8 Peth Hanfodol i'w Wneud Ar Ôl Ysgariad er mwyn Cychwyn Eich Bywyd Newydd

8 Peth Hanfodol i Ar ôl cyfnod o frwydro gyda chyfreithwyr ysgariad yn dilyn y gweithdrefnau ysgariad niferus, mae eich ysgariad wedi'i gwblhau o'r diwedd. Yn ddelfrydol, efallai y byddwch yn teimlo rhyddhad gan eich bod wedi gwahanu o'r diwedd gyda'ch cyn yn ogystal â'r broses ysgariad llawn straen.

Yn yr Erthygl hon

Fodd bynnag, o ystyried bod eich cyn yn berson arwyddocaol yn eich bywyd, nid yw dod yn ôl ar eich traed ar ôl i chi gwblhau'r broses ysgaru yn ddarn o gacen.

Serch hynny, mae gobaith am creu eich bywyd newydd ar ôl ysgariad , lle byddwch yn cyflawni'r hyn a oedd yn ddiffygiol gennych yn eich priodas aflwyddiannus.

Dyma rai awgrymiadau hanfodol ar gyfer symud ymlaen ar ôl ysgariad a pethau call i'w gwneud ar ôl ysgariad i'ch helpu i ailadeiladu eich bywyd

1. Rho ychydig amser galaru ac iachusol i ti dy hun

Gall yr eiliad ar ôl ysgariad fod yn amser emosiynol i'r ddau briod. Am y rheswm hwn, cymaint â bod gennych gyfrifoldebau a'ch bod am godi'n ôl ar eich traed cyn gynted ag y gallwch, mae'n hanfodol rhoi peth amser i alaru a gwella.

Cofiwch mai marwolaeth priodas yw ysgariad. Felly, yn gymaint â bod hollti yn syniad y gwnaeth y ddau ohonoch ei feddwl, mae'n bwysig rhoi amser i alaru dros y ffordd o fyw a'r bywyd a gollwyd gennych. Mae'n rhaid eich bod chi'n gwybod beth rydych chi wedi'i golli cyn i chi edrych amdano ffyrdd o ffynnu ar ôl ysgariad.

2. Osgoi stelcian eich cyn

Dyma un arall o'r pethau hanfodol i wneud ar ôl ysgariad . Ar ôl i chi wahanu, efallai y byddwch am wybod sut mae'ch cyn yn dod ymlaen a sut mae'n delio â'r ysgariad.

Fodd bynnag, er y gall stelcian deimlo'n foddhaol, gallai achosi mwy o ddrwg nag o les yn y pen draw. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar y bywyd newydd, anghofiwch beth mae'ch cyn yn ei wneud oherwydd dyna'ch gorffennol nawr. Adnewyddwch ac atgoffwch eich hun o sut ydych chi yn absenoldeb eich cyn.

3. Ailgysylltu â ffrindiau agos a theulu

Yn amlach na pheidio, ar ôl priodi, rydych chi'n canolbwyntio llawer ar eich priodas a'ch teulu. Mae hyn yn gwneud ichi dorri'r cysylltiadau cryf y gallech fod â'ch ffrindiau a'ch perthnasau.

Fodd bynnag, un o'r rhai mwyaf pethau pwysig i'w gwneud ar ôl ysgariad yw ailadeiladu eich perthynas a'ch cyfeillgarwch. Mae'r bobl hyn yn gwneud y broses yn haws ac yn haws ei rheoli.

Gallent hefyd eich helpu i ymdrin â rhai o’r materion a allai fod yn faich arnoch ar hyn o bryd. Er enghraifft, fe allen nhw ofalu am eich plant wrth i chi fynd trwy'r foment alaru.

4. Canolbwyntiwch ar eich iechyd

O ystyried pa mor emosiynol a llawn straen y gall y broses ysgaru fod, mae'n bosibl dod i ben â rhai o'r afiechydon a achosir gan straen.

Fodd bynnag, o gael problemau iechyd, gallai'r tro hwn wneud y sefyllfa'n llawer mwy cymhleth nag y mae eisoes. Am y rheswm hwn, gwnewch eich gorau i gadw'n iach ar yr adeg hon.

