Dirymiad O'i gymharu ag Ysgariad

Dirymiad O


rhannu problemau perthynas â ffrindiau

Mae llawer o bobl wedi clywed am ddirymiad, ond yn meddwl amdano fel ysgariad quickie yn unig. Mae dirymiad yn wahanol iawn nag ysgariad, serch hynny. Ysgariad yw terfynu priodas ddilys, ac er mwyn terfynu priodas rhaid i lys rannu'r holl asedau y gallai cwpl fod yn berchen arnynt. Nid oes angen seiliau penodol ar ysgariad mwyach, yn lle hynny mae'r partïon yn penderfynu gwahanu. Mae dirymiad yn wahanol iawn. Yn y bôn, mae'n dileu priodas fel ei bod fel nad oedd y cwpl erioed wedi priodi yn y lle cyntaf. Weithiau gellir mynd i'r afael â dalfa plant mewn ysgariad, ond fel rheol nid yw.Mae dirymiadau yn brin heddiw. Maent i raddau helaeth yn grair o oes a fu pan waeddwyd ar ysgariad. Mae llawer o bobl sy'n ceisio dirymiadau yn y cyfnod modern yn ceisio osgoi cymhlethdod ysgariad. Mae'r rhain yn aml yn bobl gyfoethog sy'n teimlo y byddai'n anghywir rhannu eu hasedau dros briodas y maen nhw'n difaru. Mae rhai pobl hefyd eisiau osgoi stigma ysgariad o hyd. Cipiodd y sioe deledu Friends y frwydr hon pan geisiodd cariadon dro ar ôl tro Rachel a Ross gael dirymiad am briodas feddw ​​yn Las Vegas. Roedd Ross eisiau osgoi cywilydd ei drydydd ysgariad, ond mae'n amlwg nad oeddent yn gallu dirymu'r briodas. Mewn bywyd go iawn, mae dirymu penodol yn dal i ofyn am ddirymu.1. Diffyg Dealltwriaeth

Dyma un o'r seiliau mwyaf cyffredin dros ddirymu y cytunwyd arno. Mae'n golygu bod gan y ddwy ochr gamddealltwriaeth mor llwyr o'i gilydd fel na allent fod wedi cytuno i briodas ddilys mewn gwirionedd. Er enghraifft, priododd y gantores Britney Spears â ffrind ysgol uwchradd ar ôl noson allan yn Las Vegas ac roedd hi wedi ei dirymu dridiau yn ddiweddarach am ddiffyg dealltwriaeth. Dywedodd ei deiseb nad oedden nhw ar yr un dudalen ynglŷn â chael plant na lle bydden nhw'n byw. Dywedodd ei gŵr un-amser eu bod newydd gytuno i ddirymu. Cafodd ei dirymiad, ond ni fydd pob llys yr un mor faddau â'r rhai yn Vegas.

2. Diffyg Capasiti neu Ganiatâd

Ni allwch wirioneddol briodi os ydych wedi meddwi, dan orfodaeth, neu'n dioddef o salwch meddwl difrifol. Mae'r mathau hyn o ddirymiadau yn dueddol o gael eu defnyddio ar gyfer enwau newydd meddw neu unigolion oedrannus sy'n penderfynu priodi yn annisgwyl. Ni allwch gydsynio os ydych dan oed ychwaith. Diddymwyd priodas y gantores Aallyah gan ei chyd-ganwr R. Kelly oherwydd ei bod yn ddim ond 15 oed ar yr adeg y llofnododd ei gwaith papur. Yn gyffredinol rhaid i'r ddwy ochr fod yn 18 oed i briodi, ond weithiau gall pobl iau briodi gyda chymeradwyaeth rhieni.3. Twyll

Mae twyll yn derm cyfreithiol yn y fan hon, ac nid yw o reidrwydd ei ystyr synnwyr cyffredin. Mewn llawer o daleithiau, gall y partïon honni twyll heb esbonio, yn debyg iawn i “wahaniaethau anghymodlon” yn aml yn cael eu dyfynnu mewn ysgariad. Fel un enghraifft, honnodd yr actores Renee Zellweger dwyll i gael ei phriodas gyda’r gantores Kenny Chesney wedi’i dirymu. Mae hynny wedi arwain at sibrydion bod Mr Chesney yn hoyw, ond dywed y ddau eu bod newydd ddewis twyll fel yr hawsaf o'r seiliau dirymu sydd ar gael i'w defnyddio. Mae honiadau twyll cyffredin eraill yn cynnwys anffyddlondeb (defnyddiodd yr actores Ali Mario yr un hon ar ôl i Mario Lopez dwyllo ar ei barti baglor), dweud celwydd am fod yn feichiog, a chuddio gwrywgydiaeth.


addunedau nad ydynt yn draddodiadol

4. Consanguinity (Llosgach)

Ni chaniateir priodasau rhwng perthnasau agos. Mae pa mor agos sy'n rhy agos yn amrywio o wladwriaeth i wladwriaeth. Mae'r rhan fwyaf o daleithiau yn atal brodyr a chwiorydd a chefndryd cyntaf rhag priodi, ond mae rhai taleithiau yn mynd ymhellach allan i'r goeden deulu.

5. Bigamy

Nid oes unrhyw wladwriaethau'n caniatáu mwy nag un priod. Fel arfer, pan fydd unigolyn yn ailbriodi cyn diddymu'r briodas gyntaf yna bydd yr ail briodas yn ddi-rym.6. Analluedd neu Anallu i Ddefod

Roedd hwn yn dir cyffredin ar gyfer dirymu yn y gorffennol, pan oedd disgwyl i gyplau beidio â chael rhyw cyn priodi. Pe bai menyw yn canfod bod ei gŵr yn analluog, ni allai fyth gael plant ac roedd hynny'n sail i ddirymu'r briodas. Mae hyn yn dal i fodoli mewn rhai taleithiau.