Cariad Parhaus: Gweithio Tuag at y Lefel nesaf o Ymrwymiad

Cariad Parhaus: Gweithio Tuag at y Lefel nesaf o Ymrwymiad

Yn yr Erthygl hon

Ah, blodau cariad newydd! Sut ydych chi'n gwybod a yw'n gariad parhaus? Rydych chi wedi cwrdd â rhywun, ac maen nhw'n ticio'r blychau ar y rhestr dymuniadau fel gwallgof, ond ai dyma ddechrau perthynas ymroddedig hirdymor.

Mae gennych chi gemeg, atyniad, rydych chi'n eu hoffi nhw'n wirioneddol, ac yn ddi-os gallwch chi weld eich hun gyda'r person hwn yn y presennol, ond beth am y dyfodol?

Sut allwch chi wybod a fyddwch chi'n teimlo'r un cariad ac ymrwymiad y flwyddyn nesaf, neu'r holl flynyddoedd ar ôl hynny? Beth os na wnewch chi? Sut gallwch chi fod yn sicr?

Fel arbenigwr cwpl, rwy'n gweld cyplau â phob math o broblemau, amheuon ac ofnau yn dod i mewn i mi sesiynau cwnsela .

Pam mae materion ymrwymiad yn codi?

Mae pobl yn cael problemau gyda graddau ymrwymiad mewn perthnasoedd a ddim yn teimlo'n ddiogel mewn perthynas. Gall ansicrwydd o’r fath a materion ymrwymiad godi’n aml am resymau amrywiol fel:

  • Os bydd yr ymddiriedolaeth yn cael ei rhwygo yn y gorffennol
  • Clwyfau ymlyniad
  • Manteisiwyd ar eich bregusrwydd
  • Mae hunan-gariad wedi difetha oherwydd problemau perthynas yn y gorffennol

Gall materion ymrwymiad arwain at ansicrwydd un o'r partneriaid yn y berthynas, gan arwain at ddirywio cytgord y berthynas. Mae un cwpl o'r fath o Tempe, Arizona, yn dod i'm meddwl wrth i mi ysgrifennu hwn.

A fyddai'r cariad yn parhau?

A fyddai

Mae Greg a Becky yn eu tridegau canol, y ddau yn weithiwr proffesiynol (mae Greg yn ddeintydd, a Becky yn nyrs), gyda llawer iawn i'w gynnig mewn perthynas.

Gwnaethant apwyntiad i fy ngweld oherwydd cynigiodd Greg i Becky yn ddiweddar a chafodd sioc a siom llwyr pan wrthododd hi ef.

Fe benderfynon nhw ddod i gwnsela i weld a allent gyrraedd gwaelod yr hyn a achosodd i Becky ddweud na i gynnig Greg. Dyma beth ddigwyddodd nesaf.

Fel rhan o'm proses derbyn rheolaidd, rwy'n gweld pob cwpl am asesiad; yna, rwy'n gweld pob partner yn unigol.

Roedd sesiwn Greg yn llawn siom, ychydig bach o ddicter, a llawer o ddryswch ynghylch pam pan oedd popeth i'w weld yn mynd mor fawr i'r ddau ohonyn nhw, y byddai Becky yn ei gau i lawr pan oedd eisiau symud y berthynas yn ei blaen i mewn i'r categori am byth (fel y gwelodd).

Roedd barn Becky arno yn hollol wahanol. Yr hyn a fynegodd oedd ei phryder nad y berthynas yr oedd hi a Greg yn ei rhannu oedd y math am byth o gariad yr oedd hi wedi tyfu i fyny yn dymuno amdano.

Roedd hi'n gofyn iddi ei hun, 'A yw hwn yn gariad parhaus?' Ar ôl llawer o chwilio am enaid, Daeth Becky i'r casgliad fod y nid oedd y berthynas erioed wedi'i phrofi , ac ni bu raid iddynt erioed brofi dim i'w gilydd nac i'w hunain.

Nid oedd hi’n hyderus y bydden nhw bob amser yn teimlo’r ffordd maen nhw’n ei wneud nawr tuag at ei gilydd ac roedd yn ofni pan fyddai’r sglodion i lawr, na fydden nhw’n gallu ei sticio allan ac aros gyda’i gilydd.

Dyna pam nad oedd hi’n teimlo mai dyma’r amser iawn i gymryd cam sylweddol gyda’n gilydd, fel dyweddïad. Daeth yn amlwg ei bod yn gweld Greg fel rhywun na fyddai efallai yno iddi pan oedd ei angen arni.

Nid yw wedi'i brofi eto. Roedd hi’n seilio’r teimlad hwn ar yr amser roedden nhw wedi’i dreulio gyda’i gilydd a’i esboniad o pam roedd ef a’i gyn gariad wedi torri i fyny. Oedd hi'n wahanol gyda'r ddau ohonyn nhw?

Gwyliwch hefyd :

Adeiladu cariad parhaol

Sut ydych chi'n gwybod a fydd gennych chi a'ch partner gariad parhaol? A yw'n bosibl gwybod a fyddwch chi bob amser yn teimlo fel hyn? A oes unrhyw symbolaidd ffyrdd o ddangos ymrwymiad ?

Y gwir yw nad ydyw. Mae angen i chi a'ch partner gymryd yr amser iadeiladu cysylltiad emosiynol diogel , i gael eich hun mewn cydamseriad â'ch gilydd, i ddysgu'ch partner y tu mewn a'r tu allan. Os gallwch chi wneud hyn gyda'ch gilydd, rydych chi ar eich ffordd i'r cariad parhaol hwnnw.

I sylweddoli sut i fod yn fwy ymroddedig i'ch partner , rhaid i chi dderbyn na fyddwch chi bob amser yn hapus iawn gyda'ch gilydd. Mae yna bumps yn ffordd bywyd pan all pethau fynd yn anodd.

Ymrwymiad yw cariad, nid teimlad, ac os gwnewch yr ymdrech a chydweithio a gwyddoch mai eich person chi yw hwn a'ch bod yn perthyn iddynt ni waeth beth, mae gennych chi ergyd at brydferthwch parhaol. cariad a all bara am oes .

Sut gall cyplau adeiladu cariad parhaol?

Soniodd Becky a Greg am yr holl deimladau a’r ofnau hynny a ddeilliodd o’n sesiynau cwnsela, a’r canlyniad oedd iddynt benderfynu aros am ychydig.

Penderfynon nhw fod gyda'i gilydd heb unrhyw ddisgwyliadau yn y dyfodol a gweld a allent ddatblygu'r math hwnnw o gariad parhaus rhyngddynt a fyddai'n gwneud i'r ddau fod eisiau dyweddïo ac, yn y pen draw, briodi.

Sylweddolon nhw fod ganddyn nhw ffordd i fynd cyn iddyn nhw fod yn barod am y lefel nesaf honno o ymrwymiad.

Mae angen iddynt ddysgu am ei gilydd a sut i garu ei gilydd y ffordd y mae angen i'r ddau ohonynt gael eu caru. Am y tro, mae'n ddigon iddyn nhw fod mewn cariad heddiw a pheidio â rhoi unrhyw bwysau pellach ar y berthynas sydd wedi'i hanelu at y dyfodol.

Ranna ’: