20 Manteision ac Anfanteision Perthynas Agored

Cwpl yn seiclo

Yn yr Erthygl hon

Beth ydych chi'n ei ddisgwyl o'ch perthnasoedd? Efallai bod gennych chi reolau llafar a di-eiriau yr hoffech eu dilyn? Mae’n hawdd barnu perthnasoedd agored ond efallai bod mwy yn digwydd y tu ôl i’r llenni y gallem ei ragweld?

Mae cariad yn dod i'r meddwl pan sonnir am berthnasoedd. Beth am fyw yn ddwfn serch hynny? Mae yna hefyd y grefft o ollwng gafael ar farnau a phwysau cymdeithasol. Felly, beth allwn ni ei ddysgu o fanteision ac anfanteision perthynas agored?

Beth yw perthynas agored?

Mae pawb yn wahanol fel y bydd y mwyafrif eisiau diffinio eu rheolau a'u diffiniadau perthynas agored eu hunain. Serch hynny, fel y manylir yn yr erthygl hon ‘beth yw perthynas agored’ yn disgrifio, mae yna 3 math craidd o berthnasoedd agored.

Mae'r rhain yn siglo, polyamory ac anmonogi. Mae swing yn ymwneud â rhyw ond mae perthnasoedd amryfal yn golygu bod gan bobl sawl perthynas ymroddedig ar unwaith. Perthynas agored, neu anmonogamaidd, yw lle mae prif bartner ynghyd â rhai partneriaid eilaidd.

Yn y bôn, mae perthynas agored yn golygu cael mwy nag un partner rhywiol. Er, yn gyffredinol rydych chi wedi ymrwymo'n fwy rhamantus i un. Fel y gallwch ddychmygu mae'n debyg, mae llawer o fanteision ac anfanteision i berthynas agored.

Ydy perthnasoedd agored yn iachusol?

Triongl cariad

Mae bodau dynol yn greaduriaid cymhleth ac nid oes un maint yn addas i bawb er gwaethaf ein hymdrechion gorau i ddod o hyd iddo. Mae diwylliannau a chymdeithasau yn troi o amgylch yr hyn y mae ychydig wedi cytuno arno i fod yn norm.

Gyda globaleiddio heddiw ac amlygiad i ffyrdd eraill o wneud pethau, nid yw manteision ac anfanteision perthynas agored yn teimlo mor syfrdanol bellach. Er, mae'n dibynnu ar sut mae'r bobl dan sylw yn mynd ati fel bod manteision perthynas agored yn drech na'r anfanteision.

Mae pob perthynas yn disgwyl rhyw fath o ddwyochredd a hunan-ddatgeliad i greu agosatrwydd. Fel y trosolwg seicoleg hwn o ymddygiad cymdeithasol yn disgrifio, rydym yn gyson yn gwerthuso costau a manteision yr holl berthnasoedd a brofwn.

Wrth i ni geisio mwyhau ein buddion, mae pobl yn canfod eu hunain yn chwilio am opsiynau y tu allan i monogami. Yn y bôn, rydyn ni'n ceisio dod o hyd i'r cyfuniad perffaith o agosatrwydd, angerdd ac ymrwymiad. I rai pobl, mae manteision ac anfanteision perthynas agored mor gytbwys fel eu bod yn teimlo'n fodlon ym mhob un o'r tri maes hynny.

Yn ddiddorol, ymchwil yn dangos bod pobl yr un mor hapus wrth weithredu perthnasoedd unweddog ag y maent mewn gweithredu perthnasoedd agored. Yr allwedd yw cael nod ar gyfer cael perthynas agored yn hytrach na phlymio i mewn yn ddall.

Gall nodau nodweddiadol gynnwys delio ag anghydnawsedd rhywiol, archwilio ymrwymiad cyn priodi neu hyd yn oed achub y berthynas. Mae manteision ac anfanteision perthynas agored yn amrywio fel y gwelwn yn yr adran nesaf.

|_+_|

20 o blaid ac yn erbyn pwyntiau o gael perthnasoedd agored

Triongl Cariad

Gadewch i ni ddechrau trwy restru manteision ac anfanteision perthynas agored. Wrth i chi ddarllen drwodd, meddyliwch sut y gallai hyn jario neu gyd-fynd â'ch system gred. A yw eich barn yn eich atal rhag profiad a allai gyfoethogi bywyd?

10 mantais perthynas agored

Darganfyddwch beth yw manteision bod mewn perthynas agored:

1. Darparu rhyddid emosiynol

Mae'n anodd dibynnu ar un person i ddiwallu'ch holl anghenion emosiynol, yn enwedig oherwydd efallai y bydd angen rhywbeth gwahanol i'r hyn sydd ei angen arnoch ar unrhyw adeg benodol. Yn aml, dyna’r sbardun allweddol i bobl fod eisiau delio â manteision ac anfanteision perthynas agored.

O ran anghenion emosiynol, mae gennym ystod eang ohonynt. Mae'r rhain yn cynnwys dilysu, cysylltu, derbyn, ymhlith eraill. Wrth gwrs, gellir cwrdd â'r rhain trwy monogami. Serch hynny, gyda'r manteision o gael perthynas agored, fe gewch chi fwy ohonyn nhw.

2. Cwrdd â'ch holl anghenion rhywiol

Mae agosatrwydd a rhyw yn wahanol. Mae'n debyg y byddai'r rhai ohonom sy'n eu trin fel yr un peth yn cael trafferth gyda manteision ac anfanteision perthynas agored.

Ar yr ochr arall, mae'r rhai sydd â ffiniau cryf rhwng agosatrwydd a rhyw yn llawer gwell abl i rannu'n adrannau. Mae hyn yn golygu nad ydyn nhw'n mynd yn genfigennus pan fydd eu partner yn cael rhyw gyda rhywun arall. Mae'n llythrennol fel pe bai eu partner yn cael cinio neu gêm o denis gyda ffrind.

|_+_|

3. Creu bond dyfnach

A yw perthnasoedd agored yn iach? Gallant fod os ydynt yn dod â chi'n agosach at eich partner cynradd. Dychmygwch allu siarad am eich holl chwantau a ffantasïau dyfnaf gyda'ch partner a dal i weithredu arnynt?

Mae gennych chi hefyd y cyffro o gael rhywun newydd yn eich bywyd y gallwch chi siarad yn agored amdano. Mae'r holl gyfathrebu a rhannu hwn o reidrwydd yn dod â chi'n agosach ac yn goresgyn unrhyw anfanteision o berthynas agored.

4. Disgwyliadau rhesymol

Daw perthnasoedd monogamaidd â llawer o ddisgwyliadau. Ar y llaw arall, gall gweithio trwy fanteision ac anfanteision perthynas agored fod yn ryddhadol. Mae’n achos o rannu cyfrifoldeb gyda mwy nag un partner.

5. Didwylledd

Mae llawer o gyplau yn mynd trwy dorcalon mawr oherwydd twyllo.

Nid yw wynebu manteision ac anfanteision perthynas agored yn dileu materion meddyliol ond gall olygu cyfathrebu gwell a chysylltiad. Materion yn y pynciau hynny yn aml yw'r prif yrwyr y tu ôl i anffyddlondeb.

6. Mwy o gysylltiadau

Gall perthynas unweddog deimlo'n fygythiol yn enwedig os gwnewch bopeth gyda'ch gilydd. Yn lle hynny, mae rheoli manteision ac anfanteision perthynas agored yn golygu cael mwy o bobl yn eich bywyd.

Gallwch archwilio a phrofi agosatrwydd gyda mwy nag un person, yn debyg iawn i'ch ffrindiau agos.

7. Dewch i adnabod eich hun

Mae datblygu'r rheolau i gydbwyso manteision ac anfanteision perthynas agored yn cymryd amser ac ymdrech gan y ddau bartner. Trwy'r broses hon, byddwch chi'n dysgu llawer mwy am eich anghenion, eich dymuniadau a'ch ffiniau.

8. Gwell cyfathrebu

A yw perthnasoedd agored yn iach? Os ydyn nhw'n eich helpu i gyfathrebu'n onest ac yn agored, yna ydyn. Gyda manteision ac anfanteision perthynas agored, rydych chi'n barod i rannu llawer mwy amdanoch chi'ch hun a'ch dewisiadau. Mae hyn yn creu ymddiriedaeth a theyrngarwch.

|_+_|

9. Llai o risg o fethiant

Mae rhai pobl yn dewis manteision ac anfanteision perthynas agored er mwyn osgoi chwalu. Wedi'r cyfan, mae'n ffordd o gael rhywfaint o le wrth fodloni'ch chwilfrydedd. Nid yw’n golygu nad ydych wedi ymrwymo i’ch prif bartner ond mae’n golygu eich bod am fyw eich bywyd. Gall y ddau ddull weithio gyda'i gilydd.

10. Mae'n hwyl

Mae chwareusrwydd a hwyl yn aml yn cadw cydbwysedd rhwng manteision ac anfanteision perthnasoedd agored. Mae’n berffaith iawn bod ag ofn colli allan ac eisiau antur yn eich bywyd yn enwedig pan fo’r ddau ohonoch yn fodlon rhoi cynnig ar berthnasoedd agored.

10 anfantais perthnasoedd agored

Triongl Cariad

Er gwaethaf y manteision niferus, mae yna rai anfanteision i'w nodi a'u lliniaru.

1. Ofn

Un o anfanteision allweddol perthynas agored yw'r corwynt emosiynol y gallai fod yn rhaid i chi ddelio ag ef. Os ydych chi'n dueddol o fod eisiau'ch partner i chi'ch hun, gallai perthynas agored ysgogi gormod o bryder ac ofn.

2. Cenfigen

Efallai y byddwch chi'n genfigennus o berson arall eich partner os ydych chi'n dibynnu'n fwy ar y berthynas gynradd nag y maen nhw. Yn aml daw'r ansicrwydd hwn o hunan-barch isel ac ofn ansicrwydd.

Edrychwch ar y fideo hwn os ydych chi am ddeall ymhellach o ble mae ansicrwydd a chenfigen yn dod ac a yw'r enghreifftiau hyn yn eich disgrifio:

3. Risg o glefyd

Efallai mai un o anfanteision mwyaf brawychus perthynas agored yw'r risg o STDs. Er, mae'r un hwn yn gymharol hawdd i'w liniaru gydag amddiffyniad a chyd-ymddiriedaeth o amgylch y rheolau.

4. Cyfrinachedd

Heb sylfaen gadarn o ymddiriedaeth a ffiniau, gall fod yn demtasiwn dechrau dweud celwydd am y partner arall. Yn sydyn mae'r berthynas gynradd yn dod yn eilradd ac mae'r hyn a ddechreuodd fel gonestrwydd yn troi'n anffyddlondeb.

5. Logisteg Crazy

Peidiwch ag anghofio y gall delio ag un partner fod yn ddigon anodd. Mae'n rhaid i chi reoli mwy nag un, gan gynnwys y dyddiadau a'r gwibdeithiau amrywiol.

Ychwanegwch at hynny yr holl ddisgwyliadau o'ch swydd, plant, a phopeth arall yn eich bywyd, ac efallai eich bod yn colli allan ar eich anghenion ac amser ar eich pen eich hun.

6. Disgwyliadau gwahanol

Weithiau, ni ellir cydbwyso manteision ac anfanteision perthynas agored oherwydd bod gan y ddau bartner ragdybiaethau gwahanol. Os na allwch alinio eich credoau am berthnasoedd, yna gallai un agored achosi poen a dioddefaint.

7. Angst dirfodol

Gall fod yn ddinistriol cael eich llethu gan gwestiynau ynghylch pwy ydych chi a ble rydych chi'n ffitio i mewn. Os yw hyn yn cael ei achosi gan gael eich eithrio gan gymdeithas am fod mewn perthynas agored, efallai y byddwch yn amau ​​ai dyma'r peth iawn i chi.

8. Osgoi straen a phryder

Bydd rhwystro ein hemosiynau a smalio ein bod yn iawn gyda manteision ac anfanteision perthynas agored ond yn dwysáu ein straen a’n pryder. Gall y diffyg bregusrwydd hwn arwain at materion meddyliol a chwaliadau, gan gynnwys efallai eich prif berthynas.

Fel y mae'r seiciatrydd Hilary Jacobs Hendel yn cadarnhau ynddi erthygl , yn y bôn rydych chi'n adeiladu bom amser os ydych chi'n potelu popeth.

9. Materion blaenoriaeth

Gall rheoli amser bwysleisio manteision ac anfanteision perthnasoedd agored. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n dechrau peidio â rhoi digon o amser ac ymdrech i'ch prif berthynas. Mae pawb yn mynnu sylw, ond gall y gêm flaenoriaethu fod yn ormod i rai cyplau.

|_+_|

10. Mae'n ddrud

Peidiwn ag anghofio ymarferoldeb bywyd pan fyddwn yn adolygu manteision ac anfanteision perthynas agored. Bydd gennych o leiaf ddwywaith swm yr anrhegion pen-blwydd i’w rhoi. Nid yw hynny'n cynnwys y ciniawau a digwyddiadau eraill y gallai fod yn rhaid i chi dalu amdanynt.

Ydych chi wedi'ch gwneud er budd perthynas agored?

Triongl cariad cymhleth

Wrth edrych ar fanteision ac anfanteision perthynas agored, dylech ddechrau gyda'r hyn yr ydych ei angen a'i eisiau o berthynas. Mae hyn yn aml yn atseinio â'r hyn a welsoch yn eich gofalwyr yn tyfu i fyny. Yna eto, efallai bod eich profiadau bywyd wedi eich tynnu oddi wrth eich modelau plentyndod.

Nesaf, gwrandewch ar eich greddf. Dychmygwch a delweddwch sut y gallai byw gyda rheolau perthynas agored edrych. Fel hyn papur yn dangos, delweddu yn eich galluogi i wneud penderfyniadau yn fwy hyderus. Nawr gallwch chi gymhwyso'r cysyniad hwn ac adolygu manteision ac anfanteision perthynas agored trwy ddychymyg.

Felly, gofynnwch i chi'ch hun, er enghraifft, faint fyddech chi'n ei rannu gyda'ch partner rhamantus? Ble byddech chi'n byw a sut fyddech chi'n cyfathrebu? Sut ydych chi'n delio â chenfigen, neu nad ydych chi hyd yn oed yn ei gael?

Yna, peidiwch ag anghofio bod amgylchiadau weithiau'n creu cyfle. Nid oes dim yn eich atal rhag profi manteision ac anfanteision perthynas agored ac yna mynd yn ôl i monogami .

Efallai bod gennych chi'r partner perffaith i brofi manteision perthynas agored ond ni all ei ddychmygu ag unrhyw un arall. Fel popeth mewn bywyd, y dull gorau yw cadw meddwl agored a gweld beth sy'n digwydd.

Meithrin perthnasoedd agored cytûn

Yr ateb syml i gydbwyso manteision ac anfanteision perthynas agored yw cyfathrebu a ffiniau. O fewn hynny, bydd angen i chi gyfathrebu a chytuno ar rai rheolau ar sut i fynd i'r afael â'r mathau o berthnasoedd agored ac am ba un rydych chi'n mynd.

Mae ffiniau hefyd yn rhan bwysig o gael perthynas agored. Mae yna sawl math ac maen nhw i gyd yn berthnasol yma. Felly, sut ydych chi'n parchu eich gofod corfforol gartref tra'n dal i gynnwys partneriaid eilaidd? Beth am ffiniau emosiynol a rhannu gormod?

Nid yw bywyd yn ddu a gwyn, ac efallai na fyddwch byth yn cael gwared ar anfanteision perthnasoedd agored yn llwyr. Serch hynny, gallwch ddefnyddio rheolau a gonestrwydd i liniaru'r risgiau o chwalfa emosiynol.

Mewn gwirionedd, mae hyn yn union yr un fath ag o fewn perthnasoedd unweddog. Cyn belled nad oes celwydd a thwyllo, yna gallwch chi fwynhau manteision perthynas agored. Wrth gwrs, mae dal angen i chi sicrhau bod yna angerdd, ymrwymiad ac agosatrwydd.

Y prif beth i'w gofio yw bod manteision cael perthynas agored yn dod â chyfathrebu cryf. Wrth gwrs, efallai y bydd gan bob cwpl reolau gwahanol ynghylch faint maen nhw'n ei rannu. Y pwynt yw cytuno arnynt ymlaen llaw fel nad ydych yn syrthio i anfanteision perthynas agored ond yn hytrach yn elwa ar fudd perthynas agored.

Casgliad

Fel y gallwch weld, mae manteision ac anfanteision perthynas agored yn cynnwys popeth o fwy o ryddid i genfigen a thorcalon. Mewn gwirionedd mae'n gyfle gwych ar gyfer twf personol oherwydd mae'n bosibl y byddwch chi'n dysgu bod yn fwy cyfathrebol ac ymddiriedus.

Serch hynny, mae'n dod ag anfanteision posibl fel ofn, cyfrinachedd, afiechyd, a hyd yn oed cost ychwanegol. Er mwyn gwneud iddo weithio, mae'n rhaid i chi adeiladu sylfaen gadarn o ymddiriedaeth gyda rheolau a disgwyliadau clir.

Yna, mae gan berthnasoedd unweddog a di-monogamaidd gyfle cyfartal at hapusrwydd. Y tric yw gwneud yn siŵr eich bod chi'n gwybod beth rydych chi ei eisiau o'ch perthnasoedd a bod gennych chi'r hunan-barch a'r credoau mewnol cadarnhaol i wneud iddo weithio. Os nad ydych chi'n siŵr, gweithiwch gyda therapydd i ddod i adnabod eich disgwyliadau am fywyd a'r hyn rydych chi ei eisiau o'ch perthnasoedd.

Ranna ’: