Trosolwg Ofn Agosatrwydd Person Osgoi Agosrwydd

Pâr Ifanc Trist Yn ôl i

Yn yr Erthygl hon

Mewn perthynas ddelfrydol, byddai'r ddau bartner yn cael eu buddsoddi'n gyfartal mewn datblygu agosatrwydd. Ond yn aml nid yw'r gallu i fod yn agos atoch, yn enwedig yn emosiynol agos atoch, yn cyd-fynd. Gall un neu'r ddau bartner fod ag ofn agosatrwydd; mewn gwirionedd, yn niwylliant y gorllewin, mae 17% o'r boblogaeth yn ofni agosatrwydd. Mae'n ymddangos yn wrthun pan fydd dau berson yn caru ei gilydd, ond mae'n digwydd, a gall hyn fod yn ffynhonnell gwrthdaro yn y cwpl. Gadewch inni archwilio dwy ochr y mater, un o safbwynt y person sy'n osgoi agosatrwydd, a'r llall, o safbwynt y sawl sy'n caru rhywun sy'n agosatrwydd osgoi.Beth yw rhai o'r arwyddion bod rhywun yn ofni agosatrwydd?

Maen nhw'n ddig. Llawer.

Mae person sydd ag arddangos dicter uwch na'r cyffredin yn debygol o fod yn berson sy'n ofni agosatrwydd. Yn lle eistedd i lawr mewn ffordd aeddfed a siarad dros y pethau sy'n eu poeni, maen nhw'n ffrwydro mewn dicter. Mae hyn yn cau unrhyw bosibilrwydd o sgwrs sifil yn gyflym, ac felly mae'r person yn anymwybodol yn osgoi mynd yn ddwfn i'r gwir resymau y tu ôl i'w ddicter. Dyma'r hyn a elwir yn dechneg ymaddasol - maen nhw wedi dysgu ffordd effeithiol i beidio â dod yn agos â'u partner trwy fynd yn ddig yn lle hynny.

Mae'n ffordd annymunol o fyw, i'r person sy'n osgoi agosatrwydd (oherwydd ei fod yn digio mewn dicter) a'r person sy'n eu caru (oherwydd eu bod yn dod yn darged y dicter). Mae hyn yn galw am therapi!

Mae person sydd ag arddangos dicter uwch na

Maen nhw'n treulio mwy o amser yn eu swydd na gyda chi

Pan fydd eich partner yn datgan yn falch ei fod yn workaholig, gall fod yn arwydd ei fod yn ofni agosatrwydd bywyd go iawn. Mae claddu eich hun mewn gwaith yn ffordd gyffredin o herio'r rhwymedigaeth agosatrwydd y mae perthynas dda yn gofyn amdani. Oherwydd ei bod yn gymdeithasol dderbyniol i alw'ch hun yn workaholig - yn wir, mae'n fathodyn anrhydedd - nid oes unrhyw un ond y partner mewn gwirionedd yn sylweddoli canlyniadau byw gydag unigolyn sy'n cysegru ychydig neu ddim amser i gynyddu'r agosatrwydd yn ei berthynas sylfaenol: ei priodas.

Maent yn fwy cyfforddus gyda pherthnasoedd ar-lein

Gall rhywun sydd ag ofn agosatrwydd grafangio at feithrin perthnasoedd ar-lein. Mae'r rhain yn llawer haws i'w cynnal na pherthnasoedd bywyd go iawn oherwydd gellir eu diffodd ac yn ôl ymlaen yn ôl ewyllys. Nid ydynt yn mynnu buddsoddiad mewn rhannu unrhyw beth emosiynol. Mae perthnasoedd ar-lein yn caniatáu i'r unigolyn sy'n osgoi agosatrwydd deimlo bod ganddo gymuned ond heb y gost o gyfrannu emosiynau, gonestrwydd a dilysrwydd i'r gymuned honno.

Mae Gamers yn enghraifft dda o'r math hwn o berson. Maent yn ymwneud ag eraill yn eu cymuned hapchwarae trwy ddefnyddio avatar, sy'n caniatáu iddynt ymbellhau eu hunain a'u teimladau oddi wrth y lleill yn y grŵp hapchwarae. Er bod hyn yn gweithio'n berffaith i'r person sy'n osgoi agosatrwydd, mae'n anodd i'r bobl sy'n ei garu mewn bywyd go iawn.

Gall rhywun sydd ag ofn agosatrwydd grafangio at feithrin perthnasoedd ar-lein

Nid ydynt byth yn dangos eu hunan go iawn

Gall pobl sy'n ofni agosatrwydd weithio i gynnal y “ddelwedd berffaith” pan yn gyhoeddus. Mae hyn yn eu cadw ar bellter emosiynol oddi wrth eraill, oherwydd nid ydyn nhw byth yn gadael allan eu gwir deimladau o ofn, bregusrwydd, gwendid neu angen. Mae'r unigolyn sy'n osgoi agosatrwydd yn osgoi dangos ei hunan go iawn, gan y byddai'n golygu teimladau sy'n anghyfforddus neu hyd yn oed yn dramor iddynt.

Ydych chi'n caru rhywun sy'n osgoi agosatrwydd?

Mae yna rai heriau gwirioneddol i garu rhywun sy'n ofni agosatrwydd. Efallai fod ganddyn nhw rai rhinweddau rhyfeddol, deniadol, ond gall y diffyg gallu agor eu gwir eu hunain i berson arall fod yn torri bargen perthynas.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol ichi ddeall pan fydd y person sy'n osgoi yn cau ei emosiynau, mae'n golygu ei fod yn bryderus neu'n ofni teimladau llethol o'r fath. Peidiwch â chymryd hyn yn bersonol. Nid ydynt yn ceisio eich cau allan ar bwrpas; nid ydynt ond yn ceisio peidio â theimlo cymaint gan ei fod mewn gwirionedd yn peri ofn iddynt deimlo cymaint o emosiynau pwerus.

Mae yna rai heriau gwirioneddol i garu rhywun sy

Os bydd y person sy'n osgoi agosatrwydd yn gadael, peidiwch â mynd ar ei ôl

Dim ond er mwyn osgoi gwrthdaro y bydd yn gwneud iddynt redeg yn gyflymach. Gadewch iddyn nhw fynd i eistedd yn eu hofn am ychydig. Gadewch iddyn nhw eich colli chi a'ch presenoldeb tawelu. Yn ystod yr amser hwn, ymarferwch hunanofal, oherwydd gall eu gadael wneud i chi deimlo'n ofidus. Unwaith eto, nid oes gan eu gweithredoedd unrhyw beth i'w wneud â chi.

Peidiwch â bod yn ddig; ni all ei helpu

Nid yw'r person sy'n osgoi agosatrwydd yn ymddwyn yn fwriadol fel pe na bai ganddo unrhyw deimladau. Mae wedi addasu ei ymddygiad yn y fath fodd ers plentyndod cynnar, lle dysgodd ei bod yn beryglus neu'n annoeth i rannu ei emosiynau yn agored gyda'r rhai sy'n agos ato. Ni fyddwch yn gallu gorfodi agosatrwydd nac emosiwn gan y person hwn, ond mae technegau y gallwch eu dysgu i'w helpu i allu diwallu'ch anghenion hyd eithaf ei alluoedd.

Myfyriwch ar fympwyon eich perthynas

Os ydych chi'n berson sy'n gwerthfawrogi ac angen cryn dipyn o agosatrwydd yn eich perthnasoedd personol, pam ydych chi wedi dewis partner sydd ag ofn agosatrwydd? Efallai yr hoffech chi weithio gyda therapydd i archwilio o ble mae hyn yn dod.

Efallai yr hoffech chi weithio gyda therapydd i archwilio o ble mae hyn yn dod

Sgiliau efallai yr hoffech chi eu dysgu

Mae yna rai technegau cyfathrebu y gallwch chi eu dysgu a fydd yn eich galluogi i gyfathrebu'n well, mewn ffordd dyner, â'ch person osgoi agosatrwydd. Mae'r rhain yn cynnwys rhannu eich meddyliau am yr hyn rydych chi'n meddwl y gallai fod yn ei deimlo a pham rydych chi'n meddwl hyn. Gall y dull hwn o gyfathrebu ddarparu drych emosiynol i'ch partner a all ei helpu i gynyddu ei ymwybyddiaeth am ei ymddygiad osgoi.

Gwybod pryd i adael

Efallai na fyddwch byth yn gallu bod yn hapus â lefel yr agosatrwydd y gall eich partner ei ddarparu. Yn yr achos hwnnw, mae angen i chi gymryd rhestr bersonol o'r hyn rydych chi'n ei ennill o aros yn y berthynas gyda'r person hwn, a'r hyn y byddech chi'n ei golli pe byddech chi'n gadael. Dim ond ar ôl edrych yn gywir ar y costau a'r buddion y dylech chi wneud y penderfyniad i aros neu fynd.

Ranna ’: