Sut i Gael Affair a Peidio â Cael Eich Dal

Sut i Gael Affair a Peidio â Cael Eich Dal

Yn yr Erthygl honMae hwn yn gwestiwn y mae llawer o bobl wedi'i ofyn imi dros y blynyddoedd. Mae cael perthynas yn wahanol i gysgu o gwmpas gyda phartneriaid lluosog pan nad ydych chi mewn unrhyw fath o ymrwymiad. Nid yw'n cael stondinau un noson gyda rhywun y gwnaethoch chi eu cyfarfod yn Tinder tra'ch bod chi'n briod. Nid yw'n cael llawer o gyfarfyddiadau rhywiol ar hap â puteiniaid ac eraill tra mewn ymrwymiad.O'i ganiatáu, maent i gyd yn wahanol fathau o anffyddlondeb, ond mae cael perthynas yn anifail cwbl wahanol.

Cariad yw pan fyddwch fel arfer yn dyddio rhywun arall tra'ch bod wedi ymrwymo i un arall.Mae'n ffurf fwy budr, dyfnach o anffyddlondeb lle mae un person yn gweld rhywun yn barhaus (neu rai lluosog), wrth gynnal ymlyniad emosiynol ag un arall .

Felly, sut i gael perthynas a pheidio â chael eich dal? Dyma rai awgrymiadau i berson profiadol.

1. Cael cynorthwyydd

Mae angen rhywun neu dîm cyfan o ffrindiau arnoch chi sy'n gwylio'ch cefn. Gall cael perthynas fod yn weithgaredd unigol, ond bydd cael rhywun y gallwch chi ei ddefnyddio bob amser fel esgus cyfleus a chydweithio â'ch alibis yn mynd yn bell o ran peidio â chael eich dal.Gêm ysbïo yw cael perthynas.

Mae'n ymwneud â gwybodaeth a chamwybodaeth. Bydd yn cynnwys llawer o ddweud celwydd, a gall cael llety a fydd yn bwydo gwybodaeth i chi ac yn helpu i gydweithredu'ch celwydd eich arwain allan o fannau tynn.

Os yw'r person rydych chi'n cael perthynas ag ef yn gwybod eich bod chi mewn perthynas, yna gosodwch rai rheolau sylfaenol, fel peidiwch â mynd i'ch tŷ neu peidiwch â galw na neges oni bai eich bod chi'n ei wneud gyntaf. Os nad yw'r trydydd parti yn gwybod eich bod mewn perthynas, peidiwch byth â rhoi eich cyfeiriad.

Y peth olaf sydd ei angen arnoch chi yw iddyn nhw arddangos yn eich tŷ yn gwisgo dim byd ond cot fawr yn ystod cinio dydd Sul gyda'ch cyfreithiau.

2. Sleight of hand

Mae partneriaid, yn enwedig menywod, yn gallu arogli perthynas milltir i ffwrdd. Fel pob tric hud, mae'n ymwneud â thwyll a thynnu sylw i gadw eu ffocws ar rywbeth i ffwrdd o ble mae pethau'n digwydd mewn gwirionedd.

Gwnewch hyn yn raddol, bydd newid sydyn hefyd yn gwahodd sylw digroeso. Creu senario a fyddai'n gwneud i'ch partner ganolbwyntio ar rywbeth arall heblaw chi.

Dyma rai enghreifftiau:

  • Gofynnwch iddyn nhw gynllunio taith i rywle roedden nhw bob amser eisiau mynd iddo.
  • Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi'n gweithio ar brosiect mawr a byddwch chi'n eu prynu beth bynnag maen nhw ei eisiau ar ôl iddo gael ei gwblhau
  • Dechreuwch weithgaredd neu hobi (mae Campfa a Ffitrwydd yn dda) gyda'n gilydd

Bydd y ddwy enghraifft gyntaf yn creu rhith eich bod yn treulio amser i ffwrdd oddi wrthynt er eu mwyn eu hunain. Gadewch yr holl fanylion bach iddyn nhw i'w cadw'n brysur. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynychu'r holl ddigwyddiadau / teithiau hynny maen nhw'n eu sefydlu a'u cadw'n hapus.

Mae'r amcan yn syml - byddant yn treulio'u hamser yn gwneud rhywbeth arall y credant a fydd yn dod â'r ddau ohonoch yn agosach at eich gilydd. Trwy'r amser mae'n rhyddhau'ch amserlen ar gyfer y trydydd parti. Mae'n ddrwg.

3. Cael gwared ar y dystiolaeth

Cael gwared ar y dystiolaeth

Trin pob cyfarfyddiad rhywiol fel golygfa llofruddiaeth.

Mae gadael condom ail-law yr un peth â gwn ysmygu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried yr amser y bydd yn ei gymryd i chi lanhau popeth gan gynnwys eich corff eich hun. Mae'n anodd dweud eich bod chi'n Bowlio gyda Bob pan rydych chi'n arogli fel Paris Hilton (y persawr).

Dileu negeseuon ym mhobman, yn enwedig yn eich ffôn. Taflwch yr holl dderbynebau ar unwaith a thalu arian parod wrth fynd ar ddyddiadau.

Peidiwch â chymryd lluniau ohonoch chi'ch hun a'i uwchlwytho ar gyfryngau cymdeithasol, a pheidiwch â chaniatáu i'ch llun neu dystiolaeth argyhoeddiadol arall gael eu tynnu. Gallwch chi bob amser ddweud eich bod chi eisiau creu cysylltiad personol â'r person, nid creu albwm IG gyda'ch gilydd.

4. Dewiswch eich targed

Rhag ofn y byddwch chi'n cael perthynas, gwnewch yn siŵr ei fod gyda rhywun na fydd gan eich partner unrhyw siawns o gwrdd ar hap. Mae cael perthynas â'u teulu, er enghraifft, yn ffordd sicr o gael eich hun ar Facebook fel Jerkwad y flwyddyn .

Os yw'r sefyllfa “newydd ddigwydd, ac na ellir ei helpu,” rhowch ddiwedd arni'n gyflym ac yn dawel. Dyna un ffordd o gael perthynas a fydd mewn trychineb yn y pen draw.

Os nad oeddech chi'n gwybod digon am eich trydydd parti ac maen nhw'n mynd yn wallgof fel Taylor Swift pe byddent yn cael eu sgriwio drosodd, dewch yn lân ar unwaith a'i ddiweddu.


ysgubwch hi oddi ar ei thraed yn golygu

5. Peidiwch â piss yn eich maes

Mae hyn yn debyg i ddewis eich targed, ond mae'r un hwn yn ymwneud ag eiddo tiriog.

Lleoliad! Lleoliad! Lleoliad!

Peidiwch â mynd i leoedd lle mae eraill rydych chi neu'ch partner yn gwybod a fydd yn debygol o ymddangos. Os ydych chi'n mynychu'r ganolfan neu unrhyw le y mae yna bosibilrwydd bach y byddwch chi'n rhedeg i mewn i rywun rydych chi'n ei adnabod, peidiwch â mynd yno.

Y dyddiau hyn mae pawb yn cario dyfais recordio fach y gallant ei defnyddio ac yna ei phostio ar-lein. Os bydd hynny'n digwydd, rydych chi wedi'ch sgriwio. Peidiwch â bod yn idiot a chael eich dyddiadau yn rhywle pell neu wahanol.

Rydych chi'n cael y llun!

Nid yw dulliau bob amser yn wrth-dwyll

Defnyddiwch unrhyw un o'r dulliau yma ar eich risg eich hun. Nid oes unrhyw ffordd ddi-ffael ar sut i gael perthynas a pheidio â chael eich dal. Po fwyaf y byddwch chi'n ei wneud, y mwyaf tebygol y bydd rhywun yn darganfod ac yn creu problem fawr (neu achos cyfreithiol).

Pan mae mwg, mae fflam.

Os ydych chi mewn ymrwymiad ac yn cael eich hun mewn sefyllfa lle rydych chi'n ystyried neu wedi cyflawni gweithredoedd anffyddlondeb, mae yna cwnselwyr priodas gall hynny helpu. Os ydych chi wir eisiau fy nghyngor ar sut i gael perthynas, gan rywun sydd wedi bod yno ac wedi gwneud hynny, dyma fy nghyngor go iawn. Nid yw byth yn werth y drafferth. Felly peidiwch â gwneud hynny.