Dalfeydd Plant a Hawliau Ymweld mewn Gwahaniad Cyfreithiol

Dalfa plant mewn gwahaniad cyfreithiol

Cwrteisi delwedd: colscaradhattorneyportstluciefl.com

Pan fydd cwpl priod yn gwneud y penderfyniad i ddilyn gwahaniad cyfreithiol, maent yn edrych i gael trosglwyddiad a gydnabyddir yn gyfreithiol yn eu priodas & hellip; un sy'n cynnwys nodweddion ac ystyriaethau tebyg a welir mewn ysgariad (ee dalfa, ymweliad, cefnogaeth, eiddo, dyled, ac ati. .).Dalfa plant yn ystod gwahanu

Os gwnaed y penderfyniad i wahanu’n gyfreithiol a bod gan y cwpl blant bach o’u priodas, bydd yn rhaid mynd i’r afael â hawliau rhieni sydd wedi gwahanu, dalfa plant, hawliau ymweld, a chefnogaeth. Yn yr un modd ag ysgariad, nid oes gan y naill riant yr hawl i wrthod hawliau ymweld y rhiant arall oddi wrth eu plant, oni bai bod llys yn penderfynu fel arall.Pan fydd parau priod gyda phlant yn gwahanu , maent fel arfer yn dod o fewn un o ddau senario & hellip; y cyntaf yn ymwneud â gwahanu cyn ffeilio am y gwahanu cyfreithiol a'r gwahanu ar ôl ffeilio am wahaniad cyfreithiol.

Pan fydd y priod yn penderfynu gwahanu cyn y ffeilio, mae gan y ddau riant hawliau ymweld cyfartal i ymweld â'r plant a threulio amser heb gyfyngiadau cyfreithiol. Hyd yn oed pan fydd un priod yn symud allan ac yn gwneud unrhyw ymdrechion i barhau i ofalu am y plant sydd yng ngofal y priod arall, rhaid i'r priod sy'n gofalu am y plant dal i fforddio'r un hawliau a darparu gwell cynhaliaeth plant wrth wahanu, fel petai'r priod sy'n symud yn darparu gofal parhaus. Felly, er mwyn newid y strwythur a mynd i'r afael â hawliau rhieni i'r ddalfa, ymweld a chefnogi, bydd angen ffeilio deiseb am gynhaliaeth plant a'r ddalfa.Fel gydag ysgariad, mae yna adegau pan fydd angen gorchymyn brys neu dros dro ar gyfer dalfa ac ymweliad plant ynghyd â chefnogaeth. Pan fydd hyn yn angenrheidiol, gall y llys gyhoeddi gorchmynion i fynd i'r afael â'r anghenion hyn. Os ydych chi'n ceisio gorchymyn llys brys, yn gyffredinol bydd gofyn i chi ddangos y bydd unrhyw gyswllt gan y priod arall yn arwain at risg neu niwed difrifol i'r plant. Mae gorchmynion dros dro, ar y llaw arall, yn cynnwys sefydlu hawliau a thelerau dalfa ac ymweliad plant nes bod y llys yn cael cyfle i glywed y mater a chyhoeddi gorchmynion dilynol.

Gwahanol fathau o ddalfa (gall y rhain amrywio yn ôl gwladwriaeth)

1. Dalfa gyfreithiol

2. Dalfa Gorfforol3. Dalfa Unig

4. Dalfa ar y Cyd

Pan ddaw'n fater o wneud y penderfyniadau am y plentyn bach ac ar ei gyfer, bydd y llys yn aseinio hawliau cyfreithiol dalfa plant i un neu'r ddau o'r rhieni. Mae'r rhain yn benderfyniadau sy'n effeithio ar amgylchedd y plentyn megis ble y bydd yn mynd i'r ysgol, ei weithgareddau crefyddol, a gofal meddygol. Os yw'r llys eisiau i'r ddau riant fod yn rhan o'r broses benderfynu hon, byddant yn fwyaf tebygol o orchymyn dalfa gyfreithiol ar y cyd. Ar y llaw arall, os yw'r llys yn teimlo mai un rhiant ddylai fod yn y sawl sy'n gwneud y penderfyniad, mae'n debyg y byddan nhw'n gorchymyn unig ddalfa gyfreithiol i'r rhiant hwnnw.Gelwir hyn yn ymwneud â gwneud penderfyniadau gyda phwy y bydd y plentyn yn byw gyda nhw dalfa gorfforol . Gellir gwahaniaethu rhwng hyn a dalfa gyfreithiol gan ei fod yn canolbwyntio ar gyfrifoldeb beunyddiol gofalu am eich plentyn. Yn yr un modd â dalfa gyfreithiol, gall y llys orchymyn dalfa gorfforol ar y cyd neu unig hawliau ymweld â'r ddau. Mewn sawl gwladwriaeth, bwriad y deddfau yw sicrhau bod y ddau riant yn ymwneud â'u plant ar ôl ysgariad. Felly, yn absennol o rai rhesymau (e.e., hanes troseddol, trais, cam-drin cyffuriau ac alcohol, ac ati) a allai roi'r plentyn mewn perygl, bydd llysoedd yn aml yn edrych tuag at fodel dalfa gorfforol ar y cyd.

Dalfa plentynOs archebir unig ddalfa gorfforol, cyfeirir at y rhiant â dalfa gorfforol fel y rhiant gwarchodol, tra mai'r rhiant arall fydd y rhiant di-garchar. Yn y sefyllfaoedd hyn, bydd gan y rhiant di-garchar hawliau ymweld. Felly, os bydd gwahanu a dalfa plant, cytunir i drefnu lle bydd y rhiant di-garchar yn gallu treulio amser gyda'i blentyn.

Hawliau ymweld mewn gwahaniad cyfreithiol

Mewn rhai amserlenni ymweld, os oes gan y rhiant di-garchar hanes o drais, cam-drin, neu gam-drin cyffuriau ac alcohol, bydd rhai cyfyngiadau yn cael eu hychwanegu at eu hawliau ymweld fel y gallai fod yn ofynnol iddynt gael rhywun arall yn bresennol yn ystod eu hamser ymweld. Cyfeirir at hyn fel ymweliad dan oruchwyliaeth. Yn gyffredinol, bydd yr unigolyn sy'n goruchwylio'r ymweliad yn cael ei benodi gan y llys neu mewn rhai sefyllfaoedd, bydd y rhieni'n penderfynu arno gyda chymeradwyaeth y llys.

Os yn bosibl, mae'n fuddiol ar y cyfan os gall y priod benderfynu pwy sy'n cael y ddalfa yn ystod gwahaniad, trafod gwahaniad a dalfa plant yn ogystal â chytundeb hawliau ymweld heb fod angen gwrandawiad llys. Os yw'r ddau briod yn cytuno i'r telerau, gall y llys adolygu'r cynllun, ac os caiff ei dderbyn, bydd yn cael ei ymgorffori mewn gorchymyn dalfa a hawliau cyfreithiol gwahanu i'r rhieni sydd wedi ymddieithrio. Yn y pen draw, bydd angen creu'r cynllun er budd gorau'r plant.

Mae'n bwysig deall bod pob gwahaniad cyfreithiol yn wahanol, ond bod y wybodaeth uchod yn drosolwg cyffredinol o ddalfa plant a hawliau ymweld mewn gwahaniad cyfreithiol. Bydd deddfau ar gyfer dalfa ac ymweliad plant yn amrywio o wladwriaeth i wladwriaeth, felly argymhellir eich bod yn ceisio arweiniad atwrnai teulu cymwys i sicrhau eich bod yn cymryd y camau priodol, yn deall hawliau rhieni yn ystod gwahanu ac yn cael hawliau ymweld priodol er mwyn amddiffyn eich hun yn ystod y broses.


sut i ymladd yn deg mewn cariad a phriodas