Pum ffaith y mae angen i chi eu Gwybod am Gam-drin Corfforol Mewn Perthynas

Cam-drin Corfforol Mewn Perthynas

Cam-drin corfforol mewn a perthynas yn real ac mae'n llawer mwy cyffredin na'r hyn y mae llawer yn ei gredu. Mae hefyd yn ddinistriol ac yn newid bywyd. Ac yn bwysicaf oll - mae'n digwydd mewn distawrwydd. Yn aml mae'n parhau i fod yn anweledig i'r byd y tu allan, weithiau nes ei bod hi'n rhy hwyr i drwsio unrhyw beth.P'un a ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod ac yn gofalu amdano yn dioddef cam-drin corfforol mewn perthynas, gall fod yn anodd gweld yr arwyddion a gwybod beth sy'n cael ei ystyried yn gam-drin corfforol. Dyma ychydig o ffeithiau goleuedig am gam-drin corfforol mewn perthnasoedd a rhai ffeithiau cam-drin corfforol a allai helpu'r dioddefwyr i gael y persbectif cywir a'r help cywir.1. Mae cam-drin corfforol mewn perthynas yn fwy na dim ond curo

Llawer o ddioddefwyr cam-drin corfforol ddim yn sylweddoli eu bod nhw mewn perthynas ymosodol .

Mae hyn oherwydd ein bod yn cael ein dysgu i edrych ar gam-drin corfforol mewn perthynas mewn ffordd benodol, ac os na welwn ni hynny, rydyn ni'n dechrau amau ​​a yw ymddygiad y camdriniwr yn drais o gwbl.Ond, wrth gael eu gwthio o’r neilltu, eu dal i lawr yn erbyn wal neu wely, eu smacio “yn ysgafn” ar ei ben, eu llusgo ymlaen, eu tynnu’n fras, neu eu gyrru’n ddi-hid, mae’r rhain i gyd, mewn gwirionedd, yn ymddygiadau cam-drin corfforol.

2. Anaml y daw cam-drin corfforol mewn perthynas ar ei ben ei hun

Trais corfforol yw'r math mwyaf amlwg o gam-drin, ond anaml y mae'n digwydd mewn perthynas lle nad oes cam-drin emosiynol na geiriol hefyd.

Ac mae unrhyw gamdriniaeth gan yr unigolyn yr oeddem yn ei ddisgwyl a fyddai’n ein trin yn garedig ac yn ein hamddiffyn rhag niwed yn brofiad adfeiliedig. Ond pan fyddwn ni'n ychwanegu ymddygiad corfforol ymosodol at yr artaith emosiynol a sarhad geiriol mewn perthynas, mae'n dod yn uffern fyw.3. Mae cam-drin corfforol mewn perthynas yn aml yn datblygu'n raddol

Nid yw'r hyn sy'n cyfrif fel cam-drin corfforol mewn perthynas o reidrwydd yn golygu cael ei niweidio'n gorfforol, ond gellir cyfansoddi sawl math o gam-drin geiriol mewn perthynas ymosodol hefyd.


sut i ddelio â theulu estynedig mewn priodas

Ac emosiynol a cam-drin geiriol yn aml ac yn aml yn cyflwyno cyflwyniad iasol i berthynas hynod wenwynig a pheryglus.

Nid na all cam-drin seicolegol arwain dioddefwr i ystod o gredoau ac ymddygiadau hunan-niweidio, ond mae cam-drin corfforol mewn perthynas fel arfer yn arwain at ddiweddglo tywyll o gysylltiad patholegol o'r fath.

Nid yw pob perthynas sy'n cam-drin yn emosiynol yn cyrraedd y pwynt hwnnw, ond mae'r rhan fwyaf o'r rhai sy'n cam-drin yn gorfforol yn cael eu llenwi ag ymddygiad diraddiol a rheoli ar y dechrau.

Felly, os yw'ch partner yn eich bychanu yn gyson, gan beri ichi deimlo'n euog am eu hymosodedd a gwneud ichi gredu nad ydych yn haeddu dim gwell, byddwch yn ofalus a gwyliwch am yr arwyddion. Efallai eu bod ar eu ffordd tuag at ddod yn dreisgar yn gorfforol hefyd.

Mae cam-drin corfforol yn aml yn datblygu

4. Mae cam-drin corfforol mewn perthynas yn arwain at ganlyniadau hirhoedlog

Mae llawer o ymchwil wedi'i gynnal i benderfynu beth sy'n arwain at gam-drin corfforol yn y briodas, a beth mae'n ei achosi. Yn amlwg, mae canlyniadau corfforol uniongyrchol yn cael eu taflu o gwmpas neu eu curo.

Ond, mae'r rhain yn gwella (er y gallant hwythau hefyd arwain at ganlyniadau difrifol a hirdymor). Yn ei eithaf (nad yw mor brin â hynny), gall cam-drin corfforol mewn perthynas fygwth bywyd y dioddefwyr.

I'r rhai sy'n goroesi, mae bod yn agored i drais parhaus mewn lle a ddylai fod yn lle cariadus a diogel yn arwain at nifer o newidiadau seicolegol a ffisiolegol.


sut i reoli eich dicter mewn perthynas

Mae cur pen cronig, pwysedd gwaed uchel, salwch gynaecolegol, a phroblemau treulio yn ddim ond ychydig o'r canlyniadau mwyaf cyffredin i ddioddefwyr cam-drin corfforol mewn perthynas.

Gan ychwanegu at yr anhwylderau hyn yn y corff, mae'r difrod seicolegol sy'n deillio o fod mewn perthynas ymosodol yn hafal i'r difrod i gyn-filwyr rhyfel.

Yn ôl rhai astudiaethau , mae dioddefwyr trais corfforol mewn perthnasoedd neu drais corfforol mewn priodas hefyd yn fwy tueddol o ddatblygu canser a chlefydau cronig eraill sy'n aml yn derfynol.

Mae dioddefwyr cam-drin corfforol mewn perthynas (waeth beth fo'i hyd, amlder a difrifoldeb) mewn mwy o berygl datblygu iselder , pryder, anhwylder straen wedi trawma, neu ddibyniaeth.

A chan mai anaml y daw camdriniaeth heb i'r dioddefwr ddod yn ynysig yn gymdeithasol, cânt eu gadael heb rôl amddiffynnol ein ffrindiau a teulu chwarae yn ein bywydau.

Gwyliwch hefyd:

5. Mae dioddefaint ar ei ben ei hun yn ei wneud yn waeth

Mae dioddefwyr cam-drin yn gwybod hyn yn dda iawn - mae'n ymddangos yn amhosibl gadael yr ymosodwr neu bartner sy'n cam-drin yn gorfforol. Waeth pa mor dreisgar y gallant fod ar rai eiliadau, maent fel arfer yn eithaf deniadol a swynol mewn eiliadau eraill.

Gall y cam-drin ddigwydd gyda chyfnodau hir o ddyddiau ymddangosiadol heddychlon a eithaf hapus. Ond, yn anffodus, unwaith y bydd partner wedi croesi'r llinell o godi ei ddwylo atoch chi, mae'n debygol iawn y byddan nhw'n ei wneud eto.

Mae rhai yn ei wneud mewn ychydig flynyddoedd, mae eraill byth yn ymddangos yn stopio, ond mae'n anghyffredin gweld digwyddiadau ynysig o drais corfforol na ddigwyddodd byth eto, ac eithrio pan na fyddant yn cael cyfle i ailadrodd yr hyn a wnaethant.

A all perthynas oroesi trais yn y cartref ? A all priodas oroesi trais domestig? Hyd yn oed os na allwch ateb y cwestiynau hyn, cofiwch bob amser nad cuddio a dioddef ar eich pen eich hun yw'r ateb byth.

Dywedwch wrth rywun rydych chi'n ymddiried ynddynt, cael help, cysylltwch â therapydd, a thrafodwch eich posibiliadau.


deietau priodas cyn

Heb amheuaeth, mae mynd trwy gam-drin corfforol mewn perthynas yn un o'r profiadau anoddaf y gall rhywun ei gael. Mae'n beryglus ac mae ganddo'r potensial i achosi canlyniadau negyddol hirhoedlog. Ac eto, fel llawer o gyfarfyddiadau erchyll eraill yn ein bywydau, gellir cyfeirio hyn hefyd tuag at hunan-dwf.

Nid oes angen i hyn fod y peth a'ch dinistriodd.

Rydych chi wedi goroesi, onid ydych chi?