Syniadau Da ar gyfer Helpu Eich Partner i Ddeall Eich Pryder

Syniadau Da ar gyfer Helpu Eich Partner i Ddeall Eich Pryder Os ydych chi'n dioddef o bryder, rydych chi'n gwybod yn iawn sut y gall effeithio ar bob rhan o'ch bywyd.

Yn yr Erthygl hon

P’un a ydych chi newydd gael diagnosis, neu wedi bod yn ymgodymu â’r peth ers blynyddoedd, mae gorbryder yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n teimlo am bethau bob dydd hyd yn oed a gall wneud bywyd yn fwy o straen.

Os ydych mewn perthynas, gwybodsut i siarad am eich prydergall fod yn her wirioneddol oddi mewn iddo. Ar y naill law, nid ydych chi eisiau gwneud llawer ohono na thrafferthu'ch partner.

Ar y llaw arall, mae'n rhywbeth rydych chi'n byw gydag ef bob dydd, sy'n golygu os yw rhywun yn mynd i fod gyda chi yn y tymor hir, mae angen iddynt fod yn ymwybodol ohono.

Chi sydd i benderfynu pa mor fuan y byddwch yn dweud wrth eich partner am eich gorbryder. Efallai y bydd yr ychydig ddyddiadau cyntaf ychydig yn fuan, ond yn sicr, os yw'n edrych fel bod y berthynas yn mynd i bara am beth amser, mae'n well os ydyn nhw'n gwybod.

Bydd ceisio ei guddio ond yn gwneud i chi deimlo'n waeth.

Pan ddaw'r amser i siarad â'ch partner am eich pryder, mae'n debyg y byddwch chi'n pendroni sut i wneud hynny. Beth wyt ti'n dweud? Sut gallwch chi ei esbonio iddyn nhw?

Os edrychwch arno ar-lein, fe gewch chi ddigon o awgrymiadau ar gyfer cefnogi partner pryderus – ond beth am help i’r partner pryderus sydd angen sgwrs anodd?

Gwyliwch hefyd:

Os ydych chi'n barod i siarad â'ch partner am eich pryder, dyma rai awgrymiadau ac awgrymiadau i'ch helpu.

Dewiswch yr amser iawn

Wrth drafod eich pryder am y tro cyntaf yng nghanol diwrnod prysur neu hyd yn oed yn waeth, nid yw dadl yn gosod y naws orau.

Gwnewch fywyd yn haws i chi'ch hun trwy ddewis amser pan fydd y ddau ohonoch wedi ymlacio a chael ffenestr ddi-dor i eistedd a siarad ynddi.

Dewiswch le rydych chi'n teimlo'n gyfforddus ynddo, a lle gallwch chi gael digon o breifatrwydd. Rydych chi am i'ch trafodaeth fod yn hamddenol a di-frys.

Cael rhai adnoddau wrth law

Gall cynnig rhai adnoddau i'ch partner ddarllen neu edrych arnynt fod yn ddefnyddiol iawn. Edrychwch ar y rhyngrwyd. A oes unrhyw flogiau, postiadau cyfryngau cymdeithasol, podlediadau, neu hyd yn oed gartwnau am bryder y byddwch chi'n eu gweld yn hawdd eu cyfnewid?

Dangoswch nhw i'ch partner i'ch helpu chi i egluro a'i helpu i ddeall.

Mae yna lawer o elusennau iechyd meddwl ar gael, ac mae llawer ohonyn nhw'n cynnig tudalennau gwe neu daflenni sy'n esbonio pryder, felly beth am edrych ar y rheini hefyd?

Ysgrifennwch beth rydych chi am ei ddweud

Pan fyddwch chi'n teimlo'n bryderus, mae'n hawdd anghofio'r hyn yr oeddech chi eisiau ei ddweud neu ddarganfod nad yw'r geiriau'n dod allan fel yr oeddech chi eisiau iddyn nhw wneud.

Helpwch eich hun drwyddo trwy ysgrifennu beth rydych am ei ddweud ymlaen llaw. Y ffordd honno, ni fyddwch yn anghofio unrhyw bwyntiau allweddol nac yn mynd ar goll am eiriau.

Gallwch hyd yn oed ei ysgrifennu fel llythyr a’i roi i’ch partner i’w ddarllen os yw hynny’n haws.

Ei wneud yn berthnasol

Un o'r y pethau anoddaf i bobl nad oes ganddynt bryder yw deall sut mae'n teimlo. Efallai y byddan nhw’n dweud pethau ystyrlon ond di-fudd fel bod pawb yn mynd yn nerfus weithiau neu ddim yn poeni cymaint.

Os gallwch chi ddod o hyd i ffordd o egluro y gallant uniaethu ag ef, bydd y sgwrs yn llawer haws. Efallai y byddwch chi'n ei ddisgrifio fel bod ar y draffordd gyda'r nos heb unrhyw syniad ble i fynd na bod ar eich pen eich hun mewn tŷ iasol.

Neu efallai y byddwch chi'n esbonio ei fod yn rhan ohonoch chi, fel cysgod na allwch chi ei dorri i ffwrdd. Os ydych chi ar goll am eiriau, edrychwch o gwmpas ar-lein, a gweld sut mae rhyfelwyr pryder eraill wedi disgrifio eu profiadau.

Gofynnwch am y cymorth sydd ei angen arnoch

Pan fydd eich partner yn cael gwybod am eich gorbryder, bydd am eich helpu a’ch cefnogi (neu os nad ydynt, efallai y byddwch am ailfeddwl a ydynt yn haeddu eich ymrwymiad mewn gwirionedd).

Mae gosod canllawiau clir ar gyfer yr hyn sy’n helpu – a’r hyn nad yw’n helpu – o fudd i’r ddau ohonoch.

Mae pawb yn trin eu pryder yn wahanol. Siaradwch â’ch partner am yr hyn y gall ei ddweud neu ei wneud i helpu, p’un a yw hynny’n rhoi lle ichi pan fyddwch ei angen neu’n cracio jôc pan fyddwch yn mynd yn bryderus.

Mae gan bawb anghenion gwahanol - rhowch wybod i'ch partner.

Byddwch yn barod i ateb unrhyw gwestiynau

Bydd angen lle ar eich partner i feddwl am yr hyn rydych chi wedi’i rannu a gofyn unrhyw gwestiynau sy’n dod i’r meddwl, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n rhoi hynny iddyn nhw.

Gofynnwch iddynt a oes unrhyw beth y maent am ei wybod neu unrhyw beth y gallech ei esbonio'n well. Byddwch yn barod i ateb unrhyw gwestiynau yn y dyfodol, hefyd.

Byddwch yn onest pan fyddant yn gofyn cwestiynau i chi – os nad oes gennych ateb, dywedwch hynny wrthynt. Cofiwch fod hyn yn newydd iddyn nhw, felly ceisiwch fod yn amyneddgar os nad yw rhai o’u cwestiynau’n gwneud synnwyr i chi.

Mae gorbryder yn her, ond nid oes rhaid iddo niweidio'ch perthynas.

Gyda chariad a pharch at eich gilydd, gallwch ei lywio gyda'ch gilydd ac adeiladu cryf,meithrin perthynasyn yr hwn y cydnabyddir ac y gofelir am eich pryder, heb iddo osod malltod ar eich bywyd ynghyd.

Ranna ’: