Beth Yw'r Cyngor Rhiant Gorau a'r Nac Ydynt?

Beth Yw Mae bod yn llys-riant yn naturiol yn dod â heriau ond o'i wneud yn iawn, gall fod yn foddhaol iawn.

Yn yr Erthygl hon

Ond sut ydych chi'n paratoi ar gyfer y cyfrifoldeb sydd ar ddod o fod yn llys-riant?

Nid yw'r senario llys-deulu yn anghyffredin.

Mae strwythur teuluol gwreiddiol mam, tad a phlentyn sydd â chysylltiadau biolegol bellach yn ildio i lu o fathau eraill o deulu, gan gynnwys llys-deuluoedd. Mae'r ystadegau llys-deulu yn syfrdanol .

Rydych chi wedi cwrdd â'r cariad eich bywyd . Rydych chi'n ecstatig. Dros y lleuad.

Maen nhw'n berffaith.

Ond ar y tu mewn, yn ogystal â chariad, rydych chi'n teimlo rhai teimladau eithaf dwys.

Bargen pecyn yw’r briodas ac rydych chi’n dod yn llys-riant. Mae llysfabiant yn diriogaeth ddiarth i chi.

Er y gallai hyn fod yn doriad bargen i rai, rydych chi'n gwybod peth da pan fyddwch chi'n ei weld ond allwch chi wneud hyn? Ar y pwynt hwn, rydych chi'n dechrau chwilio am gyngor llys-rieni defnyddiol.

Felly, beth yw’r cyngor llys-riant mwyaf hanfodol? Fel mam i ferch fonws a merch fiolegol, rydw i yma i ddweud wrthych chi y gallwch chi ei dynnu i ffwrdd.

Rhaid i mi fod yn onest serch hynny.

Gall llys-rianta fod yn beth brawychus iawn ac, heb sôn am, yn lletchwith.

Rydych chi'n ychwanegu bod dynol bach newydd at eich teulu eich hun ac rydych chi'n dechrau meddwl tybed pa fath o ddylanwad fydd gennych chi ar eich ychwanegiadau newydd.

Rydych chi wedi penderfynu priodi rhywun sy’n ymwneud â bywyd eu plentyn/plant.

Mae hyn yn golygu y byddwch yn cynorthwyo gyda magu'r plentyn a darparu sefydlogrwydd.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda beth i'w wneud nesaf, darllenwch ymlaen i gael cyngor gan lys-riant sy'n hawdd i'w ddilyn ac awgrymiadau rhianta effeithiol.

Sut i fod yn llys-riant da

1. Sefydlwch barch rhyngoch chi a'r plentyn

Rwy'n dweud plentyn, ond gellir cymhwyso hyn at blant lluosog.

Dylai telerau parch, i ddechrau, gael eu gosod gan y rhiant biolegol.

Cyn i mi briodi fy ngŵr, yr wyf yn cofio iddo ddweud yn gadarn wrth ei ferch: byddwch yn gweld y wraig hon, yma? Mae angen i chi barchu hi . Nid wyf byth eisiau eich clywed yn amharchu hi.

Mae wedi dweud hyn wrthi sawl gwaith yn fy mhresenoldeb a hyd heddiw, 4 blynedd yn ddiweddarach, mae'n dal i'w hatgoffa.

Ond dyma gyngor y rhiant cam allweddol.

Fel y llys-riant, mae'n rhaid i chi hefyd roi cymaint o barch i'r plentyn.

Nid stryd unffordd mo hi. Mae eu gofod, eu deinamig teuluol unigryw, a'u teimladau o bwys; byth yn gwneud iddynt deimlo fel arall.

2. Byddwch yn ffrind iddynt

Byddwch yn ffrind iddynt Unwaith y bydd parch yn cael ei ddeall, yna daw cyfeillgarwch.

Ydy, mae disgyblaeth yn bwysig ond wrth i chi ddysgu'r ffordd orau o ddisgyblu (trwy wylio'r rhiant biolegol a thrwy ddysgu mwy am y plentyn), gwenu, chwerthin, a chwarae gyda nhw.

Peidiwch â bod yn llys-riant wrth gefn.

Dyna’r cyngor gan lys-riant a fydd yn eich helpu i hwyluso’ch perthynas â’ch llysblentyn.

