5 Peth i'w Cadw mewn Cof Wrth Adfer o anffyddlondeb

Mae gwella o anffyddlondeb yn wir yn bosibl

Yn yr Erthygl honMae gwella o anffyddlondeb ac iachâd o anffyddlondeb, yn golygu llawer o heriau i'r priod sy'n twyllo, ac yn chwilio am ffyrdd i wella ar ôl perthynas.Os oes un peth nad oes unrhyw berson priod eisiau ei brofi byth, dyna fyddai. Ac eto, yn ôl llawer o astudiaethau cyhoeddedig, rhagwelir y bydd cymaint â 60 y cant o unigolion yn cymryd rhan mewn o leiaf un berthynas yn eu priodas. Nid yn unig hynny, ond mae 2-3 y cant o blant yn ganlyniad perthynas hefyd.


disgwyliadau rhesymol priodas

Ydy, mae'r rhain yn ystadegau eithaf difrifol; fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i'ch perthynas fod yn un ohonynt. Pan ddaw'n fater o atal perthynas â'ch priodas, gall llyfrau fel Ei Anghenion, Ei Anghenion gan Willard F. Harley, Jr ddarparu cyfoeth o wybodaeth i chi ar sut i gadw'ch cysylltiad â'ch priod yn iach ac yn gryf.Mae hefyd yn syniad da gweld cwnselydd priodas, o leiaf ychydig weithiau'r flwyddyn, hyd yn oed os nad ydych chi'n synhwyro bod gennych chi unrhyw faterion priodas “go iawn”. Mae'n ddull rhagweithiol o gadw'ch priodas yn ddiogel. Hefyd, gwnewch agosatrwydd (corfforol ac emosiynol) yn eich perthynas yn flaenoriaeth.

Gan fod 15-20 y cant o barau priod yn cael rhyw llai na 10 gwaith y flwyddyn, ystyrir bod priodasau di-ryw yn un o brif achosion anffyddlondeb.

Ond beth os ydych chi'n digwydd bod yn rhywun sydd eisoes wedi bod yn anffyddlon yn eich perthynas? Ydy, gall fod yn anodd (creulon hyd yn oed). Ydy, gall deimlo bod eich priodas yn dod i ben na ellir ei hosgoi. Fodd bynnag, yn ystod yr amseroedd tywyllaf y mae angen i chi gofio bod gwella o anffyddlondeb yn bosibl yn wir.Wedi dweud hynny, mae'n bwysig cadw'r pum peth canlynol mewn cof pan rydych chi'n ceisio chwilio am ffyrdd i ddod dros berthynas a gwella ar ôl anffyddlondeb.

1. Mae cariad mor gryf â marwolaeth

Mae pennill yn y Beibl sy’n dweud “mae cariad mor gryf â marwolaeth” (Cân Solomon 8: 6).

Pan ydych chi'n gwella ar ôl anffyddlondeb, mae'n beth gwych i ddal yn agos oherwydd mae'n atgoffa ni waeth beth sy'n digwydd mewn priodas, mae gan y cariad sydd gennych chi at eich gilydd y gallu i ddod â chi drwyddo.

I ddechrau, gallai perthynas deimlo fel marwolaeth eich perthynas, ond mae gan gariad y gallu i ddod ag ef yn ôl yn fyw.

2. Peidiwch â chanolbwyntio ar y person arall

Os nad ydych erioed wedi gweld ffilm Tyler PerryPam wnes i briodi?, mae'n un da i edrych arno. Ynddi, sonnir am rywbeth o'r enw rheol 80/20. Yn y bôn y theori yw pan fydd person yn twyllo, maent yn tueddu i gael eu denu at yr 20 y cant mewn person arall sydd ar goll o'r priod.

Fodd bynnag, maen nhw fel arfer yn sylweddoli eu bod yn llawer gwell eu byd gyda'r 80 y cant oedd ganddyn nhw eisoes. Dyna pam nad yw hi byth yn syniad da canolbwyntio ar “y person arall”. Dyna un o'r ffyrdd effeithiol ac ymarferol i symud ymlaen ar ôl cael ein twyllo.

Nid nhw yw'r broblem; nhw yw'r hyn a ddefnyddiwyd i geisio mynd i'r afael â'r materion go iawn. Os mai chi yw'r un a gafodd y berthynas, peidiwch ag edrych at y person y gwnaethoch dwyllo ag ef fel eich tocyn i hapusrwydd.

Cofiwch, fe wnaethant eich helpu chi i fod yn anffyddlon mewn gwirionedd; mae hynny eisoes yn fater uniondeb ar eu rhan. Ac os ydych chi wedi dioddef y berthynas, peidiwch â threulio llawer o amser yn pendroni beth wnaeth y person arall “gymaint yn well” na chi. Dydyn nhw ddim yn “well”, dim ond yn wahanol.

Nid yn unig hynny ond mae materion yn hunanol oherwydd nad oes angen y gwaith a'r ymrwymiad y mae priodasau yn eu gwneud. Nid yw'r person arall yn rhan o'ch priodas. Peidiwch â rhoi mwy o egni iddynt nag y maent yn ei haeddu. Sydd ddim.


syniadau rhyw kinky

3. Bydd angen i chi faddau

Bydd angen i chi faddau

A all perthynas fynd yn ôl i normal ar ôl twyllo? Yr ateb yw, mae'n dibynnu.

Nid yw rhai cyplau yn gwneud yn dda wrth wella o anffyddlondeb oherwydd eu bod yn magu'r berthynas yn barhaus - yn ei chyd-destun ac allan o'i gyd-destun. Er ei bod yn cymryd peth amser i wella ac er efallai na fydd “cael gor-berthynas” yn digwydd 100 y cant, er mwyn i'ch priodas oroesi, bydd yn rhaid i faddeuant ddigwydd.

Un o'r awgrymiadau i ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl twyllo yw cofio y bydd yn rhaid i'r dioddefwr faddau i'r twyllwr a bydd y twyllwr yn gorfod maddau ei hun.

Mae hefyd yn bwysig rhannu bod maddeuant yn broses.

Er nad yw poen anffyddlondeb byth yn diflannu, bob dydd, bydd yn rhaid i’r ddau ohonoch benderfynu “Rwy’n mynd i gymryd un cam arall i ryddhau hyn fel y gall fy mhriodas gryfhau.”

4. Nid ydych chi ar eich pen eich hun

Er y gallech deimlo mai

Rhan o'r rheswm pam y rhannwyd yr ystadegau oedd er mwyn i chi gael eich atgoffa, er efallai eich bod chi'n teimlo mai'ch priodas yw'r unig un ar y blaned sydd wedi profi anffyddlondeb, yn bendant nid yw hynny'n wir. Nid yw hynny i oleuo'ch sefyllfa na thanseilio pwysigrwydd y cwestiwn, sut i wella ar ôl cael eich twyllo.

Ei nod yn syml yw eich annog i estyn allan at rai o'r bobl y gallwch ymddiried ynddynt


sut i ddenu dyn priod a'i gadw

  • Cadwch bethau'n gwbl gyfrinachol
  • Cefnogwch ac anogwch chi
  • Efallai hyd yn oed rannu rhai o'u profiadau eu hunain fel ffordd i roi gobaith i chi
  • Eich helpu chi i wella ar ôl perthynas

Os nad ydych yn barod i gymryd y cam hwnnw, o leiaf ystyriwch wylio'r rhaglen ddogfen 51 Birch Street. Mae'n mynd i'r afael ag anffyddlondeb. Byddwch yn bendant yn gweld priodas mewn goleuni newydd.

5. Dibynnu ar eich priodas yn fwy na'ch teimladau

Pe bai pawb a brofodd berthynas yn dibynnu'n llwyr ar eu teimladau wrth benderfynu a oeddent yn mynd i weithio trwyddo, mae'n debyg na fyddai unrhyw briodas yn goroesi.

Hefyd, i'r rhai sy'n chwilio am awgrymiadau i ennill ymddiriedaeth yn ôl ar ôl twyllo, mae'n bwysig rhoi ymateb boddhaol i'ch priod sydd ei angen arnynt trwy fod yn eirwir am eich lleoliad, testunau a manylion galwadau, cynlluniau ar gyfer y dyfodol, pethau yn y gwaith, pobl rydych chi'n rhyngweithio â nhw ar a yn ddyddiol, unrhyw newidiadau yn y drefn arferol. Gwnewch bopeth posibl i'w helpu i sefydlu ymddiriedaeth ynoch chi.

Os cewch eich hun yn ddigymar i ddod o hyd i atebion i'r cwestiynau fel, “sut i wella ar ôl anffyddlondeb” a “sut i ailadeiladu perthynas ar ôl twyllo”, fe'ch cynghorir i estyn allan at arbenigwr wedi'i ddilysu a fydd yn eich helpu i brosesu anffyddlondeb a hwyluso'r broses o wella ar ôl anffyddlondeb.

Maent yn weithwyr proffesiynol hyfforddedig a all hefyd eich helpu ar sut i ddelio ag anffyddlondeb a dod â'r berthynas i ben yn gyfeillgar i ddechrau o'r newydd, pe byddech yn dewis ei alw'n rhoi'r gorau iddi.

Yn fwy na chanolbwyntio ar ba mor hir y mae'n ei gymryd i oresgyn anffyddlondeb, mae'n bwysig cofio, wrth wella ar ôl anffyddlondeb, bod angen i chi ganolbwyntio mwy ar eich priodas a'r hyn yr ydych yn ei ddymuno ohono na sut rydych chi'n teimlo am y berthynas ei hun mewn gwirionedd.

Mae carwriaeth yn gamgymeriad a wneir yn y briodas, ond mae eich priodas yn berthynas sydd wedi'i chynllunio i bara am oes. Os mai dyna'r hyn yr ydych yn ei ddymuno o hyd, rhowch eich calon a'ch enaid ynddo. Ddim i mewn i'r peth a geisiodd ei ddinistrio.