Byddwch yn Rhybudd! Gall Cyfryngau Cymdeithasol Niweidio Eich Priodas!

Byddwch yn Rhybudd! Gall Cyfryngau Cymdeithasol Niweidio Eich Priodas!

Yn yr Erthygl hon

Cyfryngau cymdeithasol fel offeryn rhwydweithio

Ni ellir esgeuluso llwyddiant cyfryngau cymdeithasol gan ei fod yn llwyfan i ryngweithio wrth fynd y tu hwnt i'r berthynas gofod-amser yn ymgorfforiad bydol parhaus ar eich sgrin.

Mae'n hwyluso perthnasoedd pell, ac wrth i realiti cyfochrog uno i realiti cyfunol, rydych chi'n ei ddarganfod fel arf cyfareddol a chaethiwus i gymryd rhan ynddo.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn wefreiddiol gyda chyfleoedd o'r radd flaenaf, yn ysgogi amlygiad ac yn ffrwydro gyda'r tueddiadau a'r dechnoleg ddiweddaraf, gan ddod â phobl yn nes at rannu gwerthoedd a chychwyn ar daith tuag at ryddid mynegiant tra'n diwallu anghenion cymdeithasol dyn.

Cyfryngau cymdeithasol - Diafol mewn cuddwisg yn eich priodas

Ar yr ochr fflip, mae gan gyfryngau cymdeithasol ochr dywyll o ran byw bywyd go iawn a chynnal perthnasoedd.

Yn gymaint â'i fod yn cynnig cyfleoedd amrywiol i gyplau gysylltu a symud ymlaen ar yr un seiliau, h.y., cymryd rhan mewn busnesau ar-lein, ennill a hyrwyddo prosiectau, ymladd am achosion cyffredin, mentro ar therapi cwpl ar-lein neu gwnsela priodas ar-lein, ac ati, cyfryngau cymdeithasol yn hyrwyddo rhwystrau wrth redeg marathon priodas.

Tra bod priodas yn pontio’r bwlch corfforol, mae defnydd afradlon o gyfryngau cymdeithasol yn eich polareiddio’n emosiynol oddi wrth eich partner.

Ar ben hynny, gall rhannu gormodol ar gyfryngau cymdeithasol ddwyn ychydig o agosatrwydd a swyn.

Gall y troliau, y bwlio neu'r feirniadaeth ddiangen y byddwch chi'n eu derbyn ar y pethau rydych chi'n eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol hefyd achosi i chi ddioddef yn feddyliol, gan eich gwneud chi'n bell oddi wrth eich priod.

Cyfryngau cymdeithasol - Diafol mewn cuddwisg yn eich priodas

Problemau posibl yn gysylltiedig â defnydd diangen o gyfryngau cymdeithasol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn magu emosiynau negyddol llethol fel eiddigedd, ansicrwydd, cymariaethau cyson, gwrthdyniadau, trachwant i fynd ar drywydd mwy, disgwyliadau diangen, ymddygiad gwenwynig, materion ymrwymiad, anfodlonrwydd â bywyd ac annigonolrwydd ac yna demtasiynau ac obsesiynau paranoiaidd.

Mae'r teimladau hyn yn effeithio'n negyddol ar eich iechyd meddwl ac emosiynol.

O gael eu sugno i fyny ar gyfryngau cymdeithasol, nid yw cyplau yn dod o hyd i amser i'w gilydd sy'n creu gwrthdaro rhyngddynt, ac oni bai eu bod yn gweithio ar ddatrys eu problemau, mae'n risg i'w priodas.

Mae byd cyfryngau cymdeithasol perffaith a rhithiol yn dwyll yn unig y mae pobl yn wirioneddol hiraethu amdano.

Gall defnydd gormodol o gyfryngau cymdeithasol achosi straen, gorbryder, unigedd, iselder a llai o sgiliau cymdeithasol mewn cyplau, gan arwain at effaith paradocs sy'n ysgogi'r awydd am berffeithrwydd, amlygrwydd, cyfalaf uchel, adnoddau materol a bywyd breuddwyd heb ddod o hyd i unrhyw opsiynau ymarferol neu ymarferol.

Gall y ras ddiddiwedd hon arwain at eich bywyd cyfryngau cymdeithasol ‘cael y cyfan’, ond mae’n ddiffygiol mewn bywyd go iawn sy’n eich gwneud yn fwy datgysylltu ac yn agored i niwed gyda chi a’ch partner. Ar ben hynny, mae ceisio dilysu trwy ddull electronig yn ychwanegu at abswrdiaeth bywyd.

Ofn colli allan (FOMO)

Mae cyfryngau cymdeithasol yn magu'r ofn o golli allan ar gymaint sy'n digwydd yn y byd digidol.

Er ei fod yn rhoi manteision gweledol i ni o anturiaethau newydd, newyddion byd-eang, adloniant a phethau, mae'n ein gwneud yn anwybodus o'n hamgylchedd ffisegol, ein ffrindiau, ein teulu, ein cydweithwyr a'u gofynion. Gall y dallineb hwn fod yn achos eithaf dirywiad perthnasoedd priodasol.

Ofn colli allan (FOMO)

Gwyliadwriaeth ar bartneriaid presennol a gwirio cyn-bartneriaid

Mae’r perthnasoedd gorliwiedig, materoliaeth ffug ac arddangosfa ddiangen o fywyd personol ar gyfryngau cymdeithasol yn arwain at y posibilrwydd o broblemau dwfn.

Pan na fydd priod yn cyflawni'r disgwyliadau sy'n codi'n barhaus, mae'n achosi siom ac yn y pen draw mae'r teimladau hyn o frifo yn berwi i mewn i gynddaredd enfawr i'ch partner.

Ynghanol yr holl faterion priodasol, mae cyfryngau cymdeithasol yn darparu llwyfan i barau wirio ar eu partneriaid neu eu cyn.

Gall y gwyliadwriaeth barhaus hon fod yn dorcalonnus i rai unigolion, gan godi eu hamheuon ynghylch eu partneriaid.

Maent yn gweld gwrthdyniadau yn bleserus ac felly yn bachu ar-lein ag eraill nes iddynt ddod o hyd i'w cyfrinachwr newydd tra'n amddifadu eu priodas o'u hamser neu eu hymdrech. Mae hyn yn ysgogi siawns uwch o dwyllo ar eich priod yn y pen draw.

Sut i drwsio perthynas briodasol y mae cyfryngau cymdeithasol yn effeithio arni?

Gall cyfryngau cymdeithasol arddangos sioe epig yn eich priodas, ond mae priodasau yn gofyn am dreulio amser gyda'i gilydd i feithrin perthynas â'ch partner. Mae'n bwysig cofio bod pob cwpl yn unigryw.

Yn ôl Theori Dialectig Perthynol, Mae'n rhaid i bartneriaid rhamantaidd geisio cydbwyso effeithiau grymoedd sy'n ceisio dod â nhw at ei gilydd a'u tynnu oddi wrth ei gilydd ar yr un pryd.

Felly mae angen gofalu am briodasau ac mae angen buddsoddiad penodol o amser, ymdrech ac ymrwymiad. Mae'r defnydd cymedrol o gyfryngau cymdeithasol yn galluogi cwpl i flaenoriaethu eu hanghenion a chael cydbwysedd rhwng eu bywydau unigol a chymdeithasol.

Mae hefyd yn helpu i werthfawrogi a chalonogi ein gilydd a choleddu'r amser a dreulir gyda'i gilydd, gan ddileu'r posibilrwydd o anghydfodau priodasol.

Gall cyplau dagio ei gilydd, gwneud ffrindiau cyffredin neu fwynhau gweithgareddau ar-lein cyffredin ond rhannu ar gyfryngau cymdeithasol ac nid yw nifer y hoff bethau a dderbynnir yn rhinwedd llwyddiant perthynas.

Felly er mwyn meithrin perthynas amhriodol â'ch perthynas briodasol, mae'n bwysig parchu'r berthynas rhwng preifatrwydd a ffiniau, brwydro yn erbyn y teimladau negyddol sy'n cael eu hysgogi gan bobl wenwynig yn gymdeithasol a chael ymagwedd sy'n canolbwyntio ar atebion tuag at bob anghydfod. Yn olaf ond nid y lleiaf; mae angen i barau fynegi cariad – sylfaen priodas – mewn modd cyfiawn oherwydd:

Mae cariad yn amyneddgar; cariad yn garedig. Nid yw'n eiddigedd, nid yw'n brolio, nid yw'n falch.

Ranna ’: