5 Rheswm Pam Na Ddylech Roi Ail Gyfle iddo

Cwpl gofid trist yn eistedd gyda

Pan fyddwch yn mynd i mewn am y tro cyntaf aperthynas cariad, dydych chi ddim yn disgwyl i bethau drwg ddigwydd rhywle ar hyd y ffordd. Mae cariad yn deimlad gwych, ac mae'n gwneud i ni deimlo ar gwmwl naw. Fodd bynnag, weithiau, efallai nad dau berson yw'r peth gorau i'w gilydd, neu efallai nad yw'r amseriad yn iawn.

Gall hyn arwain at y berthynas yn mynd yn rhy wenwynig, cymaint fel ei fod yn eich gwneud yn gamweithredol yn gorfforol ac yn emosiynol. Er ei bod yn iawn cael hwyl a sbri mewn perthynas, os nad yw dau berson yn hapus â'i gilydd, neu os yw eu gweithredoedd yn torri'r fargen i'r berthynas, efallai ei bod hi'n bryd cerdded i ffwrdd.

5 rheswm pam na ddylech chi roi ail gyfle iddo

Os ydych chi'n meddwl eich bod mewn perthynas wenwynig, ac nad oes unrhyw ffordd i wneud iddo weithio, efallai eich bod yn chwilio am yr arwyddion a'r rhesymau cywir i wirio a ddylech chi roi cyfle arall i'ch partner a'ch perthynas. Dyma 5 rheswm y dylech eu hystyried cyn i chi wneud eich penderfyniad.

1. Gall fod yn niweidiol i'ch hunan-barch

Pan fydd un o'r ddau bartner yn wenwynig neu'n gwneud pethau sy'n gwbl annerbyniol, gall fod yn niweidiol ac yn ddiraddiol i'ch hunan-barch. Os teimlwch fod y berthynas yn amharu ar eich hunan-barch, efallai y byddwch am ei hailystyried.

Gall materion hunan-barch sy'n datblygu oherwydd perthnasoedd gwael bara llawer hirach na'r berthynas yn unig, ac effeithio ar eich bywyd mewn gwahanol ffyrdd.

2. Gallwch ddatblygu materion ymddiriedaeth

Os nad ydych am roi cyfle arall i’ch partner oherwydd ei fod wedi bod yn anonest neu’n annheyrngar i chi, mae’n gwneud synnwyr. Mae'n rhaid i chi bendant gymryd eich amser a gwneud penderfyniad os ydych am weithio ar eich perthynas, nodi achos yr anffyddlondeb sydd wedi digwydd, neu ddod â'r berthynas i ben. Beth bynnag y byddwch yn penderfynu ei wneud, sicrhewch fod eich meddwl yn cael ei wneud i fyny.

Os byddwch chi'n rhoi cyfle arall i'r berthynas tra bod gennych chi'ch amheuon o hyd, rydych chi'n debygol o ddatblygu materion ymddiriedaeth a fydd yn ei gwneud hi'n anodd i chi weithio ar y berthynas, a hefyd yn dileu eich heddwch meddwl.

Pâr Mewn Gwrthdaro yn Eistedd Gyda

3. Nid ydych ar yr un dudalen

Efallai bod y ddau ohonoch ar yr un dudalen pan ddechreuodd y berthynas. Fodd bynnag, wrth i bethau fynd rhagddynt, mae'r ddau ohonoch bellach ar wahanol dudalennau yn eich bywyd. Efallai bod un ohonoch chi eisiau symud i wlad wahanol ar gyfer gwaith neu addysg, neu efallai bod un ohonoch chi eisiau cymryd seibiant o berthnasoedd a chanolbwyntio arnoch chi'ch hun.

Y naill ffordd neu'r llall, os na all y ddau ohonoch fod ar yr un dudalen, nid yw'n gwneud llawer o synnwyr i chi roi cyfle arall i'r berthynas. Gallai'r gwahaniaethau hyn, mewn gwirionedd, fod y rheswm i chi symud oddi wrth ei gilydd yn y lle cyntaf. Er mor anodd ag y gall fod i ollwng gafael, bydd y ddau ohonoch yn gwybod ai dyna'r peth iawn i'w wneud.

4. Peidiwch â gadael i unigrwydd yrru eich penderfyniad

Pan fyddwch chi'n ystyried rhoi cyfle arall i'ch partner a'ch perthynas, gofynnwch i chi'ch hun a ydych chi'n gwneud hyn oherwydd nad ydych chi eisiau bod ar eich pen eich hun, neu oherwydd eich bod chi mewn gwirionedd yn eu caru ac eisiau nhw yn eich bywyd.

Bydd yr ateb i'r cwestiwn hwn yn ei gwneud hi'n haws gwneud penderfyniadau. Yn aml gall unigrwydd wneud i ni deimlo bod angen pobl arnom, ac efallai y byddwn yn setlo am unrhyw beth sy'n ein helpu i ddianc rhag y teimlad hwnnw. Fodd bynnag, dim ond dros dro yw hyn oherwydd nid yw'r rhesymau pam rydych chi'n penderfynu rhoi cyfle arall i'ch partner yn iawn, ac efallai y byddwch chi'n brifo'ch gilydd hyd yn oed yn fwy.

Cau Albwm Broken Gwydr Gyda Llaw Merched

4. Nid ydynt yn dymuno newid er gwell

Mae bodau dynol yn esblygu'n barhaus. Weithiau, rydyn ni'n dod i ben mewn perthynas â phobl sy'n wahanol iawn i bwy oedden nhw pan wnaethon ni gwrdd â nhw.

Os yw’ch partner wedi gwneud camgymeriad, neu os yw ei ymddygiad wedi bod yn annerbyniol, mae’n bwysig ei fod yn sylweddoli hynny, ac eisiau gwneud newidiadau. Os nad ydynt yn gweld sut y maent yn rhan o'r broblem ac nad ydynt yn dymuno cymryd cyfrifoldeb amdani, nid oes llawer y gallwch ei wneud yn ei chylch.

Efallai y byddwch yn ceisio gwneud iddynt weld sut mae eu hymddygiad wedi effeithio'n andwyol ar y berthynas a chi, ond os na allant ei weld, efallai ei bod yn amser i roi'r gorau iddi.

5. Ni allwch wneud heddwch â'r gorffennol

Os dymunwch symud ymlaen yn eich perthynas, bydd yn rhaid ichi ollwng gafael ar y problemau a’r materion sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Os ydych chi'n meddwl na allwch chi ei wneud, mae'n bwysig ystyried a ddylech chi roi cyfle arall i'r berthynas. Efallai nad dal gafael ar ddrwgdeimlad a chamgymeriadau o’r gorffennol tra’n rhoi cyfle arall i’ch perthynas yw’r ffordd orau ymlaen.

Ei lapio i fyny

Ni all perthnasoedd byth fod yn ddu a gwyn bob amser. Os teimlwch eich bod yn dymuno rhoi cyfle arall i'ch partner, mae'n bwysig bod yn siŵr mai dyna'r hyn yr ydych ei eisiau.

Os teimlwch fod y berthynas bellach wedi torri y tu hwnt i'w hatgyweirio, efallai mai cerdded i ffwrdd yw'r peth iawn i'w wneud, i'r ddau bartner. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno gweithio ar eich perthynas gyda bwriad llawn, yn bendant gall fod ffyrdd o achub eich perthynas neu briodas.

Ranna ’: