Beth Yw Cwrs Achub Fy Priodas?

Beth Yw Arbed Fy Nghwrs Priodas

Yn yr Erthygl hon

Mae cwrs Save My Marriage wedi'i gynllunio i helpu'r parau priod hynny sydd wedi mynd neu sydd ar fin mynd eu ffyrdd gwahanol. Mae’r cyrsiau hyn yn cynorthwyo cyplau i adnabod beth sydd o’i le yn eu perthynas ac yn darparu system a all helpu i ddod â’u perthynas yn ôl ar y trywydd iawn oni bai ei fod wedi’i niweidio’n anadferadwy. Er mai cyrsiau o'r fath sydd orau i gyplau eu cymryd gyda'i gilydd, gall hyd yn oed priod sy'n dymuno cael eu partneriaid yn ôl fynd â nhw i adfywio'r berthynas.Felly nid oes angen teimlo'n anobeithiol os yw'ch priodas wedi cyrraedd y brig ...

Pan wnaethoch chi gerdded i lawr yr eil a dweud ydw i, ni fyddech erioed wedi dychmygu y byddech chi'n ystyried ysgariad un diwrnod.

Mae gan bob cwpl anghytundebau yn union wrth i bob cwpl ddiflasu bob tro. Mae trai a thrai naturiol i briodas, ond os nad yw eich perthynas bellach yn hafan ddiogel i chi a'i bod yn achosi mwy o alar na hapusrwydd i chi, efallai ei bod hi'n bryd edrych i mewn i Rhaglen Achub Fy Priodas .

Peidiwch â gadael i'ch priodas ddioddef hyd yn oed am ddiwrnod. Os ydych chi eisiau arbed eich perthynas sydd wedi torri , efallai y byddwch am edrych i mewn i cwrs priodas ar-lein . Mae'r cyrsiau hyn yn hawdd, yn fforddiadwy ac yn effeithiol ar gyfer cyplau sy'n cael trafferth adennill y cariad a oedd ganddynt ar y dechrau.

Mae'r erthygl hon yn ymdrin â phynciau pam mae cyplau'n ysgaru, beth yw cwrs Save My Marriage, sut mae'n gweithio, a pham y byddech chi'n dymuno i chi gymryd y dosbarth yn gynt.

Pam Mae Cyplau yn Ysgaru?

Ystadegau yn awgrymu bod cwpl yn fwyaf tebygol o ysgaru ar ôl 8 mlynedd o briodas.

Yr Sefydliad Astudiaethau Teuluol yn adrodd bod y rhesymau mwyaf cyffredin pam mae pobl yn ysgaru yn aml yn ymwneud ag anffyddlondeb, caethiwed, dadleuon cyson, cam-drin domestig, diffyg ymrwymiad, ac anghydnawsedd.

Mae pobl hefyd yn fwy tebygol o ysgaru os ydynt:

 1. Peidiwch â chael yr un nodau
 2. Priodi'n ifanc
 3. Peidiwch â rhannu'r un credoau
 4. Cysylltwch yn rheolaidd â grŵp cymdeithasol sydd wedi ysgaru i raddau helaeth
 5. Yn blant i ysgarwyr
 6. Mewn perthynas â bwlch oedran sylweddol
 7. Cael llawer o gydweithwyr o'r rhyw arall neu'r rhyw a ffafrir
 8. Yn poeni mwy am y briodas na'r briodas wirioneddol

Mae gan briodas ei hwyliau a'i gwendidau , ond ni ddylai'r tymhorau isel fyth orbwyso'r amseroedd da.

Dylai eich priod fod yn gariad, ffrind a phartner i chi. Maen nhw’n rhan o’r clwb arbennig rhwng y ddau ohonoch chi. Mae'r ddau ohonoch yn gyfrifol am gyrraedd y nod yn y pen draw - cael priodas iach .

Felly beth sy'n gosod cyplau priod llwyddiannus ar wahân? Mae priodas yn fwy tebygol o lwyddo os ydynt:

 1. Bod â rhieni sy'n briod yn hapus
 2. Gwybod sut i gyfathrebu
 3. Peidiwch â chyd-fyw nes eu bod eisoes wedi priodi
 4. Cael bywyd rhywiol iach
 5. Dechrau teulu o fewn y 7 mis cyntaf o briodas
 6. Wedi mynychu coleg
 7. Cytuno ar nodau ac amcanion
 8. Meddu ar incwm uwch na $25,000 y flwyddyn
 9. Rhannwch yr un grefydd

Er efallai na fydd yn bosibl newid rhai ffactorau sylfaenol i wneud priodas yn llwyddiannus, mae yna ffactorau eraill y gellir gweithio arnynt yn sicr. Er mwyn i newid o'r fath ddigwydd, gall cwrs priodas ar-lein fod yn ddefnyddiol.

Beth yw Cwrs Achub Fy Priodas?

Mae cwrs ar-lein Save My Marriage wedi'i gynllunio i helpu cyplau sydd ar fin ysgaru neu wahanu. Mae'r rhan fwyaf o'r cyrsiau hyn yn canolbwyntio ar ailadeiladu'r berthynas trwy dynnu sylw at yr hyn sy'n gweithio i'r berthynas, newid y ffordd y mae cwpl yn cyfathrebu, a chael gwared ar y ffactorau sy'n gwenwyno perthynas. Ar gael fel e-lyfrau, tiwtorialau fideo, gwersi ar-lein ac ati fe welwch lawer o gyrsiau Save My Marriage sydd hefyd yn galluogi cyplau i osgoi unrhyw argyfwng priodas yn y dyfodol.

Mae cyrsiau o'r fath yn darparu camau ymarferol a mewnwelediadau a all helpu cwpl mewn sefyllfaoedd anodd sy'n ymwneud â rheoli arian, bod yn rhiant, safbwyntiau gwahanol a mwy.

Gyda chefnogaeth astudiaethau ac ymchwil diweddaraf, mae'r cyrsiau ar-lein hyn i achub priodas yn helpu priod i:

 1. cymryd gofal o'r berthynas,
 2. teimlo'n llai unig a digalon
 3. teimlo'n llai ofnus o gael eich gwrthod, eich esgeuluso, mynd i banig, eich bradychu, eich brifo
 4. cymryd camau cadarnhaol i drawsnewid pethau a dod â heddwch

Yn wahanol i gwnsela priodas neu therapi personol sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyplau fod yn bresennol mewn man penodol ar amser penodol, gellir cymryd y cyrsiau arbed fy mhriodas ar-lein unrhyw bryd ac unrhyw le.

Er enghraifft, mae Marriage.com yn cynnig cam-wrth-gam hawdd Cwrs Ar-lein Save My Marriage gyda phedair pennod y mae angen i gyplau weithio drwyddynt i ddod o hyd i hapusrwydd. Gadewch i ni edrych arnynt yn fanwl:

1. Deall Eich Priodas

Deall Eich Priodas

Ni allwch achub eich priodas oni bai eich bod yn deall beth sydd ddim yn gweithio. Yn ystod y bennod hon o'r Cwrs Save My Marriage, gall cyplau ddysgu'r rhesymau pam fod eu priodas yn methu .

Mae pennod un o'r canllaw cwrs priodas ar-lein yn helpu cyplau i weld safbwyntiau ei gilydd, dysgu beth i'w wneud os yw un person eisiau achub y briodas ond nad yw'r priod arall yn gwneud hynny, a nodi arwyddion allweddol a yw'n werth arbed eu priodas.

2. Ailymrwymo i'ch Partner

Ti Ni all gael priodas lwyddiannus heb ymrwymiad .

Yn yr adran hon, gall cyplau ddysgu sut i ailadrodd eu meddyliau a throi negyddol yn bethau cadarnhaol. Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar newid, twf ac ymrwymiad.

Trwy ganolbwyntio ar eu addunedau priodas a chan geisio hapusrwydd, bydd partneriaid yn gallu ailymrwymo i'r cariad a rannwyd ganddynt unwaith.

3. Ailadeiladu Ymddiriedolaeth

Prifysgol y Gogledd-orllewin a Choleg Prifysgol y Gwaredwr adroddiad bod gan barau sy'n ymddiried yn ei gilydd berthnasoedd hapusach, mwy boddhaus.

Mae ymddiriedaeth yn caniatáu i ŵr a gwraig deimlo'n gyfforddus mewn perthynas. Mae'n caniatáu iddynt deimlo eu bod yn cael eu parchu ac yn ddiogel.

Mae llawer o gyplau yn profi gostyngiad mewn hapusrwydd aymddiried pan fo brad wedi bod yn y berthynas. Unwaith y collir ymddiriedaeth, gall deimlo bron yn amhosibl adennill.

Trwy Gwrs Ar-lein Save My Marriage, gall cyplau ddysgu technegau adeiladu ymddiriedaeth a chanolbwyntio ar sut i faddau a chael maddeuant.

Yn lle tynnu sylw at wahaniaethau ei gilydd, bydd cyplau yn cael eu haddysgu i'w gwerthfawrogi.

Mae sgiliau cyfathrebu a datrys gwrthdaro hefyd yn amlwg iawn drwy gydol y Cwrs Save My Marriage.

Gwyliwch hefyd: Beth Yw Cwrs Priodas Ar-lein?

4. Dadwenwyno eich Perthynas

Rhamant a chyfathrebu yn bwysig mewn priodas iach ond yn gyfeillgarwch a chwerthin.

Cylchgrawn y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Perthynas adroddiadau bod chwerthin a rennir yn ddangosydd ymddygiadol o berthynas hapus. Mae cyplau sy'n chwerthin gyda'i gilydd yn teimlo'n fwy bodlon ac yn cael eu cefnogi yn eu perthnasoedd.

Er mwyn cyrraedd y cam hapus hwn, rhaid i barau wella eu harferion gwenwynig.

Bydd pennod olaf y cwrs yn helpu cyplau i ddadwenwyno eu perthynas, creu rhyngweithiadau cadarnhaol, ac adeiladu partneriaeth sy'n canolbwyntio ar ramant a chyfeillgarwch.

Trwy gydol y Cwrs Save My Marriage, mae cyplau hefyd yn cael mynediad at:

 1. Sgyrsiau ysgogol
 2. Taflen dwyllo priodas hapus
 3. Fideos trawsnewidiol
 4. Cyngor craff
 5. Darlleniad a argymhellir

Cofrestrwch ar gwrs priodas heddiw i adeiladu perthynas rydych chi wedi breuddwydio amdani!

Manteision Cyrsiau Arbed Fy Priodas Ar-lein

Mewn traddodiadol cwnsela priodas sesiwn, mae'n rhaid i barau drefnu apwyntiad gyda therapydd neu gwnselydd a mynychu sesiynau sawl gwaith y mis.

Er eu bod yn fuddiol, gall y sesiynau personol hyn deimlo'n lletchwith neu'n anghyfforddus, yn enwedig os ydych chi'n datgelu gwybodaeth bersonol neu embaras i ddieithryn bron. Ar y llaw arall -

 1. Gall cymryd y Cwrs Achub Eich Priodas ar-lein fod yn rhagarweiniad gwych i wneud therapi yn bersonol oherwydd mae'n dod â chyplau i arfer â bod yn agored i niwed o gwmpas ei gilydd.
 2. Mae'r Cwrs Save my Marriage ar-lein hefyd yn wych ar ei ben ei hun oherwydd ei fod yn dysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod i gyplau am sut i ddatrys gwrthdaro, ailadeiladu ymddiriedaeth, a ailgysylltu ar ôl trawma perthynas .
 3. Nodwedd wych arall o'r rhaglen briodas ar-lein yw bod gennych y rhyddid i stopio a chychwyn eich cwrs yn ôl eich hwylustod.

Nid oes rhaid i ddysgu sut i achub eich priodas fod yn gymhleth. Trwy gymryd y rhaglen Save My Marriage, gall cyplau gael dealltwriaeth ddyfnach o'i gilydd a dysgu sut i atgyfodi eu perthynas doredig.

Ranna ’: