A yw'n Naturiol i Ddynion Golli Diddordeb mewn Priodas?

Dyn Heb Ddiddordeb Tra Mae Merch Yn Siarad Yn Parhau Mae

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi'n cofio'r tro diwethaf i'ch gŵr gyffwrdd â chi?

Neu'r tro diwethaf iddo fynd allan o'i ffordd i wneud rhywbeth i chi?

A yw wedi dod yn sensitif ynghylch pethau y byddai fel arfer wedi'u hanwybyddu?

A yw'n hapus i'ch gweld gyda'r nos, neu a yw eich gŵr wedi colli diddordeb yn eich priodas?

Efallai bod cariad yn gudd, ond ni adawodd erioed

Diffinnir eich priodas gan eich cysylltiad â'ch gilydd. Mae cyfathrebu, rhyw, rhyngweithio ayr amseroedd rydych chi'n eu treulio gyda'ch gilydd: y mae y rhai hyn oll yno i gynyddu eich rhwymyn.

Pan fyddwn yn siarad am ffrindiau enaid, rydym yn sôn am gysylltiad rhwng dwy galon.

Mae popeth a wnawn mewn perthynas wedi'i anelu at gynyddu'r cysylltiad hwnnw.

Felly, pan fyddwch chi'n teimlo bod eich gŵr yn bell, nid yw'n golygu bod eich gŵr wedi colli diddordeb yn y berthynas.

Yr hyn y gallai ei olygu, fodd bynnag, yw bod y pethau sy'n gweithredu fel pont rhwng y ddau enaid wedi eu gwanhau. Os byddwch chi'n eu cryfhau, byddwch chi'n sylweddoli nad aeth y cariad erioed i unrhyw le mewn gwirionedd.

Mae llawer o berthnasoedd yn mynd trwy gyfnodau pan nad yw'r dyn i'w weld mor blygio i mewn i'r berthynas ag y bu o'r blaen. Mae yna nifer o resymau pam y gallai momentwm eich perthynas fod wedi newid.

Busnes. Busnes. Busnes

Po fwyaf y byddwch chi'n aros mewn priodas, y mwyaf yw cyfrifoldebau y mae'n rhaid i chi eu rhannu : Plant, arian a chartref.

Gydag amser, mae llawer o barau yn canfod bod eu rhyngweithiadau wedi'u lleihau i gyfres o sgyrsiau busnes. Rhywle ar hyd y daith, rydych chi'n tyfu'n bell ac yn dod yn bartneriaid sy'n ceisio rhedeg y gorfforaeth sy'n deulu i chi.

Rydych chi'n anghofiosut i fod yn ffrindiau gyda'ch gilydd. Mae'n hafaliad syml iawn, mewn gwirionedd. Mae ansawdd eich cyfeillgarwch â'ch gŵr yn pennu ansawdd eich agosatrwydd.

Cofiwch, nid rhywbeth y mae pobl yn syrthio i mewn ac allan ohono yn unig yw cariad, fel ei fod y tu hwnt i'w rheolaeth. Mae cariad yn ddewis rydych chi'n gwneud bob dydd: trwy barchu, ymddiried, ymrwymo i'ch gilydd ac yn y pen draw cael cyfeillgarwch iach.

Felly, os ydych chi'n pendroni pam mae'ch gŵr yn ymddangos yn bell ac yn tynnu sylw, gwerthuswch eich cyfeillgarwch. Ni all neb anwybyddu ffrind da.

Ymchwil yn dangos bod dynion priod yn byw yn hirach na dynion sengl. Mae Dr Oz yn dadlau nad oes a wnelo hi fawr ddim â hapusrwydd. Mae dynion priod yn byw'n hirach oherwydd bod eu gwragedd yn sicrhau eu bod yn gweld meddyg.

Desg Ergyd Man Hand Close Gyda Gliniadur, Pen, Rhai O

Y plant

Plant haeddu sylw arbennig. Maent yn cael effaith sylweddol ar aperthynas cwpl. Mae'r gŵr a'r wraig ill dau yn newid ar ôl cael babi, ac felly mae'r berthynas yn newid.

Mae'r gŵr yn teimlo pwysau tadolaeth, tra bod y wraig yn mynd trwy lawer mwy, yn gorfforol ac yn emosiynol.

Daw'r mater i mewn oherwydd bod gan famau gronfa ddiwaelod o roi ar gyfer eu plant. Bydd mam yn parhau i roi i'w phlentyn ymhell y tu hwnt i'r pwynt o flinder.

Mae problemau'n dechrau codi pan fydd gŵr yn dechrau meddwl tybed pam na all y wraig fynd y tu hwnt i'w anghenion hefyd. Hefyd, weithiau mae gŵr yn cael trafferth dod o hyd i'w le yn ei deulu ei hunar ôl i blant gael eu geni.

Fel gwraig, rhaid i chi fod yn barod i weithio gyda'ch gŵr i ddod o hyd i systemau cymorth i'ch helpu i gau rôl eich mam o bryd i'w gilydd fel y gallwch chi gael rhywfaint o amser i chi'ch hun a'ch gŵr, heb y plant.

Nid yw eich gŵr yn teimlo ei edmygu mwyach

Mae priodas fel popeth arall. Ar ôl y cyffro cychwynnol, rydyn ni'n llithro i arferion sy'n ymwneud â ni ein hunain. Mae'n union fel swydd newydd: rydych chi'n gyffrous i ddechrau ac yn mynd ymlaen ac ymlaen i weld pa mor lwcus ydych chi i gael swydd mor wych. Ond yna dros amser, rydych chi'n llithro i agweddau negyddol sy'n lleihau'r hwyl a gawsoch gyntaf, ac mae perfformiad eich swydd yn dioddef.

Mae newydd-deb yn ysgogi diddordeb. Unwaith y daw unrhyw beth yn gyfarwydd, mae'n rhaid i chi weithio'n galed i'w gynnal.

Pan wnaethoch chi briodi gyntaf, sut wnaethoch chi wneud i'ch gŵr deimlo? Ydych chi'n dal i wenu arno, canmolwch ef,ei werthfawrogia mwynhau ei bresenoldeb? Beth ddigwyddodd i'r ymadroddion cariadus? Neu a ydyn nhw wedi cael eu disodli gan gwyno a phigiadau bach?

Mae merched yn cael eu hyfforddi i fod yn gyfrifol am les pawb yn y teulu. O ganlyniad, gallant ddod yn swyddogion, bob amser yn nodi lle nad yw pethau'n mynd yn dda. Yn y broses, mae llawer o wŷr wedi cael eu gadael yn teimlo'n ddiwerth, yn amharchus ac yn ddi- edmygedd. Ni all dyn sy'n synhwyro ei fod wedi colli edmygedd ei wraig bellach gynnal yr un berthynas ag oedd ganddo â hi.

Rydych chi'n rhoi pwysau ar eich gŵr i wneud pethau

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i wraig roi hwb ymlaen i'r gŵr. Mae hyn yn dda oherwydd ei fod yn helpu gwŷr i symud y tu hwnt i barthau cysur. Fodd bynnag, ni fydd eich gŵr yn ei werthfawrogi os gwnewch hyn yn gyson. Nid oes unrhyw un eisiau cael ei fwlio i wneud pethau nad ydyn nhw eisiau neu'n eu hoffi drwy'r amser.

Ni allwch chi fod yr un sydd â barn bob amser, ac ni ddylech forthwylio'ch gŵr i ffitio'ch llwydni. Cefnogir perthynas iach gan barch a dealltwriaeth.

Hyd yn oed heb eich gormes, mae eich gŵr eisoes dan bwysau aruthrol i ddarparu ar gyfer y teulu, prynu tŷ, addysgu'r plant, darparu sicrwydd ariannol….. Os byddwch yn cadw i fyny â'ch rheolaeth, byddwch yn dileu pob agosatrwydd rhwng y ddau ohonoch. .

Gwrthdaro heb ei ddatrys

Nid oes gan lawer o bobl y sgiliau sylfaenol i drin emosiynau. Pan fydd eu priod yn siomedig neu'n ddig, nid ydynt yn gwybod sut i estyn allan atynt. O ganlyniad, bydd cwpl yn parhau i brofi dadleuon nad ydyn nhw'n mynd i unman.

O ganlyniad, nid yw dadleuon byth yn cael eu hatgyweirio a phrin y caiff consensws ei adeiladu. Mae amlenni negyddiaeth a'r priod yn mynd yn rhwystredig ac yn ddig. Mae drwgdeimlad yn y diwedd yn magu dirmyg; a all dagu'r bywyd allan o'ch perthynas.

A yw gwrthdaro heb ei ddatrys yn eich gyrru chi a'ch gŵr ar wahân?

Byddwch y cyntaf yn eich priodas i ddisodli dicter â thosturi. Pam ti? Oherwydd fel menyw, chi yw ‘calon’ eich priodas. O'r herwydd chi sydd â'r cyfrifoldeb mwyaf yn adran agosatrwydd eich priodas.

Mae merched yn fwy cysylltiedig â'u calonnau. Mae ganddyn nhw allu naturiol i gariad. Mae gan fenywod, felly, yr offer cywir i wneud hynnyadeiladu agosatrwydd yn eu priodas.

Beth nesaf?

Rydym eisoes wedi sefydlu bod eich gŵr yn dal i'ch caru ac nad yw'n colli diddordeb yn eich perthynas. Fodd bynnag, mae yna bethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud i gadw'r cysylltiad agos â'ch gŵr i lifo, drwy'r amser.

Cynydd ei foddlonrwydd yn y berthynas

Rhaid i fanteision bod mewn perthynas â chi fod yn drech na'r anfanteision i'ch gŵr.

Cyn belled â bod y cydbwysedd yn bositif, bydd eich gŵr yn parhau i fuddsoddi yn y briodas. Mae hwn yn fath o ddadansoddiad risg-budd.

Ranna ’: