8 Ffordd o Wella Ymddiriedaeth ar ol Anffyddlondeb

Ffyrdd o Wella Ymddiriedaeth ar ol Anffyddlondeb

Yn yr Erthygl hon

Nid brwydrau yw twyllo a dweud celwydd, maent yn resymau dros dorri i fyny. —Patti Callahan Henry

Mae'r dyfyniad hwn yn esbonio pa mor anodd yw hi i berson o ran gwella ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb.

Nid yw byth yn syniad cywir, yn y lle cyntaf, i dwyllo ar rywun sy'n eich caru chi mewn gwirionedd.

Pan fyddwch chi'n cael eich dal yn twyllo, mae gan eich person arwyddocaol arall bob hawl i ddod â'r berthynas i ben, yn y fan a'r lle. Ymddiriedolaeth, sef an elfen bwysig mewn perthynas , yn ysgwyd.

Nid yw byth yn hawdd ailadeiladu'r ymerodraeth ar y gofod anwastad hwnnw. Serch hynny, os ydych chi'n barod i chwilio am ffyrdd o ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl twyllo, yna byddem yn hapus i'ch helpu chi.

Gadewch i ni edrych ar rai ffyrdd ac awgrymiadau ar sut i achub priodas ar ol anffyddlondeb a chelwydd a sut i ymddiried yn rhywun eto ar ôl twyllo . Efallai y byddai hyn yn eich helpu i achub eich perthynas a gwella pethau rhwng y ddau ohonoch.

Gwyliwch hefyd:

1. Nid yw yn ffordd hawdd

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei ddeall sut i symud ymlaen mewn perthynas ar ôl twyllo yw na fydd byth yn hawdd ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb. Mae'n rhaid i'r ddau ohonoch weithio'n galed. Yn syml, ni allwch roi pethau ar ysgwydd rhywun a gadael iddynt gymryd digofaint y camgymeriad.

Felly, dylai'r parodrwydd i glytio'r berthynas ddod oddi wrthych chi'ch dau. Wrth gwrs, bydd amseroedd caled ac amheuon difrifol, ond mae'n rhaid i chi ddeall tarddiad yr amheuon hyn deall anffyddlondeb .

Yn ystod y cyfnod cychwynnol, ar ôl cael eich dal, bydd y ddau ohonoch yn cael reid anwastad. Mae hynny'n naturiol ac yn ddisgwyliedig. Ond i gael a perthynas lwyddiannus ar ôl twyllo rhaid i chi fod yn sicr o'r hyn yr ydych ei eisiau a pharhau i symud.

2. Y Tair A (anwyldeb, gwerthfawrogiad, sylw)

Fel rheol, pan y soniwn am anffyddlondeb a a ellir achub perthynas ar ôl twyllo , y cariad a'r anwyldeb rhwng y ddau yn cael eu rhoi ar brawf.

Mae twyllo neu garwriaeth yn digwydd pan fo hoffter, gwerthfawrogiad, a sylw un o'r partneriaid yn llai tuag at eu partner arwyddocaol arall. Felly, er mwyn gwella ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb, ceisiwch ail-ganolbwyntio ar anwyldeb, gwerthfawrogiad, a sylw tuag at eich partner.

Gwnewch i'ch gweithredoedd gyfrif trwy ddweud a gwneud pethau drostynt mewn gwirionedd. Peidiwch â meddwl o hyd, ‘byddant yn deall’ neu ‘dylent ddeall.’

3. Cadwch eich llyfrau ar agor

I adeiladu ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb, rhaid ichi agor i fyny i'ch gilydd. Ni fydd cuddio pethau byth yn syniad da ar gyfer gwella ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb. Mae'n rhaid i chi ddysgu bod yn dryloyw a chadw'ch llyfrau ar agor.

Dywedwch wrth eich partner am eich gweithredoedd ac ateb eu cwestiynau. Os ydych chi am ennill eu hymddiriedaeth, dyma'r ateb gorau. Bydd bod yn dryloyw a chuddio pethau yn siŵr o ychwanegu tanwydd at y tân, y mae’n rhaid i ni ei osgoi ar unrhyw gost.

4. Cyfathrebu

Cyfathrebu

Cyfathrebu yw'r allwedd i berthynas lwyddiannus . O ran adeiladu ymddiriedaeth ar ôl perthynas, ni ddylech golli'r cyfle i gyfathrebu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi sylw arbennig i'r ffordd rydych chi'n cyfathrebu a'r hyn rydych chi'n ei gyfathrebu.

Mae cyfathrebu yn chwarae rhan hanfodol mewn gwella ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb. Felly, rhannwch bopeth sy'n digwydd yn eich meddwl a'ch calon. Hyd yn oed, dylech rannu pethau sy'n digwydd yn eich swyddfa fel y gall eich rhywun arwyddocaol arall ymddiried ynoch eto ar ôl carwriaeth.

5. Cymryd cyfrifoldeb

Gadewch i ni fod yn greulon o onest am y ffaith nad yw perthynas byth yn gyfrifoldeb un person yn unig. Pan fyddwch mewn perthynas, dylai'r ddau ohonoch rannu'r cyfrifoldeb.

Felly, pan fydd y gath allan o'r bocs, yn lle ymladd drosodd a beio ei gilydd, byddwch yn aeddfed a derbyn y bai. Cydnabod y mater a dod o hyd i ffordd allan ohono gyda'ch gilydd, os ydych chi'n dal yn fodlon cael perthynas gref.

6. Sefydlu rhai rheolau

Sut i atgyweirio aperthynas ar ôl twyllo? Ac sut i ymddiried yn eich gŵr eto?

Un ffordd yw sefydlu rhai rheolau nes i chi gael yr ymddiriedolaeth yn ôl. Mae eich un arall arwyddocaol wedi mynd trwy dorcalon ar ôl anffyddlondeb. Nid yw byth yn mynd i fod yn hawdd iddynt anwybyddu pethau ac ymddwyn fel pe bai popeth yn normal.

Mae'n rhaid i chi deall y bydd angen amser arnynt i wella o’r trawma, a bydd yn cymryd amser i bethau fod yn normal eto. Felly, dylai'r ddau ohonoch sefydlu rhai rheolau y mae'n rhaid i chi eu dilyn i'w helpu i adennill ymddiriedaeth ar ôl brad.

7. Ceisiwch help

Nid yw ailosod popeth yn ôl i normal yn mynd i fod yn dasg hawdd ar ôl anffyddlondeb. Gall y daith i wella ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb fod yn un anodd a heriol.

I gael perthynas lwyddiannus ar ôl twyllo, ceisiwch help rhywun rydych chi'n ei adnabod ac yn ymddiried ynddo , neu gwnselydd a all eich helpu i arwain ar sut y gallwch ymddiried yn ôl yn eich perthynas.

Ceisiwch ddarganfod pa mor agored yw eich perthynas tuag at anffyddlondeb cyn gynted â phosibl ac yna ceisiwch gymorth proffesiynol i oresgyn unrhyw rwystrau y gallech eu hwynebu.

8. Edrych eto ar eich perthynas rywiol

Ailadeiladu eich perthynas rywiol yw'r agwedd fwyaf heriol o bell ffordd o wella ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb.

Ni fydd yn hawdd ymwneud yn rhywiol â’ch partner o gwbl. Felly, mae'n rhaid i chi ailddiffinio'ch perthynas rywiol a chymryd seibiant, os oes angen.

Oni bai eich bod yn gyfforddus gyda'ch partner eto, nid yw cymryd rhan yn gorfforol byth yn syniad da. Felly, deall y sefyllfa a chymryd galwad yn unol â hynny .

Anffyddlondeb mewn perthynas byth yn beth da. Mae bob amser yn bwysig eich bod chi'n aros yn driw i'ch partner ac yn cynnal perthynas iach a chryf. Os ydych chi'n teimlo bod cariad yn lleihau o'ch bywyd, yna ceisio cymorth arbenigwr cyn iddo arwain at berthynas.

Mae bob amser yn well gwneud penderfyniad aeddfed i osgoi difrodi'r cwlwm hardd rhwng y ddau ohonoch.

Ranna ’: