Y 4 Cam i Ganu Ymwybodol Ar-lein

Y 4 Cam i Ganu Ymwybodol Ar-lein Rydyn ni i gyd eisiau dod o hyd i'r partner cynhyrfus hwnnw i dreulio ein bywydau gydag ef.

Yn yr Erthygl hon

Partner y gallwn heneiddio ag ef, y gallwn droi ato ar ôl diwrnod caled yn y gwaith, sydd nid yn unig yn gariad i ni ond yn gydymaith dyfnaf, mwyaf agos atom.

Fodd bynnag, mae'n ymddangos yn fwyfwy anodd dod o hyd i'r math hwn o berthynas yn ddiweddar, oherwydd tueddiadau a thueddiadau diweddar yn y diwydiant dyddio.

A dweud y lleiaf, mae llawer o bobl yn teimlo'n rhwystredig ac wedi'u siomi, yn lle bod wrth eu bodd ac mewn cariad ac yn pendroni'n anobeithiol, sut i oroesi ar-lein.

Mae dyddio modern yn gwneud i senglau deimlo fel cynnyrch - os nad y lapio yw'r hyn y mae rhywun yn edrych amdano, rydych chi mewn perygl o fod yn un swipe bys i ffwrdd o ebargofiant.

Mae canlyn ar-lein yn teimlo fel gêm focsio yn y ddeuddegfed rownd, yn ceisio dal i fyny â'r dyrnu a dal eich gwynt tra'ch bod chi'n cael eich taro'n barhaus yn eich wyneb gydag awgrymiadau a thriciau diwerth ar gyfer dod o hyd i'r ceidwad rhywiol hwnnw.

Yn y frwydr hon am gariad, rydych chi'n sicr o ddod yn boenus o agos at aberthu pwy ydych chi mewn gwirionedd dim ond i gael sylw rhywun rydych chi'n ei ystyried yn deilwng gyda llun proffil Facetuned hudolus.

Yn y byd dyddio ar-lein, mae pobl yn aml yn methu â chysylltu mewn ffordd ystyrlon a pharhaol â darpar bartner oherwydd bod y ffocws ar sefyll allan.

Rhaid sylwi eich bod hyd yn oed yn cael cyfle i ddod o hyd i wir gariad ar y Rhyngrwyd, felly mae pobl yn cyfaddawdu eu hunain yn rheolaidd neu'n creu hunaniaeth ffug i ddod yn fwy gwerthadwy nawr bod gan bawb frand personol (diolch i'r cyfryngau cymdeithasol).

Mae'n bryd uwchraddio'ch sgiliau dyddio a dod yn ddêtiwr ystyriol, fel y gallwch chi greu perthynas ymwybodol, gariadus gyda phartner.

Awgrymiadau ar gyfer dyddio ymwybodol

Dyma rai awgrymiadau dyddio ymwybodol ar-lein i'ch helpu i ddyddio'n fwy ystyriol.

Mae dyddio ar-lein ymwybodol yn ymwneud â denu partneriaid posibl sy'n cyd-fynd â'ch hunan mwyaf cadarn a dilys.

Mae dyddio ymwybodol yn gorchymyn ac yn eich gwerthfawrogi fel unigolyn ac yn cynnig ffordd emosiynol iach i chi ddenu a dod o hyd i gariad.

4 cam dyddio ymwybodol i sgrinio yn eich cyd-enaid

1. Gwybod y darn pos ydych chi ac wrth eich bodd

Pan fyddwch chi'n gwybod eich quirks, cryfderau, gwendidau, sbardunau, breuddwydion, a dymuniadau, yna rydych hefyd yn gwybod beth sydd ei angen arnoch mewn partner posibl.

Mae'n ymwneud â sandio ymylon eich darn pos eich hun er mwyn dod o hyd i'r rhan sy'n cyfateb yn berffaith i chi.

Mae mor syml â hynny, ynte?

Ddim bob amser. Mae dod i adnabod eich hun yn gofyn am rywfaint o chwilio'r enaid yn ddwfn a hunan-ddadansoddi. A dogn iach o hunan-gariad.

Pan fyddwch chi'n gwybod ac yn caru'ch hun, mae'n golygu eich bod chi'n derbyn eich hun, gan gynnwys rhannau cysgodol. Mae eich corff, meddwl, a chalon wedi eich cyrraedd lle'r ydych chi nawr a dylid eu caru a'u parchu am hynny'n union.

Pan fyddwch chi'n adnabod eich hun ac yn caru ystod lawn eich bodau pelydrol, byddwch chi'n gwneud gwahanol ddewisiadau, gan greu newid yn y bobl a'r sefyllfaoedd rydych chi'n eu denu.

I dderbyn cariad iach, gwir, a pharhaol, rhaid i chi yn gyntaf ei ddangos i chi'ch hun. Nid yw hyn yn golygu eich bod chi'n meddwl eich bod chi'n berffaith. Mae'n golygu y gallwch chi garu'ch hun trwy'ch amherffeithrwydd, tra'n aros ar lwybr twf.

Bydd hyn yn eich helpu i ddangos fel eich gwir hunan yn y byd dyddio ar-lein ymwybodol ac mewn dyddiadau byd go iawn, a all gynyddu ansawdd eich cysylltiadau.

2. Rhowch y gorau i'r masgiau a dangoswch eich gwir liwiau

Mae'n bryd taflu'ch ffurf a dangos eich hunan mwyaf dilys; i gael gwared ar bob rhith arwynebol y gallech fod wedi'i greu i ddenu darpar bartneriaid.

Ydych chi erioed wedi cadw'ch barn i chi'ch hun ar ddyddiad? Neu hyd yn oed esgus bod gennych ddiddordeb mewn rhywbeth yr oedd eich dyddiad wedi'i gyffroi er nad oeddech chi'n teimlo felly mewn gwirionedd?

Mae hyn yn hollol normal!

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn rhoi cwrteisi o flaen cysylltiad. Os ydych chi'n meddwl ei bod hi'n anghwrtais i rannu eich barn ar rywbeth y mae eich dyddiad yn gyffrous yn ei gylch, rydych chi'n debygol o ddal eich tafod.

Y broblem yw y gall hyn wneud i'ch dyddiad feddwl eich bod chi'n rhywun nad ydych chi.

Mae angen i'ch dyddiad gwrdd â chi go iawn. Dilysrwydd ddylai fod eich pryder cyntaf o ran dyddio ymwybodol ar-lein! Dyna sut rydych chi'n denu rhywun sy'n cyfateb i'ch darn pos.

3. Cydnabod eich gwerth ac ymrwymo i'ch safonau

Cydnabod eich gwerth ac ymrwymo i Pan fyddwch chi'n gallu cydnabod a nodi gwerthoedd clir sy'n bwysig i chi, byddwch chi'n gwella'ch hunanwerth a'ch hunanfynegiant.

Mae hunanwerth yn deillio o'r cyfathiant rhwng eich gwerthoedd a'ch gweithredoedd. Mae'n rhaid i chi edrych i mewn i'ch gwerthoedd ac addasu eich gweithredoedd iddynt yn ddyddiol.

Fodd bynnag, o ran dyddio ymwybodol ar-lein, mae llawer o bobl yn setlo am bethau neu sefyllfaoedd nad ydynt yn cynnig unrhyw hapusrwydd o gwbl, hyd at bwynt y mae hyd yn oed yn brifo. Ac mae dyddio yn dod yn weithred o hunan-flagellation.

Trwy ymrwymo'ch hun i'r pethau hynny sy'n bwysig i chi yn unig, rydych chi'n naturiol yn gollwng gafael ar bobl a sefyllfaoedd sy'n eich troi oddi wrth bwy ydych chi mewn gwirionedd.

Os nad yw'n teimlo'n iawn mwyach, rhowch y gorau i gymryd rhan ynddo.

4. Ymarfer aliniad a pharchu eich hun

Mae hunan-barch yn golygu nad ydych chi'n rhoi eich hiraeth am berthynas uwchlaw tiwnio i'ch calon, corff, meddwl ac ysbryd eich hun.

Un o'r ffyrdd o wneud i wefannau dyddio ar-lein weithio i chi yw trwy alinio'ch hun â'ch teimladau, teimladau'ch corff, eich meddyliau, a'r negeseuon y gallech eu derbyn o fywyd ei hun.

Rydych chi'n fod sanctaidd a synhwyraidd. Dechreuwch weld eich hun felly! Peidiwch â diraddio eich hun nac atal eich teimladau i gael eu hoffi gan eraill.

Pan fyddwch chi'n parchu'ch hun, byddwch chi'n denu rhywun sy'n eich parchu chi hefyd. Mae'n gyfraith gyffredinol: fel y tu mewn i'r tu allan.

Ym maes dyddio ymwybodol ar-lein mae'n edrych fel:

- Dweud na pan nad ydych chi'n teimlo'n gyson gyda rhywbeth

- Rhannu pethau sy'n bwysig i chi

- Meddwl cyn gweithredu i weld a yw'r hyn yr ydych am ei wneud yn cyd-fynd â'ch gwerthoedd a'ch hunanwerth

- Gan anrhydeddu'r gwahaniaethau rhyngoch chi a'r rhestr ddymuniadau y gwnaeth eich dyddiad ar gyfer eu partner delfrydol cyn iddynt gwrdd â chi

Pan fyddwch chi'n parchu'ch hun, rydych chi'n gallu gwneud dewisiadau cyson ac aeddfed am bwy rydych chi'n eu gadael yn eich calon.

Yn yr un modd, rydych chi'n gallu dangos i'ch darpar bartner pwy ydych chi mewn gwirionedd, fel y gallwch chi weld a oes yna gydweddiad gwirioneddol yno.

Gall dyddio ymwybodol ar-lein wneud i chi deimlo eich bod ond mor deilwng â'r nifer o hawliau llithro a gewch mewn wythnos, ond pan fyddwch chi'n ymrwymo i gryfhau'ch sgiliau dyddio a chymryd rhan mewn dyddio ymwybodol ar-lein, mae'r broses o ddod o hyd i ornest yn newid. yn sylweddol.

O'r gofod hwn y gallwch chi feithrin y berthynas gariadus, ramantus rydych chi wedi bod yn breuddwydio amdani. Nid yw'n stori dylwyth teg. Mae'n ymroddiad i ddyddio ymwybodol ar-lein.

Ranna ’: