4 Peth i'w Hystyried Os Mae Eich Cyn Eisiau Bod Yn Ffrindiau

4 Peth i Ar ôl toriad, un cwestiwn sy'n codi yn eich pen yw, Allwch chi byth fod yn ffrindiau gyda'ch cyn? Mae'n eithaf heriol penderfynu a ddylech chi ei adael i mewn i'ch bywyd eto ai peidio. Rydych chi wedi treulio misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd gyda'ch gilydd, yn creu atgofion. Rydych chi wedi chwerthin, byw, a charu'n annwyl. Ond mae hynny i gyd yn newid pan ddaw'r berthynas i ben. Ac yna, beth sy'n digwydd rhyngoch chi'ch dau nesaf, dim ond chi'ch dau all benderfynu. Yr hyn sydd bwysicaf yw, pa bynnag benderfyniad a wnewch, mae ganddo ganiatâd y ddau bartner ac mae'n teimlo'n iawn. Mae'n bosibl dod yn ôl at eich gilydd fel ffrindiau. Fodd bynnag, mae'n wahanol i bob cwpl sydd wedi torri i fyny, a byddai p'un ai i fod yn ffrindiau yn dibynnu ar y sefyllfa benodol. Ond os ydych chi'n mynd, dyma ychydig o bethau y mae angen i chi eu hystyried.

Yn yr Erthygl hon

1. A oedd y berthynas yn wenwynig neu'n iach?

A yw eich perthynas wedi dod i ben ar nodyn gwenwynig, a phrin y gallwch chi sefyll eich gilydd? Fel y trafodwyd uchod, mae gwahanol berthnasoedd yn dod i ben ar delerau gwahanol. Ac oni bai bod eich perthynas yn un iach, nid oes angen ystyried cymodi â'ch cyn. Aperthynas wenwynigyn gallu ei gwneud hi'n anodd i chi ddianc. Ond ar ôl i chi adael, does dim troi yn ôl. Pan na wnaeth y berthynas honno ddim i'ch maethu fel person, beth yw'r pwynt o ddal gafael? Mae angen ichi nodi beth yw'rtorrwr bargen yn y berthynasoedd, ac os oedd yn rhaid iddo wneud unrhyw beth ag agweddau negyddol, nid yw'n werth chweil.

2. A ydyw y bwriadau yn onest ?

Pe bai’ch perthynas yn dod i ben ar nodyn gonest, da, mae’n debygol y byddai’r ddau ohonoch yn cyd-dynnu hyd yn oed ar ôl i’r berthynas ddod i ben. Os meddyliwch am y peth, nid yw pob perthynas yn werth ei hachub. Mae’n debyg eich bod chi’n well eich byd hebddyn nhw, ond os ydych chi’n teimlo bod rhywbeth ar ôl i’w brofi, nid dyna’r bwriad cywir i ddod yn ffrindiau. Gall eich isymwybod chwarae gemau meddwl slei. Gallai hyd yn oed geisio cynhyrfu’r diddordeb mewn cariad neu wneud ichi geisio dod yn ôl at eich cyn-aelod. Mae'n hawdd dioddef hyn, ond meddyliwch pam y gwnaethoch dorri i fyny yn y lle cyntaf.

3. A ydych yn sefydlu cyfeillgarwch grymus?

Efallai eich bod chi'n teimlo'n flin dros eich cyn ac felly eisiau derbyn ei gyfeillgarwch. Ond nid yw'n gweithio felly. Ewch ymlaen dim ond os yw'r ddau ohonoch yn teimlo'n gyfforddus. Nid yw'n hawdd bod yn agos at rywun y gwnaethoch chi rannu gorffennol rhamantus â nhw. Dylai'r syniad o gyfeillgarwch fod allan yna, ond nid fel rhwymedigaeth neu bwysau. Os nad yw rhai pethau i fod, ni all eu gorfodi ond ei wneud yn waeth. Hyd yn oed pan fydd y ddau ohonoch yn penderfynu rhoi cynnig ar y cyfeillgarwch, mae'n mynd i gymryd cryn dipyn o amser cyn i chi ddod yn gyfforddus. Felly, peidiwch â disgwyl iddo ddigwydd dros nos.

4. A fu gau iawn ?

Pan fyddwch chi'n ystyried dod yn ffrindiau gyda'ch cyn, un ffactor hollbwysigcadwch mewn cofyw pe baech wedi cau'n iawn wrth ddod â'r berthynas i ben. Os rhuthrwch i mewn iddo heb gau, ni fydd eich cyfeillgarwch yn para'n hir oherwydd byddai ansicrwydd ac anghysur yn dal i fodoli.

Oedd yna gau iawn?

Pryd ydych chi wir yn barod i ddod yn ffrindiau?

Dim ond pan na fyddwch chi'n meddwl am y rhamant bellach mae'n debyg y gallwch chi ystyried bod yn ffrindiau eto. Mae toriad yn dreth emosiynol, ac mae'n cymryd amser i ddod yn ôl i normalrwydd. Pan fyddwch wedi'ch datgysylltiedig o'r diwedd, ni chewch eich sugno'n ôl i'r berthynas. Unwaith y byddwch yn adennill eich annibyniaeth, gallwch benderfynu a ydych am fod yn ffrindiau gyda'r cyn.

Cysylltiedig: Ewch yn ôl gyda'ch Cyn Gyda'r Rheol Dim Cyswllt

Mae'r rhain yn ychydig o bethau hanfodol i'w cadw mewn cof cyn i chi fod eisiau ystyried aros yn ffrindiau gyda'ch cyn. Nid yw canlyn byth yn hawdd, a dylech fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd ym mywyd y llall cyn gwneud unrhyw benderfyniadau mawr. Cymerwch eich amser a meddyliwch yn rhesymegol ac yn ymarferol cyn i chi benderfynu cymodi â'ch cyn.

Ranna ’: