Delio ag anffyddlondeb flynyddoedd yn ddiweddarach

Delio ag anffyddlondeb flynyddoedd yn ddiweddarach

Mae priodas yn brydferth, ond gall fod yn anodd, yn enwedig pan ydych chi delio ag anffyddlondeb flynyddoedd ar ôl y berthynas .Felly, sut i ddelio ag anffyddlondeb mewn priodas flynyddoedd yn ddiweddarach?Os yw dau berson yn caru ei gilydd yn ddigonol i weithio drwyddo anffyddlondeb mewn priodas , gall fod yn brydferth eto. Ond heb os, bydd yn cymryd amser.

Mae clwyfau anffyddlondeb yn ddwfn, a bydd angen amser ar ddioddefwr godineb i drwsio a maddau yn y pen draw. Bydd angen amser ar y godinebwr i fyfyrio ar ei gamgymeriadau, a dangos yr edifeirwch sy'n angenrheidiol i faddeuant ddigwydd.Gallai trin anffyddlondeb neu ymdopi ag anffyddlondeb gymryd misoedd, blynyddoedd, ac efallai hyd yn oed ddegawdau. Bydd pacio'r cynnydd ar ôl perthynas yn amrywio o briodas i briodas.

Gadewch i ni ddweud eich bod wedi gwneud y gwaith gyda'ch priod ymdopi â godineb , wedi cyrraedd man maddeuant ac ymddiriedaeth, ac yn edrych i'r dyfodol trwy lensys optimistaidd.

Beth allwch chi ei ddisgwyl pryd delio ag anffyddlondeb mewn priodas ? Beth ddylech chi fod yn wyliadwrus ohono flynyddoedd ar ôl anffyddlondeb ? Am beth allwch chi fod yn rhagweithiol ymdopi ar ôl anffyddlondeb ?Nid oes rhaid colli popeth ar ôl i bartner ddewis twyllo. Gellir ei atgyweirio, ond dim ond trwy waith caled parhaus a diwyd gan y ddau barti.

Dylai unrhyw bâr priod barhau i weithio ar eu perthynas, ond dylai'r rhai sydd wedi profi anffyddlondeb gymryd y gwaith hwnnw hyd yn oed yn fwy o ddifrif.

Gwyliwch hefyd:

Cwnsela, cwnsela, a mwy o gwnsela

Gyda'r holl wybodaeth y mae gennym fynediad iddi, rydym yn dal i dueddu i ofyn am help llai a llai.

Mae yna ddigon o wefannau a all ddweud wrthym beth i'w wneud ar ôl priodi yn cael ei siglo gan odineb, felly pam mynd i weld gweithiwr proffesiynol a fydd yn defnyddio llawer o'r un tactegau?

Oherwydd bod y gweithiwr proffesiynol hwnnw wedi'i hyfforddi i roi cyngor gwrthrychol ar sut i drin anffyddlondeb mewn priodas .

Nid yn unig y gallant roi arweiniad gwrthrychol, ond gallant hefyd ddarparu math o atebolrwydd i'r ddau unigolyn dan sylw.

Ymhob apwyntiad, gallant ddal y ddau barti i safon o barch a diffyg barn.


rhyw wedi'i dagu

Yn ddiau, mae hwn yn offeryn hanfodol yn uniongyrchol ar ôl i anffyddlondeb ddigwydd, ond gallai fod yn bwysig hyd yn oed yn delio ag anffyddlondeb flynyddoedd yn ddiweddarach .

Po fwyaf o amser sy'n mynd heibio, y mwyaf o nodiadau atgoffa ac awgrymiadau y bydd eu hangen arnoch i ddelio â chanlyniad anffyddlondeb.

Os ydych chi a'ch partner o'r farn eich bod wedi “mynd dros y twmpath” ac yn gallu mynd ag ef o'r fan honno, efallai eich bod yn agor eich hun i gwymp posibl.

Mae eich therapydd wedi rhoi practis ar waith y mae eich priodas wedi ymddiried ynddo i gynnal ei hun ers cryn amser.

Trwy dynnu’r plwg ar y ffynhonnell gyson honno o gyngor ac arweiniad anfeirniadol, efallai y cewch eich hun yn setlo’n ôl i hen themâu diffyg ymddiriedaeth a drwgdeimlad.

Nid yw hyn i ddweud eich bod chi Ni allaf gwnewch hynny os nad ydych chi'n ceisio cymorth gan therapydd; dim ond tynnu sylw at ba adnodd aruthrol y gall y safbwynt gwrthrychol hwnnw fod i'ch perthynas.

Byddwch yn ymwybodol o'ch diffyg ymddiriedaeth

Byddwch yn ymwybodol o

Os mai chi yw'r person a gafodd gam yn y berthynas, ni fydd unrhyw un yn eich beio os oes gennych chi feddwl swnllyd “beth os yw'n dal i fynd ymlaen?' Mae'n naturiol. Mae'n fecanwaith amddiffyn i'ch calon gwatwarus.

Ond os ydych chi a'ch partner wedi gweithio i fan lle rydych chi wedi maddau iddyn nhw, a'u bod nhw wedi dangos eu hedifeirwch, mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol iawn o'r cwestiwn swnllyd hwnnw yng nghefn eich meddwl.

Bydd yn ymddangos o bryd i'w gilydd, ond mae angen i chi wneud eich gorau i drafod eich ffordd allan ohono.

Os yw blynyddoedd wedi mynd heibio a bod y ddau ohonoch wedi derbyn telerau eich priodas a'r hyn sydd wedi digwydd, ni allwch fyw eich bywyd yn aros iddynt wella.


arwyddion o anffyddlondeb mewn menyw

Mor galed ag y mae, mae angen i chi ymddiried ynddynt gyda phopeth. Mae angen i chi fod yn agored ac yn agored i niwed, a phopeth arall y mae cariad yn gofyn amdano.

Trwy gau eich hun i ffwrdd a chwestiynu eu pob cam, nid yw'ch perthynas yn iachach nag yr oedd ar adeg y berthynas.

Efallai eu bod yn anffyddlon eto. Gallant ailadrodd yr un drosedd ag y gwnaethant o'r blaen. Mae hynny ymlaen nhw . Ni allwch reoli eu gweithredoedd. Chi can fodd bynnag, dangoswch gariad, parch a gwerthfawrogiad iddynt.

Gallwch chi ddangos iddyn nhw eich bod chi'n ymddiried ynddyn nhw. Os ydyn nhw'n manteisio arno, yna dyna'r union fath o berson ydyn nhw.

Os nad ydych chi'n meddwl y gallwch chi gyrraedd man o ymddiriedaeth a ffydd wirioneddol yn eich perthynas, yna mae gennych chi un opsiwn & hellip; gadewch.

Ni fyddwch yn dod o hyd i heddwch yn eich priodas os ydych chi'n poeni'n gyson am yr hyn y gallai'ch priod ei wneud y tu ôl i'ch cefn.

Gwiriwch yn ymwybodol gyda'ch partner

Ar gyfer delio ag anffyddlondeb, b yn fwriadol ynghylch gwirio gyda hapusrwydd eich gŵr neu'ch gwraig yn y briodas.

Mae'n bosibilrwydd real iawn y gallai rhywun fod wedi twyllo oherwydd ei fod yn ddiflas gydag amgylchiadau'r berthynas bryd hynny.

Ar ben hynny, bydd y sawl a gafodd dwyll yn sicr yn anhapus â chyflwr y briodas ar ôl i'r berthynas ddigwydd.

Er mwyn osgoi materion a thwyll yn y dyfodol, cynhaliwch sgyrsiau gonest bob 6 mis neu bob blwyddyn sy'n cymryd rhestr o foddhad ei gilydd yn y berthynas.

Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw aros am 5 mlynedd ac yna gofyn i'ch gilydd a ydych chi'n hapus.

Mae amser fel arfer yn rhoi pellter rhwng partneriaid mewn unrhyw berthynas; Heb os, bydd dau bartner sydd wedi cael eu heffeithio gan anffyddlondeb yn drifftio ymhellach fyth ar wahân dros amser os bydd teimladau ac emosiynau'n mynd heb eu gwirio.

Meddyliwch amdano fel cyfeiriad Cyflwr yr Undeb, ond ar gyfer eich priodas.

Maen nhw'n dweud bod amser yn iacháu'r cyfan, ond nid yw'n amser penodol. Mae angen ymdrin yn ofalus ag unrhyw amser a dreulir gyda'i gilydd ar ôl perthynas emosiynol neu gorfforol.

Peidiwch â gadael i amser fynd heibio a gobeithio y bydd pethau'n llyfnhau eu hunain.

Pryd delio ag anffyddlondeb, rhaid i chi t ake dal yr amser hwnnw a'i ddefnyddio mor ddoeth â phosibl gyda'ch gŵr neu wraig.

Dim ond oherwydd eich bod wedi gweithio heibio'r ergyd gychwynnol o odinebu, peidiwch â chael eich twyllo i feddwl eich bod yn glir.

Gweld cwnselydd, byddwch yn or-ymwybodol o'ch emosiynau (cadarnhaol a negyddol) wrth i amser fynd heibio, a gwiriwch i mewn gyda'ch gilydd yn amserol.

Ni ellir negodi gweithredu cyson a bwriadol tuag at wella eich perthynas ar gyfer pob priodas; mae angen y gwaith hwn yn fwy nag erioed ar un sydd wedi'i heintio ag anffyddlondeb.