Hawliau Eiddo Cyd-fyw ar gyfer Cyplau dibriod

Hawliau eiddo cyd-fyw ar gyfer cyplau dibriod


treulio amser gyda'ch priod

Mae yna lawer o ddeddfau sy'n rheoleiddio hawliau eiddo parau priod. Fodd bynnag, ac eithrio llond llaw o wladwriaethau sy'n cydnabod partneriaethau domestig neu undebau sifil, nid oes gan y mwyafrif o daleithiau unrhyw ddeddfau sy'n sefydlu hawliau eiddo ar gyfer cyplau dibriod sy'n cyd-fyw. Felly, os ydych chi'n ddibriod ac yn byw gyda'ch gilydd, mae angen i chi gymryd y camau priodol i warchod eich perthynas a nodi hawliau eiddo pob parti.Sefydlu Hawliau Eiddo Trwy Gontract

I nodi'n gyfreithiol sut y byddwch chi a'ch partner yn berchen ar eiddo yn ystod eich perthynas ac ar ôl hynny, mae angen i chi amlinellu'ch bwriadau mewn contract ysgrifenedig. Cyfeirir yn gyffredin at y math hwn o gontract rhwng cyplau dibriod sy'n cyd-fyw fel naill ai “cytundeb cyd-fyw”, “cytundeb dibriodasol”, neu “gontract cyd-fyw.”Gall cyplau dibriod sy'n cyd-fyw gan ragweld perthynas agos wneud cytundeb ysgrifenedig a all bennu sut y bydd eu hasedau'n cael eu rhannu os a phan fyddant yn gwahanu, yn ogystal â, beth ddylai ddigwydd pan fydd un ohonynt yn marw. Rhaid i'r cytundeb hwn fod yn ysgrifenedig a rhaid ei orfodi pan ddaw'r berthynas neu'r trefniant byw i ben.

Mae cytundeb ysgrifenedig yn arbennig o bwysig pe baech chi'n prynu cartref gyda'ch gilydd ac, yn yr achos hwn, dylech fynd i'r afael â'r holl faterion canlynol:1. Sut rydych chi'n bwriadu cymryd teitl i'r eiddo - Mae rhai taleithiau yn caniatáu ichi ddal teitl fel “cyd-denantiaid sydd â hawliau goroesi,” sy'n golygu os bydd y naill neu'r llall ohonoch yn marw, bydd y llall yn etifeddu'r tŷ yn ei gyfanrwydd. Fel arall, efallai yr hoffech fod eisiau dal teitl fel “tenantiaid yn gyffredin,” fel hyn gall pob un ohonoch nodi pwy sy'n cael eich cyfran o'r eiddo yn eich ewyllys neu ymddiriedolaeth.

2. Pa ganran o'r tŷ sydd gan bob un ohonoch chi - Yn y mwyafrif o daleithiau, rhaid i gyd-denantiaid fod yn berchen ar gyfranddaliadau cyfartal.

3. Beth ddylai ddigwydd i'r tŷ os byddwch chi'n torri i fyny - Oes rhaid i'r naill barti gan y llall fynd allan, neu a oes rhaid gwerthu'r tŷ a rhannu'r elw? Os na allwch gytuno ar ba blaid ddylai brynu'r llall, pa blaid sy'n cael y dewis cyntaf?Sut mae Gwladwriaethau'n Delio â Hawliau Eiddo Cyplau dibriod

Mae bron pob gwladwriaeth yn gorfodi contractau ysgrifenedig rhwng cyplau dibriod. Yn fwy na hynny, po hiraf y byddwch chi'n cyd-fyw, y mwyaf hanfodol yw cael contract ar waith sy'n nodi pwy sy'n berchen ar beth. Fel arall, efallai y bydd brwydr gyfreithiol ddifrifol (ac eithaf drud o bosibl) yn eich wynebu pe byddech chi'n gwahanu ac yn methu â dod i gytundeb ar sut y dylid rhannu'r eiddo rydych chi wedi'i gaffael gyda'ch gilydd.

Yn absenoldeb contract sy'n nodi sut y dylid trin incwm a rennir ac eiddo ar y cyd, mae'n anodd iawn i'r llysoedd wybod beth oedd yn digwydd yn ystod y berthynas. Mewn gwirionedd, pe bai'r berthynas rhwng y partïon yn berthynas agos ac nad oedd contract, bydd yn eithaf anodd i un parti fynd ar drywydd y llall i adennill unrhyw incwm a rennir o gwbl.

Cysylltwch ag Atwrnai Cyfraith Teulu Profiadol

Fel y gallwch weld, mae'n hynod bwysig i gyplau dibriod sy'n cyd-fyw fod â chytundeb ar waith sy'n nodi hawl pob parti i eiddo yn ystod y berthynas a / neu pan ddaw'r berthynas i ben. Fel arall, gallwch ddod i ben mewn brwydr gyfreithiol gymhleth a drud dros bwy sy'n berchen ar beth.

Gall atwrnai cyfraith teulu profiadol eich helpu i ddrafftio cytundeb sy'n sefydlu'ch hawl i eiddo ac yn eich helpu i amddiffyn eich buddiannau os bydd eich perthynas yn dod i ben mewn gwrthdaro dros hawliau eiddo. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch atwrnai cyfraith teulu profiadol i gael ymgynghoriad am ddim.