Pa mor Hir Mae Cyfnod y Mis Mêl Yn Para mewn Perthynas

Pa mor Hir Mae Cyfnod y Mis Mêl Yn Para mewn Perthynas Yn y dechrau perthynas neu briodas, gall deimlo fel eich bod yn cerdded ar heulwen.

Yn yr Erthygl hon

Mae popeth am eich perthynas, eich partner, a'r potensial ar gyfer eich dyfodol gyda'ch gilydd yn newydd ac yn gyffrous - rydych chi'n teimlo bod rhamant ac angerdd wedi'ch chwisgio.

Y cam hudol, cyntaf hwn o berthynas neu briodas yw'r cyfnod mis mêl. Ond, pryd mae cyfnod y mis mêl yn dod i ben?

Gall cyfnod y mis mêl deimlo fel y rhan fwyaf anhygoel o berthynas , ond fe ddaw, yn anffodus, i ben.

Ac er y gall diwedd y cyfnod rhamantus hwn ymddangos yn beth drwg, gall mewn gwirionedd roi cyfle i'ch perthynas newid er gwell.

Goresgyn diwedd y rhamant mis mêl gall achosi eich perthynas i ddod yn gryfach fyth .

P'un a ydych chi'n mwynhau dechrau perthynas newydd, neu dim ond wedi pacio eich ffrog briodas , dyma beth sydd angen i chi ei wybod beth yw'r cyfnod mis mêl a pha mor hir mae'r cyfnod mis mêl yn para.

Gwyliwch hefyd:

Pa mor hir mae'r cyfnod mis mêl yn para?

Nid oes unrhyw ateb i ba mor hir y mae rhamant mis mêl yn para oherwydd bod pob cwpl yn wahanol.

Mwyaf mae cyplau yn mwynhau gwefr y cyfnod mis mêl am unrhyw le o chwe mis i ddwy flynedd.

Felly fe allech chi gael hyd at ddwy flynedd o ramant ffres a chyffrous lle rydych chi a'ch partner yn parhau i ddarganfod mwy am eich gilydd a rhannu profiadau cyntaf.

Daw cam y mis mêl i ben neu yn hytrach daw i ben pan nad yw'ch perthynas bellach yn teimlo'n newydd neu'n gyffrous.

Efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi dysgu popeth sydd ar gael gwybod am eich partner ; efallai na fyddwch yn teimlo mor gyffrous i dreulio amser gyda nhw.

Efallai y byddwch chi hyd yn oed wedi diflasu ychydig ar dreulio cymaint o amser gyda nhw. Nid yw hyn i ddweud nad ydych chi'n caru'ch partner mwyach.

Mae diwedd y cyfnod mis mêl yn rhywbeth y mae'n rhaid i bob cwpl ei oresgyn - ni all unrhyw beth deimlo'n newydd a gwefreiddiol am byth.

Sut i wneud i'r cyfnod mis mêl bara'n hirach?

Sut i wneud i Gall gwahanol ffactorau effeithio ar ba mor hir y mae rhamant y mis mêl yn para i chi a'ch partner.

Ac mae hyn yn golygu bod yna rai pethau y gall y ddau ohonoch eu gwneud i wneud i newydd-deb eich perthynas bara ychydig yn hirach.

Ni allwch wneud iddo bara am byth, ond gallai dilyn rhai o'r camau hyn gadw'r fflam yn llosgi am ychydig fisoedd ychwanegol.

1. Cofiwch fod dal angen eich lle

Yn ystod eich cyfnod mis mêl, efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi eisiau treulio pob eiliad deffro gyda'ch partner. Ond y gwir amdani yw, po fwyaf o amser y byddwch chi'n ei dreulio gyda'ch gilydd, y cynharaf y bydd gwefr y rhamant newydd yn debygol o ddiflannu.

Nid yw hynny'n golygu y dylech gadw'ch partner hyd braich - mae'n golygu gall ychydig o le fod yn beth da .

Gwelwch gyfeillion yn gystal a'u gilydd, a amserlen mewn peth amser yn unig hefyd . Cofiwch yr hen ddywediad bod absenoldeb yn gwneud i'r galon ddod yn fwy hoffus - gall treulio amser i ffwrdd oddi wrth eich partner ddwysau'r rhamant a chadw fflam yr angerdd yn llosgi am gyfnod hirach.

Trwy weld ffrindiau a theulu, a chael persbectif allanol ar eich rhamant, yn ogystal â chymryd amser i fod ar eich pen eich hun a myfyrio ar eich perthynas newydd, byddwch yn dod i gwerthfawrogi eich partner hyd yn oed yn fwy.

2. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd gyda'ch partner.

Rhowch gynnig ar rywbeth newydd gyda Mwynhau profiadau newydd gyda'ch partner yn gallu cadw'r berthynas yn gyffrous ac yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am eich gilydd. Nid oes ots beth rydych chi'n ei wneud, cyn belled â'i fod yn rhywbeth y gallwch chi ei fwynhau gyda'ch gilydd.

Gallech fynd am swper mewn bwyty newydd a gwisgo i fyny, neu cynllunio profiad rhamantus neu daith i ffwrdd. Neu rydych chi'n rhoi cynnig ar ddyddiad anturus, fel dosbarth hunanamddiffyn neu ymweliad â wal ddringo.

3. Gosodwch yr olygfa gartref

P’un a ydych chi a’ch partner yn byw gyda’ch gilydd yn barod, neu os oes gennych ddyddiadau o amgylch tai eich gilydd, gall treulio peth amser yn creu awyrgylch rhamantus. cadw'r rhamant yn fyw .

Os yw’r ddau ohonoch yn brysur gyda’ch gwaith neu’n mwynhau cwmni eich gilydd, gall fod yn hawdd anghofio am osod yr olygfa gartref.

Cadwch eich cartref yn lân ac yn daclus , felly pan fyddwch chi'n treulio amser gyda'ch gilydd, gallwch ymlacio gyda'ch gilydd heb boeni am unrhyw beth.

Ac ystyriwch wneud pethau yn eich cartref ac o'i gwmpas i wneud eich partner yn hapus - coginiwch eu hoff bryd o fwyd iddynt, addurnwch â'u hoff liwiau, neu syndod i'ch partner gyda chriw ffres o flodau.

Pan ddaw cyfnod y mis mêl i ben.

Yn y pen draw, bydd y cyfnod mis mêl yn dod i ben, ond peidiwch â phoeni, nid yw diwedd y cyfnod hwn yn beth drwg. Gall yr hyn sy'n digwydd nesaf fod yr un mor gyffrous — y cam creu neu dorri.

Efallai y byddwch chi'n sylweddoli nad ydych chi a'ch partner yn gydnaws â'r byd go iawn, neu fe allech chi oresgyn diwedd cyfnod y mis mêl a bod yn gryfach nag erioed.

Ar ôl cam y mis mêl, byddwch chi'n dechrau sylweddoli arferion a diffygion eich partner . Gall deimlo fel bod y sbectol arlliw rhosyn wedi dod i ffwrdd. Ond os ydych chi'n dal i deimlo'r un mor gryf dros eich partner er gwaethaf ei ddiffygion, efallai eich bod wedi dod o hyd i gariad parhaol.

Gyda newydd-deb cychwynnol y berthynas wedi diflannu, gall ddechrau teimlo'n fwy real. Byddwch chi'n dechrau teimlo'n fwy cyfforddus gyda'ch gilydd, efallai y byddwch chi'n dod yn fwy agored, ac efallai y bydd gennych chi ychydig o ddadleuon, ond mae hynny i gyd yn rhan o fod mewn perthynas real a chadarn.

A'r hyn nad oes neb yn ei ddweud wrthych am y cyfnod mis mêl yw y gall fynd a dod.

Mae'n debyg na fyddwch chi'n profi'r un rhamant ddwys ag y gwnaethoch chi yn ystod eich cyfnod mis mêl cychwynnol, ond efallai y byddwch chi'n mynd trwy gamau lle byddwch chi a'ch partner. syrthio mewn cariad â'i gilydd eto .

A phob tro, efallai y byddwch chi'n cwympo ychydig yn galetach. Felly yn lle poeni am ddiwedd cyfnod y mis mêl, edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod.

Ranna ’: