Sut ydych chi'n cadw perthynas pellter hir yn ager a chyffrous?

Sut ydych chi

Yn yr Erthygl honOs ydych chi wedi ymrwymo i berthynas pellter hir, wel, kudos i chi! Rydych yn bendant yn haeddu dyrchafiad sefydlog.
mathau o anian a phriodas

I'r rhai sydd wedi bod mewn perthynas â rhywun sydd wedi'i leoli ymhell i ffwrdd yn gwybod pa mor anodd yw hi cadwch berthynas pellter hir yn ager .

Ar wahân i heriau rheolaidd unrhyw berthynas, mae'r her o beidio â bod gyda'n gilydd ac mae hyn yn anodd iawn i unrhyw berthynas.Felly, sut i gadw perthynas pellter hir yn sbeislyd? Peidiwch â phoeni, mae gennym ni chi.

LDR stêm - A yw'n bosibl?

Gyda pherthynas pellter hir, nid yn unig ydych chi a'ch partner yn gwneud y gwaith ychwanegol hwnnw bob tro neu bob dydd, ond rydych hefyd yn cael eich profi â demtasiwn a heb sôn am gamddealltwriaeth.

Felly, y cwestiwn yma yw sut i sbeisio perthynas pellter hir a'i gadw'n ager.Y gwir yw, mae'n anodd peidio â gallu cyd-fynd â'ch priodas, mae'n anodd iawn peidio â gallu cofleidio a chusanu'ch partner a chwtsio pan fyddwch chi wedi cael diwrnod garw.

Wrth gwrs, nid rhyw yw'r unig beth sydd mewn perygl pan fyddwch chi yn y math hwn o berthynas. Mae camddealltwriaeth a lluwchio ar wahân i'w gilydd yr un mor frawychus hefyd.

Ar y cyfan, mae'n anodd bod yn bell i ffwrdd o'ch partner. Felly, allwn ni cadwch berthynas pellter hir yn ager ?

Yr ateb yw ydy! Wrth gwrs, mae'n bosib!Bydd gan gyplau mewn perthnasau pellter hir heriau ond nid yw'n ddim na allant ei drin. Cyn belled â'ch bod chi a'ch partner yn barod i roi cynnig ar ffyrdd o wneud hynny cadwch berthynas pellter hir yn ager ac yn gryf, yna bydd hyn yn fuddiol i chi a'ch perthynas.

Mewn gwirionedd, gall hyd yn oed gryfhau'ch bond hyd yn oed os ydych filltiroedd ar wahân.Cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun

Pam ydych chi'n meddwl, mae gofyn y cwestiynau hyn i'ch hun yn bwysig?

Syniadau rhyw perthynas pellter hir gall fod yn boeth, weithiau'n rhy boeth i'w drin!

Heb ddealltwriaeth glir o sut y dylid ei wneud a sut y byddwch yn ei wneud yn breifat, gall fod canlyniadau a allai beryglu eich preifatrwydd a'ch perthynas.

Cyn rhoi cynnig ar unrhyw un o'r awgrymiadau a syniadau rhyw hyn cadwch berthynas pellter hir yn ager , gofynnwch y pethau canlynol i'ch hun yn gyntaf.

  • Ydw i'n agored i roi cynnig arni syniadau kinky ar gyfer perthnasoedd pellter hir ?
  • A yw ein cyfathrebu yn ddigon cryf ein bod yn gallu trafod ffantasïau a hyd yn oed ddefnyddio teganau oedolion?
  • Ydyn ni'n dau yn gyffyrddus wrth wneud hyn trwy sgwrs fideo? Trwy Skype a thrwy alwadau ffôn?
  • A oes gennym ddealltwriaeth glir o'r pethau yr ydym yn eu gwneud a sut y bydd yn effeithio ar ein perthnasoedd pellter hir?

Sut i greu perthynas pellter hir

Felly, nawr eich bod chi'n barod, gadewch i ni edrych ar y ffyrdd ymlaen sut i gadw perthynas pellter hir yn boeth a stêm!

Ewch am sesiwn fastyrbio

Ewch am sesiwn fastyrbio


sut i roi swydd ergyd dda

Ydy, mae hynny'n gywir. Rydyn ni i gyd yn ei wneud, rhai yn amlach nag eraill ond mae'r mwyafrif ohonom ni'n mastyrbio. Mae'n beth naturiol felly beth am ei ddefnyddio cadwch berthynas pellter hir yn ager ?

Siaradwch â'ch partner ac unwaith y byddwch chi'n teimlo'r tân yn llosgi, unwaith y byddwch chi'n teimlo ei fod wedi'i droi ymlaen, parhewch nes eich bod chi'n gwneud rhyw ffôn. Mae'n ffordd hwyliog mewn gwirionedd i gadw cysylltiad â'ch partner, hyd yn oed os yw ef neu hi yn bell i ffwrdd.

Defnyddiwch eiriau, cwynfan, byddwch yn ddisgrifiadol, ac yn anad dim, mwynhewch yr hyn rydych chi'n ei wneud a bydd cystal.

E-byst neu destunau stêm

Nid rhyw trwy'r ffôn yw'r unig beth y gallwch chi ei wneud gyda'ch partner.

Cadwch berthynas pellter hir yn ager trwy gadw cyfathrebu cyson â'ch partner. Ar wahân i'r cyfarchion arferol a gofyn am brofiadau o ddydd i ddydd, beth am geisio anfon testunau neu negeseuon melys a rhywiol?

Ysgrifennwch eich straeon rhyw eich hun

Wrth fy modd yn ysgrifennu? Oes gennych chi ffantasi ac rydych chi am ddweud wrth eich partner?

Wel, defnyddiwch eich dychymyg a chreu eich straeon rhyw stêm eich hun. Mewn gwirionedd, gallwch hyd yn oed ddefnyddio'ch enwau eich hun a bydd yn gymaint o hwyl i cadwch berthynas pellter hir yn ager .

Ychwanegwch ricyn arno a'i wneud ym mhob pennod. Anfonwch ef bob dydd fel y bydd eich partner yn edrych ymlaen at weld rhywbeth bob dydd. Hefyd, unwaith y byddwch chi'n gweld eich gilydd, gallwch chi wireddu'r stori hon.

Pryfocio'ch partner

Pryfocio

Un o'r pethau gorau i cadwch berthynas pellter hir yn ager yw tynnu coes eich partner. Nid oes dim yn curo pryfocio o ran agosatrwydd rhywiol.

Mae'n gyrru ein hormonau yn wallgof ac yn gwneud popeth yn fyw ac yn gyffrous!

Gwisgwch ddillad isaf rhywiol a'i anfon at eich dyn. Gwisgwch focsiwr rhywiol a chreu clip byr ohonoch chi'n dawnsio i'ch merch - nawr mae hynny'n pryfocio.

Gadewch syndod

Os ydych chi'n gallu ymweld â'ch gilydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gadael heulwen i'ch partner. Os gallwn awgrymu, gallwch adael dillad isaf rhywiol o dan ei wely neu gobennydd.

Peidiwch ag anghofio chwistrellu eich hoff bersawr arno fel y bydd yn meddwl amdanoch cyn gynted ag y bydd yn ei weld. Rydyn ni'n siŵr ei fod eisiau eich gweld chi cyn gynted â phosib ar ôl hyn.

Defnyddiwch deganau teledildonig

Ydych chi'n gyfarwydd â teganau rhyw ? Beth am deganau teledildonig? Oeddech chi'n gwybod bod hon yn un ffordd sicr o wneud hynny cadw perthynas pellter hir yn ager?


pan fydd eich gŵr yn torri'ch calon

Rydym mor ffodus i gael y dechnoleg hon heddiw. Nawr, does dim rhaid i chi fod yn yr un tŷ neu ystafell i gael rhyw ac i ysgogi eich gilydd yn rhywiol. Mae bellach yn bosibl defnyddio teganau teledildonig, gan ddefnyddio technoleg, eich partner neu gallwch reoli'r tegan oedolyn trwy ap.

Nawr, gall eich partner eich ysgogi hyd yn oed os ydych filltiroedd i ffwrdd oddi wrth eich gilydd. Mae hwn yn anrheg mor wych i'ch partner y gall y ddau ohonoch ei fwynhau!

Felly, a yw'n anodd iawn cadwch berthynas pellter hir yn ager ? Mae'n dibynnu ar y cwpl. Os oes gennych chi a'ch partner feddwl agored, yna byddai'n hawdd i chi roi cynnig ar yr awgrymiadau hyn.

Os yw'r ddau ohonoch yn barod i roi cynnig ar wahanol bethau yna ni fydd gennych berthynas ddiflas byth a byddwch bob amser yn edrych ymlaen at weld a siarad â'ch partner.

Gwyliwch y fideo hon: