Beth Os nad yw fy mhriod yn derbyn yr ysgariad?

Beth Os nad yw fy mhriod yn derbyn yr ysgariad?

Pan fydd mwyafrif y cyplau yn penderfynu hollti o'r diwedd, mae'r ddau briod yn cydnabod bod y berthynas yn anadferadwy. Yn aml nid yw un priod yn derbyn ysgariad, serch hynny. Efallai y bydd y priod hwnnw eisiau cadw'r berthynas gyda'i gilydd, ac yn aml gallant arafu'r ysgariad. Ni allant ei rwystro, serch hynny.Ni ellir atal ysgariad

Yn yr hen ddyddiau, roedd ysgariad yn anodd iawn ei gael. Fel rheol, roedd yn rhaid i'r priod a oedd eisiau ysgariad brofi rhywfaint o “fai” ar ran y priod arall. Roedd hyn yn rhywbeth fel godineb neu gamdriniaeth. Os na allech brofi bai ni allech gael ysgariad.Fel mater ymarferol, byddai cyplau a oedd am fynd eu ffyrdd ar wahân yn aml yn esgus bod gan y gŵr berthynas. Os nad oedd gŵr yn derbyn ysgariad, gallai fynd i'r llys a phrofi nad oedd ar fai ac efallai y byddai'r llys yn gadael y briodas yn ei lle.

Heddiw, mae bron yn amhosibl atal ysgariad. Os yw un priod eisiau cael ysgariad, gall ef neu hi ei gael yn y pen draw. Gadewch i ni ddefnyddio Nevada fel enghraifft. Yno, mae'n rhaid i berson priod ddangos ei fod yn “anghydnaws” gyda'i briod.
dyddiadau sgorpio

Anaml y bydd barnwyr yn cloddio'n ddyfnach i'r mater hwn. Gall barnwr wadu ysgariad mewn achos prin os bydd y barnwr yn darganfod bod y cwpl yn dal i fyw gyda'i gilydd, ond yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, os bydd rhywun yn dweud eu bod eisiau ysgariad bydd y barnwr yn ei ganiatáu.

Yn aml gall priod arafu ysgariad

Nid yw ysgariad yn ymwneud â thorri'r bondiau cyfreithiol rhwng priod yn unig. Mae ysgariad hefyd yn setlo materion sy'n ymwneud ag arian a phlant. Mae llysoedd yn cymryd eu cyfrifoldeb tuag at blant o ddifrif, oherwydd gall priod yn aml golli golwg ar anghenion eu plant yn ystod rhaniad.


infatuation vs chwant

Rhaid i lysoedd hefyd oruchwylio hollti oes gyfan cwpl, gan gynnwys eu cartrefi, eu ceir, ac unrhyw asedau eraill sydd ganddyn nhw. Mewn llawer o achosion, yn anffodus mae'n rhaid i lysoedd rannu dyledion cwpl.Yn aml gall priod arafu ysgariad

Os nad yw un priod yn derbyn ysgariad, gall ef neu hi lusgo'r broses o setlo'r adran eiddo a materion yn ymwneud â phlant yn aml. Mae'r Bar Nevada yn tynnu sylw, i ddefnyddio'r enghraifft honno eto, ei bod yn well gan farnwyr yn y wladwriaeth honno fod y priod yn negodi eu rhaniad eu hunain o asedau. Mae hyn yn wir ym mhob llys ledled y wlad.

Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, bydd y cwpl yn cytuno ar raniad o'u hasedau, a bydd y barnwr yn adolygu eu cytundeb i sicrhau ei fod yn deg cyn iddo ef neu hi roi'r ysgariad. Nid oes llawer y gall un priod ei wneud os yw'r priod arall am lusgo trafodaethau nes bod yn rhaid i'r barnwr gymryd rhan a rhannu'r asedau ar gyfer y cwpl.

Gall priod ymryson arafu'r broses. Mae plant hyd yn oed yn fwy cymhleth. Mae rhannu arian yn gofyn i farnwr stocrestri'r asedau a phenderfynu ar raniad teg. Gall penderfynu ar faterion cymhleth sy'n ymwneud â phlant, fel lle dylai'r plentyn fyw, ofyn am dystiolaeth gan y plant, aelodau'r teulu, a hyd yn oed seicolegwyr. Os na all y priod gytuno gall yr anghydfod lusgo ymlaen am fisoedd.