Ydy Eich Gŵr yn Awgrymu Am Ymadael?

A yw eich gŵr yn awgrymu am dorri i fyny A yw eich priodas yn teimlo'n fregus, yn sydyn iawn? Efallai eich gŵr

Yn yr Erthygl hon

  • Dim diddordeb mewn siarad â chi bellach
  • Mae'n ymddangos ei fod yn fwriadol yn edrych i fynd yn grac arnoch chi dros y pethau lleiaf
  • Ydy e wedi bod yn clecian ac mae sgwrs ag ef y dyddiau hyn yn teimlo ei fod yn cael ei orfodi?

Efallai eich bod chi'n teimlo bod yn rhaid i chi bysgota am bynciau sgwrsio neu fel bod angen i chi ei holi dim ond fel y gallwch chi gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Ac nid ydych chi'n teimlo bod rhywun yn gwrando arnoch chi.Rydych chi wedi bod yn cymysgu hyn drosodd… Ac mae un peth yn glir, nid yw rhywbeth yn iawn. Rydych chi'n dechrau meddwl tybed a allai fod eisiau gadael y briodas. Yn anffodus, efallai nad ydych yn anghywir.

Awgrym mewn perthynas

Bob dydd mewn perthynas â phroblemau, mae partneriaid yn wynebu ‘awgrymiadau’. Pan fyddwch chi'n derbyn adborth a signalau o weithredoedd a geiriau eich partner, mae hynny'n gadael i chi wybod beth sydd ar y gweill; os ydych yn gwylio ac yn gwrando.

Yn anffodus, nid yw llawer o fenywod byth eisiau credu bod pethau'n mynd o chwith. Mae perthnasoedd yn llawn gobaith, llawer o ffydd.

Er y gall gobaith a ffydd fod yn rymoedd pwerus ar gyfer iachau perthynas, y peth gwaethaf y gallwch chi ei wneud o ran cariad yw twyllo'ch hun am hapusrwydd eich dyn.

Nid gwrthdaro yw nerth pob dyn

Nid yw pob dyn yn dod allan ac yn mynegi ei anfodlonrwydd gyda pherthynas.

Byddai'n well gan rai bechgyn glymu mewn geiriau gwanychol nas dywedir na siarad.

Byddant yn dewis dadleuon, yn eich beirniadu, yn eich anwybyddu neu'n rhoi'r gorau i gyfathrebu'n gyfan gwbl.

Hefyd, nid yw llawer o fechgyn am ysgwyddo'r baich o fod y rhai a dorrodd y briodas. Byddant, felly, yn rhoi llawer o awgrymiadau nad ydynt bellach yn cael eu buddsoddi yn y berthynas, gan obeithio y byddwch yn cymryd ciw a'i alw'n rhoi'r gorau iddi. Felly, rhaid i chi ymddiried yn eich hun i ddehongli'r awgrymiadau yn eich perthynas. Pan fydd yn dweud wrthych:

  • Ni allaf i weld yn gwneud unrhyw beth yn iawn
  • Rydych chi'n haeddu gwell
  • Ni allaf roi'r hyn yr ydych ei eisiau i chi
  • Nid ydych byth yn hapus
  • Dydw i ddim yn gwybod beth i'w wneud mwyach….

Mae'r rhain i gyd yn gliwiau, ac mae'n well ichi wrando os nad ydych am ddioddef toriad.

1. Y gwrthdaro

Mae mynd yn grac yn fwriadol dros y pethau lleiaf yn arwydd o dorri i fyny Pan fydd eich dyn yn bwriadu torri i fyny gyda chi, bydd yn mynd yn ddig yn fwriadol dros y pethau lleiaf. Daw dadleuon yn arbennig pan ofynnwch gwestiynau iddo y byddai'n well ganddo beidio â'u hateb. Ei nod yw creu gwrthdaro fel y gall osgoi trafod rhai pynciau gyda chi. Pan fydd y gwrthdaro yn gwaethygu, dyna pryd y bydd yn dechrau dweud pethau fel:

‘Dydw i ddim yn meddwl bod hyn yn gweithio allan!’ “Ydy hyn yn werth chweil mwyach?’ “Efallai na allaf eich gwneud yn hapus mwyach!’ “Dydw i ddim yn gwybod ai chi neu fi yw e,’ “Rwy’n ceisio fy gorau i fod y dyn yr ydych am i mi fod; Mae'n anodd; ti'n disgwyl gormod gen i.'

Bydd yr ymladd diddiwedd hwn heb gyrraedd penderfyniadau yn troi yn y pen draw i'r cam 'beth bynnag', lle nad yw bellach yn poeni am ganlyniad eich dadleuon.

Nid yw wedi’i fuddsoddi yn y berthynas mwyach, ac mae’n poeni llai a yw materion rhwng y ddau ohonoch yn cael eu datrys ai peidio. Pan fyddwch chi'n dod â rhywbeth i fyny, bydd yn codi ei ysgwyddau ac yn rhoi'r driniaeth dawel i chi neu'n cerdded allan arnoch chi.

2. Sabotage

Pan fydd partner eisiau allan o berthynas, bydd yn gwneud pethau naill ai'n anymwybodol neu'n fwriadol i niweidio'r berthynas. Gallant ddweud eu bod am aros nes eu bod yn las yn eu hwynebau, ond bydd eu hiaith a'u gweithredoedd yn dweud fel arall wrthych.

3. Mae'n siarad i lawr ar chi

Byddwch yn sylwi nad yw eich dyn bellach yn poeni am eich teimladau. Yn sydyn, mae bob amser yn iawn, ac rydych chi bob amser yn anghywir.

Lluniwch brosiect rydych chi'n gyffrous yn ei gylch, a bydd yn gwneud pigiadau ynghylch sut nad ydych chi'n cael eich torri allan ar ei gyfer. Ceisiwch resymu ag ef, pan fydd gennych wahaniaeth barn, a bydd yn dweud wrthych fod eich barn yn wirion. Os yw'n gwneud i chi deimlo'n anneallus ac yn annigonol yn barhaus, nid oes ganddo ddiddordeb mwyach mewn gwneud i'ch perthynas weithio.

4. Mae ganddo synnwyr digrifwch sgiw

Roedd wrth ei fodd yn eich pryfocio, ac roeddech chi'n mwynhau ei hiwmor ffraeth. Fodd bynnag, mae ei hiwmor wedi dechrau troi'n sarhad bach.

Bydd yn gwneud jôcs annymunol am eich pwysau, eich edrychiad, eich addysg ac yn eich cymharu'n anffafriol â'ch ffrindiau.

Bydd yn defnyddio hiwmor i gyfleu neges annifyr na fyddai’n ei rhannu fel arall.

Wrth gwrs, bydd yn honni ei fod yn eich pryfocio, ond gallwch ddweud ei fod yn amlwg yn gwybod ei fod yn eich brifo.

5. Mae'n dechrau siarad mewn ystrydebau rhyfedd

Bydd eich gŵr yn dechrau gollwng datganiadau rhyfedd a ddylai nodi clychau larwm.

' Ni ddylai perthnasau fod yn gymaint o waith!’

Gwrandewch ar eich dyn yn awyddus iawn a chredwch yr hyn y mae'n ei ddweud wrthych. Mae llawer o fenywod yn gwneud y camgymeriad o gymryd y byddan nhw’n gallu newid meddwl y dyn neu y bydd y broblem yn mynd i ffwrdd os ydyn nhw’n ei hanwybyddu. Gollwng awgrymiadau yw ffordd eich dyn o osod y sylfaen ar gyfer toriad.

6. Nid yw'n siarad am y dyfodol mwyach

Mae'n debyg mai dyma'r arwydd mwyaf arwyddocaol eto bod toriad ar y gorwel. Os yw'n osgoi trafod y dyfodol gyda chi, mae'n debyg ei fod yn golygu nad yw'n eich gweld chi yn ei ddyfodol.

Nid oes rhaid i'r dyfodol yma fod yn unrhyw beth penodol hyd yn oed.

Fe sylwch nad yw'ch dyn bellach yn siarad am deithiau a chyngherddau yr ydych wedi mynychu gyda'ch gilydd o'r blaen.

Pan ofynnwch, bydd yn hynod niwlog. Mae hyn yn arwydd clir o ddiffyg ymrwymiad gan eich dyn, a gall pethau ond gwaethygu o'r fan honno.

7. Dim cyfathrebu

Bydd dyn nad yw bellach wedi'i fuddsoddi mewn perthynas yn osgoi siarad â chi oni bai bod hynny'n angenrheidiol. Hyd yn oed pan geisiwch ddechrau sgwrs, fel sut aeth ei ddiwrnod, bydd yn rhoi ateb un gair ichi.

Cofiwch y bydd dyn nad yw'n meddwl am ddyfodol gyda chi nid yn unig yn siarad am y pethau mawr yn ei fywyd ond hefyd y rhai bach.

8. Yr awgrym olaf

Mae priodasau yn galed, ac nid ydynt byth yn berffaith. Fodd bynnag, mae bywyd yn rhy fyr i lynu wrth berthynas nad ydych yn siŵr am ei chyfeiriad. Mae'n anffodus bod eich dyn wedi dweud pethau sy'n dynodi ei fod ar ei ffordd allan, ac eto rydych chi wedi penderfynu bod siawns o hyd nes iddo ei sillafu'n uchel ac yn glir.

Mae rhoi’r cyfan ar ddyn nad yw’n gallu magu’r dewrder i’w egluro yn osgoi cyfrifoldeb.

Eich swydd chi fel y person sy'n gyfrifol am eich bywyd eich hun yw gwrando a gweithredu ar yr awgrymiadau y mae eich dyn yn eu rhoi.

Mae gwrando'n astud ar yr adborth yn eich perthynas yn eich helpu i roi'r gorau i werthu'ch hun yn fyr. Cofiwch, mae'r newid iaith gan eich dyn yn amlwg yn rhoi gwybod i chi ble mae e mewn gwirionedd. Credwch yr awgrym; ymddiried yn dy farn.

Ranna ’: