Beth yn union yw Therapi Priodas a Theulu?

Therapi priodas a theulu

Yn yr Erthygl honMae'n debyg eich bod wedi clywed am therapi o'r blaen, ond a oeddech chi'n gwybod bod yna lawer o wahanol fathau neu ganghennau? Mae therapi unigol yn adnabyddus iawn, ond efallai'n llai hysbys yw priodas a therapi teulu.Felly beth yw therapi teulu? Neu beth yw priodas cwnsela ?

Yn syml, y diffiniad o briodas a therapi teulu yw ei fod yn fath neu'n gangen o seicotherapi sy'n gweithio gyda chyplau neu deuluoedd i annog newid cadarnhaol.Mae rhaglenni priodas a therapi teulu wedi bod o gwmpas ers amser maith, yn anffurfiol ac yn ffurfiol. Yn yr Unol Daleithiau, cafodd ei ddechrau yn y 1940au. Gan fod therapi priodas wedi bod yn ddefnyddiol dros y blynyddoedd, mae wedi ennill mewn poblogrwydd.

Yn ôl arolwg barn gan Psychology Today, mae mwy na 27 y cant o oedolion yn ceisio cymorth gan therapydd o ryw fath yn ystod y ddwy flynedd flaenorol (cyfran o hynny yw priodas a chwnsela teulu).

Ers y 1970au, mae nifer y cwnselwyr priodas wedi cael cynnydd o 50 gwaith, ac maen nhw'n trin bron i 2 filiwn o bobl.A yw priodas a therapi teulu yn iawn i chi? Dyma rai mewnwelediadau a allai fod o gymorth.

Gwyliwch hefyd:

Therapydd priodas yn erbyn Seicolegydd

Yn gyntaf, gallai fod yn ddefnyddiol gwybod y gwahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng seicolegydd a therapydd priodas a theulu trwyddedig.

Mae seicolegydd, yn ôl Cymdeithas Seicolegol America, yn rhywun sydd wedi mynd i'r ysgol ac wedi'i ardystio i ymarfer fel seicolegydd.

Yn nodweddiadol mae ganddyn nhw radd meistr neu ddoethuriaeth, ynghyd â dwy flynedd o hyfforddiant clinigol. Mae tua 105,000 o seicolegwyr trwyddedig yn Seicolegydd yr Unol Daleithiau sy'n helpu unigolion i ddelio â materion sy'n codi mewn bywyd neu problemau iechyd meddwl .

Gallant wneud diagnosis a chynnig triniaeth. Sesiynau therapi yw lle maen nhw'n siarad i ddeall materion ac yna'n cynnig atebion.

Mae therapyddion priodas a theulu yn debyg iawn i seicolegwyr. Fodd bynnag, fe wnaethant hyfforddi'n benodol i drin materion yng nghyd-destun priodas a theulu.

Yn ôl Cymdeithas America ar gyfer Priodas a Therapi Teulu, mae ganddyn nhw radd meistr neu ddoethuriaeth a dwy flynedd neu fwy o brofiad clinigol cyn dechrau eu gyrfa broffesiynol.

Gallant hefyd wneud diagnosis a thrin materion emosiynol a phroblemau ymddygiad. Mae gan therapyddion priodas a theulu ddiddordeb yn iechyd tymor hir y cwpl a'r teulu, yn ogystal â phob person.

Felly er bod gan seicolegwyr a therapyddion priodas a theulu yr un faint o addysg a hyfforddiant clinigol, mae'r hyn maen nhw'n ei ddysgu yn amrywio.

Mae therapyddion priodas a theulu yn fwy arbenigol wrth weithio gyda gweithgareddau therapi teulu sy'n mynd i'r afael â'r materion mewn priodas neu deulu, ac maent yn hyddysg iawn wrth weithio gyda dynameg nifer o bobl sy'n ymwneud â'r mater.


sut i ddelio â phriod negyddol

Pam ddylwn i ystyried priodas a therapi teulu?

Mae hwn yn gwestiwn da i'w ofyn i chi'ch hun, a bydd manteision ac anfanteision therapi teulu yn wahanol i bob person.

Os ydych chi'n cael problem yn eich teulu neu'ch priodas na allwch ymddangos ei bod yn gweithio allan, ac nad yw'n mynd i ffwrdd ar ei phen ei hun, yna gallai therapydd priodas a theulu fod yn syniad da.

Materion posib y gall therapydd priodas a theulu helpu gydag ystod yn eang. Gallant helpu i drin materion iechyd meddwl fel iselder ysbryd, pryder, neu anhwylderau eraill sy'n cyfrannu at faterion yn yr uned deuluol neu'r briodas.

Neu gallent fod yn faterion a allai fod yn gysylltiedig â thrasiedïau y mae'r teulu neu'r cwpl wedi'u dioddef, megis colli plentyn, neu a ysgariad .

Yn ogystal, mae'r mathau hyn o gall therapyddion helpu i drin y rhai sydd wedi dioddef camdriniaeth, neu gallant helpu cyplau sydd â problemau gydag agosatrwydd .

Nid dim ond cynnydd a dirywiad rheolaidd mewn bywyd yw'r rhain. Mae'r rhain yn faterion o bwys a all effeithio ar yr emosiynol yn gyffredinol iechyd y briodas neu deulu.

Er y gallwn weithio llawer ar ein pennau ein hunain i fynd trwy'r materion hyn, mae'n iawn sylweddoli y bydd angen help allanol arnoch weithiau.

Un positif iawn yw therapydd priodas a theulu yw bod ganddyn nhw brofiad o helpu teuluoedd a chyplau priod yn union fel eich un chi.

Yn ôl Cymdeithas America ar gyfer Priodas a Therapi Teulu, mae 90 y cant o gleientiaid yn nodi gwelliant yn eu hiechyd emosiynol ar ôl derbyn triniaeth.

Dod o hyd i therapydd priodas a theulu da

Dod o hyd i therapydd priodas a theulu da

Nid yw pob therapydd yr un peth - mae gan rai fwy neu lai brofiadol, ac mae rhai yn defnyddio gwahanol ddulliau i sicrhau canlyniadau penodol.

Dyna ddau beth i'w hystyried yn bendant wrth chwilio am therapydd sy'n iawn i chi. Ond hyd yn oed yn fwy, mae pobl yn sylweddoli ei bod hi'n bwysig dod o hyd i therapydd yr ydych chi i gyd yn rhwyllo ag ef.

Therapi yn beth personol iawn, felly dylai'r therapydd fod yn rhywun rydych chi i gyd yn teimlo'n gyffyrddus yn siarad ag ef, ac yn rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo fel y byddwch chi'n fwy tebygol o ddilyn eu cyngor.

Un o'r y lleoedd gorau i ddod o hyd i therapydd da yw atgyfeiriadau. Y broblem gyda hynny yw nad yw eraill o reidrwydd yn darlledu'r ffaith eu bod yn mynd at therapydd.

Ond os ydych chi'n gwybod am unrhyw un sydd wedi, gofynnwch yn synhwyrol iddyn nhw pwy allan nhw ei argymell. Efallai y byddwch hefyd yn gallu darllen adolygiadau o wahanol therapyddion ar-lein.

Yn y diwedd, efallai y bydd angen i chi fynd i therapi yn gyntaf er mwyn penderfynu pa therapydd sy'n iawn i chi. Peidiwch â theimlo'n ddrwg os na fyddant yn gweithio allan, ac mae angen ichi ddod o hyd i rywun arall. Ni fydd pawb yn ffit da i bob teulu neu gwpl.

Faint o sesiynau y gallaf eu disgwyl?

Dywed Cymdeithas Oklahoma ar gyfer Priodas a Therapi Teulu fod y math hwn o therapi fel arfer yn dymor byr.

Mae parau neu deuluoedd priod yn dod i mewn gyda mater penodol y maen nhw am ei weithio allan, ac yn nodweddiadol mae yna nod terfynol mewn golwg. Felly 9-12 sesiwn yw'r cyfartaledd fel rheol.

Ond gall llawer gymryd 20 neu hyd yn oed 50 sesiwn. Mae'n dibynnu ar y cwpl neu'r teulu a hefyd y mater dan sylw.

Mae newid yn anodd a gall gymryd amser , yn enwedig pan fydd pobl eraill yn cymryd rhan. Felly peidiwch â disgwyl newid dros nos, ond gwyddoch hefyd nad yw therapi bob amser am byth. Mae yno pan fydd ei angen arnoch, p'un ai ar gyfer un sesiwn neu oes o sesiynau.

Yn ddiddorol, therapyddion priodas a theulu yn gyffredinol yn treulio hanner eu hamser yn creu unigolyn un i un, gyda'r hanner arall gyda'r teulu neu wedi'i gyfuno â'r priod.

Mae'n dangos bod siarad mewn grŵp yn ddefnyddiol, ond felly hefyd yn mynd i mewn ar ei ben ei hun. Os ewch chi ar hyd y llwybr hwn, yn gyffredinol, efallai y bydd mwy o sesiynau ynghlwm.

Mae therapi priodas a theulu yn ffordd i deuluoedd neu gyplau siarad â therapydd sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig am faterion yn eu bywydau.

Dros y blynyddoedd, llawer buddion cwnsela priodas wedi bod yn dyst; mae wedi tyfu mewn poblogrwydd. A yw'n iawn i chi? Os ydych wedi bod yn meddwl amdano, beth am roi cynnig arni?