Enghreifftiau o Holiadau Ysgariad

Gwybodaeth y gofynnir amdani mewn cwest ysgariad

Trwy garedigrwydd Delwedd: bonnlaw.ca

Beth yw holiadau neu ymholiadau ysgariad?

Mae cwestiynau holiadol yn gwestiynau ysgrifenedig a baratowyd yn arbennig naill ai gan y plaintydd neu'r diffynnydd mewn achos ysgariad ac a ddarperir i'r parti arall, y mae'n rhaid darparu'r atebion iddynt yn wir o dan gosb anudon. Fe'i gelwir hefyd yn ddyddodiad mewn ysgariad, mae'r cwestiynau sampl dyddodiad ysgariad yn barod i gael gwybodaeth sy'n berthnasol i'r ysgariad.Mae'r mathau o geisiadau y gofynnir amdanynt yn ystod eu darganfod mewn ysgariad yn ddiddiwedd, gyda rhai ceisiadau'n safonol ac eraill yn benodol i'ch sefyllfa. Er mwyn dod i ddeall rhai mathau o geisiadau sy'n gysylltiedig yn aml wrth geisio gwybodaeth am incwm y parti arall at ddibenion cymorth, rydym wedi darparu rhai enghreifftiau o holiadau ysgariad isod.

Enghreifftiau o'r Wybodaeth y Gofynnir amdani mewn Ymchwiliadau Ysgariad

Nid yw cwestiynau ysgariad yn llawer gwahanol i sampl o gyfraith teulu cwestiynau. Canlynol yw'r cwestiynau cwestiynu ysgariad enghreifftiol -

1. Ar gyfer pob un o'ch gweithgareddau cyflogaeth, hunangyflogaeth, busnes, masnachol neu broffesiynol presennol, atebwch y sampl holiadau ysgariad canlynol:

a. Pa mor aml ac ar ba ddyddiau y cewch eich talu.
b. Eitemoli eich cyflog gros, cyflogau, ac incwm, a phob didyniad o'r cyflog gros, cyflogau ac incwm hwnnw.
c. Unrhyw iawndal ychwanegol neu ad-daliad treuliau, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i oramser, taliadau bonws, rhannu elw, yswiriant, cyfrif treuliau, a lwfans ceir neu geir.

2. Os mai chi yw'r perchennog, cyfranogwr, neu daliwr arall mewn unrhyw gynllun pensiwn, rhannu elw, iawndal gohiriedig, neu gynllun ymddeol, mae'n rhaid i chi ateb yr enghraifft ganlynol o gwestiynau dyddodi ysgariad:

a. Enw'r cynllun, ynghyd ag enw a chyfeiriad gweinyddwr neu ymddiriedolwr y cynllun.
b. Disgrifiad o'r cynllun.
c. Balans cyfrif unrhyw arian a ddelir er eich budd.
ch. Lleoliad a dyddiad prisio olaf yr ased hwnnw.

3. Rhestrwch yr holl gyfrifon, gan gynnwys gwirio, marchnad arian, broceriaeth, neu unrhyw fuddsoddiadau eraill y bu gennych unrhyw fuddiant cyfreithiol neu deg ynddynt yn ystod y tair blynedd diwethaf.

4. Nodwch leoliad yr holl goffrau, claddgelloedd neu storfeydd tebyg eraill y bu ichi gynnal eiddo ynddynt ar unrhyw adeg yn ystod y tair blynedd diwethaf.

5. I ateb cwestiynau darganfod ysgariad sampl arall, mae'n rhaid i chi restru'r holl asedau eraill yr ydych chi'n berchen arnynt, sydd â diddordeb ynddynt, neu sydd â defnydd neu fudd ohonynt, nad ydynt wedi'u rhestru uchod, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r holl eiddo go iawn a phersonol.

Ranna ’: