5 Awgrym ar gyfer Goroesi Ailfodelu Gyda Phlant

Goroesi Adnewyddu Cartref Gyda Mae adnewyddu eich cartref yn dasg gostus sy'n cymryd llawer o amser i gyd ar ei phen ei hun, nawr dychmygwch fyw trwy adnewyddiad tra bod y plant yn rhedeg o gwmpas y tŷ, yn sgrechian mewn dryswch, tra'ch bod chi'n ceisio aros ar yr amserlen a chadw i fyny â eich trefn arferol.

Yn yr Erthygl hon

Ydy, nid yw'n ddarlun hardd, a gall popeth fynd i anhrefn yn gyflym iawn. Nid oes gwadu bod rheoli eich gwaith, magu plant, a phriodas gall cyfrifoldebau i gyd ar yr un pryd fod yn her, felly os ydych chi'n ystyried ailfodelu, mae angen cynllun brwydr cryf arnoch chi.

Dyna pam rydyn ni heddiw yn mynd dros ychydig o allwedd awgrymiadau i oroesi'r broses adnewyddu gyda phlant, rheoli eich amser, cadw'r plant (a'ch eraill arwyddocaol) yn hapus, a chynnal ailfodelu effeithlon ac effeithiol.

Dyma'r camau i adnewyddu cartref di-drafferth.

Egluro a gosod disgwyliadau

Y cyngor cyntaf ar gyfer goroesi ailfodelu gyda phlant bach yw mynd i'r afael â chwilfrydedd eich plentyn agosod disgwyliadau gyda nhw.

Gyda phlant. Mae'n naturiol y byddan nhw eisiau gwybod popeth sy'n digwydd.

Mae'n debygol na fyddwch chi'n gallu gwneud llawer o waith gyda'r contractwyr (neu os ydych chi'n ail-baentio ystafell ar eich pen eich hun) os yw'r plantos yn gofyn cwestiynau yn gyson, yn cyffwrdd â'r offer, neu'n ail-greu brwydr Thermopylae. yn yr ystafell fyw.

Felly, mae angen ichi esbonio iddynt beth mae'r heck yn ei wneud. Gobeithio y bydd hyn yn helpu i gadw golwg arnynt.

Yr allwedd yw cadw'r esboniad mor syml a syml â phosibl, felly mae angen i chi baratoi eich ateb ymhell ymlaen llaw.

Gan weld sut mae plant wrth eu bodd yn gofyn nifer o gwestiynau dilynol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n paratoi llu o atebion - chi sy'n eu hadnabod orau felly dim ond taflu syniadau am ychydig.

Yn bwysicaf oll, bydd angen i chi eu cael i ddeall bod rhai newidiadau mawr ar y gweill a bod gofod y maent yn gwybod unwaith yn mynd i edrych ychydig yn wahanol o hyn ymlaen. Bydd siarad am hyn yn gynnar yn rhoi amser iddynt addasu.

Parhewch â'ch trefn ddyddiol

Mae plant yn caru trefn iach ac nid ydynt yn dueddol o ddangos teimladau o lawenydd a chyffro pan fydd rhywbeth yn newid yn sydyn.

Yn sicr, dewch adref gyda pizza un noson ac rydych chi'n arwr, ond dechreuwch newid eu trefn ddyddiol oherwydd yr ailfodelu, a byddan nhw'n dechrau mynd yn flin a chrancio. Dyna pam ei bod yn bwysig eich bod yn gwneud eich gorau i wneud hynny cynnal eich trefn cyhyd ag y gallwch, gyda chyn lleied o aflonyddwch â phosibl.

Nawr, yn dibynnu ar raddfa'r ailfodelu, efallai y bydd yn rhaid i chi wneud rhai addasiadau. Er enghraifft, rydych chi'n ailfodelu'r gegin, felly nawr rydych chi'n cael brecwast yn yr ystafell fyw.

Gwych, gwnewch yn siŵr ei fod yn gêm hwyliog, ond yn bwysicaf oll, gwnewch yn siŵr cynnal eich trefn a chael y pryd ar yr un pryd bob bore. Bydd hyn yn eich helpu i gynnal eich amserlen, a chadw pawb yn hapus.

Gweithiwch gyda gweithwyr proffesiynol a'ch plant

Gweithiwch gyda gweithwyr proffesiynol a Mae'n debyg mai'r ffordd orau o drefnu ailfodelu llyfn a phleserus yw gweithio gyda gweithiwr proffesiynol, felly mae'n hanfodol gwneud yn siŵr eich bod chiyn barod ar gyfer adnewyddu eich cartrefdrwy gysylltu â chontractwr profiadol.

Ond pan fydd gennych chi blant, rydych chi'n dysgu'n gyflym ei bod hi'n well eu cadw nhw yn y ddolen hefyd.

Mae plant yn caru gemau ac maen nhw wrth eu bodd yn bod yn greadigol, felly mae hefydbwysig i rhowch dasg i'ch plantyn y prosiect hefyd.

Dylai hyn fod yn rhywbeth y gallant ei wneud yn hawdd, rhywbeth na fydd yn peryglu edrychiad a theimlad ystafell, ac nad yw'n peri fawr ddim risg. Fel ail-baentio ystafell.

Gyda'ch help a'ch arweiniad chi, gall eich plant steilio eu hystafelloedd gyda'u dull artistig eu hunain - gofynnwch iddyn nhw dynnu llun ar y waliau, cymysgu paent, a chyfrannu at yr ail-baentio unrhyw ffordd y gallant.

Gwyliwch y fideo:

Cadwch y plant yn ddiogel

Mae plant yn hollol anhygoel. Un eiliad maen nhw'n arddangos deallusrwydd uwch na'r cyffredin ac yn arddangos doniau gwirioneddol unigryw, a'r eiliad arall maen nhw'n taro eu pennau ar y bwrdd gyda lletchwithdod arddangos godidog. Felly, fel rhiant cariadus, eich swydd chi yw hi cadwch nhw'n ddiogel ar bob adeg.

Dyna pam ei bod hi'n hanfodol atal plant rhag y tŷ cyfan yn ystod yr ailfodelu, ac yn enwedig yr ardaloedd sy'n cael eu hadnewyddu ar hyn o bryd.

Wedi dweud hynny, byddai’n syniad doeth eu cael nhw allan o’r tŷ yn gyfan gwbl yn ystod y prosiectau mwyaf. Nid oes angen iddynt wrando ar y drilio a'r curo, yn lle hynny, eu gollwng at eu neiniau a theidiau neu mewn gofal dydd.

Cymerwch seibiant o'r ailfodelu

Ni allai neb eich beio am fod eisiau gwneud y gwaith adnewyddu cyn gynted â phosibl. Ond mae gennych chi deulu nawr, mae'ch plant yn ifanc ac nid oes ganddyn nhw'r gallu meddyliol ac emosiynol i ddeall eich brwdfrydedd a'ch brwdfrydedd.

Mae angen seibiant arnyn nhw, ac felly hefyd chi. Mae'n bwysig cymryd cam yn ôl bob tro, a chymryd diwrnod i ffwrdd o adnewyddu i ailgysylltu â'ch anwyliaid, a gwneud y pethau rydych chi'n eu caru.

Peidiwch â diystyru'rpwysigrwydd perthnasoedd a pherthyn.

Bydd y seibiannau bach hyn yn eich helpu i ailwefru'ch batris a pharhau â'r prosiect gydag angerdd newydd.

Mae adnewyddu eich cartref yn golygu rhoi bywyd newydd i'ch amgylchedd byw, a chwympo mewn cariad â'ch bywyd eto.

Ond os rhuthrwch i mewn, mae’n bur debyg na fyddwch chi’n cael amser mor wych, felly defnyddiwch y rhain awgrymiadau ar gyfer goroesi ailfodelu gyda phlant a'i wneud yn hwyl ac yn bleserus wrth gadw pawb yn hapus.

Ranna ’: