Gallai Gwneud i Briodasau Trawsffiniol Weithio Fod Yn Symlach Na'r Credwch

Gallai Gwneud i Briodasau Trawsffiniol Weithio Fod Yn Symlach Na Nid oes unrhyw brinder cyplau priod sy'n byw mewn perthnasoedd pellter hir yn hapus.

Yn yr Erthygl hon

Mae ymchwil yn awgrymu bod pobl sy’n byw mewn priodasau trawsffiniol yn profi lefelau tebyg neu uwch o foddhad ac ymddiriedaeth o’u cymharu â chyplau sy’n ddaearyddol agos. Fodd bynnag, nid yw pob cwpl sy'n byw mewn gwahanol wledydd ac sydd â phriodasau trawsffiniol yn llwyddo i gadw'r sbarc i fynd.

Felly, beth allwch chi ei wneud i gynyddu’r posibilrwydd o wneud i’ch priodas drawsffiniol weithio?

Allwch chi wneud i briodasau trawsffiniol weithio?

Er bod gwneud priodas pellter hir yn gofyn am waith, gallai ymddangos hyd yn oed yn fwy heriol pan ddaw i bartneriaid sy'n byw mewn gwahanol wledydd neu yn y pen draw yn priodi tramorwr neu fewnfudwr. Wedi'r cyfan, nid yw hedfan rhyngwladol yr un peth â hedfan o fewn y wlad. Dyma arwyddion y gallech edrych amdanynt i benderfynu a ydych yn cael eich torri i fynd y ffordd briodas pellter hir -

 1. Trawsffiniol caiff priodasau eu hadeiladu ar ymddiriedaeth a chyfathrebu effeithiol
 2. Bydd gwelliant sylweddol yn sefyllfa ariannol eich teulu
 3. Rydych chi'n gyfforddus yn defnyddio ffurfiau digidol o gyfathrebu i gadw mewn cysylltiad â'ch priod
 4. Rydych chi'n edrych ymlaen at gwrdd â'ch gilydd yn bersonol
 5. Rydych chi'n gwneud cynlluniau cadarn i sicrhau eich bod chi'n cyfarfod yn rheolaidd

Gosod disgwyliadau clir

Darganfyddwch yr hyn rydych chi'n ei ddisgwyl gan eich priodas cerdyn gwyrdd a'ch partner wrth symud ymlaen, boed hynny ddwy flynedd i lawr neu ar y ffordd neu bump.

Cofiwch fod cyfathrebu yn hollbwysig. Wrth drafod y symud gyda'ch partner, byddwch yn bwyllog ac yn onest wrth geisio dod o hyd i ateb sy'n gweithio i'r ddau.

Dyma'r amser pan fydd angen i chi fynegi unrhyw bryderon posibl. Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi'ch hun -

 1. Pa mor aml fyddwch chi'n cyfathrebu a pha gyfrwng fyddwch chi'n ei ddefnyddio?
 2. Pa mor aml fyddwch chi'n cyfarfod?
 3. A fydd y lleoliad newydd neu oriau gwaith newydd yn effeithio ar eich gallu i gadw mewn cysylltiad?
 4. A fydd unrhyw newid yn y sefyllfa ariannol yn effeithio'n andwyol arnoch chi?
 5. Pa mor hir allech chi fod wedi byw ar wahân?
 6. A fydd unrhyw newid yn eich bywyd cymdeithasol?
 7. Beth os bydd y naill neu'r llall ohonoch yn penderfynu nad yw'r symudiad yn gweithio?

Beth allwch chi ei wneud i wneud i bethau weithio

Nid oes set glir o reolau y gall cyplau sy’n byw mewn gwledydd gwahanol droi atynt er mwyn gwneud i’w priodasau trawsffiniol weithio. Dyma rai awgrymiadau a all helpu.

 1. Defnyddio technoleg i gadw mewn cysylltiad - Defnyddiwch dechnoleg esblygol i gadw mewn cysylltiad â'ch partner. Gall hyn fod trwy alwadau fideo, negeseuon testun, a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Ceisiwch siarad â'ch gilydd o leiaf unwaith y dydd, hyd yn oed os oes rhaid i chi osod amser ymlaen llaw.
 2. Cyfathrebu'n effeithiol - Pan fyddwch chi'n byw gyda'ch priod, mae iaith ei gorff yn rhoi syniad da i chi o sut mae ef neu hi yn teimlo. Ar ben hynny, rydych chi'n parhau i rannu darnau bach o wybodaeth yn rheolaidd. Gan fod yr agweddau hyn ar goll o berthnasoedd pellter hir nodweddiadol, mae angen i chi fod yn fwy cyfathrebol wrth rannu'ch teimladau. Mae angen i chi fod yn wrandäwr da hefyd.
 3. Cyfarfod mor aml â phosib - Yn dibynnu ar ba mor bell rydych chi'n byw a pha mor ymarferol yw hi i chi gwrdd, mae'n bwysig eich bod chi'n cwrdd â'ch gilydd mor aml â phosib. Gallai hyn fod unwaith bob dau fis neu o leiaf unwaith y flwyddyn.
 4. Gwnewch y mwyaf o'ch amser gyda'ch gilydd - Y peth olaf sydd angen i chi ei wneud pan fyddwch chi'n cyfarfod yw gwaith disgen. Canolbwyntiwch ar eich gilydd a gwnewch bethau rydych chi'n mwynhau eu gwneud fel cwpl. Cofiwch fod agosatrwydd yn chwarae rhan hanfodol wrth wneud i briodasau weithio.

Mae ymddiriedaeth rhwng partneriaid yn gwneud i briodasau trawsffiniol weithio

Nid oes unrhyw reswm pam na allwch chi a'ch priod wneud i briodas pellter hir weithio. Mae ymddiried yn eich gilydd yn ofyniad amlwg, ac mae angen i chi hefyd osod y disgwyliadau cywir.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw sianeli cyfathrebu ar agor bob amser. Parhewch i gwrdd â'ch gilydd pan fydd amser ac adnoddau'n caniatáu.

Ranna ’: