10 Rheswm Cyffredin Mae Eich Perthynas Asperger-Niwro-nodweddiadol Yn Methu

Cwpl hil cymysg serchog ar y soffa

Yn yr Erthygl hon

Mae syndrom Asperger yn gyflwr sy'n disgyn ar y sbectrwm awtistiaeth . Mae unigolion sydd ag awtistiaeth neu Asperger’s yn aml yn cael anhawster i gyfathrebu a rhyngweithio ag eraill. Efallai na fyddant yn deall ciwiau cymdeithasol yn yr un ffordd ag y mae unigolion niwro-nodweddiadol yn ei wneud, a gallant ddod yn sefydlog iawn ar eu diddordebau a'u harferion.Mae hyn yn golygu y gall perthnasoedd ag unigolyn ag Asperger’s fod yn anodd. Os nad ydych chi'n wybodus am yr anawsterau sy'n dod yn sgil y cyflwr hwn, efallai mai chwalu perthynas Asperger fydd y canlyniad. Yma, dysgwch am fod mewn perthynas â rhywun ag Asperger’s a pha anawsterau y gallech ddod ar eu traws a all arwain at doriad.

A yw unigolion ag Asperger yn cael trafferth gyda pherthnasoedd?

Cwpl ifanc yn ffraeo

Gall perthnasoedd ag Asperger fod yn anodd, o ystyried y nodweddion a ddaw yn sgil bod ar y sbectrwm awtistiaeth. Ystyriwch, er enghraifft, nodweddion anhwylderau'r sbectrwm awtistig:

 • Anhawster deall teimladau pobl eraill a siarad am eu teimladau eu hunain
 • Yn cael trafferth addasu i newidiadau yn eu trefn arferol
 • Cael trafferth yn ymwneud â phobl eraill
 • Diffyg diddordeb mewn pobl eraill
 • Tueddu i osgoi cyswllt llygaid
 • Gwell bod ar eich pen eich hun
 • Camddealltwriaeth cyfathrebu di-eiriau.

Gall yr holl ffactorau uchod ei gwneud hi'n anodd cael perthnasoedd llwyddiannus. Ymchwil gydag unigolion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig fel Asperger’s wedi dangos bod gan y rhai ag awtistiaeth yr un awydd i gael perthnasoedd o gymharu ag unigolion niwro-nodweddiadol. Er hynny, mae ganddyn nhw fwy o bryder ynghylch perthnasoedd rhamantus, ac mae eu perthnasoedd yn tueddu i fod yn fyrrach.

Gall problemau asperger a pherthynas fod yn gyffredin oherwydd gall partner sy’n syrthio ar y sbectrwm awtistiaeth gael anhawster i ddeall anghenion ac emosiynau ei bartner, hyd yn oed os yw’n dymuno perthynas.

Ydy hi’n anodd dyddio rhywun ag Asperger’s?

Felly, a yw perthnasoedd Asperger yn amhosibl? Mae p'un a yw perthynas rhwng rhywun ag Asperger a rhywun niwro-nodweddiadol yn bosibl ai peidio yn dibynnu ar y cwpl. Os oes dealltwriaeth o awtistiaeth, a bod y ddau bartner yn cyfathrebu’n agored am eu hanghenion, gall y berthynas lwyddo.

Ar y llaw arall, gall fod yn anodd dyddio rhywun ag Asperger’s, yn enwedig os nad oes gennych amynedd a thosturi am eu profiadau. Mae byw gyda phartner Asperger yn golygu y bydd yn rhaid i chi ddysgu derbyn nodweddion awtistiaeth.

Efallai y bydd eich partner yn cael anhawster yn ymwneud â chi, ac ar brydiau, efallai y bydd yn ymddangos yn sefydlog ar ei ddiddordebau. Nid ydynt yn bwriadu bod yn anghwrtais nac yn ddiystyriol; yn syml, maen nhw'n gweld y byd yn wahanol na chi?

Sut mae unigolion ag Asperger’s yn dangos eu cariad?

Cwpl yn gwenu ar ei gilydd

Mae'n ymddangos bod pobl sy'n byw gydag Asperger's yn tueddu i fod eisiau perthnasoedd, yn union fel pawb arall. Mae hyn yn golygu y gallant syrthio mewn cariad, ond o ystyried eu hanhawster wrth brosesu emosiynau a darllen ciwiau cymdeithasol, efallai y byddant yn dangos eu cariad ychydig yn wahanol nag y mae person niwro-nodweddiadol yn ei wneud.

Ymchwil manwl gydag unigolion ar y sbectrwm awtistiaeth wedi dangos eu bod yn mynegi cariad ac agosatrwydd mewn rhai o’r ffyrdd canlynol:

 • Trafod syniadau gyda'u partner
 • Sôn am ddiddordebau cyffredin
 • Cymryd rhan mewn sgwrs ddwfn
 • Gweithio'n galed i ddeall safbwynt eu partner
 • Canolbwyntio ar bwysigrwydd ymddiriedaeth.

Sut mae Asperger's yn effeithio ar berthnasoedd rhamantus?

Gall yr anawsterau cyfathrebu a sgiliau cymdeithasol sy’n dod gydag Asperger’s effeithio’n negyddol ar gwpl Asperger. Gall llawer o ddadleuon perthynas Asperger ganolbwyntio ar anawsterau cyfathrebu.

Gall un partner deimlo nad yw ei farn neu ei ddymuniadau'n cael ei barchu; yn aml, mae’r partner niwro-nodweddiadol yn teimlo bod diffyg cyfathrebu, ond efallai nad yw’r partner ag Asperger’s hyd yn oed yn ymwybodol o’r broblem.

Problem arall a all arwain at ddadleuon a pherthynas Asperger yn chwalu yw’r duedd i’r partner ag Asperger’s gael anhawster i ddeall emosiynau a hoffterau eu partner.

Gall y partner niwrolegol-nodweddiadol deimlo fel pe na bai’n cael ei glywed neu os nad yw ei bartner ag Asperger’s yn poeni am ei anghenion. Yn aml, dim ond canlyniad camddealltwriaeth yw hyn.

Gall y person ag Asperger ddod i ben yn gynamserol yn broblem hefyd. Oherwydd eu hanhawster yn ymwneud â phobl eraill a'u tueddiad i gael pryder am berthnasoedd , efallai y bydd partner ag Asperger’s yn cael anhawster i ddatblygu perthynas ymddiriedus.

Yn lle cymryd y risg a setlo i lawr mewn perthynas ymroddedig, gall person ag Asperger’s dorri i ffwrdd yn gyflym o berthnasoedd, a all arwain at broblemau yn ddealladwy.

Hyd yn oed os na fyddant yn torri perthynas, gall tynnu Asperger yn ôl achosi i berson â'r cyflwr hwn dynnu oddi wrth ei bartner. Gall eu hanhawster gydag emosiynau a rhyngweithio cymdeithasol achosi iddynt ymddangos yn encilgar a chaeedig ar adegau, gan osod her o fewn perthnasoedd.

|_+_|

10 rheswm cyffredin pam fod eich perthynas Asperger-Niwro-nodweddiadol yn methu

Gobeithio eich bod chi'n deall nawr y gall Asperger's ddod ynghyd â rhai anawsterau sy'n arwain at effeithiau a diffygion mewn perthnasoedd YG ASD. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n meddwl, mae fy mherthynas yn methu! neu, Awtistiaeth wedi difetha fy mhriodas! mae rhai rhesymau cyffredin y tu ôl i broblemau mewn perthynas ag Asperger’s.

Isod mae deg rheswm pam fod eich perthynas Asperger’s-Neurotypical (ASD-NT) yn methu ac yn arwain at doriad:

1. Cyfathrebu dadansoddiad

Os ydych chi'n ystyried torri i fyny gyda rhywun ag Asperger's, ystyriwch a allech chi efallai atgyweirio'r berthynas gyda gwell cyfathrebu rhwng y ddau ohonoch. Gall unigolion ag Asperger’s gael anhawster i ddeall cyfathrebu os nad yw’n hynod uniongyrchol.

Efallai eich bod chi'n teimlo eich bod chi wedi bod yn mynegi'ch anghenion yn glir, ond dydyn nhw ddim yn ei gael oherwydd nad ydych chi'n bod yn ddigon uniongyrchol. Yn hanes Asperger, mae'n rhaid i chi fod yn hynod glir wrth fynegi'ch anghenion gyda'ch partner. Bydd y berthynas yn methu os ydych chi'n meddwl bod gollwng awgrymiadau neu ddisgrifio'ch anghenion mewn termau amwys yn ddigon i gyfleu'ch pwynt.

2. Peidio â pharchu ffiniau

Gall fod gan unigolion ag Asperger rywfaint o bryder ynghylch agosatrwydd, a gall agosatrwydd corfforol eu gwneud yn anghyfforddus weithiau. Os ydych wedi symud tuag at doriad perthynas Asperger, efallai mai’r rheswm am hynny yw nad ydych wedi parchu ffiniau eich partner.

Efallai eich bod chi'n meddwl ei bod hi'n naturiol dod adref a chofleidio'ch partner, ond efallai y bydd rhywun ag Asperger's yn ystyried hyn yn groes i'r ffin.

|_+_|

3. Anhawster cysylltiedig â threfn arferol

Mae rhai pobl yn gwerthfawrogi natur ddigymell yn eu perthnasoedd. Er hynny, i rywun ag Asperger’s, gall penderfyniadau digymell i fynd ar daith penwythnos neu hyd yn oed fynd allan i ginio yn lle coginio amharu’n ddifrifol ar y drefn arferol.

Gall hyn fod yn anghyfforddus ac yn peri pryder ac arwain at ddadleuon difrifol ynghylch perthynas Asperger.

4. Rydych chi'n camddeall eich gilydd

Mae’n bwysig cofio bod person ag Asperger’s yn gweld y byd yn wahanol i unigolyn niwro-nodweddiadol. Gall yr hyn rydych chi'n ei ystyried yn anghwrtais neu'n emosiynol oer fod yn amlygiad o fod ar y sbectrwm awtistiaeth.

Dros amser, gall camddealltwriaeth dro ar ôl tro eich arwain at chwalu perthynas Asperger.

|_+_|

5. Gwneud rhagdybiaethau

Mae’n debyg eich bod wedi clywed stereoteipiau cyffredin, fel y gred nad oes gan bobl ar y sbectrwm awtistiaeth unrhyw empathi neu na allant gael perthnasoedd llwyddiannus, ond nid yw hyn yn wir.

Os byddwch chi'n dioddef stereoteipiau, byddwch chi'n dechrau gweld eich partner yn negyddol, nad yw'n dda ar gyfer unrhyw berthynas.

6. Peidio â rhoi lle iddynt ar gyfer eu diddordebau

Mae’n gyffredin i bobl ag Asperger’s gael un neu ddau o ddiddordebau obsesiynol iawn. Gwyliwch y fideo hwn i wybod mwy.

Gallai hyn fod yn unrhyw beth o hobi i bwnc sgwrs y maen nhw'n angerddol iawn amdano ac yn treulio llawer iawn o amser yn dysgu amdano. Gall cael gwybodaeth am bwnc penodol o ddiddordeb fod yn gysur i'r ymennydd awtistig, felly mae'r diddordebau arbennig hyn yn ateb pwrpas i'ch partner.

Gall dangos aflonyddwch dros eu diddordebau arbennig neu wrthod y cyfle iddynt ddysgu mwy am eu maes diddordeb arwain yn gyflym at chwalu perthynas Asperger.

7. Nid yw'r ddwy ochr yn fodlon gweithio ar y berthynas

Mae perthynas lwyddiannus rhwng rhywun ag Asperger’s a rhywun sy’n niwro-nodweddiadol yn gofyn am ymdrech gan y ddwy ochr. Os mai dim ond un person sy'n fodlon gweithio ar y berthynas, neu os yw un person yn cael ei feio am bob problem, bydd yn methu yn y pen draw.

|_+_|

8. Anallu i werthfawrogi eich gwahaniaethau

Nid oes unrhyw ddau berson mewn unrhyw berthynas yn union yr un fath, ond gall y gwahaniaethau rhwng partneriaid mewn perthynas ASD-NT fod yn sylweddol. Mae’r berthynas yn debygol o chwalu os ydych chi a’ch partner yn gweld gwahaniaethau eich gilydd yn negyddol. Os yw un ohonoch yn beirniadu'r llall am fod yn wahanol, yn lle derbyn yr hyn sy'n gwneud pob un ohonoch yn unigryw.

9. Bygwth ymadael yn barhaus

Mae gan bob perthynas broblemau, ond nid yw bygwth gadael unrhyw bryd y mae anghytundeb neu anhawster yn debygol o ddatrys y problemau. Efallai eich bod yn meddwl eich bod yn rhoi hwb i’ch partner newid os ydych yn bygwth cerdded allan arnynt, ond mewn gwirionedd, mae hyn yn bygwth ymdeimlad eich partner o ddiogelwch ac yn erydu ymddiriedaeth.

10. Beio popeth ar Awtistiaeth

Gall Asperger arwain at rai problemau perthynas, ond nid yw'n deg beio'r holl faterion perthynas ar eich partner. Mae byw gyda phartner Asperger yn golygu bod yn rhaid i chi dderbyn yr hyn y maent yn ei gyfrannu, gan gynnwys nodweddion awtistiaeth, fel anawsterau cyfathrebu a brwydrau gyda rhyngweithio cymdeithasol.

Os nad ydych chi'n fodlon deall yr anhwylder a'u gwneud yn gyfforddus, rydych chithau hefyd yn chwarae rhan mewn problemau perthynas.

Sut i ymdopi pan fydd gan eich priod Syndrom Asperger

Os ydych chi'n cael anawsterau ac yn teimlo eich bod chi ar fin chwalu perthynas Asperger, mae yna ffyrdd o ymdopi ac achub y berthynas. Yn bwysicaf oll, rhaid i chi sefydlu cyfathrebu agored rhyngoch chi a'ch partner. Ni allwch gymryd yn ganiataol bod eich partner yn deall eich safbwynt nac yn sylwi ar awgrymiadau cynnil y byddwch yn eu gollwng.

Rhaid i'r ddau ohonoch ymrwymo i gynnal cyfathrebu uniongyrchol, cryf. Gall hyn olygu bod yn rhaid i'r ddau ohonoch eistedd i lawr yn rheolaidd, fel unwaith yr wythnos, a siarad am faterion yn ymwneud â pherthynas a chlirio unrhyw gamddealltwriaeth.

Cofiwch, pan fyddwch chi'n cyfathrebu â'ch partner, rhaid i chi fod yn uniongyrchol. Ni allwch ddatgan, Mae angen inni dreulio mwy o amser gyda'n gilydd, gan fod hyn yn gadael lle i gamddehongli. Yn lle hynny, dywedwch, Mae angen inni gynllunio i fynd allan ar noson dyddiad bob penwythnos.

Yn ogystal, mae angen i chi ddod yn gyfforddus i ddeall eich gilydd. Mae hyn yn golygu mynegi eich teimladau yn glir i'ch partner a chymryd amser i wrando ar sut mae'n teimlo. Ni allwch byth gymryd yn ganiataol eich bod chi'n gwybod sut mae'ch partner ag Asperger's yn teimlo.

Ni allwch ychwaith gymryd yn ganiataol eu bod yn gwybod sut rydych yn teimlo. O ystyried yr anawsterau o fod ar y sbectrwm awtistiaeth, bydd angen i chi gyfleu eich teimladau yn glir i'ch partner. Efallai na fyddant yn sylwi ar arwyddion di-eiriau o dristwch neu ddicter, felly mae'n rhaid i chi godi llais.

Yn olaf, rhaid i chi wneud ymdrech i ddysgu am awtistiaeth a derbyn y nodweddion sy'n dod ynghyd ag ef. Dysgwch beth sy'n gwneud i'ch partner dicio, beth yw ei anghenion, a beth yw ei hoffterau yn y berthynas.

Yn sicr, bydd yn rhaid i'ch partner gwrdd â chi hanner ffordd a gwneud rhai cyfaddawdau yn y berthynas, ond bydd yn rhaid i chi hefyd dderbyn pwy yw'ch partner fel person a'r ffaith bod Asperger yn golygu eu bod yn gweld y byd yn wahanol i chi.

Yn y pen draw, gall dod i adnabod eich partner, parchu eu gwahaniaethau, a chynnal cyfathrebu agored fynd yn bell tuag at ymdopi â phroblemau Asperger a pherthynas.

Casgliad

Gall dyddio Asperger fod yn heriol, ond nid yw'n amhosibl. Os ydych chi wedi ymrwymo i'ch partner ac yn barod i ddysgu am eu profiad a'u safbwynt, gallwch chi ddatblygu cyd-ddealltwriaeth a pherthynas wedi'i adeiladu ar sylfaen o barch, ymddiriedaeth a chariad.

Gall bod mewn perthynas â rhywun ag Asperger’s ddod â heriau, ond gall fod yn hynod werth chweil hefyd. Pan fyddwch yn cysylltu â rhywun ar y sbectrwm awtistiaeth, byddant yn fodlon rhannu eu diddordebau â chi a chymryd rhan mewn sgwrs ddofn, ystyrlon. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ehangu eich bydolwg trwy ddatblygu a perthynas agos gyda rhywun sy'n gweld bywyd yn wahanol i chi.

Os ydych chi ar fin chwalu perthynas Asperger ond eisiau achub y berthynas, efallai ei bod hi'n bryd ceisio cwnsela. Gall therapydd hyfforddedig eich helpu i wella'ch sgiliau cyfathrebu a datblygu dealltwriaeth well o'ch gilydd.

Fel y partner niwrolegol-nodweddiadol, efallai y byddwch hefyd yn elwa o ddilyn cwrs i’ch helpu i ddeall awtistiaeth i gael dealltwriaeth ddyfnach o anghenion eich partner.

Ranna ’: