Undebau Sifil yn New Jersey

Undebau Sifil yn New Jersey

Yn 2002, fe ffeiliodd sawl cwpl achos cyfreithiol mewn llys talaith yn New Jersey, gan honni eu bod wedi cael trwyddedau priodas oherwydd eu bod yn ymgeiswyr o'r un rhyw. Aeth yr achos cyfreithiol, o’r enw Lewis v. Harris, i fyny i Goruchaf Lys New Jersey, a ddaliodd fod deddfau priodas New Jersey yn torri cymal amddiffyn cyfartal cyfansoddiad y wladwriaeth. Y sail i farn y llys oedd bod cyplau o’r un rhyw wedi cael eu gwrthod yr hawliau a’r buddion a roddwyd i gyplau o’r rhyw arall, a oedd yn cael priodi o dan gyfraith New Jersey.

I gywiro'r broblem, pasiodd Deddfwrfa New Jersey Gyfraith yr Undeb Sifil, a ddaeth i rym yn gynnar yn 2007. Sefydlodd y gyfraith hon undebau sifil fel perthynas a gydnabyddir yn gyfreithiol rhwng oedolion o'r un rhyw mewn perthnasoedd ymroddedig.Ers yr amser hwnnw, cyhoeddodd Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau ei benderfyniad pwysig yn 2015 yn Obergefell v. Hodges, gan ei gwneud yn ofynnol i bob un o’r 50 talaith ganiatáu i gyplau o’r un rhyw briodi a chydnabod priodasau o’r un rhyw a berfformir mewn awdurdodaethau eraill.

Yn wahanol i rai taleithiau, cadwodd New Jersey ei Gyfraith Undebau Sifil ac ni throsodd undebau sifil presennol yn briodasau. Mae New Jersey yn parhau i gydnabod undebau sifil o dan ei gyfraith. Os yw cwpl a aeth i undeb sifil cynharach eisiau priodi, rhaid iddynt fodloni'r gofynion ar gyfer priodas o dan gyfraith New Jersey.

Yn yr un modd, rhaid i gwpl sy'n dymuno ymrwymo i undeb sifil fodloni'r gofynion cyfreithiol o dan Gyfraith yr Undeb Sifil a amlinellir isod:

T. rhaid i'r cwpl beidio â bod mewn undeb sifil eisoes, priodas , neu bartneriaeth ddomestig

Ymgymerwyd â hynny yn New Jersey neu y byddai New Jersey yn ei gydnabod. Mae un eithriad i'r gofyniad cyntaf hwn, sy'n berthnasol i gwpl sydd eisoes wedi'u cofrestru fel partneriaid domestig gyda'i gilydd.

NEU gall cyplau o'r un rhyw ymrwymo i undebau sifil o dan gyfraith New Jersey.

Mae cyplau heterorywiol yn anghymwys i sefydlu undebau sifil yn New Jersey.

T. rhaid i'r cwpl fodloni gofynion oedran a / neu gydsyniad a sefydlwyd gan y gyfraith

Gallant wneud hyn mewn un o dair ffordd:

  • Bod dros 18 oed;
  • Bod yn 16 neu'n 17 oed gyda chaniatâd rhieni; neu
  • Bod yn llai nag 16 oed gyda chaniatâd rhieni a chaniatâd ysgrifenedig gan y llys teulu.

T. dyma sawl gofyniad amrywiol y mae'n rhaid i gwpl eu bodloni:

  • Rhaid iddynt brofi eu hunaniaeth gyda thrwydded yrru ddilys, pasbort neu adnabod llywodraethol.
  • Rhaid iddynt ddangos dogfennau i brofi eu preswyliad.
  • Rhaid bod ganddyn nhw dyst sydd o leiaf 18 oed.
  • Rhaid iddynt dalu ffi $ 28 gydag arian parod neu siec.

Os ydyn nhw'n ddinasyddion yr Unol Daleithiau, rhaid iddyn nhw hefyd ddarparu eu rhifau Nawdd Cymdeithasol neu eu cardiau Nawdd Cymdeithasol. Mae dogfennau dewisol ychwanegol yn cynnwys tystysgrif geni pob partner, yn ogystal ag unrhyw bapurau sy'n dangos diwedd perthnasoedd cyfreithiol blaenorol (megis archddyfarniadau ysgariad, dirymiadau undeb sifil, neu derfyniadau partneriaeth ddomestig).

Ar ôl i gais cyflawn gael ei ffeilio, mae yna gyfnod aros o 72 awr. Yna rhoddir y drwydded ac mae'n ddilys am chwe mis. Mae gan y cofrestrydd lleol yr awdurdod i ymestyn dilysrwydd y cais hyd at flwyddyn.

Gall cyplau sydd eisoes mewn undeb sifil yn New Jersey neu mewn perthynas debyg o dan gyfreithiau gwladwriaeth arall ailddatgan eu hundeb sifil yn New Jersey gan ddefnyddio proses debyg. Fodd bynnag, nid oes cyfnod aros 72 awr ar gyfer y cyplau hyn.

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â sut mae deddfau priodas neu undeb sifil New Jersey yn berthnasol i chi, cysylltwch â swyddfa eich cofrestrydd lleol neu atwrnai trwyddedig yn New Jersey.

Krista Duncan Black
Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Krista Duncan Black. Mae Krista yn brifathro TwoDogBlog, LLC. Yn gyfreithiwr, ysgrifennwr a pherchennog busnes profiadol, mae hi wrth ei bodd yn helpu pobl a chwmnïau i gysylltu ag eraill. Gallwch ddod o hyd i Krista ar-lein yn TwoDogBlog.biz a LinkedIn.

Ranna ’: