Sut i Ymdrin ag Ysgariad Ar ôl 50 a Chynllunio'ch Bywyd Ymlaen

Gwr yn Tynnu Modrwy O Law Gwraig

Yn yr Erthygl hon
cyfathrebu yn ystod gwrthdaro

Yn wahanol i grŵp oedran eu rhieni, mae Baby Boomers yn ysgaru ar gyfradd sylweddol uchel. P'un a yw hyn o ganlyniad i fwy o fenywod yn ymuno â'r gweithlu ac yn ennill annibyniaeth ariannol, pwyslais cryfach ar hapusrwydd personol dros rwymedigaethau addunedau priodasol, neu gyfuniad o ffactorau eraill, mae llawer o gyplau dros 50 oed yn ffeilio am ysgariad .Gelwir ysgariad “ysgariad llwyd,” ar ôl 50 bron â dyblu rhwng 1990 a 2010. Am well syniad o sut mae hyn yn edrych, ysgarodd dros 600,000 o bobl 50 oed neu drosodd yn 2010 yn unig.

Efallai na fyddwch yn meddwl eich bod chi a'ch oedran priod yn gwneud gwahaniaeth yn y proses ysgariad . Fodd bynnag, mae eich oedran mewn gwirionedd yn cael effaith fawr ar eich profiad personol gydag ysgariad ac ochr gyfreithiol y broses.Cyn plymio i'r broses, mae'n bwysig deall sut mae'ch oedran yn effeithio ar eich ysgariad.

Effaith Emosiynol Ysgariad Llwyd

Un o'r prif bryderon o ysgaru yn 50 neu'n hŷn yw sut y byddwch chi'n goroesi heb eich priod.

Efallai bod gennych chi collodd y wreichionen ramantus , yn anhapus â'ch perthynas , neu yn syml, peidiwch â dod ymlaen mwyach. Hyd yn oed gyda'r gwirioneddau hyn yn dweud wrthych mai ffeilio am ysgariad ar ôl 50 sydd orau, gall degawdau o briodas eich gadael yn ansicr o'ch effeithiau henaint ar ysgariad, y gallu i fyw ar eich pen eich hun, yn emosiynol ac yn ariannol.Gall y bond rydych chi'n ei ffurfio gyda rhywun rydych chi wedi bod yn briod ag ef am 20, 30, neu 40 mlynedd ei gwneud hi'n anodd byw ar wahân a ffurfio llwybr newydd, hyd yn oed os ydych chi'n anhapus gyda'ch gilydd.

Efallai eich bod chiailystyried eich penderfyniadi ffeilio am ysgariad rhag ofn eich dyfodol neu ymdeimlad o golled nad oeddech yn disgwyl ei deimlo.

Y gwir yw, hyd yn oed os yw'ch priodas yn anadferadwy, byddwch yn dal i brofi emosiynau colled a thristwch pan ddaw gwthio i wthio. Mae hwn yn deimlad naturiol ac yn un a fydd yn diflannu ar ôl i chi gymryd amser i wella.

Os ydych chi'n cael trafferth mynd heibio'r rhwystr ffordd emosiynol hwn neu'n ansicr ynghylch yr ysgariad ar ôl 50, efallai y byddai'n syniad da troi at therapydd neu gwnselydd am help.

Trwy drafod eich emosiynau a'ch teimladau gyda chymorth gweithiwr proffesiynol, byddwch yn gallu datrys eich pryderon a'ch emosiynau, gan fynd i mewn i'ch ysgariad gyda phen clir a gwastad.

Sut y bydd eich asedau'n cael eu rhannu?

Ni all Gwraig A Gŵr Wneud Cytundeb Ysgariad Setliad Pen â Dwy Law

Gall effaith ariannol ysgariad fod yn fwy arwyddocaol os ydych chi'n ysgaru yn ddiweddarach mewn bywyd.

Mae yna nifer o feysydd yn yr achos ysgariad a all effeithio ar eich cyllid, a'r mwyaf cyffredin yw'r broses rhannu eiddo ysgariad. Mae Illinois yn wladwriaeth adran deg, sy'n golygu y bydd y llys rhannwch eich eiddo priodasol yn deg , nid yr un mor.

Ar gyfer eiddo wedi'i rannu mewn ysgariad mewn ffordd decach, bydd y llys yn ystyried nifer o ffactorau am eich priodas, hyd y briodas a gynhwysir.

Os ydych wedi bod yn briod ers degawdau, wedi cronni asedau sylweddol gyda'ch gilydd, ac yn penderfynu ffeilio am ysgariad ar ôl 50, bydd gennych lawer mwy o asedau priodasol mewn ysgariad i'w rhannu, a bydd y broses yn fwy cymhleth yn seiliedig ar nifer y blynyddoedd hynny rydych chi wedi bod gyda'ch gilydd.

Mae'r un peth yn wir am penderfyniadau cymorth priod .

Ar gyfer cyplau iau, gall cynnal a chadw priod fod yn swm is a gall fod â llinell amser fyrrach na'r rhai sy'n ffeilio am ysgariad yn ddiweddarach. Mae yna ychydig o resymau am hyn.

Mae priod hŷn sydd wedi bod yn rhieni aros gartref am eu bywydau cyfan yn annhebygol o ddychwelyd i'r ysgol, dilyn gyrfa newydd, neu fynd yn ôl i'r gwaith. Mae gan gyfraith cymorth spousal Illinois ymwadiad sy'n crybwyll y gellir terfynu cefnogaeth spousal os nad yw'r priod sy'n derbyn yn gwneud ymdrech i fod yn hunangynhaliol.

Hynny yw, os nad yw'r priod sy'n derbyn cymorth ariannol yn ceisio dod o hyd i swydd, gall eu gwiriadau misol ddod i ben.

Ar gyfer ysgariadau hŷn sy'n agosáu at ymddeol, gall dod o hyd i swydd newydd neu ddechrau gyrfa fod yn afrealistig. Bydd penderfyniad y llys ynghylch cefnogaeth i geiswyr fel arfer yn adlewyrchu'r realiti hyn.

Beth Am Eich Ymddeoliad?

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae parau priod yn cymysgu eu cronfeydd ymddeol gan ddisgwyl y bydd y ddau ohonyn nhw'n byw oddi ar y cyfrifon hyn yn ddiweddarach mewn bywyd.

Er bod hon yn ffordd ddilys o gynilo ar gyfer eich ymddeoliad, gall wneud y proses rhannu asedau llawer mwy cymhleth os ydych chi'n cael ysgariad diwedd oes ac yn dechrau drosodd.

Felly, sut i oroesi ysgariad ar ôl 50?

Er mwyn mynd i'r afael â'r cymhlethdodau hyn, gellir rhoi gorchymyn cysylltiadau domestig cymwys (QDRO) ar waith.

Gorchymyn llys yw QDRO a ddefnyddir i rannu cynlluniau ymddeol. Mae'r ddogfen gyfreithiol hon yn rhoi hawl i un priod, a elwir yn “daliwr arall,” i gyfran o fuddion ymddeol eu cyn briod.

Mae hyn yn gynyddol bwysig i briod a oedd naill ai ddim yn gweithio yn ystod eu priodas neu nad oedd eu cyflogwr yn cynnig cynlluniau ymddeol noddedig.

Bydd manylion eich QDRO yn dibynnu ar y cynllun ymddeol rydych chi a'ch priod wedi'i sefydlu. Yn ystod y broses rhannu asedau, byddwch chi a'ch priod yn datgelu manylion eich cynllun ymddeol a'ch cronfeydd fel bod eich atwrneiod yn ymwybodol o'i delerau.

Tybiwch y penderfynir y dyfernir cyfran o gyfrif ymddeol eich priod i chi. Yn yr achos hwnnw, bydd y llys yn cyhoeddi QDRO y byddwch chi a eich atwrnai wedi drafftio, a chyflwyno'r ddogfen gyfreithiol i gynllun pensiwn neu weinyddwr ymddeol eich cyn briod.

Bydd y QDRO naill ai'n cael ei dderbyn neu ei wrthod gan y cynllun. Os cewch eich gwrthod, gallwch chi a'ch atwrnai ailedrych ar fanylion y QDRO i wneud unrhyw addasiadau angenrheidiol.

Yn y fideo isod, mae Shawn yn esbonio IRAs a sut maen nhw'n un o'r asedau hawsaf i'w rhannu, gan ofyn am orchymyn gan farnwr yn unig. Mae'n egluro QDRO ymhellach ac yn trafod sut mae'n gweithio:

Adleoli ar ôl Eich Ysgariad (ac Ymddeol)

Menyw Hŷn Breuddwydiol Hapus yn Gorffwys Ar y Cwdyn Cyfforddus, Yn Dal Cwpan O De Poeth

Bydd llawer o ysgariadau yn ystyried adleoli ar ôl i'w ysgariad gael ei gwblhau. Gall hyn roi cychwyn newydd i chi heb boeni am redeg i mewn i'ch cyn briod neu gael atgofion pop i fyny o amgylch pob cornel.

Mae adleoli yn arbennig o gyffredin i ymddeol, yn briod ac wedi ysgaru. Os ydych chi'n mynd trwy ysgariad diwedd oes ac yn agosáu at ymddeol, bydd angen i chi ystyried y lleoliad rydych chi'n ei ddewis.

Pan fyddwch chi'n byw ar eich pen eich hun ac i ffwrdd o incwm neu'n dibynnu ar daliadau cymorth ysbïol, efallai na fydd adleoli mor hawdd â phacio bag a dod o hyd i gymuned ymddeol braf.

Efallai eich bod chi'n dychmygu bywyd ar ôl ysgariad yn 50 ar draethau Florida, neu machlud haul California. Mewn gwirionedd, efallai na fydd costau byw yn y lleoliadau gwerthfawr hyn yn eu gwneud yn opsiwn gorau i chi.

Ystyrir bod darparwyr fforddiadwyedd, cyfradd troseddu, diwylliant, tywydd a lles pob gwladwriaeth yn gweld pa leoliadau sydd orau ar gyfer ymddeol sydd wedi ysgaru. Yn ôl y astudio , Nebraska ac Iowa oedd y ddwy wladwriaeth uchaf, ond roedd taleithiau mwy prydferth, fel Florida a California, yn llawer pellach i lawr y rhestr.

Er efallai nad ydych yn neidio ar y cyfle i symud i'r lleoliadau Midwest hyn, mae'n bwysig bod yn realistig ynghylch adleoli. Ymchwilio i wasanaethau gofal iechyd y lleoliad penodol hwnnw.

Ydyn nhw yn eich rhwydwaith gofal iechyd?

Oes ganddyn nhw staff meddygol ag enw da?

Fel rhywun dros 50 oed, dylai eich gofal iechyd fod yn un o'ch prif flaenoriaethau wrth ddewis cartref newydd. Dylech hefyd edrych ar yr olygfa gymdeithasol yn y darpar leoliadau hyn.

Gan nad yw priod yn eich clymu mwyach, bydd gennych fwy o amser i gymdeithasu â ffrindiau neu ddiddordeb cariad newydd. Gwnewch yn siŵr bod gan y lle rydych chi'n symud iddo gymuned o bobl o amgylch eich oedran sy'n rhannu diddordebau tebyg i chi.

Efallai na fyddwch am symud i gymuned ymddeol wedi'i chwythu'n llawn, ond mae'n rhaid bod unigolion fel chi gerllaw y gallwch dreulio amser gyda nhw, yn enwedig ar ôl mynd trwy ysgariad ar ôl 50 oed.

Fel person hŷn, gall meysydd hanfodol yr ysgariad ar ôl 50 fod yn wahanol na'ch cymheiriaid iau. Rydych yn debygol heibio'r cam lle mae dalfa plant yn bryder, ond gall manylion ymddeol lenwi'r lle hwn yn gyflym.

Mae'n hollbwysig gweithio gydag a Atwrnai cyfraith teulu Naperville sy'n hyddysg iawn yng nghymhlethdodau ysgariad llwyd. Dewch o hyd i atwrnai ysgariad a fydd yn canolbwyntio ar y manylion cyfreithiol, fel rhannu eich asedau a drafftio QDRO, sy'n eich galluogi i ganolbwyntio ar eich ymddeoliad a'ch bywyd yn y dyfodol fel person sengl dros 50 oed.