Pryd ddylech chi geisio cyngor cyfraith teulu?

Pryd ddylech chi geisio cyngor cyfraith teulu?

Yn yr Erthygl hon
diffiniad priodas cydymaith

Wrth ddelio â sefyllfa cyfraith teulu, rydych yn sicr o chwilio am gymorth cyfreithiol a chyngor cyfraith teulu.Mae'r materion hyn yn ddifrifol iawn, ac mae'n well chwilio am atwrneiod cyfraith teulu na cheisio cyngor gan eich ffrindiau a'ch teulu.

Wrth gwrs, nhw yw eich doethion. Ond, o ran sefyllfa cyfraith teulu gall cyngor cyfreithiol amserol eich helpu i wneud penderfyniadau gwell.Efallai y bydd angen i chi ofyn am gyngor cyfraith teulu yn y sefyllfaoedd canlynol:

  • Ysgariad a Gwahanu
  • Materion Plant
  • Cynnal a Chynnal a Chadw Plant
  • Setliad Eiddo
  • Gorchmynion Ymyrraeth
  • Materion Cyfraith Teulu eraill a all gynnwys lleoliad, gorchmynion adfer, ac anghydfodau ynghylch ceisiadau pasbort plant.

Mae Deddfau Teulu hefyd yn estyn allan tuag at fabwysiadu, hawliau atgenhedlu, trais domestig, surrogacy ac achosion cyfraith teulu pwysig eraill.

Pan ddewch chi wyneb yn wyneb â sefyllfa o'r fath, mae'n hanfodol iawn i chi geisio arweiniad cyfreithiwr teulu medrus oherwydd cymhlethdod deddfau teulu.Mae'r cwestiwn yn codi: pam mae angen atwrnai cyfraith teulu arnoch chi? Pam na allwch chi gael help gan unrhyw gyfreithiwr arall?

Pam mae angen cyfreithiwr teulu arnoch chi?

Cyn i ni symud ymlaen, gadewch inni fynd i'r afael â'r cwestiwn - beth mae cyfreithiwr teulu yn ei wneud?

Mae cyfreithwyr teulu nid yn unig yn delio â chytundebau priodasol ond hefyd yn arbenigo mewn materion cyfraith teulu sy'n ymwneud ag ysgariad, tadolaeth, a hawliau menywod.

Mae rhai cyfreithwyr teulu yn arbenigwyr ar gwpl o feysydd eraill sy'n cynnwys dalfa a chefnogaeth plant, yn ogystal ag ymweliad a hawliau i blant dan oed.

Ond, nid yw deddfau teulu yr un peth ym mhobman. Gallant fod yn wahanol o wladwriaeth i wladwriaeth. Rhaid i gyfreithwyr teulu wybod am gyfreithiau teulu gwlad benodol a gweithio gyda'u cleientiaid yn unol â hynny.

Mae cyfreithwyr teulu nid yn unig yn delio â chleientiaid ond yn treulio llawer o amser yn y llys hefyd a rhaid iddynt fod yn sefydlog yn emosiynol a bod â gallu rhagorol i reoli gwahanol achosion.

Pryd i ofyn am gyngor cyfraith teulu?

Fel y soniwyd ar y cychwyn, mae yna lawer o resymau i'ch helpu chi i ddarganfod pryd i ofyn am gyngor cyfreithiol. Serch hynny, rhoddir ychydig o achosion i'r canlynol lle gallai fod angen i chi ofyn am gyngor cyfraith teulu.

1. Ar fin priodi

Os ydych chi ar fin priodi a bod gennych chi rai asedau yr hoffech chi eu gwarchod, yna mae'n rhaid i chi ddechrau chwilio am gyngor cyfreithiol teulu neu ddechrau chwilio am gytundeb pren.

Efallai eich bod chi'n gyffrous am eich paratoadau priodas ac efallai eich bod chi eisiau cadw draw o'r drafferthion hyn, ond t mae cytundebau hese yn gymhleth ac yn anodd iawn.

Nid oes angen i chi guddio'r pethau oddi wrth eich partner a'u gwneud yn ymwybodol o'ch penderfyniadau ynghylch eich arian a'ch asedau ymlaen llaw.

Y peth gorau yw os cymerwch gyngor cyfraith teulu gan gynghorydd cyfreithiol cywir, a didoli'r materion hanfodol hyn cyn i chi briodi.

2. Ysgariad

Os ydych chi a'ch unigolyn arwyddocaol arall yn mynd i gael ysgariad neu ddirymiad, a bod gennych asedau, dyledion ac eiddo - dechreuwch chwilio am arbenigwr ar gyngor cyfraith teulu ar unwaith.

Gall ysgariad a dirymiadau fod yn flêr iawn ac maent yn cynnwys cyfraith gymhleth ynghylch diddymu, cyllid a dyledion yn ogystal â chymorth i blant a phlant.


20 technegau i ailgynnau eich nosweithiau

Ar wahân i'r deddfau teuluol hyn, mae yna hefyd weithdrefnau hir a phrysur na fyddwch efallai'n gallu mynd drwyddynt ar eich pen eich hun; mae'r rhain yn cynnwys hysbysiadau llenwi, gwrandawiadau, dyddodion, tystiolaeth, darganfyddiadau, ac ati.

Ar wahân i hyn, byddwch hefyd mewn cyflwr emosiynol iawn oherwydd yr ysgariad a chyfrifo'ch dyfodol, felly mae'n well dechrau chwilio “cyngor cyfreithiol cyfraith teulu am ddim ar-lein” neu ddechrau chwilio am gyfreithiwr teulu gwych.

Gwyliwch hefyd:

3. Cynnwys plentyn

Os oes gennych blentyn bach - sy'n golygu plentyn o dan 17 oed a bod y plentyn a'r rhieni am eu rhyddhau'n gyfreithlon, byddai angen i chi ofyn am gyngor cyfraith teulu.

Bydd hyn yn rhoi hawl gyfreithiol i'r plentyn fod yn gyfrifol amdano'i hun, ac ni fyddai angen i'r rhieni gymryd cyfrifoldeb mwyach.

Mae'r ardal hon hefyd yn dyner iawn, ac mae barnwyr fel arfer yn edrych ar fudd gorau'r plentyn, a rhaid cael cyngor cyfreithiol gan atwrnai cyfraith teulu fydd eich opsiwn cyntaf.

Sut i ddewis cyfreithiwr teulu?

Ar ôl i chi benderfynu ceisio cyngor cyfraith teulu, y cwestiwn pwysig nesaf sy'n codi yw sut i ddewis yr atwrnai cyfraith teulu.


colli ymddiriedaeth mewn priodas

Nid yw ceisio cyngor cyfraith teulu yn berthynas rhad. Ar ben hynny, ni allwch newid eich cyfreithwyr yn hawdd ac ni allwch ddatgelu'ch manylion personol i bawb.

Felly, cyn i chi benderfynu rhoi eich arian caled ar gyfer ymgynghoriad cyfraith teulu, mae'n hanfodol dewis y cyfreithiwr gorau posibl.

Mae'r cam cyntaf yn golygu gwneud ymchwil drylwyr. Gallwch chwilio dros y rhyngrwyd a chwilio am adolygiadau. Gallwch hefyd ofyn am gyngor gan eich ffrindiau neu'ch teulu, sydd wedi ceisio cwnsler cyfreithiol yn y gorffennol.

Pwyntiau allweddol i'w cofio

Rhaid i chi sicrhau bod y cyfreithiwr wedi'i drwyddedu. Hefyd, gwiriwch a yw'r atwrnai wedi delio ag achosion tebyg yn y gorffennol a'u cyfradd llwyddiant.

I ddechrau, gallwch chi lunio rhestr fer o rai yn dibynnu ar eu cymwysterau, enw da, taliadau, taliadau, argaeledd, agosatrwydd, a gosod apwyntiad gyda phob un ohonynt.

Cadwch eich cwestiynau sylfaenol yn barod a cheisiwch eu dadansoddi ar sail eu dull, eu cymhwysedd, a pha mor gyffyrddus ydych chi'n teimlo yn datgelu'ch manylion. Os credwch fod ganddynt y hyfedredd i'ch helpu chi, gallwch chi gwblhau eich atwrnai cyfraith teulu.

Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n trafod eu taliadau yn agored ar y cychwyn. Byddai'n anodd camu'n ôl ar ôl i chi blymio i'r broses o geisio cyngor cyfraith teulu.