Osgoi ymddygiadau afiach megis yfed, cysgu o gwmpas gyda dieithriaid, cyffuriau, a mecanweithiau ymdopi niweidiol eraill a allai, yn eich barn chi, eich cysuro. Cofiwch bob amser mai eich iechyd chi sy'n dod gyntaf ym mhob sefyllfa.

5. Byddwch yn wir i chi'ch hun

Byddwch yn wir i chi Ar ôl yr ysgariad, mae'n debyg bod gennych chi lawer o gwestiynau ac amheuon heb eu hateb. Efallai y byddwch yn meddwl tybed beth sy'n iawn neu'r peth gorau i'w wneud o'r pwynt hwnnw ymlaen.

Er mwyn i chi sicrhau eich bod ar y trywydd iawn, sicrhewch bob amser eich bod yn driw i chi'ch hun am yr hyn yr ydych am ei weld yn digwydd nesaf.

Bydd hyn yn eich helpu i wneud rhai penderfyniadau bywyd pwysig , er enghraifft, sut i drin eich plant os oes gennych rai. Yn ogystal, trwy fod yn driw i chi'ch hun, rydych chi mewn sefyllfa i wybod beth rydych chi ei eisiau nesaf yn eich bywyd.

6. Byddwch yn graff gyda chyllid

Un o'r rhesymau pam y gall ysgariad fod mor straen yw oherwydd nad ydych chi'n gwybod sut i ddelio â materion ariannol. Mae hyn fel arfer yn digwydd os mai'ch priod oedd yr enillydd cyflog neu os nad oes gennych ffynhonnell incwm sefydlog.

Felly, rhag ofn eich bod yn teimlo eich bod bellach mewn sefyllfa ariannol anodd, mae’n bryd ichi ddod yn graff gyda’r cyllid sydd gennych.

Ceisiwch sicrhau swydd a fydd yn eich helpu i gynnal a symud ymlaen. Rhag ofn i'r cwmni cyfreithiol a oedd yn eich cynrychioli eich helpu i dderbyn rhywfaint o alimoni yn ystod yr ysgariad, rheolwch hynny i'ch helpu i ddechrau drosodd.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

7. Cael cymorth proffesiynol

Fel y soniwyd uchod, nid yw'r foment ar ôl ysgariad yn foment hawdd i chi. Felly, mae’n bwysig cael therapydd i'ch helpu mynd trwy'r amser ceisio.

Bydd y therapydd yn eich cynghori ar sut i wneud y broses yn haws ac yn hylaw. Fel hyn, mae'n bosibl ichi wneud yr holl broses alaru ac iachâd yn daith gerdded yn y parc.

8. Dysgwch faddau

Yn ôl ymchwil , dicter a siomedigaethau yw rhai o'r prif resymau pam mae'r holl broses ysgaru yn mynd mor straen.

Am y rheswm hwn, er mwyn i chi symud ymlaen, mae angen i chi ddysgu sut i faddau a symud ymlaen, efallai eich bod yn teimlo bod eich priod wedi gwneud cam â chi, neu eich bod yn teimlo fel pe baech yr un ar y anghywir. Y naill ffordd neu'r llall, ceisiwch anghofio beth sydd wedi digwydd i'ch helpu i ganolbwyntio ar yr hyn fydd yn digwydd nesaf.

Casgliad

Waeth beth fo'r rhesymau pam rydych chi'n penderfynu ei wneud, nid yw ysgariad byth yn broses hawdd. Mae'r broses yn parhau i fod yn gymhleth hyd yn oed ar ôl i chi gwblhau'r broses ysgaru a'ch bod nawr yn symud ymlaen.

Yn ffodus, pan fydd gennych yr awgrymiadau cywir a chyfreithiwr proffesiynol a phrofiadol mae'n bosibl gwneud y broses yn haws. Defnyddiwch yr awgrymiadau uchod i'ch helpu chi i gychwyn eich busnes bywyd newydd ar ôl eich ysgariad.

Ranna ’: