i osgoi llawer o'r cymhlethdodau a'r camgyfathrebu mewn adnewyddiad.

Ar gyfer cyplau, un ffactor i helpu i gynnal cyfathrebu clir yw cytuno ar bwy fydd y person sylfaenol i oruchwylio'r prosiect a'r contractwr.

Boed yn chi'ch hun, eich priod, neu weithiwr rheoli prosiect proffesiynol, bydd cael un pwynt cyfathrebu a chyfarwyddiadau ar gyfer y contractwr yn helpu i osgoi gwrthdaro, oedi, colli cyfarwyddiadau, ac ati.

Mae popeth yn dibynnu ar gyfathrebu

Cyfathrebu agored a deialog yw'r ffactorau cyffredin ar gyfer cynnal perthynas iach â'ch priod mewn prosiect adeiladu. Yn ogystal, mae'n bwysig cydnabod pan fydd angen cymorth ac arweiniad proffesiynol arnoch chi a'ch priod ar gyfer y prosiect.

Gall adnewyddu gydag un arall fod yn straen, yn enwedig os nad ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. Yn ffodus, gyda’r paratoad cywir, gall troi tŷ yn gartref delfrydol i’ch teulu fod yn brofiad pleserus neu hyd yn oed hwyl.

Ranna ’: