5 Syniadau Hwyl i Blethu Eich Teuluoedd ar Ddiwrnod Eich Priodas

5 Syniadau Hwyl i Blethu Eich Teuluoedd ar Ddiwrnod Eich Priodas Mae priodasau nid yn unig yn dathlu dau unigolyn yn dod yn un ond dau deulu.

Yn yr Erthygl hon

P'un a oes gennych chi neu'ch priod orffennol cymhleth ai peidio, gall y cymysgu hwn o deuluoedd fod yn dasg anodd i'w symud. Paratowch eich priodas ar gyfer llwyddiant. Ymateb i'r her o uno dau grŵp unigryw. O lysblant i berthnasoedd rhieni dan straen - defnyddiwch y 5 syniad hawdd hyn i ochr-gamu sefyllfaoedd gludiog ar eich diwrnod mawr.

1. Tynnwch luniau

Dim ots am y gorffennol, mae diwrnod eich priodas yn nodi diwrnod cyntaf y dyfodol. Acmae lluniau yn gyfle perffaith i greu cwlwm newydd. Manteisiwch ar y traddodiad priodasol hwn. Casglwch neiniau a theidiau, modrybedd, ewythrod, plant, llys-blant, ffrindiau, rhieni bedydd, pawb rydych chi am eu cynnwys, a chynlluniwch i wneud atgofion hwyliog, newydd.

Neilltuwch ddigon o amser i fwynhau'r broses hon. Caniatewch am 3-5 munud ar gyfer pob grŵp o bobl. Mae lluniau teulu fel arfer yn digwydd yn syth ar ôl y seremoni a chyn y derbyniad. Er efallai y byddwch am frysio i gadw'ch gwesteion eraill rhag aros yn y dderbynfa, peidiwch â rhuthro'r broses.

Manteisiwch ar y 3-5 munud yr un i adeiladu cof o ansawdd gyda'r bobl sydd bwysicaf i chi. Cyswllt. Chwerthin. Efallai trefnu gyda'rffotograffydd i ddal rhai lluniau doniol gonest ar ôl yr ystumiau traddodiadol. Bond trwy chwerthin. Meddyliwch y tu allan i'r bocs. Ond neilltuwch ddigon o amser i gynnwys pawb.

2. Cymysgwch seddi

Ffordd syml, syml o dorri trwy'r rhaniad teuluol yw cymysgu'r seddau yn y seremoni a'r derbyniad yn bwrpasol. Gall tywyswyr neu arwydd wrth y drws gyfeirio gwesteion at y seddau ar ddwy ochr y cysegr.

Ar gyfer y dderbynfa, neilltuwch y seddi. Rhowch gardiau enwau wrth y byrddau, i gydlynu'r rhai yr hoffech chi eu cyfarfod neu ddod i adnabod eich gilydd yn well. Ar eu pen eu hunain, mae gwesteion fel arfer yn troi at wynebau cyfarwydd. Mae seddau wedi'u cynllunio yn ei gwneud yn llai anodd cyfarfod â chydnabod newydd. Ac mae'n rhoi'r cyfle i chi dawelu unrhyw sefyllfaoedd a allai fod yn ffrwydrol.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

3. Seremoniau undod

Wedi'i gydblethu ym mhobseremoni briodas draddodiadolyn ddigwyddiad penodol a neilltuwyd yn benodol i uno teuluoedd a elwir yn seremoni Undod. Mae cyplau yn gwneud hyn mewn amrywiaeth o ffasiynau gwahanol, ond hanfod yr is-seremoni hon yw bod dau (neu fwy, os ydynt yn cynnwys plant) yn uno i un.

Er enghraifft, mae canhwyllau undod yn cynnwys dau dapr yn goleuo un uned fwy yn y canol. Mae dwy fflam yn cynnau un. Gyda thywod undod neu dywod priodas fel y mae rhai yn ei alw, mae'r cwpl yn cymryd dau liw gwahanol o dywod. Gan arllwys o lestri llai, mae'r tywod yn cymysgu â'i gilydd yn un byth i wahanu eto.

Mewn seremonïau undod llai traddodiadol, mae cyplau yn llosgi eu henwau i'r coed, yn clymu rhaffau'n glymau, yn plannu coed, ac yn rhyddhau colomennod.

Mae'r seremoni undod - fodd bynnag, wedi'i dathlu - yn cynnig y cyfle perffaith i gynnwys eraill. Gall plant, llysblant, plant mabwysiedig, rhieni, hyd yn oed ffrindiau agos arllwys tywod, neu gynnau cannwyll, i goffáu creu eich teulu newydd.

4. Digwyddiad cyn priodas

Yn aml, priodasau yw'r amser cyntaf, ac efallai'r unig amser, y bydd eich gwesteion yn cwrdd. Mae pob perthynas werthfawr a chywrain yn eich bywyd— eich dwy fam, eich dwy dad, eich holl gyfeillion— oll yn cyfarfod mewn un digwyddiad anferth, ond eto yn hynod o fyr.

Am un diwrnod arbennig mae gennych chi'ch holl anwyliaid mewn un ystafell, ond yn eironig, nid oes gennych chi amser am sgwrs dda. Ar y gorau fe gewch chi ddweud ‘helo’ a thynnu llun gyda phawb a ddaeth i weld eich cyfnewid addunedau cyn i chi wibio i ffwrdd i’ch mis mêl.

Os yn bosib,trefnu i gael rhai digwyddiadau cyn priodas. Grilio allan, mynd i fowlio, cael diodydd, cael noson gêm. Cynlluniwch bicnic neu rentwch gwch ar gyfer diwrnod llyn diog. Ar wahân i ginio'r ymarfer, gadewch i'ch teuluoedd fondio dros wibdeithiau a digwyddiadau a rennir cyn diwrnod y briodas. Mae gweithgareddau llai ffurfiol yn meithrin twf naturiol cyfeillgarwch. Mae cynllunio rhai digwyddiadau cywair isel ymlaen llaw yn caniatáu i'r briodas fod yn ddiweddglo ysblennydd o wythnos briodas fythgofiadwy, yn hytrach na llu o wynebau a chyflwyniadau newydd.

5. Chwarae gemau

Os nad oes gennych yr amser i gynllunio wythnos briodas llawn hwyl, gall ychwanegu gêm ryngbersonol i'r anterliwt rhwng y seremoni a'r dderbynfa hwyluso cydymaith ymhlith eich gwesteion.

Er mor ifanc ag y mae'n ymddangos ar y dechrau, mae gemau'n datgelu tir cyffredin. Gwnewch iddyn nhw chwerthin. Os oes gennych y gallu, gwnewch y gweithgareddau'n bersonol. Rhywbeth fel dibwys neu restr wirio. Meddu ar M.C. arwain eich gwesteion i gymysgu, efallai creu timau a'u cael i goreograffu dawns neu ddatrys pos geiriau sy'n ymwneud â'r briodas.

Mae ychydig yn mynd yn bell

Gyda pheth creadigrwydd a rhagfeddwl, gallwch fanteisio ar gasglu'ch holl deulu a ffrindiau agosaf i hwyluso undod. Gwnewch y mwyaf o bob eiliad, pob llun, pob perthynas, a defnyddiwch eich priodas i ddod â'ch teulu yn agosach nag y buont erioed.

Emma Johnson
Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Emma Johnson, Rheolwr Cymunedolsandsationalsparkle.com.

Ranna ’: