Cynnig Cariad - Cwestiynau Pwysig Wedi'u Datgelu i Chi

Mae O'r holl dirnodau ym mywyd rhywun, mae'r cynnig o gariad sy'n arwain at briodas yn un o'r digwyddiadau mwyaf dwys y bydd y rhan fwyaf o bobl byth yn ei brofi. Ond beth ydyn ni'n ei wybod mewn gwirionedd am y ddefod newid byd arwyddocaol hon? Beth allwn ni ei ddysgu am y mynegiant hwn o gariad? Edrychwn ar hyn mewn ffordd bragmatig a gwyddonol i'n helpu i werthfawrogi pa mor rhyfeddol yw'r achlysur dynol hwn. Rydyn ni wedi gwneud yr ymchwil i chi, felly edrychwch ar yr hyn rydyn ni wedi'i ddarganfod.

Yn yr Erthygl hon

Mae gan bob cymdeithas yr hyn sy'n cyfateb i'r cynnig priodas

Er nad ydym yn gwybod yn union pryd mewn hanes y dechreuodd pobl gynnig, rydym yn gwybod bod y weithred ddynol hon o ddatgan cariad wedi bod o gwmpas amser hir, hir. Mae undebau ffurfiol rhwng cyplau yn bodoli ym mhobman, ym mhob diwylliant, crefydd, ardal ddaearyddol a gwlad. Mae'n well ichi gredu, pan fydd cytrefi gofod yn cael eu sefydlu, na fydd yn rhy hir cyn i'r cynnig cyntaf ddigwydd ar y blaned Mawrth!Rhai ffeithiau hwyliog am gynigion priodas

Oeddech chi'n gwybod bod Diwrnod Cynigion Cenedlaethol yn cael ei gynnal? Wel, mae yna! Mae hi bob Mawrth 20fed. Pwy ydych chi'n meddwl y mae'r rhan fwyaf o fenywod yn ei alw gyntaf ar ôl cael eu cynnig? Yn ôl Priodferch cylchgrawn, mae'r alwad honno'n mynd at ei BFF ac nid ei theulu. A pha fis ydych chi'n meddwl y bydd y rhan fwyaf o'r cynigion yn digwydd? Os gwnaethoch ddyfalu Rhagfyr, fe wnaethoch chi ddyfalu'n iawn. Mae hyn yn hwb gwych i bobl sy'n prynu anrhegion dyweddio oherwydd bydd popeth ar werth erbyn Rhagfyr 26ain!

Yn Rhufain hynafol, credwyd bod nerf yn rhedeg o fys cylch y llaw chwith yn uniongyrchol i'r galon. Byddai'r nerf hwn yn cael ei sbarduno gan y cynnig pan lithrwyd y fodrwy gyntaf ar fys cylch y fenyw.

Mae Diwrnod Cynnig Cenedlaethol bob 20 Mawrth

Mae gan yr Alban, Iwerddon a'r Ffindir ddiwrnod cynnig arbennig

Bob pedair blynedd ar 29 Chwefror, sef Diwrnod Blwyddyn Naid, gall menywod yn y tair gwlad hyn gymryd yr awenau a chynnig i ddynion. Fel bonws ychwanegol, os bydd dynion o'r Ffindir yn gwrthod y cynnig, mae arferiad yn mynnu bod yn rhaid iddynt roi digon o ddeunydd i'r cynigydd wneud sgert. Iawndal rhyfedd, ond mae rhywbeth yn well na dim! A pha ganran o fenywod sy'n cynnig i ddynion yn yr Unol Daleithiau? Pump y cant isel iawn. Darllenwch amdano yma: https://www.cbsnews.com/news/why-dont-women-propose-to-men/

Ble ydych chi'n meddwl yw'r lle mwyaf poblogaidd ar gyfer cynnig?

Os gwnaethoch ddyfalu ar draeth trofannol gyda gwyntoedd masnach ysgafn yn chwythu'r ffrondau palmwydd tra bod yr haul yn machlud mewn arlliwiau hyfryd o oren a choch, fe wnaethoch chi ddyfalu'n anghywir. Mae mwyafrif y cynigion priodas yn digwydd naill ai yng nghartref y priodfab neu yng nghartref y briodferch. Yn gwneud synnwyr hefyd - ni fyddech am i'r fodrwy ddisgyn i'r tywod yn ystod cynnig nerfus!

A beth am yr arferiad o gynnig ar un glin?

Nid oes neb yn hollol sicr am darddiad yr arferiad hwn. Fodd bynnag, mae llawer o seremonïau defodol yn cynnwys gweithredoedd tebyg: mae llawer o grefyddau'n cynnwys penlinio fel rhan o seremonïau neu wasanaethau. Yn yr un modd, byddai marchogion yn penlinio wrth gael anrhydeddau gan frenhinoedd a breninesau. Hyd heddiw, mae pobl yn penlinio o flaen y teulu brenhinol idangos parch. Traddodiad hanesyddol arall yw penlinio o flaen gelyn adeg rhyfel fel arwydd o ildio, er nad dyna yn sicr yw tarddiad cynnig ar un pen-glin!

Mae llawer o grefyddau yn cynnwys penlinio fel rhan o seremonïau neu wasanaethau

Mae'r amser rhwng cyfarfod a chynnig yn ddwy flynedd ar gyfartaledd

Fodd bynnag, mae pobl yn y gogledd-ddwyrain yn treulio mwy o amser yn dyddio cyn i gynnig gael ei wneud, sef bron i bedair blynedd. A pha ranbarth sydd â'r cyfnod amser byrraf rhwng cyfarfod a chynnig? Byddai hynny yn y de lle mae cyplau yn dyweddïo tua phum mis ynghynt na'r cyfartaledd cenedlaethol.

Gwahaniaethau rhanbarthol

Yn wahanol i'r gwahaniaethau rhanbarthol yn yr amser rhwng gosod llygaid cyntaf ar y person y bydd rhywun yn priodi a'r cynnig , nid oes unrhyw wahaniaethau rhanbarthol enfawr yn oedrannau dynion a merched pan fyddant yn gorymdeithio i lawr yr eil. Yr oedran cyfartalog i ferched briodi yw 27, ac oedran cyfartalog dynion i glymu'r cwlwm yw blwyddyn a hanner yn hŷn, sef 28.5 oed. Mae'r niferoedd hyn wedi bod yn cynyddu am y deng mlynedd ar hugain diwethaf.

A ddylai cylchoedd ymgysylltu fod yn rhan o'r cynnig ei hun?

Yn draddodiadol, acynnig priodasymwneud â dyn, yn penlinio ar un pen-glin ac yn estyn blwch bach yn cynnwys modrwy, at ei ddarpar wraig. Y dyddiau hyn, fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn wir bob amser, a mater i'r cwpl yw penderfynu. Mae llawer o barau yn hoffichwiliwch am y fodrwy ddyweddïo gyda'ch gilyddfelly ni fydd unrhyw broblemau a yw'r ddau barti yn hoffi'r dyluniad.

Am resymau ariannol, mae llawer o barau yn dewis peidio â phrynu modrwy dyweddio yn gyfan gwbl ac yn gwario'r arian ar y fodrwy briodas, y briodas a'r mis mêl. Mater i'r cwpl yw a fydd cylch dyweddio yn rhan o'r cynnig.

A beth yw'r pedwar gair bach yna eto?

Yn ôl un arolwg, mae dros naw deg y cant o gynigion yn cynnwys y pedwar gair hyn yn unig: A wnewch chi fy mhriodi? Byr ac i'r pwynt. Pam treulio gair diangen wrth ddechrau cwblhau eich bywyd gyda'ch gilydd? Mae'n bryd dechrau mwynhau'r cyfnod yn arwain at yr achlysur mawr ei hun - y briodas - nawr bod yr ymgysylltiad swyddogol wedi dechrau.

Ranna ’: