A yw Yswiriant Iechyd yn cwmpasu cost cwnsela priodas?

Cwnsela Yswiriant Iechyd a Chynghori ar Briodas

Yn yr Erthygl hon

Un o'r cwestiynau cyntaf sy'n dod i'ch meddwl wrth ystyried a ddylid mynd am gwnsela priodas ai peidio: a yw cwnsela priodas yn dod o dan yswiriant?Nid oes gan y mwyafrif ohonom lwyth o arian i'w sbario erbyn i ni orffen talu'r holl filiau, yn enwedig ein hyswiriant iechyd. Felly yn ddealladwy, rydych chi'n disgwyl cael cymaint o fudd-dal â phosibl o'ch premiwm yswiriant iechyd hefty.

Fodd bynnag, yr ateb i ‘ a yw yswiriant yn cynnwys cwnsela priodas ‘ neu ‘ a yw yswiriant yn cynnwys therapi cyplau ’ efallai nad yw'n ie neu na syml, ac mae'n werth rhoi ymdrech i egluro beth mae eich sefyllfa benodol yn ei olygu, yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw a pha fath o bolisi sydd gennych chi.

Dyma ychydig o awgrymiadau i'ch helpu chi i feddwl trwy'r pwnc hwn, ac i ddeall sut mae therapi cyplau yn gweithio gydag yswiriant iechyd a a yw yswiriant iechyd yn cynnwys cwnsela priodas.

Darganfod a ydych chi ac ar gyfer beth:

Mae'r diagnosis yn gwneud byd o wahaniaeth

Mae mwyafrif y cynlluniau iechyd yn darparu’n bennaf ar gyfer salwch ‘meddygol’ ac ni fyddent yn barod i gwmpasu’r cost cwnsela priodas neu gost therapi cyplau.

Serch hynny, mae'r diagnosis penodol yn gwneud byd o wahaniaeth o ran hawlio eich yswiriant cwnsela priodas .

Os ydych dewis gweld y cwnselydd gyda'i gilydd , yn benodol ar gyfer materion priodasol, yna cewch ddiagnosis o therapi cwpl.

Fodd bynnag, os dewisoch chi opsiwn un partner sydd angen help gyda salwch meddwl sy'n effeithio ar y berthynas â'r partner arall sy'n dod gyda nhw, yna byddwch chi'n derbyn diagnosis gwahanol a allai fod yn dod o dan eich yswiriant neu beidio.

Darllenwch eich contract yn ofalus

Mae contractau yswiriant iechyd yn aml yn eiriog ac yn anodd eu deall.

Dyma lle mae angen penderfyniad a dyfalbarhad ar eich rhan chi fel deiliad y polisi er mwyn darganfod beth yn union yw eich buddion ac i ddeall sut mae therapi cyplau yn gweithio gydag yswiriant .

Cofiwch y bu achosion lle mae sicrwydd llafar neu hyd yn oed ysgrifenedig wedi'i roi gan y cwmni yswiriant i fynd ymlaen a derbyn triniaeth, ond yna'n ddiweddarach, pan fydd yr hawliad wedi'i wneud, mae'r cwmni wedi gwrthod a gwrthod talu.

Ymchwiliwch yn drylwyr a byddwch yn gyfarwydd â'r termau

Ar ryw adeg, bydd angen i chi roi galwad i'ch cwmni yswiriant iechyd ac egluro'n union ble rydych chi'n sefyll. Gofynnwch am y cwnsela priodas yswiriant iechyd adran fudd-daliadau, a darganfod a yw therapi cyplau yn cael ei gwmpasu.

Cyn gwneud hynny, fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gyfarwydd â'r termau penodol byddant yn defnyddio, a chwestiynau posibl y gallant eu gofyn ichi. Gwybod y gwahaniaeth rhwng y cod diagnostig a'r cod gweithdrefnol.

Hefyd, sicrhewch fod eich rhestr eich hun o gwestiynau yn barod (yn ddelfrydol gyda beiro a phapur wrth law).

a yw yswiriant iechyd yn cynnwys cwnsela priodas

Beth am gwnsela cyn-geni?

Rhywbeth arall efallai eich bod wedi bod yn pendroni: “a yw cwnsela premarital yn dod o dan yswiriant?” Unwaith eto, byddai hyn yn dibynnu ar y math o yswiriant iechyd sydd gennych ac a oes gennych bolisïau ar wahân o hyd ai peidio.

Efallai y bydd rhai cwmnïau yswiriant yn nodi pa gwnselwyr neu therapyddion a fyddai'n gymwys i gael sylw. Mae angen i chi wybod hefyd ‘ a yw cwnselwyr priodas yn cymryd ‘yswiriant’ neu’n dod o hyd i gwnsela priodas sy’n derbyn yswiriant.

Mae yna hefyd becynnau gwahanol o gwnsela cyn-priodasol ar gael, yn amrywio o tua 4 wythnos i wyth neu ddeg sesiwn wythnosol.

Ystyried y costau

  • Faint mae cwnsela priodas yn ei gostio?

Gall costau amrywio'n fawr, yn dibynnu ar bwy rydych chi'n eu gweld, ond yn gyffredinol, mae'r cyfraddau'n amrywio yn unrhyw le o $ 80 i $ 150 neu hyd yn oed $ 200 y sesiwn awr. Mae'r gost gyfartalog fel arfer oddeutu $ 95 y sesiwn.

Mae cwnselwyr fel arfer yn cwrdd â chwpl unwaith yr wythnos am y tri mis cyntaf ac yna'n llai aml ar ôl hynny.

  • Trafod cynllun talu

Mae rhai cwnselwyr yn barod i weithio allan cynllun talu, yn enwedig os na fydd eich cwnsela yn dod o dan eich yswiriant iechyd. Gall hyn fod o gymorth mawr ac mae'n rhoi anadl i chi wneud rhywfaint o gynnydd a'i dalu'n araf.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu dod o hyd i therapydd-mewn-hyfforddiant a fyddai'n cynnig cyfradd fwy rhesymol i chi.

  • Cymharwch gwnsela yn erbyn costau ysgariad

O ran ystyried y costau, gall fod yn sobreiddiol cymharu costau ysgariad yn hytrach na chael help ar gyfer eich priodas.

Nid yn unig y mae'r costau emosiynol ysgariad yn uchel iawn , ond hefyd yn ariannol, gall ysgariad fod yn anodd wrth i chi ystyried sefydlu cartrefi ar wahân a thalu cynhaliaeth plant ac alimoni bob mis.

Efallai mai cael rhywfaint o help amserol ar gyfer eich priodas fyddai'r buddsoddiad mwyaf gwerth chweil y gallech ei wneud.

Penderfynu a ydych chi am ddefnyddio'ch yswiriant iechyd ai peidio

Dywedwch eich bod wedi sefydlu'n bendant y bydd eich yswiriant iechyd yn wir yn talu'ch costau cwnsela. Cyn bwrw ymlaen, efallai yr hoffech chi fyfyrio ar y ffactorau hyn yn unig ac archwilio'ch holl opsiynau cyn bwrw ymlaen.

  • Cyfrinachedd

Os yw'ch therapydd yn rhan o'r grŵp mewn-rwydwaith o gwmnïau yswiriant, efallai y bydd yn ofynnol iddo orfodi i ddatgelu rhai manylion a gwybodaeth bersonol.

Efallai na fydd hyn er eich budd gorau, yn enwedig os yw'ch enw'n cael ei gofnodi ar gyfer materion personol a sensitif iawn.

  • Sesiynau cyfyngedig

Mae'n ddigon posib y bydd cwmnïau yswiriant iechyd sy'n barod i dalu am gwnsela cyplau yn gosod terfyn ar nifer y sesiynau y byddech chi'n gofalu amdanyn nhw.

Gall hyn roi pwysau gormodol ar gwpl a gall arwain at ‘quick-fixes’ neu ‘patch-ups’ yn hytrach na rhoi digon o amser i iachâd dwfn a pharhaol ddigwydd.

  • Opsiynau eraill

Ni waeth a yw'ch yswiriant iechyd yn ymwneud â chwnsela priodas ai peidio, byddai gennych opsiynau eraill ar gael ichi o hyd.

Gwnewch ychydig o ymchwil o amgylch eich cymuned ac ar y rhyngrwyd nes i chi ddod o hyd i ‘ yw therapi cyplau a gwmpesir gan yswiriant ’neu‘ yw cwnsela cyplau a gwmpesir gan yswiriant. ’

Peidiwch â gadael i arian, neu ddiffyg arian, eich atal rhag ceisio a gofyn am help. Mae adnoddau digyffwrdd bob amser ar gael i'r rheini sy'n ceisio o ddifrif.