Bydd yn cymryd rhywfaint o waith ond ceisiwch eich gorau i wneud hynny cysylltu â'r plentyn . Cyn belled ag y mae disgyblaeth yn mynd, siaradwch â'ch darpar briod am derfynau a'r hyn y mae'r ddau ohonoch yn gyfforddus ag ef.

Wna i byth anghofio’r noson roeddwn i’n chwarae a chael amser da gyda fy llysferch pan wnes i ei tharo’n ddamweiniol (galed).

Cysurais hi a dweud sori wrth iddi grio.

Pan gyrhaeddodd ei thad adref, gofynnodd beth ddigwyddodd. Dywedodd hithau, chwareu yr oeddem ni, a hi a'm tarawodd yn ddamweiniol. Yr wyf yn anadlu allan ochenaid o ryddhad.

Wn i ddim pam roeddwn i’n disgwyl iddi fy bortreadu fel y llysfam ddrwg wrth i mi baratoi i amddiffyn fy hun. Roedd hi'n fy amddiffyn fel ffrind.

3. Cynnal trefn rhwng chi a'r plentyn

Nid oes rhaid iddo fod bob dydd ond dylai fod rhywbeth y gallant eich uniaethu ag ef, megis mynd i’r parc, cael partïon te, neu deithiau beic gyda’r nos.

Darllenais i fy llysferch gyda'r nos ac weithiau rwy'n gwylio ei hoff sianel YouTube gyda hi.

Mae hi wrth ei bodd â hynny oherwydd ei fod rhwng fi a hi yn unig. Yn ei llygaid, yr wyf wedi ennill lle yn ei chalon.

4. Byddwch yn ymwybodol, bydd plant yn ceisio eich profi

Cyngor defnyddiol arall gan lys-riant. Nid yw cam-rianta ar gyfer y gwan eu calon.

Dioddef y poenau cynyddol hynny. Peidiwch â disgwyl i bethau fod yn eirin gwlanog a hufen bob amser.

Pan fyddwn i'n codi fy llysferch o ofal dydd, byddai'r plant i gyd yn gweiddi Mae dy fam yma! Mater o ffaith iawn, byddai hi'n ymateb nad hi yw fy mam. Ac er fy mod yn gwybod hynny ac nad oeddwn yn ceisio cymryd lle ei mam, er mawr syndod i mi roedd yn brifo pan ddywedodd hynny.

Ond gwthiais y teimladau hynny o'r neilltu i roi'r cariad yr oedd yn ei haeddu iddi.

Rhoddais groeso cynnes iddi, gan sylweddoli ei bod yn dal i geisio datrys pethau ei hun a bod ganddi hawl i fynegi sut y mae angen iddi wneud hynny.

Felly darn o gyngor gan lys-riant nad oes neb yn ei ddweud wrthych. Ceisiwch beidio â gadael i'ch teimladau gael y gorau ohonoch chi pan fydd y plentyn yn profi o fewn ffiniau , wrth gwrs eich awdurdod (y byddan nhw).

Delio â'r sefyllfa dan sylw a pharhau i adeiladu'r berthynas.

Mae fy mherthynas gyda fy llysferch yn wych heddiw oherwydd ymrwymais yn fy nghalon i fod y gorau y gallaf fod iddi.

Ni fyddaf byth yn anghofio cyngor llys-riant fy mam, dim ond ei charu.

Mae'r geiriau hynny'n dal i ganu yn fy nghlust pan fydd fy llysferch a minnau'n cael momentyn anodd.

Gwyliwch hefyd:

Gair olaf ar heriau llys-rianta

Ni fydd llys-riant yn berffaith .

Ond dros amser a gyda chysondeb, bydd y plentyn yn dechrau ymddiried ynoch chi fel rhiant .

Byddan nhw'n dibynnu arnoch chi i'w harwain. Ac mae hynny'n deimlad gwych.

Allwch chi feddwl am rywun rydych chi'n ei edmygu fel llys-riant? Ydych chi'n fodlon priodi rhywun sydd â phlant?

Yna, dilynwch y darnau hyn o gyngor gan lys-riant pwysig a rhwystrau llym a fydd yn eich helpu i ddatrys sefyllfaoedd gludiog sy’n cynnwys llys-riant.

Ranna ’: