10 Rheol Aur ar gyfer Gwasanaethu Eich Priod

Carwr gofalgar yn cofleidio

Rydym i gyd wedi clywed yr ymadrodd, gwraig hapus, bywyd hapus . Mae'r ymadrodd yn wir pan ddaw i wŷr hefyd. Ond, sut allwch chi ddod o hyd i ffyrdd o wasanaethu eich priod ac osgoi a priodas anhapus ?

Pan fyddwch chi'n cael eich dal i fyny yn y cyfnod mis mêl o'r briodas, fe allai fod yn anodd meddwl efallai na fyddwch chi'n byw'n hapus byth wedyn. Ond heb os, mae rhannu eich bywyd cyfan gyda pherson arall yn llawn heriau, yn enwedig os nad ydych chi'n gwybod unrhyw beth am berthnasoedd.

Mae priodas yn gofyn am gariad, ymrwymiad, a gwaith yn ogystal â pharch. Fodd bynnag, nid yw priodas sy'n seiliedig ar barch a chariad yn digwydd yn unig. Mae'n rhaid i chi fuddsoddi'ch amser a'ch ymdrechion i gyflawni'r math hwnnw o foddhad.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu'r rheolau euraidd ar gyfer gofalu am eich priod a mwynhau bywyd priodas hapus hirdymor.

Arwyddion o briodas anhapus

Cyn i ni ddysgu am y rheolau, mae'n rhesymegol gofyn, beth yw gwir arwyddion priodas anhapus?

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod ymladd cyson yn golygu eich bod yn anhapus yn eich bywyd. Fodd bynnag, dim ond camsyniad yw hwn

Mewn gwirionedd, mae ymladd yn rhan o briodas. Mae'n eich helpu i gadw ychydig o sbeis yn eich bywyd. Mwyaf partneriaid hapus yn ymladd gyda'i gilydd. Fodd bynnag, maent yn cymryd rhan mewn ymladd teg: a drafodir isod!

Dyma rai o arwyddion posibl priodas anhapus:

  • Ansicrwydd
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau negyddol
  • Absennol-meddwl
  • Dirywiad mewn iechyd
  • Mynd yn ofnus ac yn ofnus
  • Anobaith
  • Unigrwydd
  • Mynd yn grac am bethau bach
  • Dod yn besimist
  • Bob amser yn cwyno

Os byddwch chi'n sylwi ar yr arwyddion hyn yn eich bywyd, mae'n bryd ichi weithio ar eich priodas cyn ei bod hi'n rhy hwyr. Gall rhai rheolau euraidd eich helpu i wella'ch priodas, fel y trafodir isod!

10 rheol aur ar gyfer gwasanaethu'ch priod

Felly, rydych chi wedi bod yn wynebu trafferthion yn eich priodas, neu nid ydych chi'n gwybod unrhyw beth am berthnasoedd - beth ddylech chi ei wneud?

Wel, does dim rhaid i chi boeni. Er bod angen gwaith ar berthynas iach, nid yw mor anodd â hynny i'w chyflawni. Y cyfan sydd ei angen yw buddsoddi'ch amser ac ychydig o ymdrech i wneud eich priod yn hapus.

Er mwyn gwneud y weithdrefn hon yn syml, isod, rydym wedi llunio rhestr o'r ffyrdd gorau o blesio'ch partner trwy eu gwasanaethu:

1. Meistroli'r grefft o gyfathrebu

Mewn bywyd proffesiynol a phersonol, cyfathrebu yw'r allwedd i lwyddiant , ac mae'r un peth yn wir am eich bywyd priodasol. Mae'n werth nodi yma ein bod yn golygu gwrando mwy na siarad trwy gyfathrebu.

Cwpl gofalgar yn cofleidio

Ymchwil yn dangos bod cyfathrebu yn hanfodol i foddhad mewn perthynas. Mae'r gwahaniaeth rhwng cwpl hapus ac un sydd wedi ysgaru yn syml: anwybyddu'ch partner pan fydd yn siarad yn erbyn talu sylw manwl iddynt.

Mantais mwyaf arwyddocaol cyfathrebu yw eich bod chi'n dod i adnabod eich partner ac yn dysgu am yr hyn y mae'n ei wneud a'r hyn nad yw'n ei wneud!

2. Rhodd rhywbeth arbennig

Yr unig ffordd i galon menyw yw trwy anrheg arbennig.

Modrwyau dyweddïad Moissanite yn gallu mynegi eich cariad at eich partner mewn ffordd nodedig. Mae'r dyluniadau creadigol gyda gorffeniadau rhagorol yn arddangos breindal a hoffter heb ei ail.

Mae'r teimlad o gariad yn cael ei ailgynnau gan natur ddisglair y modrwyau a fydd yn gwneud i'ch partner deimlo pa mor arbennig ydyn nhw i chi. Wedi'u gwneud yn benodol i fynegi angerdd cariad ac anwyldeb, gall modrwyau Moissanite greu atgofion rhamantus ar gyfer eich diwrnod arbennig.

Os ydych chi eisiau gwybod popeth am Moissanite , ystyriwch gysylltu â'r gweithgynhyrchwyr am esboniad mwy dibynadwy.

3. Byddwch yn ystyriol

Mae ymwybyddiaeth o deimladau eich partner, eich cyflwr emosiynol, a'r eiliadau presennol i gyd yn bwysig yn eich bywyd priodas. Pan fyddwch chi'n osgoi llawnder eich perthynas, rydych chi'n colli allan ar sawl eiliad gwerthfawr.

Ceisiwch fod yn fwy egnïol pan ddaw i'ch bywyd priodasol. Rhowch amser a gwerth i'ch teimladau chi a'ch partner. Yn ogystal, ceisiwch fwynhau'ch eiliadau gwerthfawr trwy gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau gyda'ch priod.

|_+_|

4. Meddyliwch yn y tymor hir

Efallai y byddwn yn priodi oherwydd ein bod am dreulio ein bywyd cyfan gyda rhywun arbennig. Felly, rhaid i chi meddwl yn y tymor hir wrth wasanaethu eich priod.

Nid yw heddiw yn atgynhyrchiad o sut y bydd pethau ddeng mlynedd o nawr. Felly, byddai’n help pe baech yn gwneud cynllun i dyfu gyda’ch partner: dylai’r cynllun hwn fod o fudd i’r ddwy ochr.1

Gofynnwch i chi'ch hun, pa fath o aberthau y mae eich partner wedi'u gwneud i fod gyda chi? Ble roedden nhw'n mynd cyn iddyn nhw gwrdd â chi? A wnaethoch chi achosi iddynt aberthu eu nodau? Cofiwch, mewn priodas, dylech chi gefnogi a chymell eich partner. Dylech fod yn gefnogol i'w nodau yn ogystal â'ch nodau eich hun.

5. Adnabod eich priod

Yn y rhan fwyaf o ddiwylliannau, mae pobl yn priodi hyd yn oed cyn cyfarfod â'i gilydd. Yn y senario hwnnw, nid ydynt yn gwybod bywyd eu partner. Mae gan y dull hwn ei fanteision a'i anfanteision. Er bod gennych eich bywyd cyfan i wybod am eich priod, byddai'n well i dod o hyd i bartner gyda phwy mae gennych gemeg.

Dewch i adnabod eich partner wrth wasanaethu eich priod. Deall eu hanghenion a'u hoffterau. Gwybod am eu hiaith garu a chynnig cariad iddynt y ffordd yr hoffent ei derbyn.

|_+_|

6. Rhoddwch fwy, derbyniwch lai

Rhaid i chi ddeall pwysigrwydd y rheol aur hon. Rydyn ni i gyd wedi clywed, Mae Rhannu yn Ofalus. Fodd bynnag, nid oes llawer o bobl yn cymhwyso'r egwyddor hon yn eu bywyd. Cofiwch, dylech fod yn gefnogol i'ch partner wrth wasanaethu eich priod. Fel arall, byddant yn dod o hyd i'r gefnogaeth honno mewn mannau eraill.

Dyn yn rhoi reidio mewn bwrdd olwyn i fenyw

Wrth wasanaethu eich priod mewn priodas, cofiwch nad dim ond y priod ydych chi. Mae'n rhaid i chi hefyd fod yn gydymaith ac yn ffrind gorau i'ch hanner arall a'r ffrind rhamantus.

Felly, mae'n bwysig cadw cydbwysedd perffaith rhwng cwmnïaeth a rhamant i fwynhau priodas hapus.

7. Cynnig rhyddid

Cofiwch nad ydych chi'n berchen ar eich priod. Maen nhw'n fodau dynol rhydd, sy'n golygu bod yn rhaid i chi rhoi rhyddid iddynt maent yn haeddu. Nid oes unrhyw un yn hoffi bod mewn cewyll. Po fwyaf o ryddid rydych chi'n ei gynnig i'ch partner, y mwyaf y byddan nhw'n ymddiried ynoch chi ac yn eich caru chi.

Astudiaethau wedi dangos bod goresgyniad o ofod personol person yn achosi straen. Mae cynnal ac amddiffyn hyn, felly, yn hynod bwysig mewn perthynas.

Mae priodas yn ymwneud ag ymddiriedaeth. Felly, os na allwch roi rhyddid i'ch partner, nid ydych chi'n ymddiried ynddynt mewn gwirionedd, a all effeithio'n ddramatig ar eich bywyd cariad.

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu mwy am bwysigrwydd gofod mewn perthynas:

8. Gorffennol yw'r gorffennol

Cadwch y gorffennol yn y gorffennol bob amser. Rhaid i'ch hanes, hanes eich partner, ac exes aros yno. Ni ddylai'r perthnasau cyn priodi eich poeni.

Y rhan fwyaf o'r amser, mae partneriaid yn dod yn ansicr o ran bywyd cariad eu priod. Felly, ni ddylech byth geisio archwilio eich gorffennol chi neu orffennol eich priod.

Cofiwch, mae gennym ni i gyd rai cyfrinachau tywyll ac ymddygiadau dinistriol y gorffennol. Mae'n bwysig gadael i'r atgofion hynny fynd, neu fe fyddan nhw'n dod â'ch perthynas gyfan i lawr!

|_+_|

9. Gonestrwydd yw'r polisi gorau

Fel y soniwyd yn gynharach, mae priodas yn seiliedig ar ymddiriedaeth, ac yn sicr nid yw cael y bai am guddio rhywbeth yn ffordd ddelfrydol o feithrin ymddiriedaeth.

I gael bywyd priodasol hapus, rhaid i chi ddilyn y rheol aur hon pan fydd y wraig sy'n gwasanaethu yn ŵr neu pan fyddwch chi'n gwasanaethu'ch gwraig. Parchu preifatrwydd eich partner; fel arall, efallai y bydd yn rhaid i chi wynebu unigrwydd a phoen difrifol.

Os nad ydych yn siŵr a ddylech ddweud rhywbeth wrth eich partner ai peidio, gofynnwch i chi'ch hun, a fydd eich partner yn cynhyrfu os bydd yn dod o hyd i'r un wybodaeth gan rywun arall?

Dyn yn rhoi tusw i

Os mai YDW yw'r ateb, rhaid i chi egluro'r sefyllfa honno i'ch partner a gobeithio ei fod yn ei deall! Mae hyn yn rhan o'r technegau a olygir ar gyfer gwasanaethu'ch priod.

|_+_|

10. Ymladd yn deg

Mae ymladd yn rhan o berthynas. Felly, ni ddylech ypsetio os byddwch chi a'ch partner yn cymryd rhan mewn ymladd. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr bod rhai ymladd yn gwbl deg. Mewn priodas, mae cyplau yn ymladd, ond yn meddu ar y sgiliau i ymladd teg yn hollbwysig ar gyfer perthnasoedd tymor hir.

Fodd bynnag, ni fydd pethau’n deg drwy’r amser, ond dylech bob amser barchu anghenion eich partner a cheisio deall y sefyllfa. Os na fydd eich priod yn cael ei ffordd nawr, gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei eiliadau buddugol yn y dyfodol.

Wrth edrych ar awgrymiadau ar gyfer gwasanaethu eich priod, cofiwch nad yw priodas yn ymwneud ag ennill yn unig. Mae'n ymwneud â chyfaddawdu a thyfu gyda'n gilydd!

Casgliad

Yn sicr nid yw gwasanaethu'ch gwraig neu weini'ch gŵr yn dasg hawdd. Nid yw'n ymwneud â diddordeb rhywiol i gyd. Mae priodas hapus yn gofyn am ymrwymiad, cariad a pharch. Felly, dylech fod yn greadigol yn eich priodas er mwyn osgoi problemau priodasol.

Ar gyfer y dull hwn, gallwch ddilyn y deg rheol euraidd a grybwyllwyd yn gynharach i wasanaethu'ch partner yn effeithiol.

Yn gryno, mae'r rheolau hyn i gyd yn ymwneud gan roi parch , bod yn onest, yn gefnogol, ac yn ofalgar. Yn ogystal, dylech gynnig rhyddid i'ch partner a'u helpu i gyflawni eu nodau. Yn olaf, mewn priodas, dylech ganolbwyntio arnom Ni, nid dim ond Fi.

Ranna ’: