Gwybod Pa Newidiadau Pan fyddwch chi'n Priodi Cyn i Chi Ddweud Rwy'n Gwneud

Gwybod Pa Newidiadau Pan fyddwch chi

Yn yr Erthygl hon

Mae'n rhaid i chi gyfaddef os ydych chi'n darllen hwn eich bod chi naill ai'n meddwl am briodas neu rydych chi eisoes wedi dyweddïo ac wedi dyweddioparatoi ar gyfer eich bywyd priodasol. Ar ôl yr holl flynyddoedd hyn, rydych chi nawr yn meddwl am ddathlu cariad ac rydych chi nawr yn barod i greu eich teulu eich hun.Nid yw priodas ar gyfer ffurfioldeb yn unig; a dweud y gwir, pan fyddwch chi'n priodi fe welwch chi newidiadau syfrdanol! Os ydych chi'n meddwl sut fyddai eich bywyd priodasol yna dylech chi ddarllen drwodd.

Mewn gwirionedd, dyma pam mae ynacwnsela cyn priodifel eich bod yn ymwybodol o beth sy'n newid pan fyddwch chi'n priodi hyd yn oed cyn i chi ddweud fy mod.

Pam ddylai fod newidiadau?

Efallai y bydd cyplau'n meddwl unwaith y byddan nhw'n clymu'r cwlwm, dyna ni. Anaml y byddant yn deall y byddant yn profi cymaint o newidiadau, os nad ydynt yn barod yn emosiynol, yn gorfforol ac yn seicolegol, yna gallai hyn achosi camddealltwriaeth, dadleuon a gallant hyd yn oed deimlo eu bod wedi priodi'r person anghywir.

Nawr, byddai'r rhan fwyaf o'r cyplau yn gofyn, Pam ddylai fod newid yn y ffordd rydyn ni'n byw ein bywydau fel cwpl dim ond oherwydd i ni briodi?

Mae hwn mewn gwirionedd yn bwynt da i ddechrau.

Mae newid yn rhan gyson o'n bywydau; mae'n rhaid i chi gofio, gyda phriodas, bod llawer o newidiadau i edrych ymlaen atynt.

Mae angen y newidiadau hyn oherwydd eich bod bellach yn briod ac mae pethau na allwch eu gwneud. Hefyd, nawr eich bod chi fel un, ni allwch chi benderfynu ar eich pen eich hun yn unig. Er mwyn deall yn well, gadewch i ni weld beth sy'n newid pan fyddwch chi'n priodi .

Beth sy'n newid pan fyddwch chi'n priodi

Cyn i chi ddweud fy mod yn gwneud, dyma rai pethau a fydd yn newid ar ôl i chi briodi.

1. Cyfenw

Os ydych chi wedi penderfynu newid eich cyfenw a chymryd eich partner yna dylech chi baratoi i newid rhai o’ch dogfennau cyfreithiol hefyd. Fel bod eich holl fanylion adnabod dilys fel eich pasbort yn cael eu diweddaru. Os mai chi yw'r briodferch cyn bo hir yna mae'n rhaid i chi ddod i arfer â chael eich galw yn Mrs.

2. Priodweddau

Rydym i gyd yn gwybod hynny ar ôl i chi briodi , bydd eich holl gyllid ac asedau yn awr yn cael eu hystyried fel eiddo conjugal. Nid eich eiddo personol yw'r hyn y byddwch yn ei fuddsoddi mwyach ond yn hytrach i'r ddau ohonoch. Mae hyn yn wych os ydych chi am wireddu'ch breuddwydion gyda'ch gilydd oherwydd mae dau ben yn well nag un.

3. agosatrwydd a bywyd rhywiol

agosatrwydd a bywyd rhywiol

Yn groes i rai syniadau, nid yw rhyw yn lleihau pan fyddwch chi'n priodi, mewn gwirionedd mae priodi yn un ffordd o wneud hynnycynyddu hyder rhywun yn yr ystafell welya bydd yn caniatáu i chi neu'ch partner ollwng gafael yn y diwedd ac ildio.

Rydych chi'n briod ac rydych chi'n byw gyda'ch gilydd nawr, pwy all eich atal rhag mwynhau eich gilydd?

4. Ymrwymiad

Pan fyddwch chi'n priodi byddwch chi'n dechrau gweld ymrwymiad ar lefel hollol newydd.

Nid yw bellach yn ymwneud â bod yn ffyddlon i'ch gilydd yn unig; yn hytrach mae hefyd yn ymwneud ag ymrwymo ieich cyfrifoldebau, eich blaenoriaethau ac i'ch plant hefyd.

5. Blaenoriaethau

Mae angen i chi fod yn barod i dderbyn newidiadau mawr yn eich blaenoriaethau ar ôl i chi briodi . Rydych chi'n gwneud pethau, rydych chi'n gweithio ac rydych chi am fod yn well nid yn unig i chi'ch hun nawr ond i'ch priod a'ch plant yn y dyfodol.

Os oeddech chi'n arfer mynd ar nosweithiau allan ac wedi rhoi'r flaenoriaeth uchaf i'ch dymuniadau a'ch anghenion eich hun, nawr mae'n rhaid i chi feddwl sawl gwaith cyn i chi brynu pethau i chi'ch hun gan eich bod chi hefyd yn ystyried gallu darparu ar gyfer eich teulu.

6. Y chi go iawn

Unwaith y byddwch yn priodi, dylech chi a'ch priod fod yn barod i wynebu ochr hyll eich partner. Ydy e'n chwyrnu? Ydy hi'n fferru'n uchel?

Dylai eich priod hefyd fod yn barod i'ch derbyn nid yn unig am bwy ydych chi ond hefyd gyda'r holl bethau rhyfedd rydych chi'n eu gwneud.

Dyma wyneb gwirioneddol priodas lle gallwch chi'ch dau fod yn gyfforddus â'ch gilydd.

7. Amser i bobl eraill

Amser i bobl eraill

Efallai mai dyma un o’r newidiadau anoddaf ym mywyd priodasol rhywun. Cyn priodi fe allech chi dreulio'r noson gyfan gyda'ch ffrindiau, ond nawr mae angen i chi ofyn am gymeradwyaeth eich priod yn gyntaf.

Hefyd, mae gan eich priod bob hawl i ofyn am eich amser yn rhy iawn? Beth os yw'ch priod yn anghymeradwyo'ch ffrindiau?

8. Yng-nghyfraith

Oeddech chi'n gwybod mai un o'r rhesymau mwyaf cyffredinpam mae parau priod yn ymladdyw oherwydd eu yng-nghyfraith? Mae’r trefniant lle gall eich rhieni leisio barn ar bopeth a wnewch nawr yn newid oherwydd eich priod sydd bellach yn bartner i chi.

Mae rhai rhieni’n teimlo eu bod yn cael eu hesgeuluso neu’n cael eu gwthio o gwmpas nawr bod brenhines neu frenin newydd yn y tŷ.

Dyna un o’r rhesymau pam mae straen yn cronni a dadleuon yn dechrau rhwng yng nghyfraith.

9. Eich balchder

Nid yw eich balchder yn ymwneud â'ch cyflawniadau mwyach; mae'n ymwneud â chyflawniadau eich priod hefyd. Eich llwyddiant hefyd yw eich llwyddiant a gyda'ch gilydd, rydych chi'n dod â'r gorau yn eich gilydd.

10. Anhunanoldeb

Unwaith y byddwch chi'n briod, rydych chi'n dechrau deall sut mae aberth yn gweithio. Sut byddech chi’n gwerthfawrogi teimladau eich partner cyn i chi wneud unrhyw benderfyniadau.

Nid ydych chi'n meddwl amdanoch chi'ch hun yn unig mwyach, ond eich priod hefyd.

11. cydbenderfyniadau

Mynd ar daith? Pwy sy'n dewis cyrchfan? Bwyta allan? Pwy fydd yn dewis y bwyty? Ni allwch bellach fynd â'r hyn rydych ei eisiau; byddech, wrth gwrs, yn gofyn barn eich priod.

O'r penderfyniadau symlaf i'r rhai anoddaf fel ble y byddech chi'n adleoli neu lle byddech chi'n sefydlu busnes, dylid parchu penderfyniad ar y cyd bob amser.

Sut i ymdopi

Os yw'r rhain yn mynd yn rhy ormesol i chi, beth fyddech chi'n ei wneud? Mae’n ddealladwy bod rhai o’r rhain yn hawdd a rhai ddim. Yr hyn y gallwch chi ei wneud yw siarad â'ch priod ac o'r fan honno, cyfaddawdu a chyfarfod hanner ffordd. Gyda'n gilydd, gweithiwch ar wella popeth.

Beth sy'n newid pan fyddwch chi'n priodi ni fydd yn troi o gwmpas cyfenwau a thasgau cartref yn unig. Mae'n ymwneud â phopeth ydych chi a phopeth a fydd yn cynnwys eich dyfodol. Swnio'n galed ac yn heriol? Dyna pam, cyn i chi ddweud eich addunedau, mae’n hanfodol gwneud yn siŵr eich bod yn barod ar gyfer y newidiadau hyn.