6 Cam i Gyrraedd Rhyddid Ariannol fel Pâr Priod

Dau Bwpl Affricanaidd yn Cyfrifo Rheolaeth Ariannol Yn Y Bwrdd Bwyta yn y Gegin Gartref

Yn yr Erthygl hon

I'r rhan fwyaf o bobl, mae priodas yn undeb lle mae dau berson sy'n caru ei gilydd yn rhannu popeth.

Mae beichiau bywyd gymaint yn haws pan fydd gennych chi un arall i gymryd rhywfaint o'r llwyth, ac mae llawenydd yn ddeublyg pan fydd y person rydych chi'n ei garu yn fwy na neb wrth eich ochr chi.

Yr un wrench yn y gwaith yw arian.

Efallai na fydd y buddion treth a rhannu treuliau yn ddigon i wneud iawn am y pwysau o rannu dyledion eich gilydd hefyd, ond gall cydweithio gryfhau eich undeb a rhoi rhywbeth i chi weithio tuag ato gyda’ch gilydd.

Gwyliwch hefyd:

Meithrin parodrwydd i'r cyfeiriad o gael rhyddid ariannol mewn perthynas, cymryd camau rhagweithiol i sicrhau rhyddid ariannol mewn priodas, a dysgu rheolaeth ariannol mewn priodas neu berthnasoedd agos, yn gallu mynd ymhell i leihau'r siawns o ymladd arian mewn perthnasoedd teuluol.

Camau at ryddid ariannol

Mae cyllid ymhlith y pum prif reswm y mae parau yn ymladd .

Sôn am arian cyn priodi yn unromantic ac nid yw llawer o barau hyd yn oed yn meddwl am y peth cyn iddynt glymu'r cwlwm, ond gwneud yn siŵr eich bod ar yr un dudalen ariannol yn un o'r pethau gorau y gallwch ei wneud ar gyfer eich perthynas. Felly, sut i gyflawni rhyddid ariannol?

Deall arddull gwario ein gilydd a nodau ariannol , a gall llunio cynllun ar y cyd arbed llawer o ddadleuon a thorcalon yn y dyfodol.

Gall y rhan fwyaf o barau priod gytuno yr hoffent gael rhyddid ariannol.

Creu a cynllun gêm rhyddid ariannol yn rhoi llwybr clir i lwyddiant y ddwy ochr a llai o resymau i ymladd.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio rhai camau pwysig i'w cymryd fel eich bod chi a'ch priod yn deall nodau eich gilydd ac yn barod i gefnogi'r gwaith y bydd yn ei gymryd i gyrraedd yno.

1. Dechreuwch y sgwrs

Dynion A Merched Ifanc Yn Cael Sgwrs Gyda

Efallai eich bod yn newydd-briod ac yn dal i dorheulo yng ngogoniant cynnes yr ymrwymiad yr ydych newydd ei wneud i'ch gilydd.

Efallai eich bod wedi bod yn briod ers tro ac nad oes gennych unrhyw amheuon bellach ynglŷn â dweud wrth eich priod bod ganddyn nhw anadl y bore.

Naill ffordd neu'r llall, dechrau'r sgwrs arian Gall fod yn anodd, ond ni allwch fynd ar y llwybr cywir heb y cam cyntaf.

Peidiwch â sbïo’r pwnc ar eich gilydd ar ddiwedd diwrnod gwaith hir tra bod y ddau ohonoch yn llwglyd ac yn ceisio gwneud swper.

Yn lle hynny, cyfathrebwch yr hoffech chi siarad am eich dyfodol ariannol a chynlluniwch amser i wneud hynny heb unrhyw wrthdyniadau. Gofynnwch i'ch priod feddwl ac ysgrifennu beth mae rhyddid ariannol yn ei olygu iddyn nhw.

2. Cytuno ar nodau

Gobeithio bod gennych chi a'ch priod weledigaethau tebyg o'r hyn y mae rhyddid ariannol yn ei olygu. Os na, yna bydd angen i chi ddod o hyd i ffordd o ddod at eich gilydd a chyfaddawdu neu gytuno i wahanu eich arian.

Bydd gweddill yr erthygl hon yn canolbwyntio ar sut y gallwch gefnogi eich gilydd yn eich nodau ni waeth pa lwybr a ddewiswch.

Dim ond yn gwybod os oes gan y ddau ohonoch nodau tra gwahanol ac yn gwahanu eich llwybr, efallai y bydd mwy o densiwn i lawr y ffordd oni bai eich bod chi llunio rhai ffiniau manwl ar gyfer gwario a chynilo.

3. Ffigur allan beth sydd ei angen arnoch

Mae'r siawns o lwyddo yn uwch pan fyddwch yn ysgrifennu a gweledigaeth fanwl o sut olwg fydd ar eich dyfodol. Ydych chi eisiau'r pethau sylfaenol o fod yn ddi-ddyled, bod yn berchen ar eich cartref, gallu talu'ch biliau'n gyfforddus, a chynilo ar gyfer ymddeoliad ac argyfyngau?

Neu a oes gennych chi ddiddordeb mewn rhywbeth mwy afradlon fel ymddeoliad cynnar a theithio byd-eang?

Ni waeth ble rydych chi ar hyn o bryd, mae'r ddau opsiwn yn gyraeddadwy os gwnewch gynllun, cadw ato, a chefnogi'ch gilydd ar hyd y ffordd.

Yr allwedd yw cefnogi ein gilydd. Hyd yn oed os ydych wedi penderfynu gwahanu'ch arian a dilyn nodau gwahanol, gallwch fod yn gefnogwr i'ch priod a chynyddu eu siawns o lwyddo.

4. Darganfyddwch beth sydd gennych chi

Dynion A Merched yn Eistedd Wrth Y Wal Merched Yn Pwyntio Arwydd Doler Bys Wedi

Nawr mae'n bryd edrych ar eich statws ariannol presennol. Gwerthuswch eich holl filiau a'ch holl wariant.

Darganfyddwch ble mae'ch blaenoriaethau, a beth allwch chi ei newid am eich arferion i gyrraedd eich nodau yn gyflymach. Os ydych chi a'ch priod wedi cytuno i rannu'r un daith ariannol, efallai mai dyma'ch pwynt glynu cyntaf.

Efallai bod eich priod yn teimlo bod tanysgrifiad Netflix yn hanfodol, ac nid ydych chi. Os oes gwariant yr ydych yn anghytuno arno, mae yna ffyrdd i wneud hynny datrys gwrthdaro ariannol heb deimlo eich bod yn rhoi'r gorau i unrhyw beth sydd ei angen arnoch mewn gwirionedd.

Ni fydd ond yn cymryd amynedd a parodrwydd i fod yn agored ac yn onest am eich anghenion a'ch cymhellion.

5. Cadw llinell agored o ddeialog

Waeth beth fo'ch penderfyniad i ddilyn yr un llwybr ariannol, mae'n hanfodol cadw llinell gyfathrebu agored i fynd o gwmpas y cyfeiriad y mae'r ddau ohonoch yn mynd.

Trefnwch wiriadau ariannol rheolaidd fel y gallwch godi calon eich gilydd yn eich llwyddiannau, a chwilio am ffyrdd o ddatrys unrhyw broblemau a allai godi gyda'ch gilydd.

Os yw'r ddau ohonoch yn gweithio ar yr un cynllun ariannol, nawr yw'r amser i edrych ar ba mor bell rydych chi wedi dod a gwerthuso ble rydych chi'n mynd. Mae eich dyfodol yn rhywbeth gwerth ei ddathlu, ac mae ei wneud gyda'ch gilydd yn ei wneud hyd yn oed yn fwy cyffrous.

6. Dyrchefwch eich gilydd

Un o'r pwyntiau priodas yw cael rhywun i'w drysori a chefnogaeth, gan rannu eu llawenydd a chario rhywfaint o'r llwyth pan fo pethau'n galed.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwreiddio ar gyfer ei gilydd waeth beth , a chewch ddechrau rhagorol ar eich llwybr at ryddid ariannol.

Ranna ’: