5 Rheswm Pam Mae Cyplau Doeth yn Mwynhau Tryloywder Mewn Priodas

Priodfab Yn Dal Y Briodferch Yn Ei Glin Ac yn Cusanu i

Tryloywder mewn priodas yw un o’r ffactorau pwysicaf, ond efallai mai un o’r ffactorau a ddeellir leiaf ynddoadeiladu priodas iach. Mae'n debygol bod y diffyg pwysigrwydd a roddir ar dryloywder mewn priodas yn deillio o ddryswch ynghylch beth yn union y mae tryloywder yn ei olygu.

Mae rhai pobl yn dehongli tryloywder i olygu nad oes gan y naill briod na'r llall unrhyw feddyliau preifat, gofod preifat, neu fywyd ar wahân i'r llall. Mae eraill yn dehongli tryloywder i olygu nad oes unrhyw beth am fywyd y naill briod na’r llall nad oes gan y llall wybodaeth amdano ac, mewn rhai achosion, pŵer feto drosodd.Nid oes yr un o'r rhain yn union beth arbenigwyr priodas ei olygu gan y syniad o dryloywder mewn priodas. Yn hytrach, mae tryloywder iach mewn priodas yn golygu bod pob priod yn teimlo'n gwbl gyfforddus neu i fod yn onest ac yn barod gyda'r llall, bod materion yn cael eu codi'n uniongyrchol, ac nad oes unrhyw rwystr, gorwedd na chuddio.

5 rheswm mae tryloywder yn gwneud eich priodas yn iachach

Nid yw tryloywder mewn priodas yn golygu rhoi’r gorau i’ch meddyliau preifat amannau personolyn lle hynny mae'n golygu cael y lleoedd hynny a chaniatáu i'ch priod eu cael, heb ofni bod rhywbeth ysgeler yn digwydd.

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi adeiladu tryloywder yn eich priodas:

1. Mae'n adeiladu ymddiriedaeth

Mae bod yn dryloyw gyda'ch priod yn helpu adeiladu ymddiriedaeth . Pan fyddwch chi a'ch priod yn gwybod y gallwch chi fod yn onest am unrhyw beth ac y byddwch bob amser yn ymgysylltu'n dryloyw ac yn onest, mae'n ei gwneud hi'n haws ymddiried yn eich gilydd.

Cwpl ifanc hapus yn eistedd

Mewn priodas dryloyw, mae'r ddau briod yn gwybod bod y llall yn gweithredu'n ddidwyll; maent yn llai tebygol o fod yn amheus o'i gilydd oherwydd bod ganddynt hanes o onestrwydd ac oherwydd eu bod yn gwybod y gellir gofyn ac ateb cwestiynau uniongyrchol.

Mae tryloywder mewn priodas hefyd yn tueddu i ddileu'r teimlad bod angen i un priod snoop ar y llall - ac mae'r diffyg snooping yn adeiladu ymddiriedaeth hyd yn oed ymhellach.

2. Mae'n meithrin agosatrwydd

Mae priodasau tryloyw yn rhai lle mae pob partner yn ymrwymo i ryngweithio agored a gonest. Mae rhyngweithiadau o'r fath yn golygu bod partneriaid yn dod i adnabod ei gilydd ar lefel ddyfnach.

Gan nad oes unrhyw bwnc oddi ar y terfynau a bod pob partner yn gwybod bod y llall yn ymddwyn yn onest, mae'n bosibl dysgu llawer iawn am werthoedd, credoau, profiadau a meddyliau eich partner.

Efallai y bydd partneriaid yn teimlo'n gyfforddus yn bod yn agored i niwed ac yn trafod pynciau anodd gan fod tryloywder hefyd yn golygu bod clywed heb farn .

3. Mae'n meithrin perthynas isel-wrthdaro

Pâr Aeddfed Rhyfedd Mewn Cariad

Er nad oes unrhyw berthynas byth heb wrthdaro, mae priodasau tryloyw yn dueddol o fod yn wrthdaro isel. Mae hyn oherwydd bod lefel ddofn o ymddiriedaeth rhwng partneriaid y bydd materion yn cael eu trafod mewn modd amserol, agored a gonest, a bod pob partner wedi ymrwymo i weithredu gydag uniondeb wrth ddatrys y broblem.

Mae pobl mewn priodasau tryloyw hefyd yn tueddu i gadw cyfrifon byr; maent yn trafod materion wrth iddynt godi, yn hytrach na gadael i ddrwgdeimlad adeiladu hyd nes y daw holl achwyniadau'r gorffennol yn rhuthro allan ar unwaith.

4. Mae'n gwneud disgwyliadau pob partner yn glir

Rhan fwyaf o bobl sy'n cuddio pethau mewn perthynas peidiwch â gwneud hynny oherwydd eu bod eisiau brifo eu partner. I'r gwrthwyneb, mae pobl yn cuddio neu'n dweud celwydd am bethau oherwydd nad ydyn nhw eisiau brifo na siomi eu priod.

Yn aml, fodd bynnag, mae'r bobl hyn yn gweithredu ar ddealltwriaeth ffug o'r hyn y mae eu partner yn ei ddisgwyl gan y berthynas mewn gwirionedd.

Mae tryloywder yn rhoi cyfle i bob partner wneud eu disgwyliadau o'r berthynas a'u partner yn glir.

Cwpl hapus

Mae hefyd yn caniatáu ar gyfer negodi ynghylch disgwyliadau a thrafodaethau ar sut i lywio disgwyliadau nad ydynt yn cyfateb.

Pan fydd disgwyliadau’n glir, mae pobl yn llawer mwy tebygol o allu cwrdd â nhw neu o leiaf i fod yn onest pan fyddant yn methu, heb guddio rhag ofn neu ôl-effeithiau.

5. Mae'n meithrin ymdeimlad o sicrwydd

Mae tryloywder yn rhoi ymdeimlad o sicrwydd i'r ddau bartner yn y berthynas. Gwyddant nad oes unrhyw beth yn digwydd y tu ôl i'r llenni a fyddai'n tanseilio iechyd y berthynas, sy'n meithrin ymdeimlad o les a diogelwch.

Gall tryloywder hefyd helpu i feithrin ymdeimlad o ddiogelwch personol ym mhob partner.

Gan fod pob person yn gwybod y gallant fod yn hunan llawn heb farn, yn gallu dod at eu partner am gefnogaeth, ac yn gallu disgwyl gonestrwydd llawn am unrhyw fater, mae'r materion ansicrwydd nid yw pla llawer o briodasau yn crynhoi yma.

Gall eich ansicrwydd wneud i chi deimlo nad ydych chi'n ddigon i'ch partner, y byddwch chi'n cael eich barnu neu ddim yn cael eich clywed, y bydd yn rhaid i chi edrych allan am gymorth yn cael ei leihau neu hyd yn oed ei ddileu. Ac mae pobl sy'n teimlo'n ddiogel yn eu priodas, ac sy'n teimlo bod eu priodas yn ddiogel, yn llawer mwy tebygol o fuddsoddi mewn twf parhaus.

I ddarganfod mwy o ffyrdd o frwydro yn erbyn ansicrwydd, gwyliwch y fideo hwn gan yr Arbenigwr Perthynas Susan Winter:

Crynhoi

Mae yna lawer o resymau dros wneud tryloywder yn eich priodas yn flaenoriaeth. Nid yn unig y mae'n helpu i hybu ymddiriedaeth, tawelwch meddwl a heddwch ond mae hefyd yn eich galluogi i archwilio cyfleoedd a phrofiadau newydd fel cwpl oherwydd bod gennych bellach ymddiriedaeth ac agosatrwydd uwch sy'n parhau i dyfu. Mae tryloywder yn anrheg i briodas ac yn un y bydd y doeth yn ei drysori.

Ranna ’: