6 Ffordd i Ddweud a yw Rhywun yn Gorwedd Am Dwyllo

Cariad Cariadus Hug Upset Cariad Ifanc Yn Gwneud Heddwch Ar Ôl Ymladd, Dyn Euog Yn Gofyn am Maddeuant ar ôl Twyllo

Yn yr Erthygl honMwyaf mae perthnasoedd yn cynnwys gwrthdaro o bryd i'w gilydd, ond efallai mai'r ergyd fwyaf i berthynas yw twyllo a'r hyn sy'n ei gwneud yn waeth byth yw cael rhywun yn dweud celwydd wrtho .Yn anffodus, pan fydd rhywun yn twyllo, nid yw'n debygol y byddant yn onest am yr ymddygiad hwn.

Os ydych chi'n amau ​​bod eich partner yn ymddwyn yn gelwyddog, mae yna ffyrdd i ddweud a yw rhywun yn dweud celwydd am dwyllo.1. Newidiadau mewn ymddygiad

Un ffordd o ddweud a yw rhywun yn dweud celwydd am dwyllo yw edrych am newidiadau mewn ymddygiad.

Os yw'ch partner yn sydyn yn dechrau newid ei arferion ond yn gwadu wrth wynebu, mae siawns mai ymddygiad celwyddog yw hwn.

Er enghraifft, efallai y bydd eich partner yn dechrau bwyta bwydydd newydd neu'n dechrau mynd i gampfa newydd. Gallai hyn ddangos bod eich partner yn dewis hoffterau ffrind arall neu'n ceisio creu argraff ar rywun newydd.2. Amserlen brysurach

Yn debyg i newidiadau mewn ymddygiad, gallai amserlen sy'n ymddangos yn brysurach fod yn ffordd o ddweud wrth rywun fod yn dweud celwydd am dwyllo.

Pe bai'ch partner yn arfer cyrraedd adref o'r gwaith am 5:30 yr hwyr ond nawr yn dod adref yn rheolaidd am 7:00 yr hwyr heb unrhyw esboniad rhesymol, gallai hyn fod yn ymddygiad celwyddog.

Gall rhywun sy'n dweud celwydd honni yn sydyn bod ganddo fwy o gyfarfodydd neu ddigwyddiadau gyda'r nos yn y gwaith, heb unrhyw dystiolaeth i gefnogi hyn.Efallai na fydd un neu ddwy noson hwyr yn y gwaith yn arwydd o ymddygiad celwyddog, ond os yw'ch partner yn cyrraedd adref yn aml yn hwyrach ac yn hwyrach, gallai hyn fod yn un o'r arwyddion twyll.

3. Diffyg cyfathrebu

Pâr yn Eistedd GydaMae perthynas iach yn gofyn am reolaidd, cyfathrebu agored rhwng partneriaid . Os yw'ch partner wedi rhoi'r gorau i gyfathrebu â chi yn sydyn, gall hyn fod yn arwydd o ymddygiad celwyddog.


bod yn gyfan

Efallai y bydd eich partner yn dechrau gwneud cynlluniau heb roi gwybod i chi, neu efallai ei fod yn treulio cryn dipyn o amser oddi cartref heb wirio gyda chi.

Efallai y bydd eich partner hyd yn oed yn dechrau gwneud penderfyniadau pwysig heb gyfathrebu â chi.

Ar y llaw arall, efallai y gwelwch fod eich partner yn stopio cyfathrebu â chi am eu hanghenion.

Yn yr achos hwn, mae siawns bod eich partner yn cael diwallu anghenion yn rhywle arall neu wedi gwirio allan o'r berthynas. Dyma ffordd arall eto o sut i ddweud a yw rhywun yn dweud celwydd am dwyllo.

4. Sut mae'ch partner yn siarad

Mae arsylwi'n agos â'ch partner pan fyddant yn siarad yn ffordd brofedig o sut i ddweud a yw rhywun yn dweud celwydd am dwyllo.

Yn ôl astudiaeth yn Seicoleg Ieithyddol Gymhwysol , pan fydd pobl yn dweud y gwir, maent yn fwy tebygol o ddefnyddio'r ymadrodd “um,” sy'n awgrymu bod sgwrs yn llifo'n naturiol ac yn ddiymdrech.

Yn yr un modd, newidiadau yn ystumiau wrth siarad wedi cael eu priodoli fel arwydd mae rhywun yn dweud celwydd.

I astudio a gynhaliwyd gan Brifysgol Michigan, achosion llys uchel i ddeall sut mae pobl yn ymddwyn wrth ddweud celwydd yn erbyn pan fyddant yn wir, canfuwyd bod y rhai sy'n dweud celwydd yn fwy tebygol o ystumio â'u dwy law na'r rhai sy'n dweud y gwir

Os yw araith eich partner, pan ofynnir iddo am dwyllo, yn ymddangos yn orfodol neu'n ymarfer neu'n ymddangos bod angen ymdrech sylweddol arno, gallai fod yn ymddwyn yn gelwyddog.

5. Chwiliwch am arwyddion o feddwl cynyddol

Gwr Amheus Yn Y Caffi Yn Edrych ar Wraig Cysyniad Perthynas Amheus

Y tu hwnt i’r ffaith efallai na fydd sgwrs yn ymddangos yn ddiymdrech pan fydd person yn dweud celwydd, bydd rhywun sy’n dweud celwydd mewn priodas hefyd yn ymddangos yn “meddwl yn galetach.”

Yn ôl awduron adroddiad yn Tueddiadau yn y Gwyddorau Gwybyddol , tasg gorwedd yn feddyliol yw gorwedd.


Kenny priodasau Chesneys

Mae hyn yn golygu, os yw rhywun yn dweud celwydd wrth gael ei holi am ymddygiad twyllodrus, y gallant ddod yn fwy llonydd neu ymddangos eu bod yn canolbwyntio wrth grynhoi stori.

Ar ben hynny, mae cyswlltwyr yn fwy pryderus / nerfus na rhifwyr gwirionedd. Canfyddiadau a astudio adroddwyd bod gwrthdroad syllu, nerfusrwydd, symudiadau a chwysu yn giwiau i dwyll.

Hefyd, yn ystod celwydd, gallai unigolyn gael anhawster gyda thasgau eraill sy'n gofyn am ymdrech feddyliol. Dyma ddull arall eto o sut i ddweud a yw rhywun yn dweud celwydd am dwyllo.

Gwyliwch hefyd: Iaith celwydd

6. Diffyg a thaflunio

Yn olaf, mae twyllo a thaflunio yn ymddygiadau celwyddog y gall person eu dangos os yw'n dwyllodrus ynglŷn â thwyllo.

Os ydych chi'n wynebu'ch partner ynglŷn â thwyllo ac maen nhw'n newid y pwnc, efallai y bydd eich partner yn ceisio dargyfeirio sylw i rywle arall er mwyn osgoi dod yn lân.

Hefyd, gall eich partner yn lle hynny droi'r byrddau a'ch cyhuddo o dwyllo, sy'n dacteg o'r enw tafluniad.

Yn yr achos hwn, ni all eich partner gyfaddef iddo dwyllo ac yn hytrach mae'n eich cyhuddo o wneud yr union beth y mae'n anghyfforddus yn cymryd cyfrifoldeb amdano.

Dyma ffordd olaf o ddweud a yw rhywun yn dweud celwydd am dwyllo.

Mae yna sawl arwydd bod rhywun yn cymryd rhan mewn gorwedd mewn perthynas, a hyd yn oed os yw eich , gall hyn fod yn anodd iddynt gyfaddef.

Gall bod yn berchen ar anffyddlondeb achosi cywilydd a gofid ar ran y parti euog ac yn ddealladwy arwain at faterion ymddiriedaeth a brifo teimladau i'r dioddefwr.

Tybiwch fod gennych anghytundebau â'ch partner ynghylch amheuaeth o dwyllo neu eich bod wedi dysgu am berthynas ac na allwch weithredu'n iach yn eich perthynas.

Yn yr achos hwnnw, mae'n debygol o estyn amser at therapydd am gymorth neu gwblhau rhaglen cwnsela priodas ar-lein ar gyfer delio â gorwedd mewn perthynas .