9 Ffordd o Wneud Cyfathrebu â Rhiant a Phlentyn yn Arfer yn Eich Teulu

Tad Morden yn Rhoi Hi-bump Ei Fab Bach Yn Y Parc Pan fydd plant yn ifanc, maent yn dueddol o rannu pob un peth y maent yn dod ar ei draws neu'n ei brofi gyda'u rhieni yn gyffrous.

Yn yr Erthygl hon

Gall plant siarad ymlaen ac ymlaen am lindysyn a welsant yn yr ardd neu degan Lego cŵl a adeiladwyd ganddynt, a'u hoff bobl i rannu pob cyffro â nhw yw mam a thad.

Trosolwg o gyfathrebu rhiant-plentyn wrth i blant dyfu

Wrth i blant dyfu, mae eu gwybodaeth am eu byd yn ehangu, felly hefyd eu gallu i fynegi eu meddyliau a'u barn mewn geiriau.

Maent yn dod yn well meddylwyr beirniadol ac yn cwestiynu pethau fwyfwy ac yn gynyddol ffurfio eu syniadau eu hunain am bethau.

Yn eironig, wrth iddynt ennill mwy o wybodaeth a sgiliau cyfathrebu , maent yn llai tebygol o rannu popeth gyda rhieni.

Mae hynny'n rhannol oherwydd mae eu bydoedd yn ehangu'n naturiol y tu hwnt i fam a dad yn unig i gynnwys ffrindiau, athrawon, a phobl eraill y maent yn rhyngweithio â nhw'n rheolaidd , a waeth pa mor dda eu perthynas â’u rhieni efallai fod eu bywydau cymdeithasol yn datblygu ac yn cystadlu am eu sylw.

Mae'r ffocws naturiol hwn oddi cartref wrth i blant dyfu yn un o'r rhesymau allweddol pam ei bod yn bwysig i rieni sefydlu arferion cyfathrebu da yn gynnar gyda'u plant a hwyluso cyfathrebu rhiant-plentyn.

Ar sut i ryngweithio â phlant, os yw plant yn gwybod bod amser cinio yn rhannu amser, er enghraifft, bydd yn dod yn ail natur iddynt siarad am eu diwrnod a rhannu eu meddyliau am bethau wrth y bwrdd cinio.

Cyfathrebu cadarnhaol gyda phlant

Bydd cael eich plentyn i’r arfer o siarad â chi’n rheolaidd yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd yn eich cadw yn y ddolen , hyd yn oed wrth iddynt agosáu at lencyndod, a bydd yn ei gwneud yn haws iddynt ddod atoch pan fydd problem neu pan fydd angen eich cyngor arnynt am rywbeth.

Dyma rai ffyrdd gwych y gallwch chi wneud sgyrsiau yn rhan reolaidd o'ch trefn ddyddiol.

Cyfathrebu rhwng rhieni a phlant 101

1. Neilltuwch amser rheolaidd i siarad

Boed yn amser cinio, amser gwely neu yn ystod bath, sefydlu amser bob dydd sef eich amser tawel i gysylltu a dal i fyny heb ymyrraeth neu wrthdyniadau.

Dyma'r cafeat ar gyfathrebu rhiant-plentyn.

Nid yw amser o'r dydd o bwys – yr hyn sy’n bwysig yw bod eich plentyn yn gwybod ei fod yn amser preifat gyda’ch gilydd, pan fyddwch chi a’r plentyn yn gallu ymlacio a siarad am beth bynnag sydd ar eich meddwl.

Gwnewch hyn yn unigol gyda phob plentyn, fel bod pob plentyn yn cael ei amser unigryw gyda chi heb orfod rhannu gyda brawd neu chwaer.

2. Gwnewch amser cinio yn flaenoriaeth

Pâr Hoyw Benyw A Merch Yn Cael Cinio Yn Eu Cegin Waeth pa mor brysur ydych chi, Ceisiwch fwyta cinio gyda'ch gilydd o leiaf ychydig o weithiau yr wythnos. Astudiaethau wedi dangos bod bwyta prydau gyda’ch gilydd yn rheolaidd yn gysylltiedig â llu o fanteision i blant, gan gynnwys gwell perfformiad academaidd, llai o risg o ordewdra, a hyd yn oed gwell iechyd emosiynol a meddyliol.

Os yw ciniawau teuluol rheolaidd yn amhosibl neu os nad oes gennych amser i goginio, ceisiwch ddod o hyd i atebion amgen, fel cael brecwast gyda'ch gilydd neu gael eich tynnu allan o fwyty.

Yr allwedd ar gyfer cyfathrebu llwyddiannus rhwng rhiant a phlentyn yw cysylltu fel teulu yn rheolaidd, cadwch eich perthynas yn gryf , a rhowch sicrwydd i'ch plentyn o wybod eich bod chi yno pan fydd ei angen arnoch ar adegau rheolaidd a rhagweladwy.

3. Creu lle arbennig

Dynodwch rai lleoedd arbennig yn eich cartref neu o'i gwmpas fel eich lle i fod gyda'ch gilydd a bod yn dawel, yn dawel ac yn siarad.

Gallai fod yn gwpl o gadeiriau yn eich iard gefn, eich soffa, neu wedi'u snuggl ar wely eich plentyn.

Beth bynnag yw'r fan a'r lle, gwnewch ef yn lle y gallwch chi fynd iddo bob amser pan fydd angen i chi gael gwared ar broblem neu gyffwrdd â'r sylfaen. am eich diwrnod.

4. Ymgorffori sgyrsiau mewn arferion rheolaidd

Yn aml, mae plant yn teimlo'n fwy cyfforddus siarad am bethau tra eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgaredd arall, fel saethu cylchoedd yn yr iard gefn, siopa am nwyddau, neu weithio ar grefftau rhai plant gyda'i gilydd.

Gweithgareddau rheolaidd eraill fel gall mynd i'r maes chwarae gyda'ch gilydd neu osod y bwrdd ar gyfer swper neu yrru i'r ysgol yn y bore i gyd fod yn gyfleoedd delfrydol i gael sgwrs am yr hyn sy'n digwydd yn eich bywydau.

5. Cynnal perthnasoedd dibynadwy

Er mwyn cyfathrebu'n effeithiol rhwng rhiant a phlentyn, mae'n hanfodol rhoi gwybod i'ch plentyn y gall ddod atoch pryd bynnag y bydd angen iddo siarad.

Pan fydd eich plentyn eisiau dweud rhywbeth wrthych, ymatebwch mewn ffordd gadarnhaol.

Os ydych chi yng nghanol rhywbeth, fel dychwelyd e-bost gwaith pwysig neu wneud swper, gofynnwch i'ch plentyn a yw'n rhywbeth a all aros nes eich bod wedi gorffen beth rydych chi'n ei wneud.

Yna gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn i fyny ac yn rhoi eich sylw llawn iddynt cyn gynted ag y gallwch.

6. Byddwch yn wrandäwr da

Ochr Olygfa O Dad Golygus A Fel bloc adeiladu i wella cyfathrebu rhwng rhiant a phlentyn, ceisiwch gael gwared ar bethau sy'n tynnu sylw pan fydd eich plentyn yn siarad â chi , yn enwedig os yw’n ymwneud â rhywbeth pwysig y maent am ei rannu.

Diffoddwch y teledu, rhowch eich ffôn symudol i lawr, a rhowch eich sylw llawn i'ch plentyn.

Ymchwil diweddar yn dangos bod llawer o blant heddiw yn teimlo bod eu ffonau symudol a dyfeisiau eraill yn tynnu sylw eu rhieni ac nad ydyn nhw'n canolbwyntio arnyn nhw.

Gwyliwch hefyd:

7. Gofynnwch gwestiynau penodol

Mae cwestiynau fel Sut oedd eich diwrnod yn dueddol o gael ymatebion fel Da.

Ceisiwch deilwra eich cwestiynau fel eu bod nhw dechreuwyr sgwrs .

Gofyn pethau fel, Beth yw’r peth mwyaf diddorol a ddywedodd eich athro heddiw? neu Wnaethoch chi ffrindiau unrhyw beth gwirion ? neu Beth oedd y peth mwyaf hwyliog wnaethoch chi yn ystod y toriad a pham roeddech chi'n ei hoffi gymaint ?

8. Siaradwch am bethau y tu allan i'r cartref

Un rhwystr cyffredin i gyfathrebu rhiant-plentyn yw bod y efallai y bydd plant yn teimlo pwysau os ydynt yn teimlo bod yn rhaid iddynt rannu rhywbeth amdanynt eu hunain bob amser.

Os ydych chi’n siarad am bethau eraill ym myd eich plentyn a’r tu allan iddo, fel beth sy’n digwydd gyda’r ffrindiau neu beth sy’n digwydd yn y newyddion, bydd eich plentyn yn mynegi ei feddyliau a’i farn, ac yn y broses, yn naturiol yn rhannu rhywbeth amdano’i hun.

9. Gosodwch esiampl yr ydych am i'ch plentyn ei dilyn

Siaradwch am bethau sydd o ddiddordeb i chi a gofynnwch i’ch plentyn am ei farn.

Mae rhannu rhywbeth amdanoch chi'ch hun yn un o'r ffyrdd niferus y gallwch chi ddangos i'ch plentyn faint rydych chi'n ei garu bob dydd.

Wrth gwrs, ni ddylai rhieni ymddiried mewn plant na gofyn iddynt am gyngor ar faterion difrifol.

Ond gan fod plant yn dysgu sut i gyfathrebu'n bennaf trwy wylio sut mae eu rhieni'n ymwneud â phobl o'u cwmpas, gwnewch yn siŵr gosod esiampl o ddidwylledd a gonestrwydd.

Tra bod eich plentyn yn ifanc, gweithiwch yn ddiwyd i wella cyfathrebu rhiant-plentyn.

Gadewch i'ch plentyn eich gweld gweithio allan gwrthdaro gyda'ch partner , ac oedolion eraill mewn modd cariadus ac adeiladol , a byddwch yn gariadus ac yn gefnogol pan fyddant yn dod atoch gyda phroblem.

Ochr yn ochr â'r awgrymiadau hyn ar sut y dylai rhieni gyfathrebu â phlant, byddai'n ddefnyddiol edrych ar y rhain gweithgareddau meithrin perthynas rhiant a phlentyn . Paratowch nawr i atgyweirio neu gryfhau cyfathrebu rhiant-plant, gan ddechrau heddiw. Pob lwc!

Ranna ’: