25 Arwyddion Na Ddylech Eu Torri i fyny, Hyd yn oed Os Rydych Chi'n Teimlo Felly

Cwpl yn prynu nwyddau bwyd

Yn yr Erthygl hon

Gall pob perthynas wynebu heriau o bryd i'w gilydd, ond mae'n bwysig gwybod bod angen gweithio pethau allan weithiau yn hytrach na thaflu'r tywel i mewn.Dyma gip ar rai arwyddion na ddylech eu torri i fyny, hyd yn oed os oes gennych chi amheuon neu os ydych chi'n ansicr beth i'w wneud. Ystyriwch y rhestr hon pan fyddwch chi'n meddwl am eich perthynas eich hun.

A yw'n normal meddwl yn gyson am dorri i fyny?

Nid yw'n fuddiol meddwl yn gyson am dorri i fyny yn eich perthynas. Ar y llaw arall, os ydych chi eisiau gwybod a yw'n arferol meddwl am dorri i fyny, ie, ydyw. Efallai eich bod yn ystyried eich opsiynau o bryd i'w gilydd ac yn ceisio meddwl beth fyddech chi'n ei wneud heb eich partner.

Fodd bynnag, os ydych chi bob amser yn meddwl tybed a ddylech chi dorri i fyny gyda'r person rydych chi gyda nhw, efallai y bydd angen i chi benderfynu pam rydych chi'n teimlo fel hyn.

Beth ddylwn i feddwl amdano cyn torri i fyny?

Cwpl ifanc llawn tyndra

Ni ddylech byth wneud unrhyw benderfyniadau brech. Pan fyddwch chi'n ystyried sut i benderfynu torri i fyny , mae angen i chi ddarganfod beth mae'ch perthynas yn ei olygu i chi. Os ydych chi'n gofalu'n fawr am eich partner neu os ydyn nhw'n gwneud i chi deimlo'n arbennig, efallai na fyddwch chi eisiau torri i fyny.

Ar ben hynny, os gallwch chi feddwl am resymau i beidio â thorri i fyny, gallai hyn fod yr arwydd rydych chi'n edrych amdano i aros gyda'ch partner.

Meddyliwch am yr hyn yr ydych wedi bod drwyddo ac a ydynt wedi bod yn deg â chi. Os yw'ch partner yn diwallu'ch anghenion ac yn gwneud ei orau i beidio â'ch cynhyrfu, gallai hyn eich atal rhag rhoi'r gorau i unrhyw feddwl pellach.

Nid yw pob perthynas yn gyfartal, felly os yw'ch un chi, mae hyn yn rhywbeth y dylech ei ddeall.

Beth yw rhesymau drwg dros dorri i fyny?

Mae yna nifer fawr o resymau dros beidio â thorri i fyny, y dylech eu hosgoi ar bob cyfrif.

Er enghraifft, os oes gennych anghytundeb syml gyda'ch partner neu os byddwch yn neidio i gasgliadau am rywbeth a ddigwyddodd. Os ydych chi'n wallgof gyda'ch partner, mae angen i chi roi cyfle iddyn nhw esbonio beth sy'n digwydd cyn i chi dorri i fyny gyda nhw.

Rheswm drwg arall yw'r rheswm syml eich bod chi'n teimlo fel hyn. Gall hyn eich gadael yn teimlo eich bod wedi gwneud camgymeriad ac a ydych wedi dioddef gofid. Pan fyddwch chi'n torri i fyny ar fympwy, dyma un o'r arwyddion sicr na ddylech fod wedi'u torri i fyny.

|_+_|

Pryd na ddylech chi dorri i fyny?

Os ydych chi'n ceisio penderfynu pryd i beidio â thorri i fyny, ychydig o'r adegau mwyaf amlwg yw pan fyddwch chi'n caru'ch cymar a phan na allwch chi ddychmygu'ch bywyd hebddynt.

Hyd yn oed os nad yw eich perthynas yn berffaith, nid yw hyn yn golygu nad ydych yn gydnaws, ac ni fyddwch yn hapus â'ch gilydd.

Gallwch hefyd weld y fideo hwn pan fyddwch chi'n ceisio darganfod a ydych chi am dorri i fyny ai peidio:

25 arwydd na ddylech eu torri i fyny, hyd yn oed os ydych yn teimlo felly

Cwpl yn cael trafodaeth ddifrifol

Dyma arwyddion na ddylech dorri i fyny. Gall y rhain eich helpu i ddarganfod pryd rydych chi eisiau gweithio tuag at gryfhau'ch perthynas yn hytrach na thorri i fyny.

1. Dydych chi ddim yn siŵr a ydyn nhw'n iawn i chi

O bryd i'w gilydd, efallai na fyddwch yn sicr mai eich partner yw'r un iawn i chi. Mae hyn i'w ddisgwyl ac nid yw'n iawn rheswm i dorri i fyny . Yn syml, atgoffwch eich hun beth rydych chi'n ei hoffi amdanyn nhw, ac efallai y byddwch chi'n penderfynu nad ydych chi am ddod â'ch perthynas i ben.

|_+_|

2. Rydych chi'n meddwl efallai y gallwch chi wneud yn well na'ch ffrind presennol

Ydych chi'n cymharu'ch cymar â phobl eraill yn gyson? Efallai nad yw hyn yn deg nac yn realistig. Y tebygrwydd yw, os ydych chi mewn perthynas â rhywun sy'n gofalu amdanoch chi ac rydych chi'n ei hoffi, mae hwn yn baru da i chi.

Er ei bod yn bosibl y bydd rhywun sy'n fwy addas ar eich cyfer chi, efallai na fydd hyn yn wir hefyd. Rhowch gyfle i'ch perthynas os ydych yn hapus, hyd yn oed os oes gennych amheuon weithiau.

3. Rydych chi'n ymladd llawer

Mae cyplau yn ymladd ym mhob perthynas. Nid yw hyn o reidrwydd yn rhywbeth y dylech fod yn bryderus yn ei gylch. Y pwynt yw bod yn rhaid ichi wneud iawn ar ôl dadlau. Os yw'r ddau ohonoch yn fodlon gwneud hyn, ni ddylech dorri i fyny oherwydd eich bod yn dadlau o bryd i'w gilydd.

Mewn geiriau eraill, peidiwch â thorri i fyny a trwsio'r broblem . Pan fyddwch chi'n dod o hyd i rywun a fydd yn datrys problemau gyda chi, dyma rywun y gallwch chi gyfathrebu'n effeithiol ag ef.

|_+_|

4. Rydych chi'n rhoi ymdrech yn y berthynas

Pan fyddwch chi'n fodlon rhoi ymdrech i'r berthynas, mae hyn yn dangos ei bod hi'n debyg nad ydych chi'n barod iddi ddod i ben. Yn wir, gall rhoi amser ac egni yn eich perthynas fod yn ffordd dda o beidio â thorri i fyny gyda rhywun.

Meddyliwch a ydyn nhw hefyd yn gwneud ymdrech. Os ydyn nhw, gallai hyn olygu bod gennych chi gysylltiad cryf.

|_+_|

5. Rydych chi'n poeni amdanyn nhw

Gofalu am rywun yw un o'r arwyddion amlycaf na ddylech dorri i fyny gyda nhw. Os ydych chi'n malio a ddim yn anghytuno â'r rhan fwyaf o'r pethau maen nhw'n eu gwneud, mae hon yn sefyllfa brin.

Efallai na fyddwch chi'n gallu dod o hyd i'r math hwn o gysur gyda pherson arall, felly dylech chi aros gyda'r person rydych chi gyda nhw.

|_+_|

6. Yr wyt yn dy ben am bob peth bach

Un o'r darnau gorau o gyngor o ran sut i beidio â thorri i fyny yw rhoi'r gorau i orfeddwl am bopeth. Er y gall fod yn anodd aros allan o'ch pen pan fyddwch chi'n ystyried eich perthynas, nid yw bob amser yn angenrheidiol.

Gallai fod yn fwy manteisiol siarad â’ch partner os bydd yn gwneud rhywbeth i’ch cynhyrfu neu os nad ydych yn deall rhywbeth a ddywedwyd ganddo. Mae'n debygol y byddant yn barod i ddatrys unrhyw broblem gyda chi, felly nid oes yn rhaid i chi boeni amdano mwyach.

7. Rydych yn gwerthfawrogi eu barn

Cwpl pert

Os ydych chi'n gwerthfawrogi barn eich cymar dros bobl eraill, dylech chi feddwl pam mae hyn yn wir. Mae'n debyg ei fod yn golygu eu bod yn un o'r bobl bwysicaf yn eich bywyd a'ch bod yn ymddiried y byddant yn cynnig gwybodaeth ddibynadwy i chi. Mae hyn yn rhywbeth na allwch ei gael ym mhobman.

|_+_|

8. Rydych chi'n dadlau ond ddim yn anghwrtais yn ei gylch

Pan fyddwch chi'n cael eich hun yn dadlau, a ydych chi'n bod yn gwrtais i'ch gilydd hefyd? Meddyliwch am y tro diwethaf i hyn ddigwydd, a wnaethoch chi ddweud wrthyn nhw eich bod yn flin am ddweud rhywbeth niweidiol?

Os ydych chi'n poeni digon i ystyried eu teimladau mewn anghytundeb, mae'n debygol y bydd eich stori garu ymhell o fod ar ben.

9. Rydych chi'n dal i siarad â'ch gilydd

Ni waeth pa mor hir rydych chi wedi bod gyda'ch gilydd, gall fod yn anodd siarad â'ch partner trwy'r amser. Efallai nad ydych chi'n gwybod beth i'w ddweud neu'n teimlo eich bod chi'n gwybod cymaint fel nad oes unrhyw bynciau newydd.

Fodd bynnag, os ydych chi'n dal i allu siarad â'ch cymar am bron popeth o dan yr haul, mae hyn yn rhywbeth y dylech chi ei ystyried yn werthfawr. Efallai na chewch chi byth ddiwrnod diflas pan fyddwch chi gyda nhw.

10. Rydych chi'n cael eich denu'n gorfforol atynt

Os ydych chi'n cael eich denu'n gorfforol at eich cymar, mae hyn yn bwysig. Er nad dyma'r unig beth i'w ystyried pan fyddwch chi'n chwilio am arwyddion na ddylech chi dorri i fyny, mae'n angenrheidiol pan fyddwch chi eisiau cael perthynas ystyrlon.

Pan fyddwch chi'n dal i deimlo'r un peth amdanyn nhw'n gorfforol ag yr oeddech chi'n teimlo drostynt pan ddechreuoch chi garu, dylech chi gadw gyda nhw.

|_+_|

11. Rydych chi'n rhannu barn â'ch gilydd

Ydych chi'n defnyddio'ch cymar fel seinfwrdd ar gyfer eich syniadau?

Os gwnewch, mae hyn yn rhywbeth a allai eich cadw rhag tynnu'r plwg ar eich perthynas. Wedi'r cyfan, os byddwch chi'n torri i fyny gyda nhw, gyda phwy ydych chi'n mynd i rannu'ch holl feddyliau am eich hoff bwdinau neu blotiau comedi rhamantaidd?

|_+_|

12. Rydych chi eisiau'r un pethau

Cynnal perthynas mae lle mae'r ddau ohonoch eisiau'r un pethau yn rhywbeth a all fod yn eithaf prin.

Os yw'r pethau hyn yn nodau y gallwch chi eu cyfarfod gyda'ch gilydd, dylech feddwl o ddifrif am wneud hynny. Efallai eich bod wedi cwrdd â'r un yr ydych am adeiladu bywyd a theulu ag ef.

13. Nid ydych yn ceisio eu newid

Mae unrhyw bryd rydych chi'n fodlon derbyn person am yn union pwy ydyn nhw heb eu newid yn dangos bod gennych chi rywbeth arbennig. Dylech ystyried efallai mai dyma un o'r arwyddion mwyaf na ddylech ei dorri i fyny.

Mae hyn hyd yn oed yn fwy gwir os nad yw eich partner yn ceisio eich newid. Rydych chi'n fodlon derbyn eich gilydd, ni waeth beth, sy'n golygu bod y ddau ohonoch yn malio.

|_+_|

14. Rydych chi'n mwynhau hongian allan

Dyn a dynes yn dwad yn y dafarn

Os ydych chi'n dal i hoffi hongian allan gyda'ch rhywun arwyddocaol arall, dylai hyn fynd ymhell i roi gwybod i chi fod mwy i'ch carwriaeth. Efallai y byddwch am hongian i mewn yno a gweld pa mor hir rydych chi'n mwynhau eu cwmni.

Hyd yn oed os ydych chi wedi bod gyda'ch gilydd ers tro, pan fyddwch chi'n dal i gael hwyl yn treulio amser gyda nhw, gallai hyn olygu y byddwch chi'n parhau i wneud hynny.

15. Mae pob un ohonoch yn gwneud eich peth eich hun

Yn perthnasoedd iach , dylai pob aelod o gwpl allu gwneud eu peth eu hunain pan fo angen. Os yw'ch partner yn rhoi'r lle sydd ei angen arnoch i gymdeithasu â ffrindiau neu fwynhau'ch gweithgareddau eich hun, mae'n debygol y byddant yn poeni am eich anghenion. Dyma rywun a allai fod yn fodlon gwneud unrhyw beth i chi.

16. Nid ydych am fod hebddynt

Meddyliwch am eich perthynas. Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai'n mynd i ffwrdd? Pe byddech chi'n cael eich difrodi, nid oes angen i chi feddwl am dorri i fyny mwyach. Mae'n debyg eich bod gyda rhywun yr ydych yn ei hoffi, a'ch bod am iddynt barhau i fod yn rhan o'ch bywyd.

Os nad oedd hyn yn wir bellach, efallai y byddech chi'n teimlo eich bod chi'n colli allan neu eisiau dod yn ôl at eich gilydd gyda nhw. Arbedwch yr amser i chi'ch hun ac arhoswch gyda nhw yn y lle cyntaf.

17. Rydych chi'n sylweddoli mai nhw yw eich ffrind gorau

Mae'n debyg mai'ch partner yw'r person rydych chi'n treulio'r amser mwyaf gyda nhw, felly mae'n gwneud synnwyr os mai nhw yw eich ffrind gorau.

Os ydych yn eu hystyried fel eich ffrind , yna mae hyn yn golygu y dylai fod yn un o'r pethau rydych chi'n eu hystyried cyn torri i fyny. Ydych chi eisiau colli eich ffrind gorau?

18. Rydych chi'n ymddiried mwy ynddyn nhw nag unrhyw un arall

Mewn rhai achosion, efallai y byddwch chi'n ymddiried yn eich cymar yn fwy nag yr ydych chi'n ymddiried yn unrhyw un arall. Mae'n debyg bod hyn oherwydd eu bod wedi dangos eu teyrngarwch i chi.

Nid oes unrhyw reswm i feddwl y bydd hyn yn newid, felly dylech feddwl ddwywaith cyn ystyried torri i fyny gyda nhw. Gall ymddiriedaeth fod yn beth anodd ei adeiladu gyda rhywun, felly os oes gennych chi, peidiwch â gadael iddo fynd.

|_+_|

19. Mae dy deulu yn eu hoffi

Ydy'ch teulu bob amser yn hoffi'r bobl rydych chi'n dod â nhw adref? Os ydyn nhw'n hoffi'ch ffrind presennol ac yn ei ystyried yn un o'r teulu, dylai hyn helpu i ddweud wrthych chi y dylech chi eu cadw nhw o gwmpas.

Pan fydd person yn gallu gwneud i chi deimlo’n arbennig a bod eich teulu’n gallu gweld hyn, efallai eich bod chi gyda’r person sy’n iawn i chi.

|_+_|

20. Yr ydych yn adeiladu eich gilydd

Nid yw rhai perthnasoedd yn rhoi cryfder i’r ddwy ochr, ond pan fydd eich un chi yn gwneud hynny, gallai fod yn rhywbeth arbennig.

Pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael llawer allan o'r berthynas a'ch partner yn gwneud hynny hefyd, gallai hyn fod yn un o'r arwyddion mwyaf na ddylech chi dorri i fyny. Efallai eich bod yn rym i'w gyfrif pan fyddwch gyda'ch gilydd.

21. Dymunech fod mwy o ramant

Pâr yn torri i fyny yn yr ystafell wely

Nid yw bob amser yn broblem pan fydd y sbarc wedi diflannu; does dim rhaid iddo aros felly! Gallwch ymchwilio mwy am sut i ychwanegu sbeis at eich perthynas, er mwyn i chi allu tyfu eich agosatrwydd.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dweud wrth eich partner beth rydych chi ei eisiau, oherwydd efallai na fydd yn gwybod beth a ddisgwylir ganddynt yn yr adran hon.

22. Yr ydych yn ddiolchgar am danynt

Os canfyddwch eich bod ddiolchgar neu ddiolchgar ar gyfer eich partner a’r pethau y mae’n eu gwneud i chi, mae’n debygol eich bod yn falch o’ch perthynas.

Pan fyddwch chi'n dweud wrthyn nhw eich bod chi'n eu gwerthfawrogi, gall hyn eich gadael chi'n teimlo'n hapus hefyd. Meddyliwch am hyn pan fyddwch yn ail ddyfalu eich paru.

23. Ni fyddwch yn dweud celwydd wrth eich partner

Pan fyddwch chi'n dweud y gwir gyda'ch partner bob amser ac nad ydych chi'n teimlo'r angen i ddweud celwydd wrthyn nhw, mae hyn yn dangos eich bod chi'n malio, ac nad oes gennych chi unrhyw beth i'w guddio oddi wrthynt. Gall hefyd olygu bod gennych chi boddhad perthynas .

Mewn geiriau eraill, gall bod yn onest gyda'ch cymar olygu eich bod yn fodlon â nhw.

24. Rydych chi'n dal i wenu pan fyddwch chi'n meddwl amdanyn nhw

Unrhyw bryd rydych chi'n meddwl am eich cymar, ac rydych chi'n gwenu, mae hyn yn dangos na ddylech chi ystyried eu gadael. Os ydych chi'n gwenu'n amlach na pheidio, gall hyn fod yn eithaf trawiadol.

Pan fyddwch chi'n cymryd yr amser i gofio'r holl amseroedd da rydych chi wedi'u cael gyda'ch gilydd ac yn dymuno cael mwy, gallai hyn fod yn arwydd gwych i chi, peidiwch â thorri i fyny.

25. Mae gennych chi blant gyda'ch gilydd

Cael plant gyda'i gilydd gall gymhlethu perthynas o ran pennu arwyddion na ddylech eu torri i fyny.

Byddwch am feddwl am y penderfyniadau a wnewch yn hir ac yn galed, gan y gallant effeithio arnoch chi yn ogystal â'ch plant. Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi wneud iddo weithio gyda'ch partner, ystyriwch wneud hyn ar gyfer eich plant.

Casgliad

Ar ôl darllen yr erthygl hon, byddwch yn ymwybodol o ddigon o arwyddion na ddylech dorri i fyny gyda rhywun yr ydych yn ei garu. Meddyliwch am y pethau hyn yn eich perthynas, ac ymatal rhag torri i fyny gyda rhywun sy'n bwysig i chi ac sy'n gwneud i chi deimlo'n arbennig.

Os nad yw'r arwyddion hyn na ddylech eu torri yn bresennol gyda'ch cymar, efallai ei bod yn bryd dod o hyd i rywun a all ddarparu'r pethau sydd eu hangen arnoch.

Pan fyddwch chi'n meddwl yn ddifrifol am dorri i fyny, dylech dalu sylw i os ydych chi'n meddwl y byddech chi eisiau dod yn ôl at eich gilydd un diwrnod. Os teimlwch y byddech, efallai nad dyma'r amser priodol i dorri i fyny.

Yn lle hynny, ceisiwch weithio ar unrhyw faterion sy'n eich poeni yn y berthynas neu benderfynu unwaith ac am byth a ydych chi wedi ymrwymo i'ch cymar. Ni ddylech fod yn meddwl torri i fyny gyda nhw drwy'r amser, gan nad yw hyn yn deg i'ch perthynas.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â'ch partner am sut rydych chi'n teimlo a gadewch iddyn nhw ddweud eu meddyliau neu eu hawgrymiadau wrthych. Ar ben hynny, os oes angen cymorth pellach arnoch i benderfynu beth i'w wneud, meddyliwch am weithio gyda therapydd. Efallai y gallant gynnig cyngor ar sut i wneud penderfyniadau pwysig a dweud mwy wrthych am berthnasoedd iach, felly byddwch yn gallu penderfynu a ydych mewn un ai peidio.

Ranna ’: