Sut i ddelio â thoriadau calon

Sut i ddelio â thoriadau calon

Roeddech chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod poen ond mae torcalon wedi eich llethu'n llwyr. Pan fydd torcalon yn digwydd ni allwch fwynhau unrhyw beth y gwnaethoch ei fwynhau o'r blaen. Rydych chi am ddechrau gwella ond nid ydych chi'n gwybod ble i ddechrau a beth i'w wneud. Rydych chi'n gwybod nad ydych chi byth eisiau brifo fel hyn eto ac rydych chi'n cael eich hun yn gofyn - sut i ddelio â thorcalon.A fyddaf bob amser yn teimlo fel hyn?Pam ddigwyddodd hyn i mi?

Oeddwn i'n haeddu hyn?Peidiwch â phoeni. Efallai y bydd yn ymddangos na fydd y boen byth yn diflannu ond mae'n bosib gwella os rhowch eich meddwl arno. Darllenwch ymlaen i ddarganfod y gwahanol ffyrdd y gallwch o bosibl ddod dros galon sydd wedi torri.

Bwyta, caru a dideimlad

Mae mynd i'r afael â phoen torcalon mor anodd nes bod y rhan fwyaf o bobl yn ei osgoi trwy neidio i mewn i newydd poeth Rhamant , neu fferru eu hunain â sylweddau, bwyd, gwaith, ymarfer corff, neu dim ond trwy gadw'n brysur.Er y gallai hyn difetha'r boen wrth ddelio â thorcalon, ond os nad ydych wedi cymryd yr amser i fynd i'r afael â'r boen yn ei ffynhonnell mae'n debygol y byddwch yn y pen draw mewn cylch poen milain lle byddwch yn:

dyddio'r un math o berson ag enwau gwahanol yn unig.

neu

dyddiwch y person iawn ond dechreuwch weld yr un materion yr oeddech yn ceisio eu hosgoi

Mae'n anodd delio â chalon sydd wedi torri mewn priodas, ond mae angen i chi deimlo'r boen a chywiro'r perthynas camgymeriadau i osgoi gwneud yr un camgymeriadau drosodd a throsodd.

Paradocs poen

Ar ôl torcalon, mae eich mecanwaith amddiffyn naturiol yn adeiladu waliau angenrheidiol i'ch amddiffyn rhag brifo eto. Y paradocs yw er bod poen yn adeiladu'r waliau hyn, er mwyn teimlo'n ddwfn cariad , llawenydd, a chyflawniad, er mwyn dod allan o'r cylch poen, rhaid i chi ddysgu gollwng y waliau a cheisio caru ac ymddiried eto.

Mae'n anodd iawn bod yn agored i niwed pe bai'r dagrau wedi'u taflu at eich calon y tro diwethaf ichi agor. Mae'n anodd delio â thorcalon.

Fodd bynnag, os na allwch ddatblygu digon o ymddiriedaeth a diogelwch i newid hyn, rydych mewn perygl o aros yn y cylch poen:

 • Ni allwch lwyddo mewn perthnasoedd oherwydd eich bod yn poeni am gael eich brifo,
 • Rydych chi'n cael eich brifo oherwydd na allwch chi agor a rhoi'r ergyd orau iddo,
 • Rydych chi'n cael eich brifo fel bod eich wal amddiffynnol yn mynd yn uwch ac yn gryfach

Mae hyn yn parhau mwy o boen ac yn mynd â chi oddi wrth gariad, llawenydd a chyflawniad.

Ailadeiladu

Wrth i chi ddewis eich hun oddi ar y llawr a dechrau dysgu ymddiried eto , y tro hwn ni allwch ddibynnu ar unrhyw un a all eich brifo eto. Realiti bywyd yw na allwch reoli unrhyw beth na neb ond chi'ch hun.

Mae hyn yn golygu mai’r unig le y dylai ymddiriedolaeth ddod ohono yw ‘chi’, yn enwedig wrth ddelio â thorcalon. Y munud y byddwch chi'n dechrau dibynnu ar bobl a phethau i lenwi'r gwagle hwnnw a theimlo'n ddiogel, byddwch chi'n eu sefydlu ar gyfer methu.

Er enghraifft, os byddwch chi'n dechrau dibynnu ar bobl eraill, eich gwaith, neu'ch llwyddiant er eich hapusrwydd, bydd y pethau hyn yn penderfynu a ydych chi'n hapus ai peidio. Er mwyn teimlo'n ddiogel, efallai y byddwch chi'n dechrau rheoli eraill nad ydyn nhw byth yn gweithio ac a fydd ond yn brifo'ch perthnasoedd.

Mae hyn yn blocio llawenydd, yn creu dryswch ac anhrefn ac yn gwneud ichi deimlo fel eich bod ar roller coaster emosiynol gwastadol. Dyma beth allwch chi ei wneud i atal y craziness hwn a chymryd gofal o'ch iachâd wrth ddelio â thorcalon.

Byddwch yn garedig â chi'ch hun

Byddwch yn onest am eich poen wrth ddelio â thorcalon. Fe wnaethoch chi gael eich brifo'n fawr, felly tosturiwch a gofalu amdanoch chi'ch hun gan y byddech chi'n gofalu am blentyn ifanc sy'n cael ei frifo.

Gofynnwch i chi'ch hun, ‘beth alla i ei wneud i'ch helpu chi ar hyn o bryd?’ Ac yna codwch a gwnewch hynny. Trin eich hun fel y byddech chi'n trin ffrind sydd wedi'i jilio wrth ddelio â thorcalon.

Os oes gennych system gymorth dda, cymerwch eu help, ond byddwch yn ofalus o bobl sy'n dechrau cymryd yr awenau. Peidiwch â dibynnu ar unrhyw un. Os ydych chi eisiau iachâd a grymuso , mae'n rhaid i'r prif waith ddod gennych chi.

Sut i ddelio â thoriadau calon

Dad-danysgrifio o berffeithrwydd

Cofleidiwch y realiti bod perffeithiaeth yn ‘newyddion ffug’ wrth ddelio â thorcalon. Mae'n anghyraeddadwy oherwydd nid yw'n real. Dim ond poen a dryswch y mae'n ei achosi ac mae'n eich atal rhag tapio i'ch hunan go iawn lle mae'r holl ganllawiau ac atebion yn gorwedd.


camau salwch terfynol

Gwybod mai chi yw’r unig un a all daro’r botwm ‘dad-danysgrifio’ wrth ddelio â thorcalon.

Maddeuwch i chi'ch hun

Y person cyntaf sy'n rhaid i chi faddau yw chi'ch hun wrth ddelio â thorcalon. Trefnwch eich meddyliau trwy wneud rhestr o'r hyn rydych chi'n dal eich hun yn gyfrifol amdano (e.e .: “Ni allaf gredu nad oeddwn yn sylweddoli ei bod yn twyllo arnaf yr holl amser hwn”).

Amnewid y rhestr hon gyda phethau y byddech chi'n eu dweud wrth ffrind a oedd yn curo i lawr arno'i hun. Ysgrifennwch ddatganiadau o faddeuant: “Rwy’n maddau i mi fy hun am beidio â gwybod ei bod yn twyllo arnaf”, “Rwy’n maddau i mi fy hun am fethu â gwarchod fy hun rhag y boen hon”.

Gadewch i'r gorffennol fynd

Wrth i chi ddechrau anelu tuag at iachâd a dechrau cydnabod yr hyn a wnaethoch yn anghywir yn y gorffennol, peidiwch ag eistedd mewn dicter, cywilydd na gofid wrth ddelio â thorcalon. Gwybod ichi wneud y gorau y gallech ar yr adeg honno, bod yr ymddygiadau hynny yn ôl pob tebyg wedi eich arbed rhag gwneud rhywbeth mwy niweidiol.

Yn barchus gadewch iddyn nhw fynd trwy ddweud, “diolch am fy helpu, ond dwi ddim eich angen chi mwyach” a'u cadw o'r neilltu yn garedig. Os na wnewch hyn, ni fydd yr euogrwydd a'r cywilydd yn gadael ichi symud ymlaen wrth ddelio â thorcalon .

Tynnwch y Sbwriel Pen:

Rhoddodd y rhestr maddeuant syniad eithaf da i chi o'r sbwriel pen rydych chi'n ei gario sy'n eich cadw mewn troell negyddol. Tiwniwch i mewn i'ch hunan-siarad wrth ddelio â thorcalon.

Beth ydych chi'n ei ddweud wrthych chi'ch hun?

Sut allwch chi gysylltu â chi'ch hun fel y gallwch chi reoli eich meddyliau a'ch teimladau yn hytrach na'r ffordd arall?

Darllenwch ymlaen i ddarganfod yr atebion i'r cwestiynau hyn.

1. Don’t Should all popeth eich hun


dyfyniadau agosatrwydd iddo

Ysgrifennwch restr ‘should’s’ sydd â’r holl bethau bach sy’n cnoi arnoch chi wrth i chi fynd o gwmpas eich diwrnod wrth ddelio â thorcalon. Dylwn i _________ (colli pwysau, bod yn hapusach, dod drosto).

Nawr newidiwch y gair ‘dylai’ i ‘gallai’: gallwn golli pwysau, gallwn fod yn hapusach, gallwn ddod drosto.

Yr eirfa hon:

 • Yn newid naws eich hunan-siarad.
 • Yn cymryd meanness ‘should’ allan, mae’n annog perffeithiaeth ac felly’n caniatáu meddwl yn greadigol.
 • Yn eich tawelu digon i allu taclo pethau ar y rhestr mewn gwirionedd.
 • Yn eich atgoffa ei fod yn eich dwylo ac nad oes angen bod yn gymedrol yn ei gylch, fe gyrhaeddwch chi pan allwch chi.

Sut i ddelio â thoriadau calon

2. Peidiwch â beirniadu'ch hun a derbyn canmoliaeth yn raslon

Wedi'r cyfan, sut allwch chi barchu ac ymddiried yn rhywun na allwch chi deimlo tosturi a gwerth. Os ydych chi'n cael eich hun yn golygu i chi'ch hun (“Wrth gwrs fe wnes i ollwng y coffi hwn ar fy hun, roedd yn rhaid i mi wneud llanast o bethau rywsut”), ymddiheurwch i chi'ch hun gyda'r un didwylledd ag y byddech chi'n ymddiheuro i ffrind pe byddech chi'n dweud yr un datganiadau wrth hi.

Os bydd rhywun yn eich canmol a'ch bod yn ei danseilio neu hyd yn oed yn rhoi eich hun i lawr, ymddiheurwch i chi'ch hun y ffordd y byddech chi pe byddech chi'n ymyrryd â negyddiaeth pan oedd ffrind yn cael canmoliaeth.

3. Dangoswch drosoch eich hun

Sut i ddod dros dorcalon? Sefwch drosoch eich hun.

Ni allwch ddechrau dibynnu ar rywun heb brawf y byddan nhw yno i chi pan fydd eu hangen arnoch chi wrth ddelio â thorcalon. Y tro nesaf y byddwch chi'n teimlo'n brifo, yn lle galw ffrind, estynwch atoch chi'ch hun.

Ewch i’r drych a gofynnwch i’ch hun ‘beth sy’n eich poeni chi’, a siaradwch â’ch hun fel y byddech yn siarad â ffrind. Fe welwch fod ‘chi’ yn rhywun y gallwch chi ddibynnu arno, oherwydd ni waeth beth y byddwch yn ei ddarganfod mae ‘chi’ bob amser yno i chi.

Dywedwch bethau i chi'ch hun yn y drych y byddech chi'n ei ddweud wrth ffrind:

 • “Peidiwch â phoeni, byddaf yno i chi, byddwn yn gwneud hyn gyda'n gilydd”,
 • “Rydw i mor falch ohonoch chi”
 • “Mae'n ddrwg gen i fy mod wedi eich amau”,
 • “Gallaf weld bod hyn yn eich brifo, nid ydych chi ar eich pen eich hun
 • Byddaf bob amser yma i chi waeth beth ”.

Dyma'r datganiadau rydych chi bob amser eisiau eu clywed, ond am y tro cyntaf, gallwch chi ddibynnu arnyn nhw mewn gwirionedd.

4. Pam y drych? Mae'n rhyfedd ac yn anghyfforddus

Mae'r mwyafrif ohonom yn ddysgwyr gweledol. Mae'n llawer haws i ni fanteisio ar ein munudau o boen, ofn, llawenydd a balchder pan fydd gennym y gallu i weld ein micro-ymadroddion yn y drych.

Mae'n ein helpu i drin ein hunain gyda'r un cwrteisi a thosturi yr ydym fel arfer yn ei gadw i eraill. Mae hyn yn ein helpu i ddod yn ffrindiau gwell â ni'n hunain wrth ddelio â thorcalon.

Ar ôl i chi wneud y gwaith hwn yn y drych ychydig o weithiau, gallwch ddwyn i gof yr ymadroddion a'r tosturi pan nad oes gennych y drych hefyd. Os na allwch ddod drosodd gan ddefnyddio'r drych, am y tro, gwnewch weddill y gwaith nes y gallwch gyrraedd pwynt lle gallwch wynebu'ch hun.

Rhybudd

Wrth ichi ymgymryd â'r dasg o reoli'ch poen, cofiwch nad yw'r broses hon yn un linellol wrth ddelio â thorcalon. Pan fyddwch chi'n meddwl sut i ddelio â thorcalon cofiwch, gallwch chi gael ychydig ddyddiau perffaith, cryf, yna cael diwrnod ofnadwy lle rydych chi'n teimlo'n hollol wedi torri fel pe na baech chi wedi gwneud unrhyw gynnydd o gwbl.

Disgwyliwch y dyddiau gwael fel y gallwch chi ddweud ‘roeddwn i’n disgwyl rhai dyddiau gwael a heddiw yw un ohonyn nhw’.

Un dydd ar y tro

Wrth ichi fynd ar eich taith, er nad yw ymddangosiad ar hap y ‘diwrnod gwael’ yn diflannu, mae amlder a dwyster yn lleihau.

Cael Help

Mae'n anodd iawn dod allan o'r torcalon anhrefn sy'n gadael ar ôl, ac os na chaiff ei wneud yn iawn gall arwain at oes o ganlyniadau diangen.

Rhannwch yr erthygl hon gyda'ch therapydd wrth ddelio â thorcalon a byddant yn gallu eich tywys allan o'r cythrwfl hwn mewn cyfnod cymharol fyr.

Peidiwch â gadael i ragdybiaethau pobl eraill yn eu cylch therapi cadwch chi rhag cael yr holl help sydd ei angen arnoch wrth i chi fynd i'r afael â phoen mwyaf eich bywyd o bosibl.

Peidiwch â gadael i ragdybiaethau pobl eraill ynglŷn â therapi eich cadw rhag cael yr holl help sydd ei angen arnoch wrth i chi fynd i'r afael â phoen mwyaf eich bywyd o bosibl.