6 Rhesymau Cyffredin Pam Mae Pobl yn Aros Mewn Priodas Anhapus

Pan fyddwch mewn priodas anhapus ond yn methu â gadael

Yn yr Erthygl hon

Mae priodas yn rhywbeth sy'n gwarantu hapusrwydd ac ymdeimlad o sicrwydd; dyna sut mae’r rhan fwyaf o bobl mewn priodas hapus neu sydd ar fin priodi yn gweld priodas i fod.Mae'n rhaid i'r cwlwm addawol hwn roi llawer o imiwnedd i chi a dim byd llai. Gwir bwrpas priodas yw sicrhau hapusrwydd tragwyddol a ffordd iach o fyw. Mae priodas yn mynd yn ddiystyr, yn ogystal â'r manteision craidd hyn.

Nid yw pethau, mewn ystyr arall, yn ymddangos cystal ag y maent pan fyddwn yn eu cyfrifo yn ddelfrydol. Nid yw priodas byth yn fôr llyfn i hwylio ynddo, fel mater o ffaith.

Ynghyd ag addewidion tragwyddol ac eiliadau hapus, mae priodas yn dod â rhai heriau hefyd. Mae rhai cyplau yn tueddu i godi uwchlaw eu gwahaniaethau tra bod rhai yn pwysleisio eu gwahaniaethau nes ei fod yn hollol wenwynig.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch mewn priodas anhapus ond yn methu â gadael?

Mae llawer o barau heddiw yn gyplau anhapus. Yr eironi yw eu bod wedi gwneud hyn yn norm.

Ni all llawer o barau benderfynu rhyddhau o briodas anhapus. Mae'r canlynol yn bwyntiau allweddol sy'n taflu goleuni ar bob agwedd bosibl ar y penderfyniad hwn.

1. Anallu i ddatgysylltu

Gall ymddangos yn hawdd i eiriol eich bwriad i ddatgysylltu eich hun oddi wrth eich un annwyl, ond mae'n cymryd llawer o gumption.

Nid oes llawer o bobl yn tueddu i wahanu eu hunain oddi wrth eu partner yn emosiynol.Pobl yn cael eu cam-drina ambushed wedi perfedd bach i alw ei roi'r gorau iddi.

Fel mater o ffaith, ni all y rhan fwyaf o bobl gasglu digon o ddewrder o ran gweithredu. Dyma sut mae pobl yn mynd yn sownd mewn priodas anhapus.

Yn emosiynol mae pobl wan yn cael cryn drafferth yn y broses o ddatgysylltiad emosiynol. Hyd yn oed yn eu dioddefaint, maent yn tueddu i gofio'r eiliadau da a dreuliwyd gyda'u priod.

Mae rhai pobl sy'n agored i niwed yn emosiynol hyd yn oed yn meithrin credoau ffug ac yn byw yn y lledrith y bydd eu priodas yn gwella ryw ddydd.

2. Ofn colli person

Ofn colli person

Ni waeth pa mor sarhaus, waeth pa mor ystrywgar, waeth pa mor anhapus yw eich priodas, byddech chi'n meddwl ganwaith cyn ei chwalu i'r llawr.

Mae hyd yn oed y cryfaf o bobl yn ofni colli eu hanwyliaid. Ni all colli partner byth fod yn broses syml. Mae'n rhoi sylfaen i chi ar adegau.

Ond mae pobl gref yn sylweddoli yn y pen draw eu bod wedi taro i mewn i'r person anghywir, ac mae angen iddynt ddewis llwybr arall ar eu cyfer. Nid oes gwahaniaeth iddynt pa mor anodd yw hi i rannu ffyrdd.

Cofiwch, nid yw byth yn hwyr i wneud penderfyniad. Os nad ydych eto wedi gwneud eich meddwl i ryddhau eich hun o briodas anhapus, peidiwch â phoeni, byddwch yn sylweddoli hynny cyn bo hir.

3. Ofn cymdeithas

Pan fydd cyplau yn gwneud cymdeithas yn dyst o'u priodas, maen nhw'n cymryd caniatâd cymdeithasol i ystyriaeth yn awtomatig.

Mae pobl o'r fath sy'n aros mewn priodas ddi-gariad yn meddwl am yr holl bobl bosibl yn eu bywyd wrth wneud unrhyw benderfyniad am eu priodas.

Mae meddwl eu ffrindiau preifat a busnes, cymdogion, a pherthnasau'n dod i adnabod statws eu priodas anhapus yn eu dyfnhau'n fwy.

Mewn rhai cymdeithasau ceidwadol, rydych chi'n gwahodd llawer o feirniadaeth a dicter os byddwch chi'n torri teulu.

Os ydych chi'n anhapus â'ch priodas, ac yn dal i grafu'ch pen fel pe baech chi'n dymuno, neu na ddylech chi wahanu, mae'n debyg mai'r ofn hwn sy'n gyfrifol am hynny.

4. Wedi dod yn gaeth i drallod ac anhapusrwydd

Wedi dod yn gaeth i drallod ac anhapusrwydd

Mae rhai pobl yn cael eu cam-drin yn eu priodas anhapus, ac maent yn datblygu arferiad ohoni.

O ran cribio a chwyno, gallant siarad am oriau. Ond, mae cribio a'r materion sy'n gwneud iddynt alaru, yn dod yn ddefod.

Mae'r arferiad o ddioddef yn cael ei ysgythru'n ddwfn i'r graddau y maent yn ei chael yn normal.

Ond, ni allwch eu beio nhw i gyd. Efallai, efallai eu bod wedi gwrthsefyll yn y dechrau ond wedi rhoi’r gorau iddi yn ddiweddarach yn cael eu hunain yn ddiymadferth mewn sefyllfa.

Nid yw rhai pobl sydd wedi bod mewn priodas anhapus ers amser maith yn dymuno bod yn hapus byth eto. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod tynged wedi bod yn anodd iawn arnyn nhw. Cawsant amser gwael iawn, ac fe achosodd besimistiaeth ynddynt.

5. Dibyniaeth ariannol ar briod

Ydych chi'n teimlo'n sownd mewn priodas wenwynig?

Efallai eich bod yn aros mewn priodas ddi-gariad am resymau ariannol. Dyma un o'r rhesymau cyffredin pam mae pobl yn dioddef priodas anhapus os ydyn nhw'n ddibynnol yn ariannol ar eu priod.

Yn yr achos hwn, mae gadael priodas wenwynig yn anodd, ond nid yn amhosibl. Rhaid i chi ofyn am help naill ai gan eich ffrindiau agos a'ch teulu neu gynghorydd proffesiynol.

Ar yr un pryd, rhaid i chi geisio gwneud ymdrech idod yn annibynnol yn ariannol er mwyn cynnal eich hun.

6. Mae plant yn cymryd rhan

Os ydych mewn priodas anhapus gyda phlant, nid yw'n ymwneud â chi'ch dau mwyach; mae'n ymwneud â'r plant a'u dyfodol hefyd.

Gall torri teulu gael rhai ôl-effeithiau difrifol o ran lles cyffredinol y plant.

Mae yna lawer o bobl sy'n gadael i'w hapusrwydd ddadfeilio, rhoi'r gorau i'w breuddwydion, ac mae'n well ganddynt aros mewn priodas anhapus i blant.

Dyma un o’r ffactorau cyffredin, er gwaethaf bod mewn priodas anhapus, na all llawer o bobl adael.

Sut i adael priodas wenwynig

Ydych chi'n aml yn meddwl beth i'w wneud pan nad ydych chi'n hapus yn eich priodas? Neu, sut i ddod allan o briodas ddrwg?

Os ydych chi'n teimlo'n gaeth mewn priodas wael neu anhapus, rhaid i chi beidio ag atal eich teimladau. Byddai’n help pe baech yn cysylltu â’ch ffrindiau agos neu aelodau o’ch teulu, y gallwch ymddiried ynddynt a rhannu eich profiad gyda nhw.

Os na allwch feddwl am unrhyw un, gallwch ofyn am help cynghorydd proffesiynol neu therapydd. Gall y cynghorydd eich helpu i ddatrys eich problemau sylfaenol heb unrhyw ragfarn a helpu i wella'ch perthynas gythryblus.

Os nad oes unrhyw beth a all wella gydag amser, gall y cwnselydd hyd yn oed arwain ar pryd i adael priodas. Rhaid i chi werthfawrogi'ch hun a gwneud popeth posibl i fyw bywyd o hapusrwydd ac urddas. Rydych chi'n ei haeddu!

Gwyliwch hefyd: